u eLW^.REEP No 4024 Woensdag 9 Juni 1926 398,e Jaargang Rechtsvragen. Lees dit vooral Van week tot week Waa dit en vm dat. Beter dan Goed: DE BESTE Texelsche Berichten Hoofdhuid PUROL ABONNEMENTEN: UITGAVE:N.V.v/h LANGEVELD&DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werkers kosteloos beantwoord. Abonnees, die ons biad per post ontvan gen en wijziging wenschen van het adres dat thans op het krantenbandje voorkomt, doen goed ons dat ten spoedigste te doen weten. Zeer binnenkort moeten we weer nieuwe adresbanden drukken. Wij vestigen hierbij nogmaals de aandacht op de kaarten, die aan alle postkantoren verkrijgbaar zijn, ad twee cents per stuk en geheel voor op gaaf van adreswijziging zijn ingericht. Beter dan een brief of briefkaart en veel goedkooper. De Administratie. 29 Mei—5 Juni. Een belangrijk tractaat! De Tweede Kamer is een paar weekjes met vacantia gegaan en de l6den zullen daardoor tjjd en gelegenheid hebben zich op de hoogte te stellen van de omvangen de beteekenis van het belangrijke onder werp, dat dadelijk na hun terugkomst de volle aandacht zal vragen, nl. het ontwerp van het nieuwe Nederlandsch—Belgische tractaat. Terecht merkte de „N.R.Ct." dezer dagen op. dat het tractaat met België zon der twijfel het belangrijkste tractaat is, waarover onze Staten-Generaal in lange, lange jaren te beslissen hebben gehad. Het genoemde invloedrijke Rotterdamscbe blad heeft heel wat bezwaren tegen het ontwerp zooals dit door minister van Kafnebeek bij de Kamer is ingediend en tegen de door de Minister in zijn Memorie van Toelichting ontwikkelde gronden. En mét klem driegt het er op aan om toch vooral het ontwerp niet te overhaast af te doen. De Minister heeft wel op spoed aangedrongen, maar eerst behoort het ontwerp grondig in de afdeelingen te worden onderzocht, waarna een nieuw verslag en een nieuw antwoord moeten volgen. Dat het Rotterdamscbe blad tegen het ontwerp opponeert moet stellig voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan het feit dat de belangen van de Rotterdam scbe haven er ten nauwste bij betrokken zjjn. Dat wordt ook in veel breedere kring gevoeld. Een belangrijk gedeelte van het verdrag toch betreft het nieuwe kanalen- plan, waardoor België toestemming zal krij gen voor een kanaal Antwerpen—Yenlo Ruhrort en een kanaal Antwerpen—Moer dijk. De eerste vormt voor Antwerpen een rechtstreeksche korte verbinding met het belangrijke Dui'tsche industriegebied en het andere zal naar men meent een niet min der zware concurrent worden voor de Rot- terdameche haven. Men mag benieuwd zjja of minister van Karnebeek er in zal slagen, de vele bezwa ren, die tegen het met zooveel moeite ver kregen resultaat voor de Nederlandsch Belgische onderhandelingen worden aange voerd, weg te ruimen. Engeland verbiedt de invoer van geslacht vee. Engeland heeft de invoer van geslacht vee van het vasteland verboden en dat is een vry zware slag voor onze uitvoerhan del. Want een belangrijk deei van het hier te lande gemest en geslacht wordend vee gaat naar Engelsche consumenten. Alleen in het abattoir te Rotterdam worden we kelijks eenige duizenden dieren geslacht om vandaar naar Engeland te worden uitgevoerd En naast Rotterdam zjjn er nog verschil lende plaatsen meer, waar voor export naar Engeland wordt geslacht. Als reden van het invoerverbod wordt opgegeven het feit, dat zich mond- en klauwzeer heeft voorgedaan op een boer derij in Lancashire, waar meu geïmpor teerd vieescb had ontvangen. Dsar te Rot terdam een strenge keuring bestaat ver moedt men, dat het be3metie geslacht van België afkomstig is geweest, waar het mon'd- ea klauwzeer in erge mate heerscht. Er wordt nu daaromtrent een onderzoek inge steld maar iatusschen beteekeot het tijdelijk wegvallen van de Engelscbe markt voor velen groote schade. De strijd in de Engelsche mijndistricten. In Engeland is de oplossing van het con flict in de mijnindustrie nog steeds niet gevonden, maar de teekenen, dat het eir.de nabij ia, worden duidelijker. Waarschijnlijk op aandrang van Baldwin hebben de mijn eigenaren tbans de eerste stap gedaan om tot nieuwe onderhandelingen te geraken. Een deel der mijnwerkers begint de strijd moede te worden. Wel zullen de leiders misschien weer nieuwe moed hebben meegebracht, van de conferentie te Brussel, waar bun daar weer van vele kanten 6teun werd beloofd, maar ook zij zullen een spoedige oplossing ver kiezen boven het voortzetten van de strijd tot het bitter einde. Engeland en het Land van de Nijl. Behalve de mijnwerkersstaking had men in Engeland ook nog de Egyptische kwestie ■die in de laatste tijd zeer veel aandacht vroeg. De groote overwinning van Zagloel- pasja en zijn nationale aanhangers, bij de stembus behaald, was wel een heel bittere pil voor de Engelschen. Gelukkig is de ergste bitterheid daarvan thans weggenomen, door het besluit van Zagloel om niet het eerste ministerschap te aanvaarden, doch ditover te laten aan de liberale leider Adly-pasja. In Engeland is men door het bericht heel wat opgelucht. Men verwacht te Londen, dat Adly pasja er op uit zal zijn zich met zijn bestrijders te verzoenen. Intusschen krijgt deze premier al een heel moeilijke taak. Dat moet ieder wel duidelijk zijn als m6n weet dat hij de leider is van eene kleine partij en tegenover zich in het parlement de nationalisten zal vin der), die zoo ongeveer 80 procent van alle stemmen hebben verkregen. PolenNa de storm. In Polen is de rust volledig teruggekeerd. Na Pilsoedski'B bedanken voor het president schap heeft Moscicki zich de benoeming latan welgevallen. Vrijdag is hij als presi dent beëedigd en men moet nu afwachten wat bij met zijn nieuwe regeering zal pre- steeren. Sportnieuws. Ongetwijfeld mag onze Sportvereeniging als een verdienste worden aangerekend, dat zij zich niet ontziet de strijd aan te binden met hen, die in onze vaderlandsche sport-analen als haar meerderen te boek zijn gesteld. Zonder nadere toelichting be hoeft hierin niets verdienstelijks testeken daar een dergelijk experiment ook in over schatting van eigen kracht zijn grond kon vinden. Wie echter de prestaties van onze Burgsche voetbalvrienden met meer dan gewone belangstelling volgt, zal niet ont kennen, dat velen hunner uit't goede hout gesneden zijn en voor geen kleintje vervaard Hierin ligt de verklaring van Texel's op treden, dat meermalen met goede uitslag wordt bekroond of althans reden tot tevre denheid geeft. Nimmer ook mogen we uit het oog verliezen, dat haar alle deskundige leiding ontbreekt en zij zicb geheel op eigen kracht heeft opgewerkt. Thans zullen, mits financieele moeilijkheden het bestuur hiet dwars zitten, pogingen worden aange wend voor enkele dagen per maaDd een trainer aan te wijzen. Dat zal dus een voetbal virtuoos zijn van de vastewal, die tegen in de regel niet onbelangrijke vergoeding bereid is Texel een steuntje te geven bij haar streven op de spo'l-ladder een sport of wat hooger tè klautertn. Mogelijk kan zjj ingaan op een voordeelige aanbieding van II.R.C., welke Heldersche club zich reeds van trainer hulp heeft ver zekerd en gaarne voor deze voetbalspeciali teit, terwille van haar financiën, voor een paar dagen in de maand buiten Texel een afzetgebied vond. Het bestuur van S.V. „Texel" neemt echter in ieder geval het voorstel, een trainerfonds op te richten, in overweging. Zondagmiddag kwam het hier tot een ontmoeting van Texel I en II.R.C. I, Racing van Helder, geheel compleet. Nu, we durlden het niet aan Texel al b(j voorbaat de krans op het hoofd te druk ken. Het zou een zware kamp worden en, Texel mocht zich de kaas niet van het brood laten eteD, de beschikbare beker zou groote kans loopen door onze overzeesche gasten in triomftocht te worden meegedra gen. En werkelijk er werd goed van leer getrokken en met vuur gespeeld, zoodat de rust met 0—1 voor Texel intrad. Hoezeer Racing het Texelsche doel ook bewerkte, een grooter puntental mocht ze niet bereiken. Eerst na de pauze nam haar invloed hand over hand toe en de eindstand 3 -O voor H.R.C. I was daarvan het gevolg. Wie deze match bywoonde en Racing's prestaties tegenover andere clubs kent zal van een smadeiyke nederlaag niet spreken. Zeker zyn er fouten gemaakt: Over het geheel nam de achterhoede de keeper ts veel in bescherming en gaf ze daardoor de vuurlinie onvoldoende steun, Maar gaarne erkennen we, dat Texel I zich kranig heeft geweerd en menig sportliefhebber aan zich verplichtte. De verzilverde beker werd onder een kort toespraakje door de heer A. Dros aan H.R.C. uitgereikt, 's Avonds trad Texel II tegen O.V V. I van Oosterend, in het veld. Texel II won met 31 en mocht dus zyn overwinningen met een vermeerderd zien. Beide wedstryden werden door uitnemend weer begunstigd en by'gewoond door een talryk publiek. Binnenland We berichten, dat bij de Alg. vereenigde Commissie ter lenigiDg van de watersnood ellende in eigen land bijna 4millicen gulden binnenkwam dat de Amsterdamsche luchthaven Schiphol over Mei 1926 werd bezocht door 479 verkeersvliegtuigen van de regelmatige lijnen en 186 militaire vliegtuigen dat te Oostermeer (Pr) een karper van ruim 24 pond werd gevangen; dat door het omvallen van een petroleumlamp in een Zaanscho kunst matige eierbroederij 3 a 430 kippen en kuikens in de vlammen omkwamen dat Eaagsche jeugd dezer dagen van de school aan de Gabriöi Metsustiaat niet minder dan 40 ruiten v e r n i o de dat een Tilburgenaar door de trap van een renpaard tegen borst en onder kaak is overleden dat in do nacht van Vrijdag op Zaterdag na verbreking van een glasruit te den Haag de heele étalage van een goudsjnidswinkel weid leeggeroofd, in totaal voor I 3000. dat een arbeider te .Heerlen in aanraking kwam met hoogs pan n in gs- draden eener electrische geleiding en op slag werd gedood dat te Hoogkarspel een politieagent door baldadige be.' gels werd a f g e a r- s e 1 d zood it hij in een ziekenhuis morst worden opgenomen. Uw Hoofdhuid wordt vrij van roos en Uw haar wordt zacht en handelbaar indien U de gewoonte aanneemt om er des morgens een weinig doorheen te wrijven Buitenland. Wist u al, dat een luchtpost dienst Char- toem Victoria Meer (Br. O. Afrika) zal worden- geopend, waardoor brieven van Europa naar OoBt-Afrika een week eerder overkomen. dat de Engelsche varkensfokkerij io het laatste halfjaar met 37 pet. ach teruit is geloopen, hetgeen met het Engelsche invoerverbod van ge slacht vee in verband wordt gebracht. dat in Duitschland met goed getfolg proeven zijn genomen met een appaiaat dat bij onveilig sein de trein automatisch tot staan brengt. dat in Berlijn eon vijftigtal com munisten slaags raakten met een gezelschap gymnasten, waarbjj 15 per sonen bont en blauw werden geslagen. dat in Montevideo (Z -Am.) een bomaanslag is gepleegd 1 op het Amerikaansc'ae gezantschap, waarschijn lijk wegens de terdoodveroordeeling van twee Italiaansche misdadigers. dat de Ver. Staten tien schepen zullen aanbouwen, ter waarde van 9 millioen p.st., tot meerdero beteugeling van de dranksmokkelarij, dat dezer dagen te Madras (Ecgelsch O Indië) een temperatuur van 110 gr. F a h r. in do schaduw beerschte, waar door verscheidene personen het loodje legden. dat een zevental koeien te Liverpool (Eng.) de geopende deuren van een warenhuis binnenrenden, en daar onder de aanwezigen groote opschudding v er wokten overmeesterd liepen zoop straat nog een paar vrouwen en kinde ren omver. dat bij Yvoir in de Maasvallei (België) een rotsblok van 5000 KG. op een auto is neergeploft, waardoor van .de vier inzittenden een pastoor zwaar gewend en een muziekleeraar gedood werd, dat een diamanthandelaar uit Antwerpen, verdacht van verduistering van fonkelsteenen ter waarde van f 150,000, met dp noorderzon vertrokken is. dat de recherche te Siugapore (Eng. O.-I) een o p i u m smokkelaar op het spoor kwam, die zijn waar smokkelde in een ruimte, aangebracht iu de hakken van zijn schoeisel. dat te Pittsburg (N.Amin een verlaten kolenmijn een betonnen kamer is gebouwd, welke met goed gevo;g als studio voor radiouitzending in gebruik is genomen. dat in Zweden een radiozend station wordt opgelicht, sterker dan bet bekende Engelsche Daventry. dat wegens enorme overstroo ming van de Üonau bij Riediinge (Juitscbland) bruggen en pijlers werden opgeblazen, om bet water een doortocht te verschaffen. dat le Pensacola (N.-Am.) twee vliegtuigen op 7C0 M. hoogte op elkaar ir> ajn gevlogen, mot het gevolg dat een tuu;>ier te pletter viei en de ander door eeu valscheim het leven redde TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct. por drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 rogels: 50 Ct. ledero regel moor: 10 ct. Dezolfdo advortontlo 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. BI] abonnomont lagere regolprijs. ADVERTENTIÉN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1