No 4025 Zaterdag 12 Juni 1926 398te Jaargang TWEEDE BLAD Van dit en van dat. Texelsche Berichten Gemengd Nieuws ABONNEMENTEN: ADVERTENTIËN: „Zingt dan, o zingt." Ontslag-raadslid. Leidsche lammerenmarkt. Buitenland. HEEFT U REEDS VERNOMEN, dat de Daily Mail de EDgelsche re geering heftig aauvalt, daar deze gedoogt dat de stakende mijnwerkers met geld uit Sovjet-Rusland wordt gesteund; dat,naar de Daily Mail vertelt het loon van de Russische mijnwetker 77j, van de spoorwegbeambte 18 gulden per week bedraagt dat te Parijs een millioenen zwen del is ontdekt, waarbij de zoon van een aanzienlijke Russische familie als „jongste bediende" betrokken is; dat het program van Zweden's nieuwe Kabinet omvangrijke voorlichting beoogt in zake drankbestrijding^ dat deze week wegens steen koolgebrek (de staking duurt voort!) de weefindustrie te Burnley (Eng 40 A 50.000 arbeiders moest ontslaan; dat de Engelsche regeering het zonder vergunning verbruiken van steen kolen door plezierstoomschepen ver boden beeft dat de C b i n e e s c h e generaal Woe-Pei-Foe door eigen troepen gevangen moet zijn genomen dat een ontdekkings tocht naar de binnenlanden van Nw. Guinea (N.-O.- Indië,) dank zij het gebruik vaD vliegtuigen, goede resultaten opleverde dat paus Pius XI te China ben lands- maD, Mgr. Tschao, als eerste inland- ^sche bisschop heeft aangesteld, waarmee een nieuw tijdperk voor bet katholicisme in China is ingeluid. dat op last van het Ministerie van Onderwijs in Italië kruisbeelden zuilen worden geplaatst in de lokalen der Universiteiten en Hoogere scnoieD dat op de Hudson in petroleum gedrenkte houtvlotten iu brand raak ten en to New-York een buitengewone brand veroorzaakten gevolgen tallooze ontploffingen, waardoor auto's omver werden geworpen, vele personen gewond en bet vei keer op verscheidene plaatsen stopgezet. dat de laatste acht maanden in Woronpsj (Russ. gouvern.) 1500 huizen door brandstichting of onvoor zichtig stoken in asch zijn gelegd en 100 000 roebel verzekeringsgeld is uitbe taald dat als de gevolgen van een vree- selijke cycloon te Burma (Acbter- Indië) worden genoemddrie duizend dooden, vijftigduizend dakloozen,boven dien het verlies van honderden stuks vee dat te Rome op Zon- en feestdageo voor tramkaartjes 10 centisimi moer wordt gerekend ten behoeve van de T. B. C. b e s t r ij d i n g. dat een scheepsdokter, aan boord vaa een oceaaostoomer Southampton Kaapstad, bij zich zelf blindedarm ontsteking constateerdehy werd in volle zee, terwijl da scheepsmotoren waren stilgezet, geopereerd, doch stierf te Kaapstad na een tweede behandeling dat in een Berlijnscbe schoon heids wedstrijd een juffer zonder page kopje deze week de overwinning be haalde. („Voss. Ztg.) Binnenland WIJ DEELEN MEE, dat 's nachts nabij Deventer eon auto met een heer en een dame door een zware brugleuning te water reed, waarbij geen persoonlijke ongelukken voorkwamen dat bij een brand in een vogelhandel te Velseroord 60 kanaries de laatste adem uitbliezen dat verscheidene veehouders te Grosthuizen (gem. Avenhouc) tot geld boeten werden veroordeeld, daar zij verzuimden bij de vleeschkeuringsdienst aangifte te doen van hun doodgebo ren lammeren; dat het instituut „Ouderavon den" op sommige plaatsen gevaar loopt een instelling te worden tot bevorderir g der onderliDge gezelligheid, opgeluisterd door koffie, koek en radio; dat te Assen een dierenbeul, die zijn hond tot tweemaal toe met een oor aan een plank spijkerde, tot f 60 boete of '80 dagen hechtenis werd veroordeeld dat een 18-jarig logéetjè te Zand voort in de duinen verdwaal de en door een aantal politieagenten en burgers na een nacht zoekens te half zes in de morgen in diepe slaap daur werd aangetroffen dat het Centraal Bureau voor Statistiek meldt, dat over het le kwartaal van Ia26 de omstandigheden voor ons land voor een algemeeDe herlevitig niet gunstig waren de alge- meene werkeloosheid was iets geringer dat aan de onbewaakte over weg bij Meppel twee personen aan de dood zijn ODtsnaptslechts hun wagen werd door de sneltrein versplinterd dat te Amsterdam een zesjrrig t-naapje dat op een auto was geklommen d o een schok daaraf viel en onder de zware wagen bij het achteruitrijden de do ed vond dat een Rotterdamsche dienstbode kort na het gebruiken van een paar hoofdpijnpoeders is overleden, om welke reden een politieonderzoek werd ingesteld; dat door het breken van een tramdraad in de Marnixstraat te Amsterdam een groot gedeelte van het net stroomloos werd en dus vele trams tot stilstand werden gebracht dat bij brand op het kermis terrein te Heerlen 7 tentbewoners met groote moeite aan de vlammen zyn ontkomen dat nog 20 oude redders en weduwen in zeer behoeftige omstandigheden ver- keeren, doch voorloopig niet door het Dorus Rykers - Pcnds kunnen worden geholpen dat te Rotterdam en Vlissingen door Engeland's invoerverbod van geslacht vee door honderden arbeiders en eenige stoomvaartmaatschappijen groote schade wordt geleden dat in de Koningslaan te Amsterdam een jongetje is overreden door een kar, welke zijn vader bestuurde dat in ons land een adres aan de Tweede Kamer circuleert, met de be doeling een absoluut verbod te verkrijgen de hond als t r e k d i e r te gebruiken dat bij het nemen van natuur kundige proeven in een Chr. school te Rotterdam een scholier ernstige brand wonden opliep, zoodat opneming in etn ziekenhuis noodzakelijk washet toestel werd in beslag genomen dat tegen de burgemeester van Vlodrop (Limb.) een aanklacht is iDgediend wegens minder vleieudo woor den, gericht aan het adres der aldaar gestationceerde politiesoldaten Nieuw Linoleum. Een goede manior voor de behandeling van nieuw linoleum is het in te wrijven met Pransch politoersal or middellijk nadat het gelegd is. Daarna zal het gemakkelijk werk zijD, het linoleum in goede conditie te houden. Meer moed. „Ik geloof dat vrouwen vaak meer moed hebben dan mannen" merkte zij o» „Ik weet zeker, dat het zoo is," ant woordde bij. „Of dacht je dat er mannen bestaan, die in een volle zaal in e -n spiegeltje durven kijken of hun haar goed zit?" 7cm vullen gesproken. Concert-zanger „Ik was buitengewoon op dreef. Mijn stem vulde om zoo te zeggen de geheele zaal." Vriend „Dat merkte ikik zag ten minste verschillende menschen weggaan om plaats te maken." Grafschennis in Egypte. Reeds sedert eenige jaren is men in Egypte bezig de pyramiden en o.m. ook de Sphinx te onderzoeken. Wij lezon daarover in een AlexandrijDsch blad eenige woorden van protest, waarin o a vrij duidelijk de minachting naar voren komt, voor wat de Europeanen bescha ving noemen. Zooals een ieder weten kan, zijn de pyiamiden voor een belang rijk deel grafgewelven van oude Egypti sche vorstenhuizen en nadat men eeuwen lang deze graven zooveel mogelijk in tact gelaten heeft d.w.z men zocht er wel iu, maar niet zoo druk en openlijk als tegenwoordig gaat mon nu op eea tameiijk brule wijze de oude muren en aarde omvernalen. Begrijpelijk is het dus, dat de Egypte- naren hierin een besliste grafschennis zien en zelfs onder bedekte tormen van lijkenroof spreken. „Terwllle van de wetenschap", zoo schryft bovenbedoelde krant, „doen zy dit, maar wij mogen nu toch veilig aannemen, dat do wetenschap er zoo langzamerhand wel achter is, hoe onze oude vorston en grooten des lands begraven word >n. Veel meer gelooven wij dan ook, dat de sieraden, welke aau de gestorvenen werden medegegeveo de groote aantrekkingskracht vormen en dan kunnen wij ons wol begrijpen, dat de studies voorloopig nog niet goeindigd zullen zijn, a'hoewel wij een dergelijke „nieuwsgierigheid" van de beschaafde Europeanen niet haddon verwacht 1" Arbeid en de waardeering. Iu oen Amorikaansch vakblad lezen wij een typisch geval, dat zich in een werkplaats te Toronto had voorgedaan. Eon arbeider had daar in de tyd vaa twee dagen zulk een kolossale hoeveelheid werk verzet, dat de patroon, toen by het bemerkte, zijn verbazing niet kon vorbotgeo. De arbeider had feitelijk te veel van zijn krachten gevergd en dat terwijl hy gemakkelijk des avonds terug bad kuouen komen om overuren te verdienen, aangezien bij het werk gröote haast was. De man kreeg toch een extra beiooning maar toon m in hem later vroeg, waarom hy zich zoo ingespannen had, antwoordde hij „Omdat ik een patroon heb, die my weet te waardoren 1* Hierin schuilt [eeu les voor vele werkgevers. Productie en vervoer Het kost vaak meer om eeu zak aard appelen van het station naar oen wiuke in de stad te brengen, dan het kost on diezelfde zak aardappelen vele kilometer, per trein te verzenden. De boer brengt zijn kalf groot, verzorg hut en voedt betbij voedt en melkt d' voiwassen koe en krijgt voor zyn mell veelal een geting gedeelte van de prij welko de kooper van de melk betaal De moeilijkheid van do handel lig niet zelden in de hooge kosten der ver spreiding en vorzendig. Wij weten hst goed te produceeren, maar op het gebie van „distribueeren" zijn wij dikwijls no, amateurs en hebben wij nog voel t leoren. Het moderne vervoermiddel b uitnemendheid, de vrachtauto heeft he vraagstuk evenwel dichter bij zijn oj lossing gebracht. Het zakgeld der kinderen. De rijkste man ter wereld, John I Rockefeller Jr. vertelde kort geleden „Toen mijn kinderen de leeftijd van tie jaar hadden bereikt, gaf ik hun dertig eer zakgeld per week. Daarvan mochten z tien,*cent vertereD, voorts moesten z tien cent in hun spaarpot doen en de ove b.'yvende tien .cent moesten zij aan c kerk geven. Elk jaar kregen zij vijfcei per week erbij, maar ik gat hun noo meer dan een gulden. Geld is slecl voor kinderen als zij er teveel van krijgt Deze opvatting is mooi Het kan ve de Rockefellers niet gezegd worden, d zij „gierig" waren, want vader en zot hebben aan de armen niet minder di zevenhonderd en vijftig miüioen guld< geschonken in de loop der jaren. Ma zij brachten hun kinderen groot in mat heid en eenvoud od dat is goed In on tijd van vrije jongens en meisjes, c vaak een wuft leventje leiden en waarde van het geld dikwijls veel te la loeren beseffen, zon bet voor meuig vac oen 'utüg ding zijn do voorbeelden v de R jcket .-ilers ie volgen TEXELSCHE COURANT DE&l BURG: 50 cL per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 cL DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD&DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 rogels: 50 ct. ledoro regel moor: 10 ct. Dezelfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. Bi] abonnement lagere regelprljs. ADVERTENTIÉN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 Zitting Centraal Stembureau Verkiezing lid van Gemeenteraad. D? Voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van den Ge meenteraad maakt bekend, dat het centraal stembureau een zitting zal houden in het stem lokaal, zijnde één der lokalen van de openbare lagere school voor M.U.L.O. te den Burg op Woensdag 16 Juni 1926 des middags te 12 uur ten einde over te gaan tot de benoeming van een lid van den Raad, ter vervulling van de vacature, ontstaan door de ontslagneming van den Heer D. C. Dros. Texel, 11 Juni 1926. De Voorzitter voornoemd, W. B. OORT. Op initiatief van het Gemengd Koor te den Burg zullen onze zangvereenigingen op de an dere dorpen het voorstel in overweging r.emen te de Cocksdorp, Oosterend, Oudeschild en den Burg gezamenlijk een zanguitvoering te geven, vermoedelijk op vier achtereenvolgende Zon dagen. Te gelegener tijd zullen we dienaangaande nadere bijzonderheden melden. Uit betrouwbare bron vernemen we, dat de heer D. C. Dros bij schrijven van 9 Juni wegens gezondheidsredenen ontslag heeft genomen als raadslid. De heer Dros (Vrijzinnige Kiesvereeniging) had zitting van 1903—1919 en van 1923—1926. Als zijn opvolger wordt de heer J. C. Visser genoemd. Belangstellenden "en belanghebbenden verwij zen we verder naar een in dit nummer voor komende openbare kennisgeving. Aanvoer aanzienlijkstemming, onder invloed van 't Engelsche invoerverbod, flauwprijzen f 12,A f 20, v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1