No 4026 Woensdag 16 Juni 1926 398,a Jaargang Eschtsvragen. Mijnhardt's Van week tot week Gemeenteraad van Texel VOLLE;M ELK-REEP ABONNEMENTEN: ADVERTENTIËN: Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werkers kosteloos beantwoord. Hindenburg's brief. Laxeertabletten Beter dan Goed: DE BESTE TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE:N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ a DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 regels: 50 ct. Iedere regel meer: 10 ct. Dezelfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. Bij abonnement lagere regolprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 5—12 Juni. De traditie getrouw.... Na aan de traditioneels plicht voldaan te hebben een weeklang de officieels gast te zijn van de hoofdstad des lands, heeft de Koninklijke familie baar plannen voor de jaarlijkeche vacantia in gereedheid kunnen brengen. Dit jaar gaat weer de reia naar Zwitseiland, terwijl tevens een bezoek aan Frankrijk zal worden gebracht Koopjes-menschen. Tot de landen die in de laatste t(jd veel vreemdelingenbezoek ontvingen en nog ontvangen - bebooren zeker wel in de eerste plaats België en Frankrijk. Maar het zQa meestal niet de gewone toeristen doch valuta-reizigers. De lage koers van de franc, zoowel in België als Frankrijk, lokt de vreemdeling aan. 't Gaat in het zuiden nu vrijwel als eenige jaren geleden in het Oosten toen men van hier voor een luttel aantal Hollandsche guldens naar de mooiste Duitsche streken kon reizen om van de schoonheid der natuur te genieten of ook wel om... de groote meneer uit te brengen, of om voor „een schijntje" allerlei goederen in te slaan. Wel hebben de regeeringen der betrokken landen sommige maatregelen getroffen om niet geheel door de vreemdeling te worden „uitgeplunderd" maar de reizen naar het zuiden schijnen tegenwoordig toch wel in trek te z|jn. En dat zal wel zoo blijven, totdat men er te Brussel en Parijs eindelijk eens in geslaagd is, de franc weer op wat beter peil te brengen en ,te stabiliseeren. Er wordt druk aan gewerkt 6n men kan zeggen, dat de regeeringen van Belgë en Frankrijk zich de laatste tijd eigenlijk met niets anders bezig .hebben gehouden dan m6t dit voor beiden landen zoo belangrijke onderwerp. Stakingsellende: de Via Dolorosa. De gescmedems van de franc is een langdurige lijdensweg, maar metdeEngel- sche mijnwerkersstaking dreigt dat ook het geval te worden. Eigenlijk duurt de staking al abnormaal lang en begint ze in de gezinnen der mijnwerkers al ernstiger om zich heen te grijpenont bering en armoede. Alle optimistische ver wachtingen ten spijt duurt ze nog maar steeds voort, zonder dat er uitzicht op een spoedig einde bestaat, De regeering blijft toezien, zoodat men er in het parlement al ongeduldig door wordt. Donderdag j.l. vroeg men Baldwin dan ook, hoe h6t wordt of de regeering ook iets van plan is te doen. Baldwin had niets anders te ant woorden, dan dat de regeering voortwerkt aan de maatregelen, die het gevolg zullen zijn als het tot de door de KolencommisBie wenscbelijk geachte reorganisatie der be drijven zal komen. Hij verklaarde verder, dat het onderwerp dezer dagen door het Lagerhuis in zijn volle omvang kan worden besproken. Als deze regels in druk vei- schtlDen zal het groote stakingsdebat iD het Lagerhuis dus waarschijnlijk in volle gang z\jn. In Duitschland was het groote onaerwerp der laatste dagen de brief van president Hindenburg, die deze aan Von Loebell had crovonden en zijn weg in de bladen heeft gevonden. Het ging daarbij vooral om de vraag of de president een in-coDstitutioneele daad had gedaan door z|jn afkeuring uit te spreken over het voorstel der sociaal democraten en communisten, dat ten doel heeft de onteigening van de bezittingen der voormalige vorsten, zonder schadeloos stelling. Een afdruk van de bnef is aoor aiefstal in banden van de Vorwarts gekomen en zoo is de zaak publiek geworden. Hmden- burg zelf schijnt verlof tot publicatie te h6bben gegeven, omdat hij het schrijven werken bij onregel- matigen stoelgang zonder kramp of pijn. Doos 60 cent Bij Apoth.en Drogisten als particulier opvatte. In de Rijksdag en ook in de Pruisische Landdag is over de kwestie heftig gedebatteerd en werd ook door het Centrum en de democraten de publicatie van de brief meer of minder scherp afgekeurd. De sociaal-democraten waren scherp in hun oordeel, terwijl do communisten de president op felle wijze aanvielen. De regeering verdedigde de presi dent tegen allo aanvallen. Rijkskanselier Marx was van oordeel, dat de president geen enkele constitutioneels plicht geschon den had. Een door de Communisten voor gestelde motie van afkeuring tegen de president werd door de Rijksdag verwor pen. Intusschen heeft de regeering opnieuw een compromisvoorstel inzake de scbade- vergoedingskwestie bij de Rijksdag aan hangig gemaakt en Harx heeft vrij duide lijk verklaard, dat Rijksdagontbinding zal volgen indien de partijen daarover niet tot overeenstemming komen. Uit de Volkenbond. De Volkenbondsraad is te Genève bijeen geweest, waarbij verschillende aangelegen beden besproken of geregeld zijn. Deze bijeenkomst bracht ook het officieels af scheid van onze landgenoot Mr. Zimmermann Hij heeft z(jn taak neergelegd en in 'n rede voering zich hoopvol uitgesproken over de toestand en de toekomst van Oostenrijk. Naast Oostenrijk is er ook Hongarije aan de orde geweest. Graaf Bethlen was aan wezig om voor de belangen van zijn laDd te pleiten. Er deed zich na de zitting waarin de financieels controle over Hongarije aan de orde was. een opzienbarend incident voor doordat Bethlen van een Hongaarsch repu blikein Iwan de Justh, een stevige oorvijg ontving. De dader, die gearresteerd werd, beweerde dat Betblen bezig was Hongarije ten gronde te richten. Als zoo'n protest nog bij een oorvijg blijft kan men eigenlijk tevree wezen. De poli tieke oorvijg had ook gemakkelijk een politieke kogel of een bom kunnen zijn. De zaak zal daD ook wel niet een lang naspel hebben. Van gunstiger beteekenis was een aüder feit, dat de Volkenbondsraad bezig hield en nog wel een tijdlang zal blijven boudeD. We bedoelen het ontslag dat Brazilië uit de Volkenboodsraad heeft genomen en de mededeelicg van SpaDje, dat het nist aan eenige benoeming van vaste leden zal medewerken, zoolang SpaDje niet zelf een vaste zetel heeft gekresen In Augustus zullen de Raadsleden nog eens weer bijeenkomen, om het eens te worden over de regeling iDzake de vaste zetels, opdat in de Septemberbijeenkomst de toelatiDg van Duitschland een feit zal kunnen worden. Zitting van Zaterdag 12 Juni 1925, 's namid dags 3 uur. Voorzitter: de heer W. B. Oort. Secretaris de heer C. Jonker. De heeren C. Stoepker en D. C. Dros met kennisgeving afwezig. De voorzitter opent de vergadering en doet de secretaris de notulen lezen, welke op verzoek van de heeren A. Boon en de Graaf een weinig worden aangevuld. De heer Boon mist vermel ding van het feit, dat ook hij voor hooger subsidie voor de afd. Handenarbeid stemde de heer de Graaf wenscht een bepaalde uitla ting aan het adres van de heer D. C. Dros ge notuleerd en meent het uittreden van deze met besprekingen in de vorige vergadering in verband te moeten brengen. De heer Pisart verklaart daarop, dat gezondheidsredenen de heer D. C. Dros noopten zijn mandaat neer te leggen. 1. Ingekomen stukken. /Aededeelingen. a. Schrijven van de heer D. C. Dros, hou dende zijn ontslagname als raadslid, luidende als volgt „Mijn gezondheidstoestand noopt mij elke opwinding te vermijdenaangezien, dat niet te vermijden is, heb ik na rijp beraad besloten, mijn mandaat als raadslid neer te leggen. Ik neem dus mijn ontslag en zal in uw vergade ringen niet meer verschijnen. Ik eindig met de wensch, dat het u allen, B en W en de raads leden verder goed moge gaan en uw aller werk tot zege voor Texel moge strekken." Ik wil hierbij voegen, aldus vervolgt de voor zitter, dat het ons spijt, dat dusdanige redenen de heer Dros er toe hebben geleid ontslag uit de raad te nemen. Van 1903—1919 had de heer Dros daarin zitting voor Eierland en verder nam hij van 1923 een raadszetel in. De heer Dros heeft in die jaren veel en goede diensten de gemeente bewezen en ik geloof, dat we daar niet dan dankbaar voor mogen zijn en wil dat hier openlijk uitspreken. De taak van de heer Dros is echter nog niet afgeloopen. Eerst moet een vervanger in zijn plaats zijn getreden. Thans wordt hij dus geacht afwezig te zijn. Daarmee is tevens de vraag beantwoord van de heer Keesom, die betwijfelde of in deze ver gadering wel besluiten konden worden genomen in verband met het uittreden van de heer Dros. Eerst bij overlijden van een raadslid ontstaat onmiddellijk een vacature. Ook de heer A. Boon drukt zijn spijt uit over het heengaan van de heer Droshij wenscht hem een lang leven toe. We zullen ons, zoo besluit spreker, bij de natuurlijke omstandighe den moeten neerleggen. b. Schrijven van het bestuur der Koningin Wilhelmina-Bewaarschoolte Oudeschild, waarin het meedeelt in 1920 te hebben verzuimd op nieuw goedkeuring der staten aan te vragen. Thans dient zij rechtspersoonlijkheid te be zitten, o.a. omreden de school ten behoeve van de nieuwe weg achter Oudeschild grond aan de gemeente heeft afgestaan. Met de aanvrage zijn f 50 gemoeid, welk bedrag adressant de gemeente verzoekt te willen dragen. De school zelve is daartoe niet in staat. Op voorstel van B en W wordt zonder hoof delijke stemming besloten het schoolbestuur tegemoet te komen en „de waarde der over te dragen gronden in mindering te brengen van de f50.—" 2. Goedkeuring begrooting dienst 1926 en begrootingsuiijziging dienst 1925 uan 't Algemeen Weeshuis. De commissie bestaande uit de heeren A. Boon Vonk en de Graaf, adviseert een en ander goed te keuren als aangeboden is. Aldus geschiedt. 3. Goeo keuring begrootingsiuijziging dienst 1925 uan het Algemeen Armbestuur. De commissie, bestaande uit de heeren de Graaf, Roeper en Jb. Boon, adviseert de raad aan een en ander, als aangeboden is, zijn goed keuring te hechten. Aldus gebeurt. 4. Aanbieding minst- en uerliesrekening ouer 1925 en balans per 31 December 1925 uan het electriciteitsbedrijf De Winst- en Verliesrekening over 1925, ver meldende een totaalbedrag van f 14135,65, geeft aan ;de eene kant o.a. de posten brandstof f 1686,96'/,, onkosten f857,87,salarissen f 3387,92, onderhoud f2915,44, afschrijving f3000.—, aan de andere kant o.a. stroomverkoop f 12662,10. straatverlichting f 900.—, renten f 352,68. Als winst staat een bedrag van {792.69'/, te boek. De balans op 51 Dec. 1925,sluitende meteen bedrag van f80883,21, vermeldt ter eene zijde o.a. de posten: gebouwen f5845,97, inrichting centrale f 28966,27'/, en stroopinet f 22522,24, waar tegenover ter andere zijde de post af schrijvingsfonds f 53800.De kolom „bezittin gen" vermeldt verder Nationale Bankvereeniging f 12594,20, kolom „schulden" reserve f 16218,54 Bovendien vermeldt deze „schuldenkolom" nog de posten. Kapitaal rekening gemeente Texel f9700.— en diverse crediteuren f 1164.67. De heeren Pisart, J. Boon en S. Keijzer wor den met onderzoek dezer bescheiden belast. 5. Afrekening uergoedingen bijzonder on derwijs ouer 1922—1924. Om de 3 jaar moet afrekening plaatsvinden tusschen de gemeente en de besturen der bijz. lagere scholen. Nu de gemeenterekening over 1925 onlangs door Ged. Staten gesloten is, zal deze afrekening thans voorde eerste maal moe ten plaatshebben over de jaren 1922, 1923 en 1924 met betrekking tot de scholen, die in 1922 bestonden, te weten de Bijz. school te Ooster end en de R.K. Bijz. school te den Burg. Ben W stellen de raad voor de vergoeding, bedoeld in de ai t. 101 en 102 der L.O.wet 1920 over de jaren 1922, 1923 en 1924 vast te stellen a. voor bedoelde school te Oosterend op f 1766,617, en het bedrag der te veel genoten vergoeding op {457,48; b. voor bedoelde school te den Burg op f 3945,97 en het bedrag der te veel genoten ver goeding op f345,131/,. Vervolgonderwijs werd buiten de openbare Meer voedingswaarde dan 2 EIEREN school alleen aan de R.K. school te den Burg gegeven. Daar over 1924 per leerling, die op de openbare school vervolgonderwijs genoot f 12,21 werd besteed, zal dc vergoeding voor vervolgonderwijs aan gemelde bijz. school te den Burg voor 19 leerlingen f231,38 bedragen. Dc voorzitter zegt met genoegen te memoree- ren, dat dc juist afgesloten gemeenterekening, waarvan hier sprake is, door Ged. Staten zon der op- of aanmerkingen is teruggekomen. Dit toch komt zelden of nimmer voor en bewijst dat door secretaris en gemeente-ontvanger goed werk geleverd is. We mogen er dus, aldus spreker, wel een woordje over zeggen bij deze gelegenheid. 6. Verhuur uan strand. De raad besluit zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van B en W te breken met de tot nogtoe gevolgde gewoonte het Koogerstrand aan één persoon in onderhuur af te staan. Een hotelhouder en nog 10 personen ver klaarden zich bereid onder nader omschreven voorwaarden standplaatsen te huren voor con sumptie- en particuliere tenten. Hieruit mee- nen B en W te mogen concludeeren, dat de huur voorwaarden de ontwikkeling der badplaats niet zullen tegenhouden. Dc gemeente is gehouden niet alleen dc huur ad f 10,per jaar te voldoen, maar tevens over 1000 M lengte en 100 M breedte de buitenrij der duinen ten genoegen van de Rijkswater staat voorzien te houden van helmpoten, enz. en zal deze zoo noodig door afrastering moe ten beschermen. Het aanstellen van een persoon hier met toezicht belast, zal noodig zijn. De ontvangsten, geraamd op f90,— if 100,—.mo gen voor een en ander voorshands voldoende worden geacht. B en W wijzen de plaats voor tenten e.d. aan en verlcenen beschikking over een gedeelte strand voor het plaatsen van tenten e.d. voor pensiongasten i 25 c p. strekkende M frontbreed te (minimaal f 10.— per seizoen.) Houders van een consumptietent betalen f 1 per M. frontbreedte per seizoen (minimaalf5.) Buiten het verhuurd terrein kunnen gedurende het seizoen tenten, badstoelen e.d. worden ge plaatst tegen f0,50 per M. frontbreedtc (mini maal f2.— per seizoen) of gedurende een ge deelte van een badseizoen tegen f 0.50 per weck per M frontbreedte (de eerste week wordt deze huur niet berekend.) B en W meenen het toezicht tegen f 50. per jaar aan de heer Kelderhuis te de Koog te kunnen opdragen. Verder zal een deel der baten de veiligheid aan het strand ten goede kunnen komen door de aanschaffing van red dingsboeien en (of) van een zuurstofapparaat. De aanschaffing van een zuurstofapparaat vraagt een uitgave van f 135. welk bedrag eveneens plm. moet worden besteed wanneer een tweetal kastjes met reddingsmateriaal (boeien en lijnen) werden aangebracht. De voorzitter wil zich geen partij stellen, maar acht deskundige hulp bij het gebruiken van het zuurstofapparaat noodzakelijk. De heer Pisart verzekert, dat het een unicum is, wanneer in het badseizoen te de Koog geen medicus vertoeft. De voorzitter wil dit niet bestrijden, maar merkt op, dat niet ieder medicus voldoende vaardigheid bezit met zoo'n apparaat om te springen. Ik 'geef aan reddingsboeien met goede lijnen de voorkeur, zegt de heer de Graaf en Weth. Keijser sluit zich bij hem aan. De heer Epe zou gaarne zoowel een zuur stofapparaat als reddingsboeien in de badplaats aanwezig zien. In het uiterste geval zou hij alleen tot aanschaffing van boeien willen beslui ten. De heer Roeper betwijfelt of een zuurstofap paraat wel voldoende nut zal afwerpen. Je moet er mee kunnen omgaan't is geen varkens enten Nadat de heer Boon heeft voorgesteld eerst maar reddingsboeien aan te schaffen en de an dere kwestie in studie te nemen, en de hee^ Epe nogmaals op aanschaffing van boeien e n apparaat heeft aangedrongen wordt tot stem ming overgegaan. Het verst strekkend voorstel—aanschaffing van beide wordt verworpen. Vóór stemden de heeren Epe, Pisart en Vonk. De meerderheid sprak zich uit voor aanschaffing van reddings boeien alleen. De heer Vonk merkt nog op, dat de rooilijn aan het strand te dicht nabij de zee ligt, zoo dat velen genoodzaakt zullen zijn bij opkomende vloed hun tenten e.d. fc verplaatsen, hetgeen door B en W met dc gemeente-opzichter onder het oog zal worden gezien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1