No 4027 Zaterdag 19 Juni 1926 398te Jaargang TWEEDE BLAD Van dit en van dat. Texelsche Berichten ADVERTENTIEN ABONNEMENTEN: ADVERTENTIÈN: INRICHTINGEN, welke gevaar, schade ol hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders der Ge meente Texel brengen ter openbare kennis, dat de beslissing op het verzoek van C P. Pros to den Huig aldaar om io het perceel B 389e, kadastraal bekend iu Sectie D, no. 2939 een reparatiewerk- plaats voor motoren, te drijven dooreen benzinemotor van 6 P.K te mogen op richten door hen voorwaardelijk is inge willigd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie eventueel Diet tot beroep van de beschik king bevoegd zi)n zij, die indertijd niet voor het Gemeentebestuur zijn versche nen om bunne bezwaren mondeling toe te lichten. Texel, den 17 JuDi 1926. Burgemeester en Wethouders vnd. De Secretaris, De Burgemeester, JONKER W. B OORT. Foto's van het Bisschoppelijk Bezoek. Heldersche Eierenveiling. Eendeieren 600 stuks; kipeieren 24600 stuks. Prij zen bruin 62 KG. f 6,— wit 60 Kg. f 5,75, wit 55-56 Kg. f 4,60 a f 5,20, klein bruin 52 Kg. f 4,—. Handel stug. „Held. Crt." Leidsche Lammerenmarkt. Onderwijzersvergadering. De Inspectie vergadering van onder wijzers(-esseD) uit heLrayon „Helder" op Dinsdag 11. te Helder werd druk bezocht. In de morgenbijeeLkomst hield prof Albert Ver wry een voordracht over „De Volksschool en de Litteratuur. Mogelijkheden en Uitzichten," waarin hij het lezeu op de lagero school be schouwde uit litterair oogpunt Namiddags sprak de heer P. M de Wo ff, oud leeraar a'au de Calotfohscbool te Alkmaar over „Het Heelal opgebouwd uil atomen." De firma's Wolters en Tamson hadden exposities van leerboeken en instru menten ingericht. Jammer, dat do torpedoboot, die voor het transport van onderwijski achten van Vlieland en Terschelling zou zorgdragen onklaar raakte, eenige tijd op de ODge wisse baren ronddobberde eu overiichter zake haar passagiers naar hun (haar) heimat terugbracht. OUDESCfflLD Veevervoer. Gedurende de laatste week zijn van Texel verzonden: 14 Juni 951 lammeren, 13 koeieD, 27 varkens en 10 kalveren. Op 17 Juni met 2 stoom- en 1 motor boot 2079 lammeren. Visscherij. Gedurende de laatste week is in de baven aangevoerd ruim 4060 Kg. garnalen. Binnenland Nabij Beliingwolde (Gr.) is ten groote. partij biggen door op lieeterdsad bit.apte smokkelaars in de steek ge laten. - De Comm. der Koningin in Fries land heeft de aandacht der gemeente besturen in die provincie gevestigd op wegbeplanting met vruchtboomen Een geneeskundig onderzoek naar de gezondheid van Utrechtsche ver k e e r s agenten heeft uitgewezen, dat reeds drie hunner de verderfelijke in vloed van hun ambt op hun geestesgeste) hebben ondervonden. In de Rotterdamsche haven word de 45-jarige stoker van een kraanschip door de machinë gegrepen en onmid deliljk gedood. Vermoedelijk door een defecte schoorsteen raakte te Epe een boerderij in brand, waarbij het vee kon worden gered, doch alle inboedel verloren ging- Een medische student te Utrecht werd wegens bet zonder vergunning uit zenden van radio-berichten door het O. M. tot f 10, boete veroordeeld. Zakkenrollers iu de trein Roosendaal Brussel hebben een spoor wegbeambte zijn portefeuille met geld en reisbiljet ontfutseld, zoodat de man zijn reis naar Bordeaux moest opbreker. De wegens ongedierte alge- keurde o I. school te Oosteinde, onder Aalsmeer, wordt dezer dagen door een notaris onder de hamer gebracht Wel een ietwat ongewoon geval, niet waar Een stevig aangeschoten zeeman klom in de Plantage Middeniaan te Amsterdam middels een ladder over een schutting en legde zich daarop onder een boom te slapen. De ga3t verklaarde later dat bij meende aan boord te zijn gegaan I T9 Maastricht viel een 75-jarig vrouwtje uit een zolderraam.Ze werd dood opgenomen. Een conducteur van de trein Ilmui den— Haarlem boog zich te ver uit de bagagewageu en kwam te valien De trein werd tot stilstand gebracht; de man bleek er goed te zijn afgekomen. Een Amsterdamsche meneer werd op het Leideche plein aangereden door een auto, welker remmen niet goed werkten. De wagen weid in beslag ge nomen, de meneer naar een ziekenhuis getransporteerd. Er zijn plannen ontworpen voor een auto-racebaau ten N. van Noordwijk die de grootste van Europa zou worden. Vermoedelijk zal Noordwijk zich voor 5 ton garant stellen. Onder Oostwoud zijn twee Am sterdammers met een splinternieuwe auto tegen een boom geredeDde inzittenden werden licht gewond, do wagen verpletterd. Het ongeluk wordt toegeschreven aan de zwaarbekuiide weg, waardoor -bij geringe snelheid - het stuur omsloeg. De raad van Nijmegen besloot de melkverkoop in de gemeente op Z o n d a g te verbieden, hoewel de Gezondheids commissie, mot het oog op de zuigelin gen voorai, zich hiertegen uitsprak. De piijs van een hengelakte tot het visschen met me6r dan ééo hengel blijft bepaald op f 0,50 per jaar bet visschen - o gelukkige peuëraar met één hengel blijft onbelast. Ta Amsterdam wc-rd een 30 jarig koopman wegens mishandeling met doo- delijke afloop tot 7 jaar brommen ver ocrdeeld. Het hoofibsstuur der Koll. Mij. van Laudif uw zal vermoedelijk ten commis sie benotmeD, diozalond&rziekenofook iu ons land ineuticg vau vee tegen mond en klauwzeer, voordat het ter markt komt, uitvoerbaar is. Samenwerking tusschen publiek en politie is veelal verre te zoeken. Toen een agent een wederspan- nige naar het bureau-Stadhouderskade te Amsterdam opbracht IroDg 't publiek op hem in. De dienaar der openbare macht werd door een scherp voorwerp getroffen, zoodat bij in een ziekenhuis moest worden opgenomen. Tot voorzitter van het „Comité voor Dienstweigerings congres sen" is benoemd Ds. van Thie), Doops- gez. Pred. te Twisk, tot secretaris de heer C. J. Smith, hoofd eener Chr. school te Ammerstol. Buitenland Bij de ontploffing van een cokesoven te Qaiy (N.Am.) werden een groot aantal personen tegen de muren geslingerd. Velen werden gewond, veertien verloren het leven. Grieksche roovers hebben, na zes personen op sluwe wijze te hebben overrompeld, onder Athene (Gr.) een vrachtauto geplunderd eu 15 m i 11 i o e n drachmen „in de zak" ge stoken Ten behoeve van de vliegdienst Londen - vasteland, welke al meer wordt gebezigd, zullen door de „Imperial Airways" passagiersvliegtuigen worden aangebouwd, die de grootste ter wereld zullen zijn. Huu landingsgestel wordt voorzien van luchtbanden van ruim 2 M doorsnee en 200 pond zwaar. Het nut van valschermen als reddingsmiddel wordt al meer erkend. Een fabriek te Parijs telt 80 man perso neel en verwerkt dagelijks 2000 M doek. Ia het'jongste p o 1 i ti e s c h a n- d a a 1 te Bandjermasin wordt de hoofd agent J. er van beschuldigd een agent te hebben opgedragen een Chinees te dooden. De aanslag vond plaats, doch mislukte. Violet Gibson, de Engelsche dame die Mussolini door z'n neus schoot, trachtte in de gevangenis een eind aan haar leven te maken, maar slaagde daarin niet. Winston, de Amerik. onderstaats secretaris van de Schatkist verklaarde dezer dagen, dat Europa op weg is naar economische stabilisatie. En geland zou door zijn opmerkelijke over winning bij de aJgemeeue staking een groote schrede voorwaarts hebben gedaan en Italië een goede toekomst hebben. De e x-k e i z e r van Duitschland tracht te bewerken, dat de familie der Hohenzollerns haar aanspraken op haar eigendommen in Z W. Afrika weer kan laten gelden. Astrakan (Rusl) werd wegens abnormaal hooge waterstand van de Woiga ontruimd. Do Duitsche Bond van Rabbijnen nam bij resolutie aan de Jodenhoid aan te sporen zich voor verwording in de kleederdracht der vrouwen te hoeden. Door een oude schoen zijn van een trein, die het station Tiiëst verliet, de locomotief en twee wagens ontspoord. Gooi dus geen oude schoenen weg voor ge Odessa (Sovjet-Rusland) leed door een enorm onweerei vieien hagelsteecen als kip ei er er, waa'door duizenden ruiten b;aken en vele personen werden gewond Plaveisel eu tn-mrails spoelden weg. In de wandelgang van het Voiken- bondssecretariaat te Gerévo diende een pseudo-journalist, Ivan do Justh, seer- gen. van de nation.-republ. partij in Hongarije, Graaf Bethlen een oorv\)g toe, naar bij zeide, wegens gepleegde corruptie de man werd bij de kraag ge pakt en weggevoerd. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE TEXEL van 12 tot en met 18 Juni 1926. GEBORENCornelis, z. V. Carel Clemens Barhorsten HillegondaAdriana Christina ZoeteliefAdriaan Cornelis, z. v. Mat- theus Constantinus Bakker en Hendrica Cornelia HinDina Geertruida.'d. v. Wilhelmus Johannes Vendel en Cornelia Zijm Alke Margaretha, d. v. Marius Dirk Dijt en Gisela Egerhézy Veronica Catharina, d. v. Gerhardus Leber en Cornelia Anna WitteJan Gijsbertus, z. v. Jan Grisnich en Johanna Adriana Hagen. GETROUWDCornelis Brans en Neeltje Drijver. OVERLEDENPietertje Mantje, 68 jaar, gehuwd,met Aris Eelman. GEVONDEN VOORWERPEN (Gedeponeerd ten Raadhuize.) 1 broche, 1 stuk touw (leidsel). PREDIKBEURTEN HERVORMDE GEMEENTE Burg, vm. 10 uur ds. Raabe. Waal, vm. 10 uur ds. van 't Hooft. Den Hoorn, vm. half elf ds. Brümmer. H. Doop. Oudeschild, vm. 10 uur ds. Broekema. Collecte voor noodlijdende kerken en personen. Oosterend, vm. 10 uurds. Janzen. Cocksdorp, v.m. half 11 ds. W. A. Plug. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend vm. 10 uur Ds. M. Rooseboom van Voorburg. n.m. 3 uur dezelfde. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Waal, vm. 10 uur ds. Vis. MARKTBERICHTEN Coöp. Centr. Eierveiling Purmerend, 15 Juni 1926. Eendeieren aanvoer77965 f 4,— a f 4,30 Broedeieren Kipeieren Schagen, 17 Juni. 90 Vette koeien Gelde koeien 23 kalfkoeien 166 Lammeren 44 Vette varkens 91 Biggen Boter f4, 58186 f 6,10 5,70 5,20 5,10 5, 4,50 3,50 a f 4,70 a GEBORENJAN GIJSBERTUS, zoon van J. GRISNICH en J. M. GRISNICH-Hagen P. H. Polder, 17 Juni 1926. Algemeeie kennisgeving voor Texel. TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 cL per drie Maanden Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 rogels: 50 ct Iedere regel meer: 10 ct. Dozol; o advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. Bi] abonnement lagere regelprljs. ADVERTENTIÈN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 Velen hebben zich Donderdag 1.1. beijverd verscheiden momenten uit het Bisschoppelijk bezoek op de gevoelige plaat vast te leggen. Amateurs en amateurtjes niet alleen, doch ook tal van vakfotografen, die ten nutte van dag bladpers of weekillustraties hun apparaten op schuren, balcon of tuinwal hadden opgesteld. Gaarne vestigen we de aandacht op de ruime collectie foto's die in onze uitstalkast kunnen worden bezichtigd. In verband met het nog steeds knellende Engelsche invoerverbod was de handel zeer stug. Prijzen f 10 5 f 17. Zondag 20 Juni. 70 K.G. 65/66 63/64 60,62 58/59 56/57 50/55 5,40 5,30 5,10 275 a 425 200 a 300 200 a 350 12,— a 20,— 0,82 a 0,85 18,— a 28,— 1,40 a 1,80 a 0,— Eierveiling Schagen KipeierenAanvoer 44694 f 4,50 A f 5,30 per 100 Bruin ongewogen Wit 3,70,, 4,60 Wit 25-28 K.G. 4— 4,10 Bruin 28—30 KG. ,0 0, - Wit 4,10 4,60 Bruin 30—33 KG. 4,50 5,30 Wit 4,60 5,20 EendeierenAanvoer 8524 Prijs f3,60 af 4,—

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1