No 4029 39ste Jaargang Zaterdag 26 Juni 1926 Rechtsvragen. FEUILLETON GEEN GEWETEN. DOE OPEN DE DEUH. Texelsche Berichten Vreest geen examen MIJNHARDT's ABONNEMENTEN: Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werkers kosteloos beantwoord. Ongevallenwet. Echtscheiding. Marktaanvoer. Oefening Brandweer te Oudeschild. Zaterdag 2o Juni 1926, een oefening met en eene beproeving van de te Oudeschild gestationneerde brandspuit zal worden gehouden. ADVERTENTIËN: Achteruitgang der schapenhouderij in Drente. ZENUWTABLETTEN behoeden U voor zenuwachtigheid Buisje 75 ct. Bjj Apoth. en Drogisten Over het eerste kwartaal 1926 kwamen te den üaag 481 ongelukkeu voor, die in 260 gevallen moeten worden toegeschreven aan overtreding van „d e regels van de weg". Zal men dan nooit wijzer worden? De Haagsche „Avondpost" kwam op het denkbeeld de Koningin te verzoeken voor de Hilversumsche micro foon op te willen treden, Door aanhoudende regen is hier en daar in Friesland de aardappel ziekte opgetreden. [I - mmm Een sympathieke wedstrijd. TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD&DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL Een arbeider verliest tengevolge van een ongeval tijdens zijn werk een oog; zijn werk- capaciteit is nu echter weer 100 pCt. geworden. Gevraagd wordt, of hem nu geen vergoeding toekomt voor blijvend gezichtsgebrek. Antw. Vergoeding ingevolge de Ongevallenwet wordt alleen verleend in geval van geheele of gedeel telijke ongeschiktheid tot werken, zoodat vergoeding uit anderen hoofde niet plaats vindt. Mijn vrouw, zegt een vragensleller, is ruim 5 jaar afwezig, maar wil niet medewerken tot echtscheidingkan dit nu tegen haar wil ge schieden Antw.Echtscheiding kunt gij zeker verkrij gen op grond van kwaadwillige verlating van Uw vrouw ais die minstens 5 jaar geduurd heeft, maar gij moet eventueel, als zij verweer voert, bewijzen, dat zij U inderdaad kwaad willig heeft verlaten, dus niet zóó maar, met wederzijdsch goedvinden destijds I En bovendien eischt de wet, dat zij volhardt in haar weigering om tot U terug te keeren. zoodat zij uw heele eisch kan doen mislukken als zij zich bereid verklaart weer bij U te komen in welk geval gij zelfs verplicht zijt haar te ontvangen. In hoeverre dit risico in Uw geval strekt, kunt gij zelf het beste uitmaken. Mrs. P. V. Burgemeester en Wethouders van Texel brengen in herinnering, dat volgens de ver ordening op de veemarkten te Texel voorden markten, vallende na de groote lammerenmark- ten en vóór 1 October 1926, het begin van de aanvoer is bepaald op zeven uur en 't einde op tien uur des voormiddags. Voorts wordt in herinnering gebracht, dat het vee slechts ter markt mag worden aange voerd door de Zwaanstraat. Texel, 21 Juni 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R. P. KEIJSER Cz. Lo.B. De Secretaris, JONKER Burgemeester en Wethouders der gemeente Texel Gelet op artikel 8 der Verordening, regelende de inrichting van de brandweer in deze gemeente Maken bekend, dat op' roman van 80 REINHOLD ORTMANN. „Geen komedie meer, als ik u verzoeken mag!" zeide Wallroth kort en bondig, zonder hem een groet waardig te keuren „Myn vrouw heeft mij alles bekend." Artois verbleekte en week onwillekeurig een schrede terug. „Zij is haif waanzinnig," bracht hij stamelend uit, „en ik zweer u, dat ik nooit in ernst daaraan gedacht heb Dj professor viel hem -met een onbe schrijfelijk verachtelijke handbeweging in de rede „Laten wij dat rustenIk zie geen aanleiding om van iemand van uw slag genoegdoening te eischen, zooals ik dat van een eerlijk man zou doen. En het is iets geheel anders, waarover ik met u een appeltje heb te schillen. Waar is het manuscript, dat Valentin Düringhoffen u heeft gegeven om het mij te overhandigen „Een manuscript?* Stotterde Artois. „Ik weet niets van een manuscript het moet een misverstand „Neen, geen misverstand, maar waar schijnlijk een misdaad! Er zijn getuigen, die gezien hebben, dat u uit de schuifla van zijn werktafel een omvangrijk manu script by u gestoken hebt Dit manuscript Zij roepen mitsdien de dienstplichtigen bij die brandspuit op, om op gemelden dag des namiddags 7 uur (zomertijd) bij het brandspuit huisje te Oudeschild alhier aanwezig te zijn. Onder de dienstplichtigen bij de brandspuiten worden verstaan de pompers bij de zuig- en perspomp en reserve-slangenleidersde slangenleiders en reserve-pompersde pijpieidersde reparateurs de lapzakdragers de lantaarndragers de man schappen bij de brandhaken en zeilende op- perporders en porders de manschappen bij de geredde goederen en voorts de commandeurs en plaatsvervangende commandeurs van alle afdeelingen. De dienstplichtigen worden hierbij herinnerd aan A. Artikel 9 der brandweerverordening, lui dende: Bij de beproeving der spuit of bij brand, blijft ieder dienstplichtige op de hem aangewezen plaats en is verplicht de hem opgedragen taak ordelijk en met overleg uit te voeren, totdat hij daarvan wordt ontslagen door dengene, die over hem het bevel voert. B. artikel 10 dier verordening, luidende Hij, die van de oefeningen verlangt vrijgesteld te worden, moet vooraf daarvan kennis geven aan den brandmeester zijner spuit, aan wien de beslissing is overgelaten. C. artikel 242 der verordening van politie, luidende De brandweerplichtigen zijn gehouden bij brand of oefening, de bevelen, hun gegeven door den brandmeester of door andere boven hen gestelde personen, stipt en onmiddellijk te volbrengen. Zij zorgen bij oefening op den bepaalden tijd en bij brand na gedane oproeping op hun post aanwezig te zijn en mogen die zonder geldige reden niet verlaten, dan met goedvinden hunner superieuren. Overtreding wordt gestraft met geldboete van ten hoogste f25,— subsidiair 6 dagen hechtenis. Texel, 22 Juni 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. B. OORT De Secretaris JONKER. TELEFOON Van 1-5 rogels: 50 ct. Iedere regel meor: 10 cl. Dezelfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal berokond. Bij abonnement lagere rogelprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN POSTGIRO: N°. 652 ii POSTBUS: N°. 11 Wat is het, dat een mooie vacantiedag, hoe kort hij moge zijn, zoo vroolijk maakt Dat is, dat de deuren worden geopend van ons kunstmatig bestaan, dat wij worden bevrijd uit de beklemmende omgeving van vier muren. DeurenZij zijn verwant aan gevangen schap. Zij sluiten de groote, wijde, schoone, wonderlijke wereld buiten, en sluiten de alle- daagsche wereld in, welke, op haar voordee- ligst, somtijds benauwend, vervelend en on draaglijk wordt. DeurenZij sluiten het kind op met zijn schoolwerk; zij sluiten de moeder op bij haar dagelijksche plichten zij sluiten de vader, de broeder, de zuster op in fabriek, warenhuis of kantoor Dan komt de langverbeide vacantiedag. De stevig-gesloten deuren vliegen plotseling open en presto 1 gij en ik, groot en klein, oud en jong, drinken met gretige teugen van de frissche buitenlucht. Wij zijn vrij i Niemand, die staat op een frissche heuveltop, die wandelt langs steile rotswanden, die zich was voor mij bestemd en ik wenscb te weten, waar het zich bevindt." „Ah, dat domme geschrijf, dat de arme duivel al in halve verstandsverbijstering op papier heeft gezetzeide Artois, die thans zijn oude onbeschaamdheid weer gedeeltelijk terugkeer. „Het was inderdaad niet de moeite waard een ernstig mensch daarmee lastig te valleD.„ „Zoek alsjeblieft geen uitvluchtenWaar is het manuscript?' „Daar!* antwoordde de doctor, terwijl hij met een cynisch lachje naar de kachel wees. „Ik wierp het bij vergissiDg tegelijk met andere papieren in het vuurmaar misschien stelt het u gerust tenminste de asch nog te zien. Hij was inderdaad onbeschaamd geDoeg zich naar de kachel te begeven en het deurtje met zijn voet open te schuiven; maar hij wilde het onmiddellijk weerslui- ted, want met een onwillekeurigen uitroep van woede had hij gezien dat het com- promitteerende geschrift nog bijna onver teerd op de slakkenhoopen lag. Ook de scherpe oogen van den professor hadden dezelfde ontdekking gedaan #en bliksemsnel stond bij vlak naast den privaat docent, om het manuscript te grijpen. Met den moed der wanhoop trachtte Artois hem dat te beletten en er ontstond een korte worsteling tusschen de beide mannen Maar professor Wallroth was ondanks zijn leeftijd verreweg de sterkste. koestert aan het zonnige strand, die zich ver- frischt in de zee of die rustig zit in de schaduw der boomen, kan lang in twijfel blijven omtrent de natuurlijke omgeving van de mcnsch „God maakte de natuur, de menschen maak ten de stad", zingt de dichter en hij zingt waarheid. De stad, met haar ontelbare deuren, haar gesloten, verzegelde, getraliede deuren. en daartegenover de natuur, het open veld met haar door regen alleen reeds gezuiverde atmosfeer en haar door dauw bevochtigd gras het koele woud met zijn door dansende zonnestralen gevlekte paden.... het land, met zijn vrijheid, vrede en rust. De beschaving, waarop de menschen zich beroemen, wordt meer en meer een zaak van deuren, welke met ontstellende regelmatigheid geopend en gesloten worden. Het streven van de laatste vijftig jaar Is geweest om ze wat vaker te opmen en dan een beetje langer en een beetje wijder. immers, in deze dagen van grootestadsleven en materialisme moet de innerlijke drang, de behoefte naar geestelijke ontspanning en ziels verheffing noodzakelijkerwijze grooteren ster ker zijn dan ooit het geval zou kunnen zijn, wanneer alle menschen gedurende het geheele jaar in de onmiddellijke nabijheid der vrije natuur zouden vertoeven. En zoo komen wij tot het eindoordeel, dat het voor U en ieder ander noodig en goed is op tijd de „deuren te openen". De vacantie moet U buiten zien, in de vrije natuur. En als daardoor geen ontroering in Uw hart verwekt wordt en ais Uw longen er niet beter en regel matiger door werken dan ligt de schuld bij de vacantie, die U niet zóóveel goeddeed als waartoe zij in staat is. Dat is dan de onge woonte van de „open deuren" en het beste is er zoo 'spoedig mogelijk een tweede vacantie op te laten volgen weer in de vrije natuur I Nogmaals de deuren open Volgens het jaarverslag van de Vereeniging tot verbetering van de wolhandel in Drente over 1925 was door minder goede weersomstandig heden na de scheer, de hoedanigheid der wol, behoudens op enkele plaatsen, iets minder dan het vorige jaar. De partij was wederom kleiner dan in 192->; dit kan voornamelijk worden toe geschreven aan het verminderen van het heide veld. Afgeleverd werd 8421 Kg. Ie soort, en 647 Kg. 2e soort, voor f 1.42'/. per Kg. Ie en f O 76'/, per Kg. 2e soort. Dat de schapenhouderij in Drente achteruit gaat, blijkt wel uit de afgeleverde hoeveelheden wol, welke in 1920 23.872 Kg. en in 1925 9068 Kg. bedroeg. „Nietswaardige, waag je het zelfs je aan mij te vergrijpen." Daarop slingerde hij den doctor van zich af. die op den grond tuimelde en nam het manuscript uit de kachel, om het in de borstzak van zijn overjas op te bergen. „Ga daar aan de tafel zitten," beval hy kortaf, „en geschreven, wat ik dicteeren zal! Maar snel, want de minuten zijn kostbaar!' Doctor Siegmund Artois zag er uit als een getuchtigde hond, toen hij na een korte aarzeling inderdaad aan zijn schrijf tafel ging zitten, om aan het bevel van zyn schoonvader te gehoorzamen. Zoodra hij zag, dat Artois de pen ter hand had genomen, begon de professor te dicteeren „Ik, ondergeteekende, verklaar naar waarheid, dat ik in de my toegeschreven ontdekking van de zoogenaamde kunst matige kinine niet het geringste aandeel heb, maar dat ik door snood misbruik van vertrouwen, eerJooze verduistering en ge- meene diefstal, begaan ten opzichte van den doodzieken chemiker Valentin Düringhoffen „Neen, neen, neen!„ stoof Artois op, terwijl hij zijn pen neergooide. „Doe met mij wat u wilt, maar dat zal lk nooit schrijven Prufessor Wallroth haalde zijn horloge te voorschijo. ik geef u drie minuten be- u>uk yd," zeide by met onverbiddelijke Want er is een middel dat U kalm maakt en kalm houdt, terwijl Uw geest helder blijft -rv/.V UTOCAvTE Amerika is ons en andere landen voorge gaan bij het instellen van een zeer bijzondere wedstrijd, welke van nu af elk jaar gehouden zal worden. Men heeft nl. een prijs uitgeloofd voor de boer of boerenarbeider, die het mooiste koren verbouwde op vier verschillende akkers. De deelname voor deze eerste wedstrijd was zeer groot. Honderden boeren en een kleine duizend arbeiders hebben zich op hun velden kranig geweerd. De prijs werd echter uitgereikt aan de zeventien-jarige William Boland, die op acht verschillende akkers koren verbouwd had en in elk district het mooiste resultaat verkreeg. strengheid. „Als ge dan nog niet besloten mocht hebben te schryven, dan zend ik uw eigen dienstmeisje naar de politie en laatu wegens poging tot moord arresteeren.* Siegmund Artois wilde glimlachen maar zijn gelaatstrekken vertrokken zich in- plaats daarvan tot een waarlijk schrik- aanjagenden grijns. „Houdt - u - my voor stotterde hij als door schrik verlamd. Doch Wallroth liet hem niet uitspreken „Nog twee minuten! Ik zal bewijzen, dat gij den door u schandelijk bestolen Valentin Düringhoffen uit vrees voor ontdekking van uw bedrog van het leven hebt trach ten te berooven, terwijl gjj tijdens de af wezigheid van zjfn verpleegster een sterke dosis van de zoogenaamde kunstmafige kinine door zyn medicijn hebt geschud, wel wetend, dat zulks met zekerhbid den dood van den patiënt tengevolge zou heb ben gehad. Nog één minuut! Wilt gij thans schryven, doctor Artois?" Alsof zich plotseling een centenaarslast op zijn schouders had gewenteld, was de privaat-docent weer op zijn stoel neerge vallen. Hij wilde spreken, maar zijn lippen bewogen zich, zonder dat een geluid waar neembaar was en hoewel zijn bevende vingers nauwelijks nog in staat waren de pen te hanteeren, schreef hij toch volgens het onbarmhartige dictaat vao den professor óe ver[iit-:r.erende bekentenis van zijn schuin ito bi li do W.v.v,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1