Backs ri No 4029 Zaterdag 26 Juni 1926 398te Jaargang TWEEDE BLAD Van dit en van dat. Texelsche Berichten Rodonkesk Bakpoeder ABONNEMENTEN: UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD&DE ROOIJ ii DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 Texelsche Kermis. Zanguitvoering de Cocksdorp. Mr. A. K. Vink. DE MOK. Mislukte proeftocht. Visscherij. DrOehker's rr Ongevallen. Een jonge zeehond. Door het koele vooijaar valt over rnpsenlast over het algemeen niet te klagen. Het is evenwel raadzaam met alle macht tegon dat gedierte op te trpden. Te Linne (L.) werd een mammout-b, d.i. een voorwereldlijkeolifant opgegraven. Een kies van h9t beestje woog maar 6 KG Onder Woerden (Z H.) wilden 2 auto's en een motoriijwiel elkaar tegel ij k passeeren. Gevolg een auto verzeilde in een sloot, waarbg de vier inzittenden zicb met moeite door bet portier koDden redden. Vermoedelijk door een stuur- lefect reed een auto te Zwode bet trotloir op, waar ze drie ladders omver maaide. Een schilder plotte van 6 M boog neer en werd ernstig gewond weg gedragen. Te Amsterdam wordt de film van Amundsen's Pooltocht van Mei 1925 met succes vertoond Een kos- telt k hulpmiddel ook, zoo'n „rolprent", om tot in fi esses m-t 'n poolexpeditie kennis te maken Eeo Zeeuwecbe boer, wonende te 's Hearenhoek, werd wegens schandelijke dierenmishandeling tot 3 maanden cel straf veroordeeld. Do onmeosch sneed een paard, dat een veulen had geworpen, de ii gewaDden uit en liet het dier nog loopen1 De Arasterdammer E TosiFacino wil in vijf jaar met een saloi-auto een reis om de wereld maken eo daai bij 50,(00 „sleieu" aandoen. - Als je geid hebt d ie ja woud reu, en an ders Eon Jö jariae joDgen reed te Schie dam tegen een autobus, viel en weid door een tram overreden en gelood Een 17 jarige Haagscbe dienstbode die twee mannen m-t een board van insluipingen diefstal bij baar paiiom ii id Oochudigd, bn-fi bnkeid z-iil btt veru.i-.ie ge d te nebbeo wegge nouren. Te Wehl (Geld. 2868 inwwerd over 1925 wel 3654 L s t e r k e drank getapt. Buitenland. Een dronken chauffeur reed te CharlotteDburg (Duitscbl.) een paar arbeiders dood. Hij trachtte te ontkomen doch werd dooor collega's van de slacht offers achterhaald en stevig afgedroogd. Ex- keizer Wilhelm zou de rijks president von Hindenburg zijn dank hebben betuigd, om de houding, welke deze tegenover do befaamdeonteigeniugs- kwestie innam Aan de oever van een rivier nabij Brianse (Sovjet-R is een woning bloot gelegd uit het steenent ij dperk We lezen in „Answers," dat h-t aantal blinden over de heelo wereld op meer dan 2 m i 11 i o e n wordt geschat In Suriname dreigen hongersnood, volslagen e'lende door onzagiijke droogte, welke meer dan 7 millioen schade aanrichtte. Een Engelscho vrachtboot raakte bij NewFoundland (N A i h e t ij s bekneld en werd onder de waterlijn zoo zwaar beschadigd, dat pompen met alle man geboden was. Dank zij sleep boothulp en verstandig overleg werd het schip behouden te St. John. binnenge bracht. Bij de propaganda, welke de Duit sche volksstemming over de „onteigening" voorafging reden de communisten met een in werking zijnde rotatiepers door de straten. Liefhebbers konden bun biljetten zóó van de pers in outvaugst nemen Een vrouw, wier geostvermogens gestoord schijnen, verschafte zicb toegang tot het Pooiscbe Ministerie vau Oorlog, vermoedelijk met de bedoeling een aau slag op Pilsoedski te plegen. Zatei dag I I was de 50e stakings dag in da Britsche mijnworkerswerei 1. E-ra bankier m i 11 i o n n a i r woo tde 15 jaar te Tburgau (Zw zooder dat de fi cus hem voor één cent belas ting aansloeg De rijkaard is i u gesior ven en de erfgenamen verw.erven fijn vermogen. >e belastirgheerentrachien hun fout te herstellen, maar vissciieu zeker achter hot net. Ieder jaar wordt slechts een be paald getal vreecn telingen In da Ver. S aten toegelaten Voor het tijdvak Ju i 1-26 Juli '27 wordt dit aantal reeds door een millioen ovirtioffen lEu opeauen) Een rijke Serviscb9 b09r werd door een tiental schavuiten van al z(jn duiten en koslbaai heden beroofd en daarop ontvoerd. „Waarheen" is nog een raadsel. Het Saksiscue stadje Gla.Tiütte staat op bet punt failliet te gaan, daar 80 pet van haar oudernemingen stil liggen on 80 pet van de arbeiders werkloos is. Een ter dood veroordeeld S rvisch boosdoener, die zich ter beschikking van een arts had gesteld om oen verjon- gingsproef te ondergaao, zag door do koniog zijn straf in 20 jaar opsluiciDg veranderd. De dokter zal nu voor zijn gevaarlijk experiment naar een ander proefkonijn moeten uitzien. Toen een Duitsch commies b(j het nadart-n 'an een bruiloftsstoet onder Eibargen de tradit oneele vreugde schoten loste om de „(-ooze ge.si'i." ie w-reu weid ee.i 7 jiiig TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 regels: 50 ct. Iedere regel meor: 10 ct. Dezelfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. BIJ abonnement lagere regelprljs. ADVERTENTIÉN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN De kermisdagen naderen met rassche schreden en weldra staan we aan de vooravond van een week, die eeuwen door door talloozen met vreugde werd begroet. Er is vreugde bij d'een en afkeer bij d'ander, al naar men deze volksvermakelijkheid een goed hart toedraagt of geen blik ook waardig keurt, maar over het geheel wordt de kermisweek met ongeduld verbeid en maken tientallen eilandbewoners uit alle windstreken zich op om het illuster feit in vreugde te herdenken. Reeds Woensdagavond rukte de voorhoede der kermisgasten den Burg binnen, omstuwd door de jeugd, die met verlangen hun komst tegemoet had gezien. En in de loop van de volgende dag verrezen in Amerikaansch groei tempo o.a. op de Groeneplaats bioscoop, draai molen en verscheiden tenten, de centra waar omheen het kermisbedrijf zich afspeelt. De lezer houde ons ten goede, dat we de vermelding van al die kramen en spellen achterwege laten, daar we reeds eerder daarmee eenige regelen hebben gevuld Nog weinig tijds echter, of „Dan rinkelt de bel van de molen, Dan smikkelt men paling en koek Dan is 't juichen en lachen en stoeien En jolig lawijt einde zoek! Dan hapt men in noga en bollen Nooit was er de danslust zoo groot Want over een eeuwtje, zegt Pieter Dan ben ik toch denk'lijk wel dood." Het programma voor de gezamenlijke zang uitvoering te de Cocksdorp op Zondagavond а.s. te 7 uur (nieuwe tijd) luidt als vogt 1. Morgenhymne Niels Gade Gemeensch. 2. Schaemt U niet Frieso Molenaar *3. Des Morgens Olivier Koop O.Schild *4. Meizang C.v.d.Llnden den Burg 5. Mijn Taal Arn. Spoel O Schild Zacht zingt de zee P.M.Zijderlaan den Burg *7. Vogelnestje ThJ.L. Semecaut O.end •8. In de Kerstnacht Portug. kerstlied De C. 9. De Twee Jagers H Blattmacher O.end 10. Herders Zondagslied C. Kreutzer De C. Pauze. 11. Mijn dorpje Fr. Abt De C. 12. Woudgedachten Fr. Abt O.end 13. Des winters als het regent Oud Holl. lied bewerkt door P. Mart. Zijderlaan de C. 14. In de Lentetijd Fred.J. Roeske O.end 15. Sneeuwklokjes P.M.Zijderlaan den Burg 16. Mijn Nederland Mangoed O.Schild 17. Troost der Toonkunst P. M. Zijderlaan den Burg 18. Hollandsche Kinderkens O. Koop O.Schild 19. Hymne aan de Zang G. Boedijn Gemeen. 20. Bondslied J. Paardekooper Op „Zangersfeest" te Schagen gezongen. Onze rechtskundige adviseur Mr. A. K. Vink, die de rubriek rechtsvragen in ons blad ver zorgde en deel uitmaakte van het advocaten kantoor van Mrs. Polak en Vink te Helder, werd benoemd tot Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie te Suriname. Mr. Polak, die de praktijk voortzet, zal in het vervolg ook onze rubriek alleen verzorgen. Toen Donderdagavond een nieuw Koolhoven- vliegtuig hier een proeftocht had ondernomen, braken bij de eerste landing de spandraden, zoodat het toestel op zijn scharnieren door zakte en buiten gebruik moest worden gesteld. Vermoedelijk zullen, nadat de noodige her stelling is verricht, de volgende week nieuwe proefvluchten worden gedaan. OUDESCHILD Daar het gamalenvisschen zoo goed als afge- loopen is, werd de vischafslag tijdelijk gesloten en zullen onze wekelijksche vischberichten voor October niet geregeld meer verschijnen, daar dan weder het wulken- en oestervisschen aan vangt. Een enkele visscher is nog wel aan het gamalenvisschen, doch de meesten zoeken ge durende de zomermaanden andere visscherij of werken aan de wal. Sommigen zijn aan het rog- of palingvisschen, anderen aan het wier- maaien. Het laatste is ook-wel een loonend bedrijf, doch is lang niet ieders werk. Het wiermaaien geschiedt op de waarden in de nabijheid van Wieringen: het product wordt in de sch it geladen en op Texel verder be handeld. DeNoordzeevisscherij wordt teOude- schild haast niet meer uitgeoefend, yel eigen aardig is, dat 't gamalenvisschen steeds langer '9 9cócr3 naar Oether's Recept, gebakken met is een zeer voedzaam en smakelijk gebak. Backin vervangt de gist Met Backin rijst het deeg onder het bakken Benoodigdheden 500 gram tarwebloem f 0.16 250 gr boter ƒ0.56, of marg. 0.30 200 gram suiker0.12 3 of meer eieren0.1S 300 gr. SumMaid Rozijnen 0.24 t pakje Dr. Oetker'.s Backin 0.07'/a Va k liter melk 0.04 2 pakjes Dr Oetker's Vanillesuiker 0.10 een weinig zout Bereiding! yy f 1.21»/, De boter wordt tot room geroerd, voegt suiker, Vanillesuiker, eierdooiers, het met „Backin" vermengde meel en de melk er aan toe, ten slotte de rozijnen, het zout' en het stijfgeklopte eiwit. Vul met dit deeg een ingevetten vorm en bakt het ongeveer 1 uur. Men lette vooral op Backin van Dr. Oetker, en dat op elk pakje als Eenige Importeurs E. Ostermann Co., A'dam, vermeld zijn. Waar niet verkrijgbaar wende men zich direct tot deze Importeurs, die op aanvrage ook een gratis>rcceptenboekje toezenden tijd wordt uitgeoefend. Eenige jaren terug dacht men er in April al niet meer aan om garnalen te gaan visschen. Het vorige jaar werd de vischafslag half Mei gesloten, dit jaar half Juni. Gedurende de laatste week werd aangebracht ruim 2400 Kg. garnalen. Veevervoer. Gedurende de laatste week zijn van Texel verzonden: 21_Juni, 593 lammeren, 24varkens, 25 kalveren, 6* koeien en 3 schapen. 24 Juni met 2 stoom- en 1 motorboot, 1318 lammeren. DE COCKSDORP Een zoontje van de heer J. v. 't N. had het ongeluk bij de gymnastiekles op school, te vallen, waarbij zijn arm werd ontwricht. Dr. Keidel, die de eerste heelkundige hulp ver leende, achtte een Röntgen-onderzoek nood zakelijk, weshalve het patiëntje naar Helder werd vervoerd. Behalve ontwrichting bleek de arm ook gebroken. Het zoontje van de heer C. Kalis kreeg spelenderwijs een maiskorrel in de neus. Ook dit ventje moest naar Helder worden over gebracht, om het voorwerp te doen verwij deren. OOST Donderdagmorgen werd door Gebrs. Plaats man onder Oost een jonge zeehond in de netten opgehaald. Het dier is thans in het bezit van de heer C. Ossen te den Burg, die atte moeite doet om het in leven te houden. Binnenland. De notaris, dio te Capelle aan de IJsr-l f3201)0 verdonkeremaan de, h-eft volledige bekentenis afg legd - Te Z-utm-reo (G -ldweid een dochtertje van 14 dagen, dal bij de ou t is >l*ep dier de m eed-r bij oog luk dood g o tl i u k L. Tusschon de spoorrails Lei uwardeu Wtidutu bro dt aeu strand kievit op 4 eieieu DvOi kortsluiting in oen ge bouw van bi t P E.N. te Hoorn zat tie stad een halve dag zooder stioom. TegeD davond was de boel weer in orde. Tot de kleinste gemeenten in Nooid- Holl. beboeren Kuwoude en P-riten iuet resp. 225 e i 357 iiwn eis. A n terfauj telt ruim 7i3ü>U inwoners Bij eon 1 u n c b r o o m-t evtcbl te Gouda wer i een keilcer nvt een stoe1- O )f. een kj tp Op h"t OOg tO'gehlSCht, me L io stevig aankwam. out de ma-. een o,;g moet missen. To Ho r-i v rschafie een inbreker zicb door een Zjidonaam toegang tol de woning van eeu bejaarde dame, die een hamerslag opliep, toen zij de schavuit op bQeterdaad betrapte Met een gouden horloge en f20,- koos hij bet hazenpad. Do Ned. Spoorwegen vertooaen in vele plaatsen een film om de aandaent te vestigen op de tariefver laging met ingang van 1 Juli a B. en W. van Fiosterwolde (Gr stellen voor bet v e r m e n i a v. c ij f e r voor baar gemeente op 2.6 te slulleo (Gemeente Texel 1,3) Te Duiven (Geld liep iemrod bod veigiltiging op door het pten van o n- g h w a s s c b e n a a d b e i e n Zij iij pwiii z.vo.ion reeds, d ciii-ti- aiisvu-n- kwam co g' 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1