PUROL 8: No 4030 Woensdag 30 Juni 1926 398te Jaargang Rechtsvragen. LET OP UW SAEGK Kleine Kinderen Hoofdpijn Van week tot week Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: ADVERTENTIEN: q Bij behandelt men de roode en smettende plekken met TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 cl. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD&DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 rogels: 50 ct. led ore regol meor: 10 ct. Dezelfde advortentio 4 maal geplaatst wordt 3 maal berekend. Bij abonnement lagere regelprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werkers kosteloos beantwoord. De Directeur van de Keuringsdienst voor Waren in het keuringsgebied Alkmaar doet ons toekomen een lijvig rapport, vermel dende o.a. de bevindingen van dit instituut over 1925. Naar ons blijkt werden in de loop van dat jaar op Texel 111 partijen aan de con sumptie onttrokken, waaronder vele partij tjes grutterswaar en chocolade, 17 van 936 brooden werden „gewogen maar te licht bevonden Niet minder dan 188 monde linge en schriftelijke waarschuwingen wer den uitgedeeld, en 3 processen-verbaal opgemaakt: 2 wegens melkvervalsching, 1 wegens brood, da tniet aan de wettelijke eisch voldeed (boete resp. f40. f50 en f 10 of 10, 10 of ^6 dagen hechtenis). Over het heele keuringsgebied werden 1766 partijtjes waren afgekeurd en 126 personen wegens vervalsching, ten verkoop, in voorraad hebben van ondeugdelijke" artikelen e.d. veroordeeld. Veelal liepen zij geldboeten op (maximaal f350, subgidair tot 50 dagen hechlenis.) Vooral tegen water en- melk-boeren wordt streng opgetreden, wat duidelijk hieruit blijkt: 6 maal moest men met celstraf voor zyn zonden boeten, telkens wegens verkoop van met water vervalschte melk- Viermaal luidde het vonnis een maand gevangenisstraf, twee maal 2 maanden voorwaardelijk. De neringdoende lezer doe er zijn voordeel mee en hoedde zich voor een plaatsje in de zwarte lijst. Veelal is geen opzet in het spel—vele staaltjes zijno ns in deze bij name bekend doch raakt men door onnaden kendheid en achteloos handelen in moeilijk heden. Dus, vriend, „let op uw saeck" en wacht u voor een „boterbriefje", dat u het verlies van een paar lieve centen aan kondigt ot de plaatsbespreking inhoudt van een onguur vertrek in zeker gebouw. 19—26 Juni. Na zes maanden. Junimaand snelt ten einde en over een paar dagen zal de kalender ons er aan Herinneren, dat het jaar half verstreken is en dat we de volle zomer legengaan Z imerWe hebben er helaas tot nog toe zoo weinig vau gemerkt, al heet h(j officieel dan ook gekomen te zyn. M6i en Juni, die anders zoo schoon kunnen zya, vol van de heerlijkheid vun de scheidende lente en de komende zomer, hebben bijna zonder uitzondering gure en zonlooze dagen ge bracht. Eq zoo snellen de weken vrij triestig en troosteloos aau ons voorby. Juli en Augustus kunnen het nog goed maken zeker, de kans bestaat, maar de twee mooiste maanden zyn thans voorby en het reisseizoen is al weer begonnen. En hunkerend zien duizenden in den lande uit, of de zomer ook eiadeiyk komen zal. Hael de natuur ook schijnt er op te wach ten. Ze heeft zich weer getooid met haar schoonste gewaad om de Zomer te ont vangen. Het graan en het gras golven over de velden, het groen der wouden staat te pryken in zijn frissche pracht en in de tuinen en buiten in bosch en beemd, wachten duizenden bloemknoppen de koes tering van de Zomerzon om zich in heur volle schoonheid te ontplooien „Toef niet lauger Zamer, o kom Om het Binnenhof. Hoewel het parlement nog geen vacantie heeft genomen kan men toch haast wel zeggen, dat de komkommertijd begonnen is. Urgente onderwerpen als Nedèrlandscb- Belguch verdrag, de Nederlandscb-Duiieche uacdelsovereeekomst od de nieuwe belas- tmgplaune i van minister Do Geer zon vrywui rot op hbt laatste beentje afge kloven. '^Het verdrag met België zal wel ni6t meer voor de vacantie in behandeling ko men. De Belgen, die zelf veel baast met de zaak maken en het ontwerp eerstdaags zullen behandelen, zullen wel eenig goduld moeten oefenen. Voor een overhaaste be- baodeling is do zaak ook te belangryk, vooral voor ons land. De financieele nood in Frankrijk. VaD het buitenland heeft wel inzonaer- heid Frankryk in de laatste dagen de aar dachtige vraagd. Briand slaagde er in zyu tiende KabiDOt to vormen, maar het beeft hem heel wat moeite gekost. En eigenlijk draagt het nieuwe Kabinet ook niet alleen zyn naam, doch wordt het algemeen aan geduid met de uaam Kabinet-Briand- Cailleaux. Het is zooiets als een firma naam en wil reggen, dat Briand een com pagnon heeft gekregen. Zooals men weer, neeft hij eerst getracht Poincaté naast zich te krygon en wel omdat deze een man van invloed is en de steun d6r rechterzyde als een waardevol aandeel in het kapitaal der onderneming zou hebben meegebracht. Maar Poincaré 3telde te hooge eischen en Briand liet toen ook meteeD zijn plan varen om de rechterzyde in de kabinetsformatie te betrekken. Hy koos Caillaux tot~zyn compagnoD. Caillaux is oagetwyfeld ter linkerzijde een populaire figuur en op grond daarvan kon by ook van Briand heel wat concessies krijgen. Eo ook is het met het oog op de buiteniandscbe politiek in het algemeen wel gelukkig, dat niet Poincaré, doch Caillaux aan het bewind is gekomen.» Doch het zal nog moeten blijken, of deze in staat zal zyn Frankryk van de financieele ondergang te redden. Temeer, omdat bet nieuwe Kabinet geen meerder heidskabinet is. De firma Briand Caillaux zal aangewezen zijn op de steun van een deel der radidalen en van de rechterzyde. Het eerste werk van Caillaux is geweest zijn collega's er aan te herinneren, dat een strenge beperkmg en sterk doorgevoerde bezuiniging eisch van bet oogr-ablik is. Dinsdag heeft Briand het nituwe Kabinet aar. de Kamer voorgesteld en de gebruike- lyfce regesringsverkiaring afgelegd. De be doeling schynt te zyn, alle zeilen bij te zetten om zoo snel mogelijk de financieele maatregelen te kunnen nemen, die ver- eischt wordeD. De tyd dringt trouwens ook, want begin Juli staat de schatkist weer voor zwar6 6iscbeD. In December j.l. zyn Briand en Loucheur er in geslaagd voor de eerste zes maanden van het nieuwe jaar de begrooring sluitend te maken door een extra inkomstenbelasting van 21/3 miljard en 66n voorschot van 6 miljarü van de Bacque de Franc. Die 8Vs mi jard zyn nu welhaast verbruikt en als er niet spoedig in voorzien wordt zal een nieuwe inflatie niet kunnen uitblijven. Na het referendum. Uit Duitschland viel er in de laatste dagen op politiek terrein weinig nieuws van belang te melden. Het eenige onder werp, dat er vooral de belangstelling vroeg, was de regelmg met de gewezen vorsten huizen. De naklanken van bet referendum zijn thans weggestorven en nu is de vraag aan de orde, of er een regeling zal zijn te treffen, waarmee twee derde van deRyks- dag het eens is. Wel heeft ce regeering gedreigd, dat zy zoo noodig tot Ryksdag- octbinding zal overgaan maar ze wil Datuurlijk lie ver een dergelijk paardemiddel niet toepassen. EngelandNog staking. Over de andere gebeurtenissen der laatste dagen kunnen we kort zyn. Iu Engeland duurt de staking nog voort en zal in de komende week het groote debat een aauvang nemen over het ontwerp der reg66riDg tot het invoeren van de 8 ureu dag en reorganisatie van het mijn wezen. Primo de Rivera bedreigd. In Spanje is een complot ontdekt, waarby tal van hooggeplaatste officieren en ambte naren betrokken schynen te zijn en dat er op gericht was aan de macht van Primo de Rivera een einde te maken. Verschillende personen werden gearresteerd. De regei ring <s ;echter de toestand voldoende meester gebleven en de voorgenomen reis van koning Alfonso en gemalin in de komende week □aar Parijs en LoDden, behoefde niet te wordem uitgesteld. Wat zal Pilsoedski doen? In Polen is de Landdag bijeengekomen en het scbynt dat deze zich met de wetten wil laten voorschry ven door Pilsoedski. Vermoedelijk zal de begrooting worden verworpen en men vraagt zich af wat Pil soedski dan zal doen. Ds mogeiykheid, Jat by het parlement np.ar buis zal Z6n- deD, om het diotatuurschap op zich te nemen, schynt niet uitgesloten te zyn. Texelsche Algemeene Wijkverpleging. Ontvangen giften over Juni 1926. Jb. D. O.End f 3—, Jb. B. O.End f 1,50, T. K. O.End f 2,—, Wed. M. K. den Bufg f 2,- J. K. O.End f 5,-, H. H. O.End f 2,-. Dierenbescherming. Vrijdag 1.1. werd door de afd. Texel van de Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren in hotel Texel een huishoudelijke vergadering belegd, welke door niet minder dan 7 leden werd be zocht. De heer W. Eelman heet als voorzitter de aanwezigen hartelijk welkom, de heer W. N. Kelder leest de notulen, welke onveranderd worden vastgesteld. Daarop volgt lezing van hetl'j aarverslag waaruit blijkt, dat over het afgeloopen jaar weinig actie van de vereeniging is uitgegaan, hoewel mag worden opgemerkt, dat het weinige goed ten uitvoer werd uitgebracht. Dank zij bemoeiingen der afdeeling behoort het lam- merenmerken met teer zoo goed als tot het verleden. Excursies werden "ondernomen naar de Muy en naar de badplaatsen der Zilver meeuwen, welke zeer in de smaak der deel nemers vielen. Jammer, dat door de leden voor deze uitstapjes niet meer belangstelling aan de dag werd gelegd. De lezing van de heer Hoff voldeed zeer goed, maar werd alweer door weinigen bezocht. Klachten over dieren mishandeling werden niet ingediend. De vogel huisjes te den Burg werden van voedsel voorzien. Pers en politie werd dank gebracht voor de betoonde medewerking. Uit de „rekening en verantwoording" door de heer G. Wortman blijkt, dat over 1925 werd uitgegeven f88,82 en een batig saldo rest van f54,59. De begrooting 1926 wordt vastgesteld. Dierenmoord op groote schaal. Met verontwaardiging wordt gesproken over het afbranden van duinen en dennen bij de Koog in April 1.1., waarbij talrijke jonge vogels de dood vonden en eveneens vele konijnen in de vlammen omkwamen of de verstikkingsdood stierven. Bedroevend was het te zien, hoe tientallen vogels zich angstig fladderend boven de vuurpoel bewogen, onmachtig hun kroost te redden uit de klauwen van de vuurduivel, die al wijder rond zich greep. Het bestuur hoopt pogingen in het werk te stellen, om zulks in den vervolge te voorkomen. Nog wordt gesproken over achteruitging van de vogelstand op Texel. Op eer» vraag, waarom op de laatste landbouwtentoonstelling een in- zendihg ontbrak, antwoordt de secretaris, dat men daarvan weinig practisch resultaat ver wachtte en daarom aan het voornemen daartoe geen gevolg gaf. Wat aangaat het plaatsen van propaganda-stukjes in de Texelsche pers wordt meegedeeld, dat zulks de afdeeling financieel boven haar kracht gaat. De Redactie is even wel bereid van tijd tot tijd enkele regels aan het goede doel te wijden. Tot bestuursleden worden herbenoemd en benoemd resp. de heeren G. Wortman en Schmidt, beide met op 1 na algemeene stemmen. De heer Wortman blijft penningmeester, de heer Schmidt zal met de secretaristaak worden belast. Daarop wordt na rondvraag, die niets op levert, de vergadering gesloten. Kiezerslijsten Kamer van Koophandel. In verband met een in dit nummer voor komende advertentie betreffende kiezerslijsten Kamer van Koophandel raden wij hun, die voor 1 Juli 1 92 5 ingeschreven waren in het Handelsregister der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Holland's Noorderkwartier te Alkmaar (het kiesrecht voor de Kamers van Koophandel bezitten n.l. slechts die ingezetenen bedaart spoedig door gebruik van een paar Mijnhardt's Hoofdpijntabletten. Glazen buisje 60 ct. Bij Apoth. en Drogisten des Rijks, tevens Nederlanders, die gedurende één iaar onmiddellijk voorafgaande aan het op maken van de kiezerslijsten, in het Handels register van het gebied der Kamers voorkwa men) inzage van deze kiezerslijsten te nemen, wijl tot en met 14 Juli een leder bevoegd is bij de Kamer te Alkmaar verbeteringtc vragen. Aan verzoeken na die datum ingediend, kan geen gevolg worden gegeven. Teraardebestelling C. Eecen. Onder groote, algemeene belangstelling werd Maandagmiddag 1.1. het lijk van de heer C. Eecen, die bij het noodlottig ongeval op Donderdag d.a.v. jammerlijk het leven verloor, op de Alg. Begraafplaats aan de Koogerwcg ter aarde be steld. De overledene werd door het personeel der Dertig Gemeenschappelijke Polders naar zijn laatste rustplaats gedragen. Nadat de kist onder doodsche stilte in liet juist gedolven graf is neergelaten en daarop de groeve door rijkdom van kransen en bloem stukken gedekt, spreekt dg heerjac. S. Dijt, als vriend en als dijkgraaf der Dertig Polders, een kort woord, hetwelk niet nalaat diepe indruk te maken. Spreker schetst de overledene als een plichtsgetrouw werker, in wie het polder bestuur veel verliest, doch bovenal als goed echtgenoot, als „een goed mensch", waarom ons aller achting ruimschoots door hem was verdiend. Moeilijk zal, nu zijn taakalsopzichter op zoo wreede wijze werd bcfiindigd, een op volger met dezelfde ijver en toewijding, met gelijke zekerheid en doortastendheid die functie kunnen vervullen. De heer Eecen moge ons ten voorbeeld zijn; mogen jullie, aldus richt spreker zich tot de beide zoons van de over ledene, vaders voetspoor volgen. Vervolgens wordt het woord gevoerd door de heer W. B. Oort, burgemeester onzer ge meente. Spreker herinnert aan de goede samenwerking tusschen de heer Eecen ter eene, polderbestuur en personeel ter andere zijde. Thans is dat voorbij en laat het verscheiden van de heer Eecen vooral in intieme familie kring een wel zeer weemoedige indrgk achter. De wereld is vol schrille tegenstellingen. Ginds het kermisgejoel, thans nog een wijle verstomd, doch spoedig luidruchtig oplaaiend. Hier een schaar van bloedverwanten, kennis sen en verdere belangstellenden, aangegrepen, door de ontstellende tijding van Eecen's dood Spreker wenscht een enkel troostwoord tot de nabestaanden te richten en zegt met over tuiging: „Cornells Eecen, gij hebt niet vergeefs geleefd." De herinnering aan u zullen we hoog houden. Echtgenoote en zoons mogen troost vinden in de stellige nagedachtenis,dat hij was „een ernstig, eerlijk en braaf mensch". Tenslotte richt de Weleerw. Heer Ds. Raabe eenige woorden van troost tot de diep ont roerde aanwezigen, waarop de oudste zoon, de heer A. Eecen, namens de familie allen dank zegt voor de laatste eer, de overledene be wezen. Vacature-raadslid D. C. Dros. De heer P. Lieuwen werd door de voorzitter van het Centraal Stembureau tot opvolger van het raadslid D. C. Dros benoemd, doch deelde bij schrijven van Maandag 1.1. in antwoord hierop mede, zijn benoeming niet te zullen aanvaarden. Thans kan de verkiezing van de heer Joh. Koning Sz. te Oosterend tegemoet worden, gezien. Voordracht. De heer K. v. d. Ham, onze vroegere plaats genoot, komt voor op de voordracht ter be noeming van een hoofd der school te Oude- Niedorp. Thans is hij waarnemend hoofd aldaar. Kerpiis. Wanneer deez' regelen u onder de oogen komen is de kermispret op en rond Texel's marktplein in volle gang. Waar voor kort Maan dagen lang de zacht-gekroesde wollige beestjes de kooplust der boeren en veehandelaren in meer of mindere mate opwekten, zijn het thans oliebollen en zuurstok, noga en augurk, die ons de beurs voor de dag doen halen om onze kermiseetlust met kermislekkernij te be vredigen. Is het nog pas Maandag, wanneer onz' pen deze woorden stitt, weldra heeft de kermisbedrijvigheid zich in volle omvang ont plooid en telt men er de bezoekers, door zoo veel aanlokkelijks van huis en haard getroond, bij honderdtallen. Dan loopt Texel's bloem te hoop; van Noord en Oost, van Zuid als West komen ze gestevend, gepeddeid, de liefhebbers Na een jaar van noeste vlijt (laten we hopen) en gestag: arbeid wordt de kermis verbeid als

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1