39st8 Jaargang Mo 4034 Woensdag 14 Juli 1926 Esehtsvragen. Van week tot week Vacantie VOLLE;MELK-REEP Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: ADVERTENTIËN: SM T'Sl FSïEï Beter dan Goed: DE BESTE TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD&DE ROOIJ ii DEN 3UP.G OP TEXEL ItttaanrrTBUW •»rjiiijtnir»nfT»nnm™o*iw—nm—wnwrwiai w njTtj—fMTOMn I i Van 1-5 regels: 50 ct. Iedere regel meer: 10 ct. Dezelfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal berekend. Bij abonnement lagero rogel prijs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werkers kosteloos beantwoord. Staat der gemeente eigendommen. Burgemeester en Wethouders der gemeente Texel brengen ter openbare kennis, dat een afschrift van den staat van hetgeen naar het burgerlijk recht eigendom der Gemeente is, tegen betaling der kosten ter gemeente secretarie verkrijgbaar is. Texel, 12 Juli 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. B. OORT. De Secretaris, JONKER, HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Texel; Bezien het verzoek van den Heer J. S. Dijt te den Burg alhier dd. 26 Mei 1926, om ver gunning tot het oprichten van een sorteer inrichting voor pootaardappelen in „de Laagte" op het perceel, kadastraal bekend in sectie D no. 2536 Overwegende, dat de zitting om bezwa ren tegen dit verzoek in te brengen is gehouden op 10 Juni jl. dat het onderzoek naar de op te leggen voor waarden nog niet is beëindigd dat de beslissing dus niet binnen den door de wet gestelden tijd kan worden genomen Besluiten de beslissing op het voormelde verzoek te ver dagen. Texel, 8 Juli 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. B. OORT De Secretaris JONKER. INRICHTINGEN welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders der Ge meente Texel brengen ter openbare kennis dat tor Gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van de American Petroleum Company te 's Gravenhage om vergunning tot het op richten van eene ondergrondschebonzine- bewaarplaats met aftapinrichting op het perceel, gelegen aan den weg Burgzicht- Haven te Ouöescbild, kadastraal bekend ia Sectie D, No. 2773- Op Maandag, den 26on Juli, 1926, des middags te twaalt uren zal ten Raad- huize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die be zwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tijdstip, op de Secretarie der Gemeente kennis nemen van de terzake iDgekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie eventueel niet tot beroep van de beschikking van het Gemeentebestuur bevoegd zijn zij, die niet voor het Gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde üunne bezwaren mondeling toe te lichten. Texel, den 12en Juii 1926. Burgem. en Weth. voornoemd, De Secretaris. De Burgemeester, JONKER. W. B. OORT. 3—10 Juli. De Julimaand schijnt zich van haar voor gangsters op Z6er ongunstige wijze te wil len onderscheiden, door een reeks groots en kleinere rampen van verschillende aard. Als men de berichten in de b'aden vao de laatste degen getrouw heeft bijgehouden. Meer voedingswaarde dan 2 EIEREN dan moet men wel getroffen zjjn geworden door de vele mededeelingen over allerlei onheilen. Vooral het buitenland bracht in de laatste dagen een reeks van rampen en ongelukken, waarvan we in een vorig nummer reeds melding maakten. Aan het ziekbed van de franc. De val van de franc! Dat was wel het groote onderwerp, dat in de laatste dagen zoowel in België als in Frankrijk aller aan dacht in beslag nam. In Frankrijk, waar men in 't laatst van de week al baast twee francs voor een dubbeltje kon krjjgen, wel in zeer sterke mate. Toen Donderdag de nabeurskoers van de Belgische franc tot 202 in bet pond sterling was gedaald, kwam er een ernstige onrust over het publiek, dat te hoop liep voor de wisselkantoren en dat bljjk gaf van ernstige twijfel, of de franc nog wel te redden zou zjjn. De Belgische regeering spant zich elke dag in om middelen te vinden de franc in z(Jn daling tegen te houden. De minister van financiën heeft in de Belgische Senaat twee uur lang aan éen stuk door daarover gesproken. Hy trachtte de gemoederen te kelmeereB, maar wist, evenmin als zijn Fransche collega oulangs precies de oorzaak van het kwaad aan te tooDen. In de hui dige economische positie van België kan de oorzaak niet worden gezocht en de mi nister bleef dan ook de hoop koestereD, dat by er in zou slagen de franc testabihsee- ren op een basis van 150 per pond sterling (8 cent). De belastingopbrengst en de spoor- wegregie voorspellen, volgens d/ minister veel goeds, Een al te bruske stabilisatie van de franc, b.v. door het onverwyid in voeren ven de goudfranc, achtte hij toons- bands onmogelijk, omdat daarvan een zware economische ciisis het gevolg zouzfjn. Als de bevolking haar kalmte niet zou verlie zen, hoopte de regeeriDg er in te slagen hot herstel van de franc te bereiken. In Frankrijk is hel nog een tikje erger. Daar praat men al niet meer van een her stel van do franc en zal men al blij zijn als men hem slechts voor nog diepere val behoeden en stabiliseeren kan. Men weet, dat Cailiaux die zware taak op zich genomen heeft, en kent ook zoo in groote lijnen de maatregelen, die hij daar voor denkt te nemen meer belastingen, een buitenlandsche leening, regeling tan de scbulden met Engeland, aanvaarden van do overeenkomst van Washington en vooral een sterk doorgevoerde bezuiniging. Cailiaux heeft deze maatregelen in de Kamer breedvoerig verdedigd, daarin bijge staan door Briand, echter zonder in détaris te treden en bepaalde toezeggingen te doen. Wel verlangde hij van de Kamer h6t ver trouwen en de vrfje hand voor de regeuring. Vooral Blum de woordvoerder der socialis ten, deed een felle aanval op de regeering Hij trok er party van, dat er een algomeene tegenzin bestaat tegen de ratificatie vao de overeenkomst van WashÏDgtoD, bestreed die overeenkomst, alsmede de nieuwe belas tingmaatregelen en wilde door eea „natio naal offer" een kapitaalheffing de financieels nood te boven komen. Briand en Cailiaux bestreden daarentegen de kapi- taalbeffing als iets onmcgelijks en de pre mier st6lde tenslotte de Kamer vcor de keus tusschen het plan van Cailiaux uf dat van de socialisten. Wjj kunnen over het zeer uitvoerige debat dat vanaf Woeaedag tot Zaterdagnacht werd voortgezet, niet in bijzondeihoden treden eu motten volstaan met de mede oseling, dar Zaterdagmorgen, na een bewo gen nacht fitting, de motie der socialisten ten gun«te van een kapitaalheifiog met 324 tegen 204 ttemmen verworpen werd. Ver volgens nam de Kamer de duor de r gee ring gevraagde motie van vertrouwen uitt 369 tegen 247 s'emmen aan. Hardnekkige strijd in Engeland. Het Britsche Hrogorhuis heeft de 8 u:tx- wet voor bet mijnbedrijf aaigenomen, zooals verwacht was. Echter niet dan na een lang debat, want de Labour-lords trachtten de afkondiging der wet door lange redevoerin gen op te houden. Toen deze toeleg bleek stelde de voorzitter namens de regeering voor het debat te sluiten, waarna het in het anders zoo kalme en deftige Hoogerhuie tot een heftig incident kwam. Het voorstel tot sluiting der debatten werd echter aan genomen, waarna het ontwerp in derde lezing werd goedgekeurd. Toen hiervan in bet Lagerhuis mededeeling werd gedaan, werd dit door de arbeiders-afgevaardigden met gejouw begroet. De wet is intusschen door de Koning bekrachtigd en dus van kracht geworden en men moet nu verder afwachten wat de gevolgen ervan voor de staking zullen zyn. Cook, de secretaris der Mynwerkersfede- ratie, vertoefde in het laatst van de week te Beriyn, waar b(J besprekingen had met vertegenwoordigers van de Russische vak bonden over meerdere steunvetleening Aan persvertegenwoordigers zei hy, dot de strijd thans hardnekkiger dan ooit zal worden gevoerd. Texel's Zeevaartschool. In tegenwoordigheid van heeren directeur en leeraren, examinatoren, leden Commissie van Toezicht op het Zeevaartkundig onderwijs en leerlingen werden Zaterdagmiddag 1.1. in een der lokalen der Zeevaartschool alhier de diplo ma's uitgereikt aan hen, die met gunstig resul taat zich aan het eindexamen 2-jarige cursus hadden onderworpen. Ook de heeren Oort en Keijser, resp. burge meester en wethouder onzer gemeente, woonden deze bijeenkomst bij. Elf candidaten namen aan het examen deel, elf verkregen het einddiploma, een resultaat derhalve, als in jaren niet werd bereikt. De heer Hazewinkel, directeur, heet de aan wezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de heer Burgemeester, die voor de eerste maal een vergadering als deze bijwoont. We bele ven thans een plechtige dag, aldus sprekerelf jonge mannen gaan de school uit en het leven in De studie is afgeloopen. Wel komen zij weer terug, maar slechts voor korte tijd. Gaarne nemen we deze gelegenheid waar eenige woor den tot de scheidende leerlingen te richten en geef ik het woord aan de heer W. H. Lap, voorzitter der C. v. Toezicht op het Zeevaart kundig Onderwijs. De heer Lap spreekt als volgt Jonge vrienden. Ik voldoe gaarne aan het verzoek van uw Directeur, om de traditie ge trouw, de diploma's aan U uit te reiken. Voordat ik daartoe overga, mag ik nog wel een enkel woordje tot U spreken. Het is van daag de laatste dag, dat de schooldeuren voor- loopig achter U gesloten zullen worden en ge op eigen beenen verder de wereld zult mogen intrekken! Het is vandaag dus een groote dag voor U, evenals voor de school. Voor de school, omdat ze er zich over verblijdt het succes te boeken, dat ze weer een elftal jonge menschen goed toegerust voor de strijd, het volle leven in kan zenden, en voor U, omdat ge blij zijt, dat het oogenblik is gekomen, dat ge de school banken kunt verlaten en ge U kunt onttrekken aan de voogdij van directeur en leeraren. Ge verblijdt u er ongetwijfeld over, dat er 'n tijdperk van uw leven is afgesloten, waarin ge meendet, dat aan uw rechten wel eens te kort werd gedaan en ge te strak werd gehouden binnen het raam van de reglementen van de Zeevaartschool. Ongetwijfeld hebt ge de banden daarvan wel eens verwenscht. Welnu, vandaag vallen ze van u af. Vandaag begint er een nieuw tijdperk in uw leven, waarin ge meer baas zult zijn over eigen doen en laten, dus een tijdperk waarnaar ge reeds lang hebt verlangd en waar van ge veel verwacht. Welnu, vrienden, ik hoop van harte, dat de toekomst U datgene zal geven, wat ge daarvan verwacht, doch tevens hoop ik, dat ge uw heele leven met genoegen terug zult kunnen denken aan de twee jeugdjaren, die ge hier op TEXEL doorbracht en dat deze herinnering O sterken zal, wanneer ge soms bij minder aangename ervaringen uit het goede spoor dreigt te geraken. En ik ben ervan overtuigd, dat ondanks de beperking van uw vrijheid, die onafscheidelijk aan uw opleiding moest worden verbonden, ge in uw latere leven nog steeds met blijheid terug zult denken. Want, al moge het misschien thans nog toe schijnen, dat ge de volle vrijheid, waarover ge gedroomd hebt, straks ook zult kunnen ge nieten, de tijd zal u wel anders leeren. En dat is maar gelukkig ook. Want de onbezorgdheid van de jeugd, ge zult het zelf al wel eens heb- Ter verzachting en genezing van stuk- geloopen voeten, zadelpijn, schrijnen en smetten der huid, muggebeten en zonne brand, moet men op reis voorzien zijn van Doos 30, Tube 80 ct PUROL ben gevoeld, past zoo langzamerhand niet meer bij uw leeftijd, doch die zal plaats moeten maken voor strijd. Strijd zal natuurlijk in het vervolg ook uw deel zijn en moet in het vervolg een even mooie rol spelen, als de onbezorgdheid in uw jeugd. En als ik hier. nu spreek van strijd, dan be grijpt ge natuurlijk al lang, dat ik niet de strijd bedoel met de blanke wapenen, bij het noemen waarvan elk weldenkend mensch reeds een huivering door de leden moet gaan. Neen vrienden, dan bedoel ik daarmede de strijd, die in elk menschenlevcn gestreden moet worden en die maakt, dat het leven waard is geleefd te worden en zonder welke het niet de moeite A'aard zou zijn ons doel te bereiken. Want een doel hebt ge thans ongetwijfeld reeds gesteld. Houdt dat doel goed in het oog en laat U niet ontmoedigen, wanneer tegenslagen eens mochten maken, dat de vaart, waarmede ge op dat doel meende te kunnen aanstevenen, wordt vertraagd. Gaat dan niet bij de pakken neerzitten, doch laten dan die tegenslagen het strijdvuur nog nieer bij U aanwakkeren en bedenkt, dat niet het BEREIKT HEBBEN van uw doel, het mooiste in uw leven zal zijn, doch dat alleen de strijd, die ge moet strijden om uw doel te bereiken, de hoogste waarde kan geven aan uw leven. Dus rust U ten strijd. Doch, beste vrienden, als ik hier de strijdlust zoo bij U tracht aan te wakkeren, dan verwacht ge toch ook wel dat ik U een enkel wapen medegeef, waarmede ge veel kans hebt de over winning te bevechten. Welnu, laat ik er slechts drie noemen; ze zijn Eerlijkheid, arbeidzaamheid en beleefdheid. Eerlijkheid te betrachten tegenover een ieder, ook al mocht uw tegenpartij zwart of bruin zijn, hoog of laag staan in de maatschappij. Arbeidzaamheid, zoodanig op te vatten, dat de ijver niet zijn oorzaak vindt in zucht naar gewin, doch dat gewin het noodwendig gëvolg moet zijn van arbeidzaamheid. En van beleefdheid behoef ik u niets te zeggen daar op de lagere school u al werd geleerd, dat men met de hoed in de hand, door het gansche land, door de gansche wereld komt. Trek dan zoo naar zee, waar, naar mijn over tuiging, voor u allen, ondanks de slechte econo mische toestand op scheepvaartgebied, nog 'n toekomst is. Het ligt voor de hand, dat hij, die zich het meest inspant, de beste plaats zal erlangen. [De Engelschman spreekt van „the survivor of the fittest"]. Ik sprak zooeven van slechte economische toestand, maar laat ik u daarop zeggen, dat de directeur bericht ontving» dat een van u bij de Mij. Nederland kan worden geplaatst. Boven dien zullen een aantal als leerling bij haar plaats kunnen vinden, zoodat zij spoedig hun 2 jaar kunnen volvaren. Er zijn veel maatschappijen en de opleiding aan boord van een schip is zeer verschillend, maar de Mij. Nederland heeft een Etat-major en bemanning als weinig andere maatschappijen. Kijkt naar hen. Geeft je oogen de kost. Daar kunt ge veel leeren. Ik wensch u toe, dat ge daarvan gebruik zult maken. Wanneer spreker daarop meedeelt, dat alle elf candidaten hun diploma verwierven, kunnen de scholieren hun vreugde niet bedwingen, en een juichkreet gaat door hun gelederen. Dat hadden ze niet verwacht. De namen der geslaagden volgen hier G. ten Cate, J. Bijlaard, J. E. Hooykaas, N. Lampers, C. Cupido, E. N. v. d. Stok, K. v. d. Kooij, A. v. Knapen, J. Liethoff, J. Carst, H. M. Vermeulen. Nog deelt de heer Lap mede, dat allen maar niet nöt aan hun diploma behaalden, doch zonder uitzondering beschikken over een ruime mate van kennis, die men van hen niet zou ycr- wachten. Allen hebben goed gestudeerd. Tot de heer ten Cate, die de beste cijfers behaalde spreekt de heer Lap nog een enkel woord. Klein, maar dapper; zegt spreker, no. 1 van onze Candidaten, waarmee ik u recht hartelijk feliciteer. Bedenk, „noblesse oblige", zorg, dat je no. 1 blijft. De directeur voegt hieraan toe, dat zoodra als vorige jaren een bfelooning voor de ijverigste scholier wordt u itgeloofd, deze aan de heer ten Cate ter hand zal worden gesteld. De prijs zal in een binocle bestaan. Ook tot de heeren Bijlaard en Lampers richt spreker een van waardeering getuigend woord. Thans, zoo vervolgt spreker, zijt ge allen in het bezit van de bul. Ik hoop en wensch, dat het u allen goed ga. Laat, wanneer het je tegen loopt, de kop niet hangen. Keert de zee de rug niet toe. Op zee is veel leelijks: je mist er veel, veel moet je er ontberen. Maar daarom moet je je inspannen om de mooie kant te zien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1