No 4038 Woensdag 28 Juli 1926 398te Jaargang Rechtsvragen. Van Baden en Zwemmen. Van week tot week VOLLE-MELK-REEP Deter dan Goed: DE BESTE Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: ADVERTENTIËN: GYMNASTIEK. TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct per drie Maanden. Franco p. post door geheel Necforland 75 ct p. 3 maandon. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 rogels: 50 ct. ledoro regel moer: 10 ct. Dezelfde advortentle 4 maal geplaatst wordt 3 maal berekend. Bij abonnement lagere rogolprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 Rechtskundige vragen, door een aöonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werker kosteloos beantwoord. (Vervolg) IV Kuitkramp. 19. Ieder heeft wel eens van kuitkramp ge hoord. Mogelijk zijn eronder onze lezers, die deze weinig prettige kwaal aan den lijve onder vonden. Zeker is ook algemeen bekend, dat kuitkramp het leven van de zwemmer in gevaar kan brengen, daar deze onder die omstandig heid zich zoo in zijn bewegingen ziet belem merd, dat hij kans loopt'—ten prooi aan stroom en golven er het hachje bij in te schieten. Een nuttige wenk ten aanzien van dit geval is hier dus ongetwijfeld op zijn plaats. Kuitkramp vindt haar oorzaak in overmatig gebruik van de kuitspieren en openbaart zich in een langdurige samentrekking (contractie) dezer spieren, hetgeen nogal met pijn gepaard gaat. Om daaraan een eind te maken gaat de zwemmer op de rug liggen om daarop het been zoo krachtig mogelijk te strekken endeteenen onderwijl in de richting van de knie te brengen. Op deze wijze zal hij de samentrekking opheffen en daarmee de kuitkramp overwinnen. Zoo mogelijk grijpe hij de voet beet om daarop, het been gestrekt houdend, dat lichaamsdeel naar de kin te bewegen. De kuitkramp zal dan spoe dig verdwenen zijn, de zwemmer echter wellicht eveneens: hij zal bij die manoeuvre mogelijk kopje onder gaan, een duikpartij, welke hem geen scha zal berokkenenals hij het hoofd maar „koel" houdt. Eerst de kramp van de baan, de rest komt dan wel gauw weer in orde. Kwallen-kwaad. Dat kwallen bij de zwemmers aan onze kust niet te best staan aangeschreven is algemeen bekend, 't Is ook waarlijk geen pretje door een van die gasten op de traditioneele wijs te worden geliefkoosd. Het is in het bijzonder in de maanden Juli en Augustus, dat zich de oorkwal en de gele haarkwal (want die zijn het voornamelijk, die menig badmensch een rilling bezorgen) in meer of minder groot aantal aan onze kust vertoonen. Veelal zijn het beestjes van een 2 tot 4 dM. diameter, hooger de Noordzee op, onder de Noorsche kust heeft men er wel gevangen van een meter doorsnee en tentakels (vangarmen) van 20—30 M. lengte, waarop millioenen netel- organen waren ingeplant. Gelukkigbehoeft men zich onder Texel's wal voor zulke kwal- gedrochten niet ongerust te maken en zalmen zich hoogstens de vriendelijkheden van kleiner kwalbeesten moeten laten welgevallen. Over die netelorganen nog een enkel woord het zijn cellen, waarin een zweephaar ligt op gerold. Komt de kwal nu met een prooi in aanraking, dan springen in een oogwenk hon derden zweephaartjes als venijnige pijltjes uit hun huisje te voorschijn om met hun naald- vormig einde een gaatje te priemen en daardoor wat mierenzuurachtig vocht in de kleine wond te deponeeren. Ondraaglijke pijnen zijn daar van het onmiddellijk gevolg. De patiënt zegt dan door een kwal te zijn „gebeten", is soms radeloos van de brandende pijn en zoekt heul bij een medicus, hetgeen de verstandigste weg na tuurlijk is. Als beste tegengift bleek mij, aldus badarts Varekamp, directe applicatie van ammoniak, en alcohol inwendig om de narcoti sche werking. Verder teekent onze deskundige hierbij aan, dat de patiënten onder deze om standigheden flinke hoeveelheden van dit gif kunnen verdragen, zonder dronken te worden. Wie op een kennismaking met zeebewoners, als bovenbedoeld, niet bijster gesteld is, raden we vooral in de maanden Juli en Augustus als de kwallen hun huwelijksfeest vieren bij het zwemmen een compleet badcostuum te dragen. Onthoud verder, dat ge bij landwinden de groot ste kans loopt met het kwallenvolk in botsing te raken, wijl dan de onderstroom naar het strand is gericht en menig diertje daarin naar de bad plaats verzeilt. 17—24 Juli. Het tractaat Nederland-België. Nu de komkommertijd is aaug6brokeD, buoben de bladen ruimte en gelegenheid om in meer dan gewone mate hun aan dacht te bepalen b(j de meer of minder belangrijke onderwerpen, die aan de orde zijn- Vandaar ook dat er in de laatste dagen zeer veel is geschreven over bet Nedërlandscb- Belgisohe tractaat. Daarbij Is vooral ook de vraag naar voren gekomen, of het, nu het tractaat in Belgie goedgekeurd is, nog wel de tijd kan worden geacht, om opnieuw bi) de Belgische regeering op herziening van enkele bepalingen, althans een bespreking daarover, aan te dringen. De meeningen daarover loopen uiteen. Sommigen vreezen. dat een nieuw uitstel van de zaak in België kwaad bloed zal zetten, waartegen anderen weer aanvoeren dat ieder laad het recht heeft een regeling te vragen, die het recht en billijk acht. De bladen zullen bet er wel niet over eens worden en in de Tweede Kamer zullen de meeningen op dit punt en ook op andere puoteD wel uiteenloopen. 't Hangt er nu maar veel van af, hoé of minister Van Karnebeek over de kwestie denkt. Daaromtrent zal de Memorie v$n Antwoord binnenkort nader moeten doen blijken. Aan het ziekbed van de franc. Over ziekenbezoek. Groote deelneming. De aandacht houdt zich tegenwoordig ook nog om andere redenen meer dan ge woonlijk met België bezig. De oorzaak daar van is gelegen in de lage franckoers. Vooral in het zuiden van ons land begint men daarvan de invloed te gevoelen. Niet alleen doordat een groot deel van het publiek naar het Beigenland trekt voor „koopjes", zeer tot schade :van de eigen handeldrjj vende middenstand, maar ook doordat de in het zuiden gevestigde industrieën, ja in zekere mate het gebeele bedrijtsleyen in ids laDd door de lage franckoers dreigt ge drukt te worden. Het Tweede Kamerlid Kortenhorst heeft daarop dezer dagen in een paar schriftelijke vragen reeds de aan dacht der regeering gevestigd, maar, zooals ic de regel bij dit vraag- en antwoord-spel oet geval is, heeft de Minister zich beboor- ijk op de ruimte geheuden. En maatrege len tegen de valuta-concurrentie worden er niet genomen. Dat deze concurrentie inderdaad niet ge ring is, kan blijken uit de gegevens door bet Centraal Bureau voor de Statistiek omtrent in- en uit- en doorvoor gepuhli ceerd. De cijfers wijzen uit, dat er in de maanden April en Mei j. 1. voor eenige millioenen meer aan verschillende goederen uit België is ingevoerd, dan in dezelfde maandeD van 1925. Ook ten opzichte van Frankrijk geldt dat, zij het ook in niet zoo sterke matr. Geneesmiddelen. Duitsche gasten in Belgenland. Er is veel trek van vacantiereizigers naar België en Frankrijk tegenwoordig Nu de franc zoo ongeveer 'n stuiver kost gaat het <n de zuidelijke buurlanden, zooala het een paar jaar geledeo, toen Duitschland nog een schier waardelooze mark bad, daar het ge val was. In Btlgië echter waar de regeering van Kamer eu Senaat de handen vrij gekregen neeft voor hoc stabiliseeren van de franc zoekt ze allerlei nieuwe bronnen van in komsten. En ze meent er ook een te hebben gevonden in 6en belasting op de vitem- dolingen. Volkomen billijk, dat de vrer in delingen, die in Belgie gaan klaploopen, ook een weinig bijdragen om de finaoei- eele nood van het land te verlichten. De vreemdelingen zullen een verbljjfsbelas'ing hebben te betalen van vijftig proceDt van de buurpiijr van hun hotelkamers en appartementen. Het is een opmerkelijk verschijnsel, dat er in Belgie zooveel Duitachers hun vacantie komen doorbrengen, ofschoon de wonden, die het groote Duitschland het kieine Belgie in do oorlog beeft geslageD, nog lang niet geheeld zijn. Men kau moeuijï aannemen dat deze valuta-protsers het beste deel vormen van het Duitsche volk en dat ze al3 welkome vreemdelingen wordeu begroet. Naar iuiel der berichten, wekt het optreden der ver in de meerderheid zyede Duitsche „Caillaux." De Fransche ex-minister van Financiën, van wie men hoopte dat hij eindelijk dc franc zou weten te redden. Zooals bekend is hij in die pogingen niet geslaagd en nam het Kabinet- Caillaux ontslag. Thans zal Poincaré met zijn mannetjes de boontjes probeeren te doppen. badgasten te Ostende rn Blankenberghe voortdurend groote ergernis. Die ergernis komt vooral in de nationalistische pers tot uiting en W6rd in de afgeloopen week op dreigende w(jze te Blankenberghe dooreen troep Brusselsche fascisten* gedemon streerd, zoodat de politie krachtig moest optreden om een ernstige botsing te voor komen. Te Par(js beeft men het in de laatste dagen ook op de vreemdelingen voorzien. Daar komen de Duitachers nog niet om begrijpelijke redenen, maar moesten de Engelscbe en Amerikaansche toeristen het ontgelden Het publiek geeft vooral ook aan Amerika en Engeland de schuld van de daling van de franc en het moet wel tot bitterheid stemmen, dat duizenden vreem delingen uit die landen raar de ville lumière komen om er de gebraden baan uit te hangen en voor bun dollars en ponden de beste hotels en de duurste pretjes opeiscben. Poincaré aan 't Roer. Te Parijs had men in d6 laatste dagen intusscben wol andere dingen om er zich over op te winden, dan de buitensporig heden der valuta-reizigers. Allereerst het gewelddadig omverwerpen van betKabinet- Briand door Herriot, gevolgd door een nieuwe daling van de franc, daarna het optreden van Herriot met een nieuw Kabinet dat door de Fransche Kamer in een oogen- blik werd weggeblazen, met als gevolg vijandige demonstraties van hut publiek. En vervolgens het optreden van Poincaié als Kabinetsformateur, hetwelk dreigde de dictatuur in de republiek te zullen iDluideo. Als Poincaié werkelijk plannen vooreen dictaforaal optreden beeft gehad, dan beeft hij deze in elk g6va! met. tot uitvoering gebracht. H(j i3 de formateur geworden van een Kabinet op breede basis, een scorl concentratiekabinet van alle burgerlijke partijen, met uitzondering vati de royalisten socialisten en communisten zijn alle par- lijen in zijn Kaoinet vertegenwoordigd. Poincaré heeft zelfs nog getracht om ook de socialisten in de Kabinetsformatie te betrekken, doch Paul Boncour, wien hij 'n portefeuille aanbood, weigerde deze. Broe derlijk hebben zitting ia het nieuwe Kabi net mamien van zeer uiteenloopende poli tieke richting, van Poincaré tot de radicaal Sarraut. Ook Briand en Herriot maken beide deel van bet nieuwe Kabinet uit. Poiocsié zelf beeft hfchulve het premierschap de portefeuille va.i floauc i voor zijn rt ke niDg genomen. H>j verklaarde aan persver tegenwoordigers, dat bij met bet oog op de nood van het oogontlik een Kabia&t heeft trachten te vormen op een zoo breed mo gelijke grondslag van nationale ut ie. Toen Poincaié na de vorming van het Kabinet bet Elysee verliet, werd h(j door bet publiek geesidriftig toegejuicht. Eindelijk beeft Fiaekryk dan weer een sterk Kabinet gekregen. Het word ijjd ook, hoog t|jd De staking in Engeland. Cm rent de E' gelsche mtjnwerkerssti- kine vtlt op het oogenblik niet veel van belinr mede te ceeleD. Hit vo.jrslel var. de ve e^eewoorcigeis der Ku keu heef: b|j Baldwin geen instemming gevonden, omdat daardoor een Dieuw offer van de schatkist zou worden gevraagd. Er zal over deze weigering eerstdaags in het Lagerhuis geïnterpelleerd worden, zoodat Baldwin gelegenheid kr(jt z(jn standpimt nader uiteen te zetten. Als de leden der regeeringspartij dan maar beter op hun post zijn dan j I. Don derdag toen in het Lagerhuis de regeering ter nauwernood aan een nederlaag ont komen is. Aan de orde was de artlkols- gewijze behandeling van het wetsontwerp inzake de reorganisatie van het mijnbedrijf, maar toen er gestemd zoê worden bleek dat het aantal regeeringsgetinde leden in de minderheid was. Op dat kritieke mo ment rees de staatssecretaris van oorlog op om een rede te houden, onderwijl leden der regeeringspartij in der baast zooveel part^genooten opscharrelden, dat 't voorstel der oppositie verworpen kon worden. Volksfeesten- Den Burg. G een trek.? Vrijdagavond 1.1. had de permanente com missie voor Volksfeesten te den Burg in hotel Texel een vergadering belegd met het doelde feestelijkheid, welke zij zich voorstelde op touw te zetten, met elkaar te bespreken. Waar dc belangstelling voor deze feesten uiterst gering bleek de feestcommissie was niet eens compleet en vormde met dc pers de heele bijeenkomst zal het de lezer niet ver wonderen, dat deze avond geenerlei positief resultaat opleverde. De commissie tegen woordig waren de heeren C. üudc, J. Rab en A. de Wilt bleek evenwel met ongeneigd haar beste krachten in te spannen, opdat ook dit jaar weer volksfeesten kunnen worden ge organiseerd. Óp de laatste bijeenkomst, door ons als ver slaggever bijgewoond, bleek uit de bescheiden een batig saldo te resten van f 100.54. Naar de heer Gude meedeelde is dit bedrag door diverse uitgaven ingeslonkentotplm.f40, welke som voor een volksfeest onvoldoende moet worden geacht. Besloten werd nogmaals een vergadering uit te schrijven en, ingeval de ambitie dan niet grooter blijkt, zal vermoedelijk geen feest wor den georganiseerd. De commissie weet zich in een moeilijke positie, is het mikpunt van veler critiek en zal er vermoedelijk het bijltje bij neerleggen, wanneer de belangstelling in haar arbeid niet meer gedijt. Het ligt in haar be doeling óf de commissie met eenige personen uit te breiden, óf en bloc af te treden en anderen hun zetel aan te bieden. Ziedaar het resultaat. Nog wordt meegedeeld, dat de Commissie voor de Paardensport in actie zal komen om een draverij te organiseeren. De datum zou in overleg met de Comm. voorde Volksfeesten worden vastgesteld. Onze Texelsche Gymnastiekvereniging mag zich verheugen in de gulle vriendschap van haar zustervereenigingen te Helder. Nog ligt het bezoek van O.K.K. en Hygiëa aan een Burg versch in het geheugen. Keurig waren haar prestaties en alleszins gunstig deindruk, welke zij achterlieten. Haar demonstraties waren be doeld als propaganda voor de gymnastiek en misten haar uitwerking zeker niet. Gymnastiekvereniging Texel toch leed aan vankelijk een kwijnend bestaanhoezeer men ook van het nut van dit opvoedingsinstituut was doordrongen, de wil groeide niet tot de daad en de vereniging boekte geen nieuwe leden. Daarbij kwam, dat zij met nog een andere moeilijkheid te kampen had. Ze moest haar gymnastieklokaal prijsgeven en zag zich eerst na eenige weken een nieuwe oefenplaats toegewezen. De leden wisten zich evenwel in hun lot te schikken, hielden dapper het hoofd boven water en spanden alle krachten in om de vereniging tot bloei te brengen, waarbij de directeur begrijpelijkerwijs de eerste viool speelde. Gaarne maken we hier melding van de zoo zeer gewaardeerde medewerking van de heer van Loo, directeur van O.K.K. te Helder, die, gesteund door een paar fiksche Heldersche turners, onze vereniging met raad en daad ten dienste stond en altegaar belangeloos, hetgeen over het geheel een prettig licht werpt. Zoo verstreken in genoeglijke samenwerking eenige maanden tot op een goeie dag l et plan rijpte gezamenlijk in de hoofdplaats van net eiland een flinke gymnastiekdemonstratie te geven. Bij de Sportvereniging werd aange klopt met het verzoek haar terrein voor dit doel tegen vergoeding aan de gymnastiekver- eenigingen te willen afstaan. De Sportvereni ging Avas daartoe gaarne bereid. Nog waren verscheiden regelingen te treffen tot eindelijk

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1