WOUDA's No 4039 Zaterdag 31 Juli 1926 398,e Jaargang Rechtsvragen. BB WZHTELTBAF m NIEMEUER'S Van dit en van dat. Huldiging prof. dr. Keesom. FEUILLETON Texelsche Berichten Bij Muggebeten HIEMEU ABONNEMENTEN: UITGAVE:N.V.v/h LANGEVELD&DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 Blanke Boekweitgort ÉS& TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 regels: 50 ct. Iedere rogol meer: 10 ct. Dezelfde advertentie 4 maal goplaatst wordt 3 maal berekond. BI] abonnement lagere regelprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN t Krq 1. aan chtfne zoek Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werker kosteloos beantwoord. lister rehouti Waarin een klein land groot kan z ij n. Een mijlpaal bereikt. Voor weinige dagen heeft de wetenschappe lijke wereld een overwinning te boek gesteld welke nogmaals alle aandacht gevestigd heeft op „de lage landen bi der see", op „Holland", dat op wetenschappelijk terrein de eeuwen door, zulk een belangrijke rol heeft vervuld. Wie geen analphabeet is op het ge bied der vaderlandsche en algemeene historie, weet heel goed, welk een schitterende resultaten onze „mannen van de wetenschap", met opoffe ring van enorme tijd, door diepgaande studie en onuitputtelijk geduld in de loop der jaren mochten bereiken. We willen u met een op- 1 n,c" somming van zoo vele namen niet vermoeien, maar toch gaarne er uw aandacht op vestigen iaat v dat in nog geen kwart eeuw aan niet minder dan zes Nederlandsche geleerden de Nobelprijs werd toegekend. Op het gebied der physica viel die eer ten deel aan .prof. Lorentz en Zee man, v.d. Waals en Kamerlingh Onnes. Kamerlingh Onnes I Daarmee zijn we meteen op het punt, waarover we u reeds eerder eentge bijzonderheden mochten meedeelen. Nu ligt het in het geheel niet in onze be doeling u een wetenschappelijke verhandeling voor te leggen. Eenerzijds zou ook een be knopte uiteenzetting teveel van onze zoo kost bare plaatsruimte in beslag nemen en aan de andere kant komt een dergelijk zij het ook populair geschreven epistel ons hier minder Cechl gewenschtvoor We zullen u dus nietspreken van 0 vlus smeltpunt en kookpunt, noch van verdampings ben l warmte en kritische temperatuur, doch bepalen exr"i 'ons eenvoudig tot de vermelding van twee 1 co u feiten, die heel de geleerde wereld hebben ge boeid, en vervuld van eerbied en ontzag jegens 1 het kleine landje, dat eeuwen lang reeds van zich deed spreken en bogen kan op een staf eminente geleerden van naam. Twee'feiten In 1908 mocht het prof. Kamer lingh Onnes na jaren van onvermoeide arbeid 1 gelukken, helium, het laatste permanente gas, vloeibaar te maken, welke heuglijke gebeurtenis voor eenige dagen door een niet minder ge wichtige werd gevolgd, toen prof. Keesom er in slaagde hetzelfde weerbarstige gas niet alleen in vloeibare maar ook in vaste aggregatietoe- stand te brengen. Terecht heeft deze prestatie algemeen opzien gebaard, groote bewondering afgedwongen en speciaal in wetenschappelijke kringen werd een eerbiedig woord aan deze ontdekking gewijd. De naam van prof. Keesom lag op veler lippen en geen courant, die zich eenigermate respec teerde, of zij wijdde aan „the topic of the day een min of meer omvangrijk artikel. Jaren lang was Leiden het brandpunt van Nederland's wetenschappelijke wer ld en waren het zijn wetenschappelijke instellingen, waar CHLA1 re id in Jaar terle t ende Duits ende kort oor aan d krach] i defli lidt, z< dekkl dn?: vi D.)„ EL- ken lassp Aio :e Frj ng" va atregi ihaaf roock lustril lustri kflijld «arak oop. k vai ■n be len d rogg ro. 3 10.65 10.30 bber, 3 0.10 0.80 6prt. den aclne Naar het Amerikaansch van MARY ROBERTS RINEHART. 7) )0(— „Ze zijn vermoord!" hijgde ze. Toen greep ze mij bij den arm en trok mij naar de trap toe. „Misschien'zijn ze alleen maar gewond en we moeten ze vinden." zei ze, en haar oogen waren groot van opwinding. Ik herinner mij niet meer hoe we de trap afkwamen wel herinner ik mij dat ik ieder oogenblik verwachtte vermoord te zullen worden. De keukemneid telefoneerde naar de Greenwood Club en Liddy liep achter me ze durfde eigenlijk niet mee, maar achterblij ven durfde ze heelemaal niet. In de woon kamer en de salon was alles normaal. Ik had er een- voorgevoel van dat we in het speelzaaltje of op de trap iets zouden vinden, en alleen de angst, dat Halsey in gevaar kon zijn, dreef mij voortbij iederen stap knikte mijn knieën. Gertrude liep vooruit en in het speelzaaltje bleef ze staan en stak haar kaars in de hoogte. Toen wees ze zwijgend op het daarachter liggende portaal. Met zijn gezicht naar beneden en uitgestrekte armen lag daar een man. Met een snik liep Gertrude er heen zelfs buitenlandsche geleerden hun onderzoe kingen kwamen voortzetten of beëindigen. Nog onlangs maakten we er melding van, hoe eenige buitenlandsche studenten zich in de Sleutelstad vestigden om aan het Cryogeen-laboratorium van prof. Keosom nadere experimenten te nemen en onder diens leiding zich daar verder te bekwamen. Ongetwijfeld zal ons land nog jaren op weten schappelijk terrein zulk een eereplaats mogen innemen. En we zijn er trotsch op, dat prof. Keesom, geboren Texelaar, voor kort die roem heeft bevestigd en de goede naam onzer vaderlandsche physische wetenschap mocht onderstrepen. Reeds mocht prof. Keesom van diverse buitenlandsche wetenschappelijke colle ges een uitnoodiging ontvangen, daar een voordracht te houden over het vastmaken van helium. De trouwe lezer las zeker, dat onze geleerde reeds te Parijs een rede hield, en weldra te Londen het thans opgeloste helium- probleem zal uiteenzetten. Begrijpelijkerwijs heeft het de natuurkundige daarbij aan warme belangstelling niet ontbroken en is hem van alle zijden de lof toegezwaaid, welke hij zoo dubbel en dwars heeft verdiend. Mag het ons dan verwonderen, dat zich ook op Texel bereids een comité heeft gevormd, dat pogingen in het werk stelt prof. W. H. Keesom te huldigen, wanneer hij dezer dagen eenige tijd op Texel zal doorbrengen? De plechtigheid is bepaald op Dinsdag 3 Augustus s avonds 8 uur en zal geschieden op de Groene- plaats voor hotel Texel. Meerdere bijzonderheden wagen we u niet te vertellen. Hiermee dus basta, lezer. Prof. Keesom. De voordracht, die prof. Keesom in Mei 1.1. op uitnoodiging van de Universiteit te Londen aldaar zou houden, doch wegens de staking werd uitgesteld, zal thans Woensdag 13 October plaats vinden. Schoolreisjes. De hoogste vier klassen van de Chr. School alhier maakten Woensdag een uitstapje naar Amsterdam, waar Artis, 't Aquarium en het Rijks-Museum werden bezichtigd. Bovendien heeft een tramrit door de stad er niet weinig toe bijgedragen, dat het jonge volkje een onuit- wischbare indruk van het grootestadsleven ver kreeg. In „de Zon" werd voor weinig geld een kostelijk warm maal genuttigd, zoodat ook lichamelijk de jongelui niets te kort kwamen. Nog vermelden we, dat de heeren C. Krijnen en Beten van Andere Insecten geeft het inwrijven met PUROL dadelijk verlichting. „Jack!" riep ze uit. „0 Jack!" Liddy was gillend weggeloopen en alleen wij tweeën bleven na. Gertrude keerde hem tenslotte om, tot we zijn bleeke gezicht konden zien en toen haalde ze diep adem en viel uitgeput op haar knieën neer. Het was het lichaam van een man in een rok en een wit vest, dat nu met bloed bevlekt was een man, dien ik nooit eerder had gezien. Hoofdstuk 4. WAAR IS HALSEY Gertrude keek naar het gezicht alsof ze er door betooverd was. Toen stak ze ic den blinde haar handen uit, en ik dacht dat ze flauw zou vallen. „Hij heeft hem vermoordmompelde ze bijna onverstaanbaar,.en in mijn zenuwach tigheid schudde ik haar door elkaar. „Wat bedoel je?" zei ik opgewonden. Er klonk zooveel verdriet en overtuiging uit haar toon, dat dit nog meer indruk op mi maakte dan wat ze eingenlijk zei. Maar er kwam geen woord meer uit; ze bleef maar naar den man op den grond kijken, terwijl Liddy, die zich schaamde over haar vlucht en toch niet alleen terug durfde komen, drie doodelijk verschrikte dienstmeisjes voor zich uit den salon-in dreef verder durfden ze geen van allen komen. Toen ze weer in den salon was, zakte Ger trude in elkaar en viel van de eene flauwte in de andere. Ik belette Liddy met moeite om haar met emmers koud water te ver- Predikster der Naastenliefde aangevallen In een hospitaal in Los Angelos is opgenomen Mevrouw Aimée Semple Mc Pherson. Deze dame, getroffen door de verkeerde geest van de moderne tijd, die voornamelijk in de omstre ken van de groote filmstad Holy wood hcerscht, had zich opgemaakt om door het prediken van naastenliefde en zelfbeheersching de toestanden eenigszins te verbeteren. Zij werd echter in bewustelooze toestand bij Douglas in Arizona aangetroffen waarschijnlijk aangevallen en ontvoerd door onverlaten, die zich niet hebben ontzien een weerlooze vrouw te molesteeren. Onze foto geeft een beeld der arme vrouw, ge nomen in het hospitaal. en C. Boon belangeloos voor het .vervoer den Burg—Haven v.v. zorg droegen en brengen we namens schoolbestuur en personeel dank aan allen, die een steentje voor het welslagen van dit reisje aandroegen. Een gezelschap jongelui van de Chr. School voor Mulo te Helder bracht Woensdag onder geleide van hun onderwijzers een bezoek aan Texel. Verbetering. In ons bericht Examens in ons vorig nummer leze men Frederik Bloem in plaats van Fr. Blom. Helder—Texel—Harlingen. Aanvangende Zaterdag 31 Juli 1926 opent T.E.S.O. een bootdienst van Helder via Texel op Harlingen (tot en met 4 Sept. a.s.) en wel op Maandag, Woensdag en Zaterdag, telkens eenmaal daags. De dienst sluit aan op de treinen, tevens op de bootdienst Harlingen—Vlieland Terschelling en is uitsluitend bedoeld om de vrachtschipper geen afbreuk te doen personen een gemakkelijke gelegenheid te bieden om zich naar Friesland, Vlieland, Terschelling, etc. te begeven. De reis duurt plm. 4 uur en gaat van Texel—Harlingen v.v. met de Dageraad. Voor nadere bijzonderheden verv/ijzen we naar advertenties, en dienstregelingen, welke bij de directie hier verkrijgbaar zijn. drinken en de dienstmeisjes stonden bij el kaar in een hoek gedrongen en staken geen vinger uit. Na een poosje, hoewel het ons uren toescheen, kwam er een auto aanrij den en Anne Watson, die zich had aange kleed, deed de deur open. Drie leden van de Greenwood Club kwamen binnen, in de meest wonderlijke costumes. Ik herkende een zekeren meneer Jarvis, maar de anderen waren vreemden. „Wat is er?" vroeg Jarvis wat zullen we er wonderlijk uitgezien hebben!„Er ls toch niemand gewond, is 't wel?" Hij keek naar Gertrude. „Het is Dog veel erger, meneer Jarvis," zei ik. .Ik vrees dat er iemand vermoord is." Er ontstond groote opwindirg. De keu kenmeid begon te huilen en juffrouw Wat son gooide een stoel om. De mannen waren zichtbaar onder den indruk. „Toch niemand van uw familie?" vroeg meneer Jarvis, toen hij weer op adem gekomen was. „Neen" zei ik en terwijl ik Liddy een tee- ken gaf dat ze op Gertrude moest passen ging ik hen met een lamp voor naar het speelzaaltje. Een van de mannen gaf een schreeuw en ze haastten zich allemaal de kamer in. Meneer Jarvis namdeïampvan mij over dat herinner ik mij nogen toen voelde ik dat ik duizelig en licht in mijn hoofd werd en ik deed mijn oogen dicht. Toen ik ze weer open deed waren zo klaar met hun onderzoek en was meneer Bf«rcnSooi1óbok pcror» per on» DE MOK. Mutaties. Officiercn-zecwaarnemer 3e kl. G. J. C. te Roller en M. Vaarzon Mo, el zijn overgeplaatst van het vliegkamp de Mok naar het vliegkamp de Kooij nabij Helder. Binnenland. Toen een 22-jarige, uit Enschede, wegens diefstal tot 1 jaar veroordeeld, naar zijn cel zou worden gebracht, wist hij, achtervolging en revolverschoten ten spijt, spoorloos te ontkomen. Het destijds door Baron van Pallandt aan de „Orde van de Ster in het Oosten" geschonkon kasteel Eerde b(j Ommen wordt tot hoofdkwartier van de Orde verheven. Het woonschip, dat zoo geheim zinnig in de Maas verdween (Tex. Cil. 28 Juli), bleek toe te behooren aan een betonwerker uit Sliedrocht. De plek i3 voor di scheepvaart gemerkt. Bij Soesterberg zijn 2 militaire vliegtuigen met elkaar in botsing ge- komin. Het eene, bemand dooreen ge huwd vlieger vador van 4 kinderen die juist zijn brevet had gehaald, sloeg te pletter. De man werd gedood. Te Zandeweer (Qr.) heeft ten pas gehuwd 26jarig predikant, die aan zwaar moedigheid leed, zich zelf en zijn 28jarige eega met een scheermes van het leven beroofd. Jarvis bezig m(j in een stoel te zetteD. „U moet Daar boven gaan", zei hfj. „u en juffrouw Gertrude ook. „Het iseenvreese- lijke schok geweest. En dat nog wel in z(jn eigen huis!" Ik keek hem aan en zonder er iets van te begrjjpeD. „Wie is het?" bracht ik er met moeite uit. Ik had een gevoel of or een band om mjjn keel zat. „Het is Arnold Armstrong" zei hij, ter wijl hij mij vreemd aankeek. „En hij is vermoord in het huis van zijn vader." Na een paar minuten kwam ik weer op mijn verhaal en bracht meneer Jarvis mjj naar de woonkamer. Liddy *had Gertrude naar boven gebracht en de twee andere heereD bleven bjj het lijk. De reactie van den schrik was ontzettend; ik was machte loos en toen deed meneer Jarvis mij een vraag die injj op eens weer wakker maakte-. „Waar is Halsey?" vroeg hij. „Halsey 1" plotseling zag ik het wanhopig gezicht voor me van Gertrude en de leege kamers boven. Waar was Hal3ey? „Hij is toch hier geweest, is 't niet?' droDg meneer Jarvis aan. „Onderweg is hjj nog even bij de club aangereden." „Ik weet niet waar hjj is", zei ik flauwtjes. Een van de andere mannen kwam bin nen, vroeg naar de telefoon, en ik hoorde hem opgewonden praten ovtr rechter en detecti ves. Meneer Jaivis boog zich naarmil tot. Wordt vervoigó

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1