WOUDA's eMM\;ItEEP No 4041 Zaterdag 7 Augustus 1926 39"e Jaargang q Eseatsyragsn. Voorheen en Thans. SB WBSTELTRAP. Vaa dit en van dat. MIEMEUERS NIEMEUER'S FEUILLETON Texelsche Berichten Beter dan Goed: DE BESTE 5 ABONNEMENTEN: UiTGAVE:N.V.v/H LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 Parel-Tarwebloem Bij Petten spoelde bet )(jk aan, van oen der vliegers, diolö Januari 1.1. bij Katwijk het loven verloren. De portik03ten voor binnen- landsche briefkaarten en die voor expresse bestelling worden vermoedelijk omstreeks I October verlaagd. -'tWieringer electriclteits b e d r ij f, wordt in verband met de ge reedgekomen afsluitdijk spoedig door het P.E N. overgenomen. Een beschonken motor rijder reed te Rotterdam met zijn motor flets trgen eon tram. H(j moest zjjn domheid met de dood bekoopen. Doordat een tram te Haar lem een handwagen aanreed, werd een 8-jarig knaapje tegen een muur dood gedrukt. De toestand in het groententrans- port bedrijf te Langendijk is door stakiug onder de arbeiders zeer gespannen Eon uitgeb. eide politiemacht is aanwezig. COURANT DEN -BURG: 50 ct. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 regels: 50 ct Iedere regel meer: 10 ct. Dezelfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. Bij abonnemont lagere regelprijs. ADVERTENTIÉN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werker kosteloos beantwoord. Pensioenwet 1922. Een ambtenaar vraagt inlichting over pen- sioenbeslag. Art. 117 der bovengenoemde wet bepaalt dat pensioen tot een bedrag van f800 per jaar niet vatbaar is voor inhouding of beslag. Overigens is het daarvoor vatbaar wat de 2e f 800 per jaar of deel daarvan be treft, tot 1,4 gedeelte daarvan, wat de derde f 800 per jaar of deel daarvan betreft, tot 3 8 daarvan, wat de vierde f 800 per jaar of deel daarvan betreft, tot 1/2 daarvan, terwijl inhouding of beslag op het meerdere onbeperkt is toegelaten. De inhouding geschiedt door de Pensioenraad, het beslag volgens de gewone bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Art. 118 bepaalt, dat de bovenstaande beper kingen ten aanzien van inhouding of beslag niet geldena. ten aanzien van beslag tot verhaal van onderhoud, waarop de beslaglegger volgens de wet aanspraak heeft (dus bv. in de verhouding ouders-kinderen, man en vrouw enz.) b. ten aanzien van beslag voor belastingschuld voorzoover bij een (belasting-)wet of verorde ning een andere regeling is getroffen; c. ten aanzien van [beslag tot verhaal van een vordering van een publiekrechtelijk lichaam (bv. gemeente, waterschap enz.) ter zake van schade in verband met de uitoefening van de dienst opzettelijk veroorzaakt (dit laatste is in 1923 ingevoegd.") Ingeval van faillissement wordt het pensioen, voorzoover het vatbaar is voor beslag, aan de curator uitgekeerd. Mr. P. Anno 1789. Pieter van Cuyck beschrijft in zijn „Brieven over Texel", zijn reis van den Haag naar 'tNieuwe Diep aldus: „Ik vertrok dan in de laatst van Mey met de trekschuit van vijf uuren des mor gens uit 's-Gravenhage over Leiden naar Haarlem en nam mijn intrek in het Leeu werikje, omdat de postwagen aldaar afrijdt. Deeze wagen rijdt des morgens ten negen uuren In de Beverwijk gekomen, heeft men gelegenheid om zijne lever te schudden, door het hossen var den wagen over de groote keyen van de oneffene straaten Per trekschuit reisde van Cuyck van Alkmaar tot Schagerbrug en hij vervolgt: De afstand van Alkmaar tot Schagerbrug is vier uurenaan die brug staat een her berg, waar men van goed eeten, logement en rijtuig naar Helder of Nieuwe Diep voor zien kan wordeneen wagentje van vipren kost zeven guldens Van Schagerbrug vaart ook een trek- schuitje, hetwelk U in een uurtje brengt Naar het Amerikaansch van MARY ROBERTS RJNEHART. 9) -lof- Hoofdstuk 5. GERTRUDE'S VERLOVING. Om tien uur waren er met de brik uit Casanova drie mannen aangekomen. Ze stelden zich voor als de rechter, die de lijk schouwing moest houden en twee detectives uit de stad. De rechter ging onmiddellijk naar den afgesloten vleugel en onderzocht het huis. Een der detectives keek even naar het slachtoffer en besteedde ver dei zijn aandacht aan den buitenkant van het huis. Pas toen ze zich een opinie over de toedracht van de zaak gevormd hadden stuurden ze om mij. Ik ontving hen in de woonkamer en ik had al bij mij zelf uitgemaakt wat ik hun precies vertellen zou. Ik had het huis voor den zomer gehuurd, zei ik, terwijl de Arm strongs in Canada waren. Niettegenstaande er onder d6 bedienden allerlei geruchten liepen over vreemde geluiden ik vertelde hun wat Thomas gezegd had was er de eerste twee nachten niets gebeurd. Den der den nacht meende ik dat>er iemand in huis was geweest; ik had lawaai gehoord, maar door de Zijpe tot een herberg, het Zand genoemd, van waar des morgens ten negen uuren een bolderwagen in twee uuren naar de Helder rijdt Vriendelijke lezer, die in uw spoorcoupé de namen spelde van de tallooze halten, nooit gehoord, denk aan onze vriend van Cuyck en bezit uw ziel in lijdzaamheid Bedenk, dat ge nu in eenige uren met de juist gekozen treinen verbinding hebt met het hart des lands 1 Bedenk, hoe die brave kunstschilder anderhalve eeuw terug, moest zwoegen om zijn doel te bereiken ènhoe hij, alle reismisère ten spijt, opgetogen aan zijn vrienden schreef van 't heerlijke landje daar in de Waddenzee, van het land, dat ook U wacht en dat ook gij opgetogen verlaten zult, van Texel, het Isola Bella van ons vaderland (Ontleend aan de „Gids voor Texel" 1926.) Examen. Onze vroegere plaatsgenoote, mej. H. C. Wagemaker, thans te Heemstede, legde dezer dagen te Utrecht met gunstig gevolg examen af voor Engelsch M.O. A. Lunchroom—„Centraal". Op verzoek deelen we mee, dat Lunchroom „Centraal" in de Hoogerstraat door de heer M. de Groote wordt beheerd. De heer C. Boon Pz. staat et geheel buiten. DE KOOG Reddings-demonstratie. Dinsdag a.s. zal te 10 uur in de morgen in tegenwoordigheid van de plaatselijke commissie van de N. en Z. Holl. Reddingsmij. hier een demonstratie met de reddingsboot plaats vinden Waar een groot aantal vreemdelingen op Texel, en speciaal in de badplaats, verblijf houdt, zal deze oefening zeker door velen worden bijge woond. Trouwens: ook menig Texelaar zal bij zoo'n demonstratie gaarne tegenwoordig zijn. OUDESCHILD Aanrijding. Woensdagmorgen omstreeks half twaalf is op de weg Oudeschild—den Burg de met een paard bespannen wagen, waarin de Z. Eerw. Heer pastoor van Oudeschild en nog twee heeren waren gezeten, dooreen autobus aangereden en deerlijk venrield. Een der wielen en de lantaarns van het voertuig werden verbrijzeld en te voet moesten de heeren hun reis voortzetten. De chauffeur treft geen schuld, de wagenbe stuurder evenmin. Het paard raakte bij het daar ik met Liddy alleen in huis was, had ik geen verder onderzoek ingesteld. Den volgenden morgen bleek het dat alles dicht was en dat er niets was gebeurd. Toen vertelde ik zoo duidelijk mogelijk dat we in den afgeloopen nacht door een schot wakker waren geworden dat myn nichtje en ik waren gaan kijken en een lijk gevonden haddendat ik niet wist wie de vermoorde man was voordat meneer Jarvis van de club het mij vertelde, en dat ik geen enkelen reden wist waarom A.rnold Arm strong 's nachts stilletjes het huis van zijn vader moest binnen dringen. Ik zou hem met het grootste genoegen altijd toegelaten hebben. „Heeft u ook redenen om aan te nemen dat een lid van uw gezin meneer Armstrong voor een inbreker heeft gehouden,"' vroeg de rechter, „en uit zelfverdediging op hem geschoten heeft?" „Daar heb ik geen enkele reden toor", zei tk kalm. „Dus volgens uw opinie is meneer Arm strong hierheen gevolgd door iemand, die hem vijandig gezind was en doodgeschoten toen hij het huis binnen kwam?" „Ik heb er eigenlijk geen opinie over," zei ik „Ik begrijp niet waarom meneer Arm strong hic-r twee nachten achter elkaar als een dief is ingeslopen, terwijl hij toch ieder oogenblik van den dag toegang kon krijgeD." De rechter was een zwijgzaam manhij maakte nu een paar aanteekeningen, maar Man of Vrouw Dezer dagen beklaagde zich een moeder te Weenen over de hardhandigheid, waarmede de zwemmeester met haar kinderen omging. Leer den zij de een of andere slag niet spoedig ge noeg, dan werden de leerlingen op een eenigs- ïins „stevige" manier de verschillende bewegin gen bijgebracht. Wie echter schetst haar ver bazing, toen zij zich naar het zwembassin be gaf on* de „meester" eens flink de waarheid te vertellen en het bleek, dat zij met de persoon, die op bijgaand plaatje is afgebeeld, te doen had! De „meester" was nl. een „meesteres 1" naderen van de groote auto van streek, met het gevolg, dat hef dier onverwachts eenige stappen achterwaarts deed en de wagen dwars over de weg voor de autobus bracht. Een aan rijding was toen, hoe de autobestuurder zijn vaart vertraagde, onvermijdelijk. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. DE WAAL „De opgaande zon Het café „De Rijzende Maan", destijds door de gemeente ten behoeve van verkeersverbete- ring aangekocht, is thans afgebroken. De weg is ter plaatse aanzienlijk verbreed, wat het moderne verkeer ten goede komt. Verder ver rees er een woonhuis, dat een nette indruk maakt. Kortom een stap in de goede richting. Stoomzuivelfabriek „de Hoop". Over het afgeloopen. tijdvak werd door onze stoomzuivelfabriek gemiddeld f 5,14 per 100 K.G. melk uitbetaald, buiten de wei. Binnenland. ToBassevelde en Asaenele nabij do Zaeuwsch-Bolgiscbo gi eus wordt jacht gemaakt op 5 jonge wolven, die zich aan tientallen kippeD vergastten. De rekening van Gem. Electr. Bedrijf te Zijpe sluit over het afgeloopen boekjaar met'n batig saldo van f 614,52Va. hy scheen met den eerstvolgenden trein weer naar de stad terug te willen gaan. Hij stelde de gerechtelijke lijkschouwing vast op den volgenden Zaterdag, gaf meneer Ja- mieson, dsn jongsten der twee detectives, die er ook het verstandigste uitzag een paar instructies en nadat hij mij plechtig de hand tfhd geschud en ik gezegd had, hoe onaange naam het voor mij was, nam hij afscheid en verdween, vergezeld van den anderen detective. Ik begon wat vrijer adem te halen, toen meneer Jamieson, die by het raam gestaan had, naar mij toekwam. „Bestaat do familie hier alleen uit u, juffrouw Innes?" „Mijn nichtje is hier ook" zei ik. „Is er niemand anders dan u en u w nichtje* „Mijn, neef." Ik moest mijn lippen vochtig maken. „O, een neef. Ik zou hem wel eens graag willen spreken als hij hier is. „Hij is hier op 't oogenblik niet", zei ik zoo kalm als ik maar kon. „Ik verwacht hem ieder oogenblik „Gisteravond was bij toch hier?" „Neen ja". „Had bij toen niet een gast b(j zich Een anderen man?" „Hij bracht een vriend rnee, die den Zon dag over zou blijven, een zekere meneer Bailey." „Meneer John Bailey de kassier van de Handelsbank meen ik" En lotu begjeep ik 11.11 vu or)- Five rrnboai Toto» dat iemand op de Greenwood-club het hem verteld had. „Wanneer zijn ze weggegaan?" „Al heel vroeg ik weet niet precies hoe laat". Meneer Jamieson keerde zich plotseling om en keek mij aan. „Wilt u zich niet wat duidelijker uitdruk ken", zei hy. „U zegt dat uw neef en meneer Bailey vannacht hier in huis waren en toch hebben u en uw nichtje het lijk gevonden. Waar was uw neef toen?" Ik werd er wanhopig onder. „Ik weet het niet", riep ik uit, „maar hier kunt u zeker van zijnIlalsey weet niets van de heele zaak af en al zijn er nog zoo veel aanwijzingen tegen hem daarmee kun nen ze een onschuldige niet schuldig maken" „Gaat u zitten", zei hij, terwjjl hy een stoel naar mjj toeschoof. „Ik heb u een paar dingen te vertellen, en als tegenprestatie moet u mij alles zeggen wat u weet. Geloof me, zulke dingen komen altyd uit. In de eer ste plaats, is meneer Armstrong van boven af doodgeschoten. Het schot kwam van vrij dicht by en de kogel kwam er onder den schouder in, ging door het hart en verliet het lichaam laag op zijn rug Met andere woorden, ik geloof dat de moordenaar op de trap beeft gestaan en naar beneden heeft geschoten. In de tweede plaats vond ik op den rand van het biljart etu sigaar, die ge- deelteiyk opgebrand was, en een sigaret waarvan nif» was overgebleven dat het kuiken uiondsinlr. W.v.v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1