No 4042 Woensdag 11 Augustus 1926 398,e Jaargang Rechtsvragen. Uit TexeTs Verleen. VOLLE-MELK-REEP Beter dan Goed: DE BESTE Van week tot week Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: UITGAVE;N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werker kosteloos beantwoord. Oude verhalen. Ieder land kent ze, de oude verhalen, sagen, mythen of hoe ze heeten mogen, vertelsels, zoo niet van alle historische be- teekenis ontbloot, dan toch in der eeuwen loop zoo in alle deelen gewijzigd, dat slechts de ingewijde er in slagen kan langs hun weg terug te treden om de oorsprong te ontdekken Veelal valt omtrent de tyd, dat zulk een verhaal voor het eerst de ronde deed, weinig te melden. Voortgeko men uit het volk, is eenige historische kern er veelal wel in te onderkennen. Doch als gezegd wat de fantasie daar omheen borduurde, heeft aan het geheel zulk een gewijzigd voorkomen gegeven, dat de aan dacht van het eigenlijke onderwerp wordt afgeleid. Laten we by dit alles bedenken, dat voor jaren de verkeersmiddelen niet alleen, doch ook de wegen waarlangs men zich bewoog in menig opzicht aan matige eischen niet konden voldoen. Bovendien heeft afwezig heid van boek en krant er jarenlang toe bijgedragen, dat al dergelijke sprookjes, etc. nog meer verdicht, nog meer gekleurd werden en ons thans nog ongelooflijker in de ooren klinken, dan ze aanvankelijk wel licht reeds deden. De zucht tot overdrijven is weinigen vreemd en heeft hier ook zijn rol gespeeld. Hetzelfde proces, dat zich ir de gry ze oud heid in deze gewesten voltrok, en dat nog jarenlang nawerkte, valt heden ten dage te bespeuren in gebieden waarde bescha ving nog weinig is doorgedrongen en naïeve luitjes zco licht geneigd zijn in kinderlijke onwetendheid en breidellooze fantasie bosch en stroomen mei geesten en kabouters te bevolken. En vraagt de belangstellende lezer hoe staat bet tegenwoordig met die sprookjes met die sagen Nam die sage-vorming thans voorgoed een eind in deze gecivili seerde landen Mijn antwoord-het zij in alle bescheiden heid hier neergeschreven moet ont kennend luiden. Hoewel ik meen, dat groote sagen, a's we in onze literatuurwerken vinden aangeteekend, niet gemakkelijk meer uit het volksleven zullen opgroeien, vindt de sagevorming nog steeds voortgang, zij het dan speciaal in streken, waar het moderne leven minder op de voorgrond treedt. „Wanneer de menschen elkaar iets verhalen omtrent een belangrijke gebeurte nis of eenig uitstekend persoon, maken zy het grootere nog grooter. Een wijs vorst wordt nóg wijzer, een held nóg dapperder, een bloedige slag nóg bloediger, een tref fende nederlaag nog aangrijpender Uit ontzag voor het indrukwekkende,uitzucht Daar het vreemde, ongehoorde, wonderlijke en wonderbare spint de volksoverlevering om de kern van werkelijkheid heen zulk een dicht kleed, dat de zuivere historie er soms bijna geheel onder wordt verborgen. Mondelinge 'overlevering, groote verwijderd- lieid van de plaats waar iets gebeurd was, onvoldoende aardrijkskundige kennis, vaag heid van plaats- en tijdaanwijzing werken met veel andere krachten dit alles in de hand" Zóó groeiden de sagen, zoo wijzigden zij zich naar inhoud en vorm, en aldus gaat het nog. Als een korte inleiding bedoeld, schrpef ik meer, dan in mijn voornemen lag.doch allicht heeft mijn epistel er aan duidelijk heid door gewonnen. Thans wil ik verder gaan met uw aandacht te vragen voor een paar verhalen „uit de oude doos", die ik meen, dat u als Texelaar zullen interessee ren. In hoeverre het bovenstaande op deze geschiedenissen in dit epistel breng ik er maar één-van toepassing is, zult uzelf gemakkelijk kunnen uitmaken. Ik geef hier dan een plaatsje aan de legende van de „Strooppot", die ik voor het eerst in de nieuwe Gids voor Texel voud opgeteekend Het ligt voor de hand, dat op Texel, op een eiland in het algemeen, meerdere van Uie volksverhalen bekend z(jn en zeker mag het de schrijver van onze terecht van vele zijdeD geroemde nieuwe Gids als een verdienste worden aangerekend, dat hij er een paar van te boek heeft gesteld. Behoef ik nog te vertellen, dat ge „de Strooppot" langs rijdt, wanneer ge gaat van den Burg naar de Koog? EeD kostelyke hoeve, niet waar, met op de schuurdeur haar naam. Welnu, hier volgt dan het verhaal, dat aan deez' benaming verbonden zou zijn. Ik schrijf het u over uit de Gids van Texel Eens zou hier gestrand zijD een schip met geld, met goud, zoo ge wilt. Er was „gejut" (gekaapt) in hevige mate en de bewoners van een eenvoudig huisje hadden ook hun deel van het klinkend metaal weten te bemachtigen. Maar de politie deed onder zoek en de schout en zijn rakkers vonden het spoor, dat leidde naar een eenvoudig huizeke. Door de vensters zagen de be woners de gerechtsdieners nader komen. Zij wareD aan de maaltijd, gort met stroop. De strooppot stond op tafel. En voor moeder wist, wat manlief deed, had vader de gouden schijven in de even gouden stroop doen glijden. De dienders zochten daar niet in. Veel later werd van deze buit de nu kostelijke hoeve gebouwd. 't Is mogelijk dat 't volk hier zijn fantasie vrü spel heeft gelaten RICUS HISTO. 31 Juli—7 Aug. St. Burocratius Tante Pos Bezuiniging door het Rijk. Op alles moge onze moderne lijd vat hebben, op Sint Burocratius niet. Het geval met een gemeentebegrootiDg, die terugge zonden werd laDgs de langzame en lange ambtelijke weg, omdat er een fout van een halve cent in zat, ia btkend. Sindn dien echter zijn de halve centen uit de offici eels beacheiden verdwonen, zoodat Sint Burocratius daarmee geen grapjes meer kan uithalen. Voor een van zijn jongste streken, die door de bladen gemeld zijn, heeft hij zich nu met een beele cent te vreden moeten stellen. Dezer dagen kreeg de Rijksontvanger te Gorredijk per giro uit Den Haag overgemaakt het bedrag van één cent, dat hij te veei had afgedragen. Orde moet er z(jn, zegt de Duitscher en moeten we niet diep de hoed afnemen voor die ambtenaar aan het Ministerie van Financiën voor dit buitengewone bewijs van accura tesse en trouw in de dienst van de heilige Burocratius. Och, het is eigenlijk nog een onschuldig grapje, dat terugzenden van de te veel betaalde cent ah er nooit erger ambte lijke diDgea gebeurden, waarvan ieder op zijn tijd_zoo nu en dan eens het slacht offer werd, zou meu er eens hartelijk door in do lach kunnen schieten. Zoo'n grap op z'n tyd is niet onaardig, maar we willen toch maar hopen, dat de officieuze mededeeling' in de bladen, dat „Tante Pos" er aan denkt met ingang van 1 October a. s. het port voor briefkaarten te verlagen, niet als grap bedoeld is 't Wordt zoo langzamerhand tyd, dat de portverlagmg eens ernstig door de goede Tante ond6r de oogen wordt gezien. Voor de oorlog be- taa'de men voor een biiefkaart 2V3 cent, thans driemaal zooveel. Men zou baar ook hartelijk willen verzoeken de verlaging r,iet enkel tot de briefkaart te beperken. Na de velo bezuinigingen door haar in de laatste paar jaren ingevoerd, het opheffen van postbestellingen, het opdoeken van hulp kantoren maatregelen, waarvan ?ooral het plat'oland de dupe werd zou een billijke verlaging van het tarief alleszins op haar plaafs zijn. De aankondiging van de portverlaging zal met genoegen dcor allen ontvangen zijn en dat zal ook wel het geval wezen mot het bericht in het „Vaderland" dat de Weeldeverleungsbelnetipg zal worden in getrokken. De gunstige uitkomsten van de R|jks- middeleu der laatste maaDdon het mooie millioenen-oversohot in 1925 en de gunstige uitkomsten der jongste 6 maanden zullen gewicht in de schaal hebben ge legd. Blijkbaar denkt minister de Geerde voor genomen belasting, die buitengewoon im populair dreigde te zullen worden, thans wel te kunnen missen. Naar luid van som mige berichten zoekt de minister het vooral ook in bezuiniging, waardoor met bijzon dere belangstelling de Staatsbegrooting voor 1927 wordt tegemoet gezien. Dezer dagen beeft men kunnen lezen, dat minis ter Lamboy op de begrootiDg van Oor log voor 1927,3 milüoen bad weten te bezui nigen, maar dat de Minister van financiën een nog sterkere bezuiniging noodig achtte. Waarop Minister Lamboy een ingrijpende reorganisatie ontwierp, met de uitvoering waarvan by mogelijk reeds een aanvang zou hebben gemaakt, indien hot Kamerlid Dr. de Visser hem niet scbriftolijk verzocht had, te willen overwegen of do Kamer over een dergelijke reorganisatie niet een woordje behoorde mee te spreken. De Minister nam de wenk ter harte en we zullen er te zijner tijd wel wat meer van hooren. Frankrijk: Polncaré aan de slagl In Frankrijk bleef het met de financieele voorstellen van Poincaré als van een leien dakje gaan. Na de aanneming door Kamer en Senaat van de financieele ontwerpen inzake de nieuwe belastingen en de voor genomen bezuinigingen heeft de Kamer thans ook haar goedkeuring gehecht aan de voorstellen van Poincaré om de Fransche Bank te machtigen deviezen en edele me talen te koopen en om tot stichting van een afiossings- of amortisatiekas over le gaan, waarvoor speciaal de baten van een tabaksmonopolie dienstbaar zullen worden gemaakt. Als deze regels in druk ver schijnen zal zeer zeker ook de Senaat zijn goedkeuring daaraan hebben gehecht, waar na te Versailles de Nationale Vergadering bijeen zal komen om aan deze amortisa tiekas een grondwettelijk karakter te geven W6l blijven de socialisten en commu nisten scherpe oppositie voeren tegen de voorstellen van Poincaré, doch alle andore partijen steunen bet Kabinet. Zy bunnen de voorgestelde maatregelen hoogstens irts vertragen, tegenhouden kunnen zij ze niet. Hun voorgenomen obstruct e in de Natio nale Vergadering, waarin zy meteen enkelo grondwetswijzigingen willen voorstell6D, z tl ook wel geen succes hebben. EngelandDe staking duurt voort. Omtrent de staking ia EQgeland valt er op dit oogenblik weinig nieuws te ver melden. Het Engelsche Lagerhuis is tot 9 November met vacantio gegaan, maar voor het uiteenging is er nog een debatje over de staking geweest. De oppositie partijen wilden van de regeering gaarne de toezegging hobb6D, dat deze de hemid deliDgapogingen zou beivatteD, indien de mijnwerkers het voorstel der bisschoppen aannemen, zooals verwacht wordt. De regeering weigerde elke bindende belofte, maar wilde wel haar medewerking ver leenen als haar dit mogelijk le6k. Men weet echter dat zü geweigerd heeft opnieuw fiuancieel6 steun te verleeDen en als zi daar niet op teiugkomt zal het voorstel der bisschoppen gren succes kunnen heb ben, ook al nemen do mijnwerkers bet aan, MexicoDe Katholieke Kerk bedreigd. In Mc-xico is 6en beyige stryd uitg-.- brokeD tusschen do regoering onder presi dent Calles, en de Katholieke Kerk. De Mexicaanscbe geestelijkheid heeft de stryd aangebonden tegen verschillende bepaliu&eD van de grondwet, die niet van de laatste tyd zyu, cloch door de regeering thans ir. al bun scherpte worden toegepast. De geestelijkheid ziet in de toepassing er van een onduldbare belemmeri* g van de gods dienstvrijheid. Ea inderdaad zijn ze vol gens onze- Nudeilacidsohe begrippen ook buitengewoon kras. Ze zijn een beperking van de Immigratie van geestelijken, zoodat alleen geboren Mexicaantcbo geesteiyken toegelaten worder. Voorts houden ze In een verbod van religieuze scbolen en orden, hot verriohten van religieuze han delingen buiten de kerk en van kerkelijke publicaties, waarin politieke aangelegen heden worden behandeld. Tevons verleenen zjj aan de Staat bet recht, kerkoüjke goederen in beslag te nemen. De hooge Mexicaansche geestelykheid verbood de priesters kerkeiyke bandelingon te verrichten, blijkbaar mr t het doel de katholieke bevolking in verzet te doen komen tegen de gewraakte wetsbepalingen. Presidont Calles beschouwde dat als bet willen uitlokken van een revolutie en Dam daarop krasse tegenmaatregeloD. Hij liet de pauseiyke nuntius over de grens zetten, confbceerde op uitgebreide schaal kerke iyke goederen, liet alle katholieke ont wapenen en riep het militaire gewold te hulp om elk verzet tegen de regeerings- maatregelen de kop in te drukkeo. Dit alles heeft ln Mexfco een hevige op- wineing veroorzaakt en het gevaar voor een burgeroorlog ontketend. De regeoriüg wordt gesteund door de socialistische vakbondon, die reeds te Mexico-stad een reusachtige betooging hielden ten gunste van president Calles. De geestelykheid heeft thaDS aan de regeeriDg een wapenstilstand voorgesteld, om een volksstemming over hol conflict mogelijk te maken, 't Is echter de vraag of president Calles, die reeds openlijk sprak van de „eindstrijd tusschen republiek eD reactie" daarop zal ingaan. Sportvereenlglng „Texel." De op Vrydagavond 1.1. in hotel „de Oranjeboom" belegde vergadering werd door 9 leden bygewoond, zoodat de voorzitter, de heer G. Joh Duinker, in zyn openings woord niet van groote belangstelling mocht gewagen. De notulen, door de heer Alb. Dros, secre taris, gelezen, worden goedgekeurd, het door hem uitgebracht uitvoerig jaarverslag [met aandacht gevolgd. Achtereenvolgens pas- seeren alle door „Texel" in het afgelcopen jaar gespeelde wedstryden de revue. Kwa men onze spelers al eens thuis met de kous op hun schedel, een volgende maal werd een extra zeiltje bygezet en revanche ge nomen. Zoo hield men de pit er in, bleef de club iets beteekenen in [de voetbal- spelende weield en bleef een gang naar het sportterrein - over het geheel beschouwd de moeite waard. Met waardeering maakt de secretaris melding van de ge waardeerde steun van eenige donateurs, die niet alleen moreel doch op byzondere wyze ook financieel de vereeDiging alle medewerking verleenen. De heer H. Bruyn, penningmeester, brengt daarop verslag uit over de financieels positie van de vereeniging. Rooskleurig ziet het geval er niet uit, maar in ieder geval is een belangrijke vooruitgang te constateeren. Mede dank zy de gehouden verloting is de schuld met niet minder dan f 400 verminderd Hoewel over het geheel de inning der con tributie, ook al dank zy de hulp van de heer G. Dros, weinig moeiiykheden oplevert zyn er eenige leden die vierkant geweigerd hebben hun penninkske te offeren. Nog éénmaal zal het bestuur bij hen op betaling aandringen, en wanneer zulks niks uit werkt tot hun royement besluiten. De aanwezigen verklaren zich met deze regeling accoord. In verband met de geringe opkomst wordt het overige deel der agenda spoedig afge handeld. Inzake deelname competitiewed strijden zal het bestuur naderoverleg plegen. Wat aaDgaat de training der Texul-elftallen zal met een zusterolub te nelder worden geconfereerd. In verband met athletiek- weostiyden, die binnen afzienbare tijd hier gehouden zullen worden, zal het bestuur de heer H. Kievits aanzoeken om de leiding van de Texel-adspirant.athleten opzichte willen nemen. Reeds eerder liet de heer Kievits zich in deze geest uit, zoodat het bestuur er niet aan twijfelt of liet zal met TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 cl per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 rogels: 50 ct. ledoro rogol meor: 10 ct. Dezelfde advortontle 4 maal goplaatst wordt 3 maal borokond. Bij abonnomont lagero rogolprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1