kinkhoest. Akker-s Abdijsiroop WOUDA's No 4043 Zaterdag 14 Augustus 1926 398te Jaargang NIEMEJJER'S NIEMEIJER3 Rechtsvragen. „Brieven ever Texel." FEUILLETON DE WENTELTRAP. Texelsche Berichten Laat uw lieveling niet kwellen Geef het dadelijk ABONNEMENTEN: UITGAVE:N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 Zelfrijzend Bakmeel TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 et per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 cL p. 3 maanden. Losse nummers: 3 cL DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 regels: 50 ct. ledero rogol meor: 10 ct. Dozelfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. BI] abonnemont lagoro regelprljs. ADVERTENTIÉN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werker kosteloos beantwoord. door PIETER VAN CUYCK. Meerdere malen hebben wij aan dit interes sante boekske, dat in 1789 te Delft in het licht werd gegeven, stof voor eenig opstel ontleend en de graagte, waarmee dergelijke epistels over het geheel gelezen werden, deed ons besluiten op deze weg voort te gaan. Ditmaal willen we een fragment uit de Twaalf de Brief hier een plaatsje inruimen: De Innerlijke gedaante der Texelse he inwoners verschilt niets van die der Noord-Hollanders; het bloed is hier bijzónder fraai, en er zijn onder de vrouwen wezenlijke schoonheden, zoo wel blonden als brunetten en zij zijn doorgaans blankjammer is het maar, dat er zooveel scheeve meisjes zijn ook hebbenzij een slechte houding. Ze gaan met 't hoofd gebukt en durven niemand aanzien, behalve wanneer zij's avonds en bij donker onder elkaar zijn. De landlieden spreken een goede Hollandsche taal, maar bij de inwoners van de zeedorpen loopt er iets van de Friesche onder; ook spreken zij, en vooral de vrouwlui, op een lijmende toon, die zij op verschillende wijze verhoogen en verlagen; de vader wordt taat genoemd, de moeder mem, de grootouders b e b en besje; als zij met een vreemdeling gemeen zaam spreken noemen zij hem paai, vriende lijk tegen kinderen of bekenden sprekende zeg gen zij slaap, bij voorbeeld „dag slaap, hetwelk zij met een sleepende toon uitspreken. Nog hebben zij een taalgebruik, hetwelk op de ondervinding schijnt gegrond ie zijn: wan neet zij spreken van iemand, die wij de naam van vriend en boezemvriend geven, noemen zij hem een vriendzegger, bij voorbeeld „hij is een vriendzegger van mijik ga morgen te vriendspreken." In hun kleeding zijn ze zeer net en houden zij veel'van opschik; geloof vrij, dat een jonge Texelsche boerin zoo veel tijds noodig heeft om zich te kappen, als een dame van de wereld; zij zijn zeer gesteld op haar blankheid, zoodat zij nooit, zelfs niet voor een oogenblik, in de lucht zullen komen, zonder haar kaper of strooien hoed op te zetten. De meisjes van het dorp Oosterend kunnen elkander aan het kapsel on derscheiden, doch ik heb dat onderscheid nooit kunnen bemerken. Veel jonge boerinnen gebruikten rood, waar toe zij gebruik maakten van rood garen, het welk zij in azijn lieten aftrekkenmaar tegen woordig (d.w.z. in 1789, lezer) bedienen zij zich van blanketsel, dat haar gebracht is door een jodin welke van Amsterdam was gekomen om hoeden schoon te maken en om onder de hand voor heidin of waarzegster te spelen: Zij dragen keurslijven, welke in haar vroege jeugd op de groei gemaakt worden en menig maal van een slecht maaksel zijn. Aan die keurs- Naar het Amerikaansch van MARY, ROBERTS RINEHART. 11) )o( Hoofdstuk VI. IN DE OOSTELIJKE GANG. Toen de detective weg ging legde hij alle leden van ons gezin absolute geheimhouding op. De leden van de Greenwoud Club be loofden ook te zullen zwijgen en daar er geen kranten zijn op Zondagmiddag, werd de moord pas Maandags overal bekend. De rechter zelf waarschuwde den zaakwaarne mer van de familie Armstrong en hij kwam al vroeg in den middag naar Zonnehoek. Ik had-meneer Jamieson na den ochtend niet meer gezien, maar ik wist, ddt hij de be dienden ondervraagd had. Gertrude had zich in haar kamer opgesloten met hoofd pijn en ik was dus alleen. Meneer Harton, de zaakwaarnemer, was een klein, mager mannetje en hij zag er uit of hij het allesbehalve een prettig baan tje vond. „Het is een ongelukkige geschiedenis, juf frouw Innes", zei hij, nadat we elkaar be groet hadd- n. „Heel orgtlukkig en ge heimzinnig Nu de ouders in bet westen zijn, komt alles op mij neer, en zooals u we Een nieuwe Veiligheidsmaatregel. Bovenstaande foto geeft een beeld van het beproeven van een nieuw soort veiligheidsrem voor treinen, waardoor hopelijk in de toekomst groote gevaren zullen worden voorkomen. Vooral bij onbewaakte overwegen kan het toestel prach tige diensten bewijzen. Het toestel wordt hier voor de eerste maal beproefd. Toch wel een beetje griezelig om bij zoo'n gelegenheid op de rails te gaan liggen I lijven zijn ze zoo gewoon, dat velen die ook 's nachts aan het lijf houden. En hieraan schrijf ik toe, dat er zooveel scheeve vrouwen op het eiland gevonden worden. De Friesche vrouwen, die nooit keurslijven dragen, hebben altemaal schoone, welgevormde lichamen, zoodat een scheeve Friezin iets zeldzaams is. (Wordt vervolgd) Geeft het bovenstaande u aanleiding tot op- of aanmerkingen, brengt't u geschiedenissen of bijzonderheden te binnen, welke der vermelding waard zijn, wilt ze ons doen toekomen en na gebleken geschiktheid zullen we uw letteren hier gaarne een plaatsje bezorgen. Paardensport. Het Paardensportcomité zal op Woensdag 8 September a.s. een Concours hippique, een springconcours voor Texelsche paarden en een nationale draverij organiseeren, waarvoor me dailles en geldprijzen beschikbaar worden ge steld. Een en ander zal door muziek van Texelsch Fanfare worden opgeluisterd. Het bestuur van S.V. „Texel" besloot het Sportterrein voor dit doel af te staan op voor waarde, dat 5 cent van ieder kwartje entreegeld in de berooide club-kas vloeit. Het vorige jaar werd de huurprijs aanvankelijk op f25 bepaald, doch later tot f40 verhoogd. Het Paardensport- comité zal in dezen nader besluiten. Van een kras oudje. Een lezer schrijft ons: Toen ik Zondag j.l. op de Eierlandsche vuur toren was, viel het mij op, dat een onzer Texel sche bewoonsters en wel de 83-jarige Mej. Stark de moed had de 30 meter hooge toren te be klimmen. Onvermoeid bereikte zij weer de begane grond, wat voor het krasse oudje zeker een kranige prestatie mag heeten. Porto-verlaging. Ingaande 1 October a.s. wordt de porto voor binnenlandsche briefkaarten op 5 cent, het recht voor expresse bestellingen van 40 op 20 cent zult begrijpen vind ik dat niet erg plezierig" Dat zal wel," zei ik eenigszins afwezig Meneer Harton, ik zal u een paar vragen stellen, die ik hoop dat u zult willen beant woorden. Ik vind dat ik er wel wat meer van weten mag, omdat mijn familie en ik ons in een zeer moeilijke positie bevinden". Ik weet niet of hij mij begreephy nam zijn bril af en wreef de glazen schooD. Het zal mij zeer aangenaam zijn," zei hij "Dank u, meneer Harton. Wist Arnold Armstrong dat Zonnehoek verhuurd was?" „Ik geloof ja, hij wist het. Ik heb het hem zelf verteld' „En wist hij wie de huurders waren Ja". *Hij woonde al een paar jaar niet meer bij"zijn familie, is het wel?" Neen. Er waren helaas onaangenaam heden tusschen Arnold en zijn vader voor gevallen. De laatste twee jaar woonde hij in de stad". Dus het lijkt u onwaarschijnlijk dat b hier vannacht gekomen is om iets te halen dat hem toebehoorde?" Dat lijkt mij bijna onmogelijk, ant woordde hij. „Om u de waarheid te zeggen juffrouw Innes, kan ik my absoluut niet begiijpen, wat hij hier is komen doen. Jar- vis heeft mij verteld, dat hij de laatste week in het clubgebouw gewoond heeft maar dat verklaart alleen maar hoe hij hier g komen is en niet waarom Het is e n ze r onge lukkige familie". door den Kom de natuur te hulp de taaie kleverige slijm los te maken en te verwijderen. De telkens terugkee- rende krampachtige, benauwde hoestaanvallen maken licht van Uw stevige kleine een zwak poppetje. Overal per koker f 1.50 f2.75 f4.50 zijn voordeellger I De groote Bacon* Hij schudde somber het hoofd en ik be greep dat dit kleine uitgedroogde mannetje een heeleboel wist, dat hy my niet verteld had. Ik deed geen verdere pogingen om iets uit hem te krijgen en wij gingen samen naar het slachtoffer kijken, voor het lijk naar de stad werd gebracht. Het was op het biljart gelegd en er was een laken over heen gelegd, maar overigens was er niets aangeraakt. Er lag een slappe boed naast en de kraag van zyn smoking was nog om hoog geslagen. Het knappe, min of meer verboemelde gezicht van Arnold Armstrong was nu alleen nog maar droevig om te zien ToeD we naar binnen gingen kwam juf frouw Watson aan de deur van het speel zaal tje. „Kom binnen, juffrouw Watson", zei de notaris. Maar zij schudde het hoofd en ver- dwe-.n, ze was de eenige in huis die den doode scheen te betreuren en ook zij was eigenlijk meer geschiokken dan bedroefd. Ik liep naar de deur aan den voet van de wenteltrap en opende die. Als ik nu Ilalsey maar met zijn gewone roekelooze snelheid had zien aankomen, als ik de motor maar gehoord had, daD zou ik geweten hebben dat al mijn zorgen voorbij WareD. Maar er was niets ti bekennen. Het iaudschapzag er zoimig en rustig uit en achter in de oprijlaan liep meneer Jamieson langzaam heen en weer en bukte af en toe alsof hij d. u weg ondejzuchL T-.en ik weer van hef raain weg ging, droogde meneer Halton per ons per ons gebracht. De porto voor binnenlandsche brieven komt vermoedelijk op Tl, cent. Lezing prof. Keesom. De aangekondigde lezing, door professor dr. W. H. Keesom in hotel Texel te houden, werd bepaald op Woensdag 18 Augustus. Zij zal uitsluitend voor genoodigden toegan kelijk zijn. Examen. Mej. G. van Dok, vroeger onderwijzeres aan de O. L. school alhier, legde te Amsterdam met gunstig gevolg examen af voor het diploma Handenarbeid A. Zij genoot haar opleiding aan de cursus-Stevenson te Helder. DE WAAL Examen. De heer J. H. Wessel, vroeger verbonden aart de O. L. school alhier, slaagde tc Haarlem voor het hoofdacte-examen. DE MOK. Mutatie. Luitenant ter zee 3e kl. W. S. van Braam, dienende bij het vliegkamp alhier, is bestemd voor de dienst in Oost-lndië en zal in October zijn nieuwe bestemming volgen. De geruchtmakende RuasiscLe Potemkin-lilin wordt weldra in ons la d vei toon t stilletjes zyn oogen af. „De thuiskomst van den verloren zoon, juffrouw llDnes", zei hy. „Wat moeten de kinderen toch vaak boeten voor wat hun vader misdreven heeft!" Ik begreep er niets vad. Voor meneer Harton heen ging, vertelde hij mij het een en ander over de familie Armstrong. Paul Armstrong, de vader, was tweemaal getrouwd geweest. Arnold was een zoon uit het eerste huwelijk. De tweede mevrouw Armstrong was eeD weduwe met een dochtertje geweest. Dit meisje, dat nu ongeveer twintig jaar kon zijn, had den naam van haar stiefvader aaDgenomen en heette dus Louise Armstrong. Ze was op het oogenblik met haar familie in California .Waarschijnlijk zullen ze wel dadelyk terug komen", eindigde hij, „en myn bezoek hier heeft ook ten doel u te verzoeken om ten behoeve van hen uw huur op te zeegen" „We doen beter met af te wachten of ze hier willen komen", zei ik. „Het lijkt mij heel onwaarschijnlijk en mijn huis in de stad wordt verbouwd". Daarop liet hij het onderwerp ïusteD, maar later kwam het helaas weer voor den dag. Om zes uur werd het lp weggehaald en om half acht vertrok meneer Harton. Ger trude was niet beneden gekomen en er was nog geen bericht van Halsey. Mer eer Ja mieson had kamers gehuurd i'i het dorpen ik had hem na den middag niet met r gezien Ofgevter om Degen uur werd er rebe d ea wird bij in de huiskamer gelaten. W.v.v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1