RWATTA!5.i JAX4VREEP Wonden KloosterMsem 4044 Woensdag 18 Augustus 1926 39»t« Jaargang Rechtsvragen. „Brieven over Texel." t. Beter dan 6oed: DE BESTE Van week tot week Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: UITGAVE;N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 Rechtskundige vragen, door een abonné ndeiteekend en onder 't motto „Recht" an ons bureau (Parkstraat) ingezonden, rorden door onze rechtskundige mede werker kosteloos beantwoord. Burenrecht. De art. 672 e. v. van het B.W. zijn een ware ton van kwesties voor twistzieke buren, die e beteekenis van het oude spreekwoord „beter en goede buur dan een verre vriend" niet atten. Ook nu weer bereiken mij eenige vragen ver alleringewikkeldste complicaties, waarop slechts één algemeen antwoord geven kan, 1 dat het recht eischt, dat men zijn buurman iét o n n o o d i g kwelle of last veroorzake. In beide gevallen is daar sprake van, maar en procedure over zulk soort zaken kan jaren uren en kost handen gelds. Zoo ergens, dan zou ik hier als algemeen dvies willen geven: bezit uw ziel, zoolang ls het kan, in lijdzaamheid; met een beetje oede wil van uw kant zal de berg, die uw luurman u in de weg wil zetten, al gauw een nolshoop blijken te zijn. door PIETER VAN CUYCK. (Ie vervolg) Wat aangaat de geestelijke eigenschap en van de Texelaar luidt het oordeel van mze vriend van Cuyck niet in ieder opzicht »unstig. Mogelyk heeft onze „ontdekkings reiziger" oog en oorcn minder goed de kost gegeven oftewel: de omstandigheden zijn too geheel en al gewijzigd, dat de doorsnee Texelaar van thans weinig gelijkenis meer tertoont met het portret, door van Cuyck n zijn „Brieven" afgemaald. Pieter's cri- ;iek is niet malsch, lezer, doch in weerwil wan dat alles willen we ze u voortzetten. Wellicht zult ge meewarig 't hoofd schudden en daarop u verheugen in de vooruitgang, die Texel's inwoneren in dezen ïebben gemaakt. Het befaamde spreek woord „van de schoen, die past of niet ilijft natuurlijk van kracht. Schaden zal iet critiekje van 1789 in geen geval, ja, wij werwachten, dat het aanleiding zal zijn tot nenig genoeglijk gesprek over „die goeie luwe tijd." Vóórop gesteld dus, dat bet werkje uit kwam in den jare 1789, toen door een kleine postschuit als eenig communicatiemiddel lenmaal daags en dan nog alleen bij _vaaibaar weder" de dienst „Nieuwediep" - Texel werd onderhouden. We citeeren dan weer als volgt „Wat aangaat de geaardheid of de inborst van de inwoners van Texel, daarop is niet veel te roemen: ze zijn wel matig en bij uitnemendheid zindelijk, maar tevens hoof dig, wantrouwende, baatzuchtig en zoo lui ils de Spanjaarden; zij hebben weinig besef van het onderscheid der standen in de burgerlijke maatschappijheer, vrouw knecht," meid, ouders en kinderen zijn bi ben allen in dezelfde rang, alleen bewijzen zij eenige eerbied aan de ouderdom. Zoo weinig weten zij wat eer is, dat ik een kerel aldaar tot schoolmeester en voorzanger heb zien aanstellen, die, wegens begane ontrouw in een ondergeschikt ambtje aan de gemeene middelen, gebannen was geweest; en dat ik een geschavotteerde in eenzelfde gelag met brave boeren heb zien drinken. Een Texelsche boer doet niets anders, dan zijn koeien melken, zijn hooien koren wanneer het gemaaid is, op wagens laden en naar huis rijden. En 's zomers zijn schapen wasschen en scheren; hij veracht de werkzame bovenlander, die op dit eiland nic-t komt, voor hij zijn werk op Holland s vasteland heeft afgedaan en die tot al hel zware werk vaD maaien, delven, e.d. gebruikt wordt, waarvoor hij zich zeer rijkelijk doet betalen en dus door de gestadige beweging zijner knokken de luie boer het gereede geld afhaalt. De eilanders vereeren deze werkzame lieden met de naam poep, met welke naam zij de vreemdelingen in het algemeen doo- pen door dezelve een Zeeuwsche, Geldersche of Haagsche poep te noemen. Het dadelijke voordeel is 't eenige middel om de Texelaars in beweging te brengen en hun iets ten algemeenen beste te doen ondernemen. De vrouwen zyn even lui als haar mannen, behalve met het huiswerk houden zy zich bijna nergens anders mee bezig, dan met het melken van de schapen en het maken van kaas. Voorheen sponnen, weefden en bleekten zij haar eigen linnen, waartoe het vlas op het eiland zelf gewonnen werd; oude boe rinnen hebben my wel al klagende verhaald, dat voorheen geen jonge dochter ten trouw ging die geen linnen van haar eigen spinsel in overvloed had, zoowel tot haar lijf als tot tafel en bed. De heele groote Weverstraat te den Burg heeft haar naam bekomen van dat ambacht hetwelk daar door velen [beoefend werd, thans is er niet alleen geen weefgetouw, maar zelfs geen spinnewiel meer op het eiland te vinden, uitgezonderd die, welke door een of ander oudje tot het spinnen van zwarte wol worden gebruikt. Ik heb dit meermalen aan meisjes, waarmoe ik gemeenzaam geworden was, voorgehouden Maar dan lachten zij my hartelijk uit en het antwoord was„Ben je gek De jongens zouden de spinnewielen aan stukken slaan als zij b(j ons op een kriek kwamen." Nu houden zij het spinnen voor een schande, maar moeten ook somtijds hun huishouding beginnen met één paar hemden en één paar lakens, want nu moeten zij het linnen, dat haar viermaal in het jaar van buiten wordt toegevoerd, koopen, waarvan de som telkens omtrent tien duizend guldens bedraagt. Oude lieden hebben mij ook wel verhaald dat de krieken (waarover in een volgend nummer) gehouden werden onder muziek van het spinnewiel, waarmee de meisjes rondom de lamp zaten, hoedanige bijeen komsten door de Fransche boeren in som mige provincies mede gehouden en estami- nées genoemd worden. Dit verval van zeden moet, mijns bedun kens, ten grootsten deele worden toege schreven aan het onmatig gebruik van de thee en vooral van de koffie, welke zij vier maal, ja, vijfmaal daags gebruiken en waar bij zij dan altijd met de een of andere buur of bekende werkeloos zitten te babbelen. Ook gebruiken zij bij de koffie een soort van bruine gebakken suiker, gelijkende naar kokinjes en welke zij babbelluinen noemen. Hoe veelvuldig dat koffiedrinken geschiedt kunt gij daaruit oordeelen, dat, ofschoon twee babbelluinen voor een duit gekocht worden, gelijk mij door een kaagschipper - die een braaf en geloofbaar man was is verzekerd, dat h(j alleen voor vierdehalf duizend guldens van die waar jaarlijks mee bracht. En daar zullen zekerlijk wel vijf en twintig groote en kleine vrachtschepen van Amsterdam op Texel varen." 7—14 Aug. Van een wankel Kabinet Een medewerker van „De Tjjd" heeft dezer dagen een met de Regeering bevriend Kamerlid gesproken over de positie van het Kabinet-de Geer en moet wel 6on vr(j somber beeld daarvan hebben gekregen. Volgens dat Kamerlid zou die positie der regeering al heel wankel zijn, omdat ze volstrekt geen staat zal kunneo maken op de hulp van de partijen, waaruit het mee- rendeel der ministers is voortgekomen. De ministers, die hadden gehoopt, een beetje te kunnen rekenen op de partijen, waartoe zy zelve geacht worden te behocreu, zien thans wel in, „dat geen 6nkele der partijen iets maalt om haar eigen mannenja, dat de verschillende ministers meer kans beb- b3n ontzien te worden door bun tegen partner, dan door de eigen menschen. Blijkens hetgeen hij nog m»er verteld», zullen de belastingoatwerpcn vooral voor het "Kabinet-do Gb6r veel moeilijkheden brengen. Hij was van meening, dat de beer De Geer de oritiek op de ontwerpen van Colljn heeft trachten te ondervangen, door hier en daar iets anders or voor in de plaats te stellen, maar hij achtto de fouten nog veel ernstiger en beweerde, dat deze ge tuigenis afleggen van een zeer oppervlak kige voorbereiding. Men moet nu verder maar afwachten, wat er in de praktijk met deze vr(j sombere „onthullingen* van het niet genoemde Kamerlid zal geschieden. Dat er ter rech terzijde de weusch bestaat, om tot hert til der oude coalitie te komen, i3 begrijpelijk, maar boe die wensch vervuld zal kunnen worden, lijkt ons, na alles wat er in dit opzicht gebeurd is, op z(jn minst een raadsel. Dat onder deze omstandigheden de begeerte om het Kabinet, dat meeren- deels dan toch uit bevriende mannen be staat, ten val te brengen, of daaraan mee te helpen, niet gróót kan zijn, ligt voor de hand. Zoodat men de „onthullingen" van het niet genoemde Kamerlid, naar onze bescheiden meening, niet al te ernstig moet nemen. Frankrijk: Clemenceau en zijn Brief. Nu de Nationale Vergadering te Versail les bijeen is geweest, om het regeerings- ontwerp tot amortisatie der Fransche schul den grondwettelijke kracht te geven, kan het Fransche parlement eerst een tijdje'op zijn lauweren gaan rusten. Intusschen ban Poincaré zich bezighouden met de kwestie der buitenlandsche schulden en de met Engeland en Amerika te treffen regelingen Er schijnt nog even sprake van geweest te z(jn om de voorloopige overeenkomsten ter ratificatie aaD de Kamers voor te leggen, doch daartegon kwam uit de parlementaire kringen een al te sterk verzet. Dat boven dien nog versterkt wordt door de gerucht makende Open Brief, welke Clemenceau aan president Coolidge meende te moeten rioh- ten. Eon Open Brief, waarin al de wrevel, die er onder het Fransche volk leeft over de boudiDg van Amerika inzake descbul- denkwestie, tot uiting werd gebracht. En niet op een malscbe manier ook. Er is in de Fransche pers nogal wat ge schreven over Clemenceau's brief, waarbij tal van bladen bun warme instemmicg met „het kloeke woord" van de oud-president der Republiek betuigden. In Amerika echter heeft de brief van Clemencau al een heel slechte pers gehad en ook op de regeering beeft hij daar een slechte indruk gemaakt. President Coolidge verklaarde uit de hoogte, dat de Amerikaan sche regeering over de schulden alleen praat met de officieele vertegenwoordigers der regeering en Senator Borah, die de brief van Clemenceau meer uitvoerig beant woordde, zei het nog een beetje scherper. Hg Doemde het feit, dat een ambteloos bur ger, hoe gro;t z(jn gezag ook geweest mag z(jn, zich een dergeiyke briet veroorloofde aanmatigend, zoo niet schaamteloos. Verder achtte Borah het noodig de beschuldigingen van Clemenceau te weerleggen. Als Amerika al het geleende geld terugvorderde, zou er geen betalen aan vijo, maar zelfeoverhe huidige bedrag zou nog te praten z()i', al de Europeesche naties tenminste uit de oorlog geleerd hadden eu bun verdere mi litaire toerustingen, hun intriges en intrige politiek wilden luteu varen. Borah hoeft nog meer harde waarheden gezegd. Zoo i>v. antwoordde hij op Clcmen- crau's verwijt, dat Amerika een afzonder lijke vrede slootdat „geen rechtvaardige, vrijheidslievende natie" party kon worden bjj't Verdrag van Versailles, dat door z|jn wraakzuchtige, vernietigende voorwaarden de ontwikkeling van Europa vijftig jaar heeft vertraagd en dat nog steeds aan Europa onmogelijke voorwaarden oplegt, waardoor de geheele wereld offers heeft te brengen en ljjden moet Borah sprak wel heel duidelijke taai Daar was geen woord Fransch bij. Engeland: De bestaansstrijd. Over de staking in Engeland valt dezt keer weinig mede te deeleD Het belang rijkste feit der laatste dagen was wel de verwerping van het voorstel der geesteiy ken door de mycwerkers. Die uitslag bad men niet verwacht en de metrdeihesd 's dan ook niet zoo uesi gioA gewetst. E veroorzaakt door branden, snijden of stoo- teri,'tnoeten dadelijk met Akker'» Kloostef- balsem behandeld worden. Deze voortreffen bjkc balsem Is niet alleen bloedstelpend en pijnstillend, maar zijr\ 'zuiverende en Antiseptische werking voorkomt zweren» terwijl zijn geneeskracht verrassend Is. Zorg steeds JAkkcr's Kloostcrbalscm .in huis*tc hebben, h<?t kan U dagelijks tc pas komen. stemden 333.036 mijnwerkers voor en 367 650 tegen. Niemand schijnt tbaDS te weten, wat er nu verder moet gebeuren. Alleen zijn er aanwUzingen, dat de regeering in de komende week nog eens de partijen in de gelegenheid zal stellen om de onder handelingen te heropenen. Duitschland In de Volkenbond. Zijn bezette gebieden. De leden van het Duitscbe Rijkskabinet z(jn tbaDs van hun vaoantie teruggekeerd en Donderdag is weer de eerste vergade ring van de Ministerraad gehouden. Daarin heeft Stresemann een expotó gegeven van de buitenlandsche toestand, zooder dat bij eigenlijk nu veel nieuws te vertelleD bad. Voornamelijk sprak bjj over twee urgente onderwerpen, n. 1. Duitschlanda toetreding tot de Volkenbond en de vermindering van de militaire bezetting in de bezette gebie den. Over de Volkenbond vertelde Stresc- mano niets van belang, maar uit zijn mede- deelingen omtrênt de bezettingstroepen bleek, dat de geruchten van de laatste tyd over nieuwe onderhandelingen dienaan gaande, juist zijn geweest. Stresemann deelde mede, dat er du nog ODgeveer 70000 man vreemde militairen in de Duitscbe ge bieden zyn en dat dit aantal binnenkort verminderd zal worden. Er is, zooals men weet, aan Duitscbland te Locarno do toe zegging daartoe gedaan en te Beriyn biyft men hopen, dat do sterkte van de bezet tingstroepen zal wordeD teruggebrecht tot de sterkte van de Duitscbe garnizoenen voor da oorlog in de bezette streken. Te Parijs en Londen zijn dienaangaande de onderhandeld gen blijkbaar nog niet ten einde gebracht. In Duitschland werd in de laatste dagen de aandacht zeer in beslag genomen door een moordzaak te Maagdenburg. Daar werd de groot industrieel Haas gevangen gezet ODder beschuldiging, dat by zyn boekhouder zou hebben laten vermoorden, omdat hy vreesde, dat deze de door hem bedreven belastingontduiking aan het licht zou brengeD. Spoedig bleek, da» de man on schuldig was in alle opzicbteD. De moor der aar word gevonden en legde eeD beken tenis af. Toch weigerde de justitie de fabri kant los tu laten, totdat ten slotte de bladen zooveel gewag van de zaak maakten, dat zij haar rol niet kon volhouden. Haas werd in vrybeid gesteld, na eenige weken on schuldig opgesloten te zijn geweest. Aan genomen wordt, dat de veraDtwoordeljjk9 justitioDeele personen zich door antisemi tisme hebben laten leiden. De peis tooDt zich over 't geval zeer verontwaardigd. OUDESCHILD Texel—Térschelling v. v. Zondag maakte het s. s. de Dageraad van T E SO met plm. 200 passagiers een plezier tochtje van Heider via Texel naar Ter schelling Hoewel de weersomstandigheden in aanmerking genomen het zomer seizoen, dat we officieel heeteD te beleven I niet bijster gunstig mochten zyn, bieef de reisgenooten slecht weer gespaard, zoodat over het geheel het tochtje een goede in druk naliet. TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct. p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 regels: 50 ct. Iedere rogol moor: 10 ct. Dozolfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 moal borekond. BI] abonnoment lagere regelprl|s. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1