I No 4046 Woensdag 25 Augustus 1926 398te Jaargang Rechtsvragen. Van week tot week VOLLE-.MELK-REEP Gemeenteraad van Texel ABONNEMENTEN: ADVERT EN TIÉN: Beter dan Goed: DE BESTE CHECOURANT DEN BURG: 50 ct per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE:N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ S DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 regels: 50 ct. lodoro regol meor: 10 ct. Dezelfde advertontle 4 maal geplaatst wordt 3 qiaal berokond. BIJ abonnoment lagoro regelprljs. ADVERTENTIÊN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werker kosteloos beantwoord. 14—21 Aug. Wat er in het laadje vloeide... Het is ongetwijfeld een prettig gevoel als men zijn kae opmaakt, wanneer blijkt,dat de dag g09d is geweest en er een mooie winst in bet laadje is gevloeid. En dat geldt zeer zeker ook voor de minister van finan ciën, als bij op het eind der maand con- state9ren mag, dat de Rijksmiddelen ruimer hebben gevloeid, dan hjj verwacht en in zijn raming uitgedrukt had Maar niet alleen de minister, ongetwijfeld ook de belas tingbetaler zal het genoegen doen, te mogen constateeren, dat de Rijksmiddelen zich in stijgende l(jn bewegen en blijven bewegen. Zoodat we de veronderstelling dnrven op peren, dat ook nu weer menigeen „met een dankbaar hart, kennis zal hebben ge nomen van de dezer dagen gepubliceerde maandstaat over Juli j. 1. betreffende de opbrengst der Rijksmiddelen. Er is in deze maand 1 miljoen 2 ton meer ontvangen dan waarop volgens de raming van de minister gerekend was. Ook was de op brengst bijna 2 miljoen hooger dan die in de maand Juli van het vorige jaar. De afgeloopen Julimaand heeft het dus wel goed gemaakt en heeft voor baar voor gangsters niet willen onderdoen. Men mag het resultaat van de achterliggende zeven maanden van 1926 zeer bemoedigend noe men, want er is ruim 2l3/4 miljoen meer ontvangen dan in de eerste zeven maanden van 1925 en 193/4 miljoen meer dan door de minister blijkens zjjn ramiDg verwacht was. Wanneer men daarbij nagaat, welke middelen boven verwachting hebben ge vloeid, dan blijkt dat dit voornamelijk die zijn welke ten nauwste samenhangen met ons bedrijfsleven. Verschillende accijnzen, de dividend-en tantièmebelasting, dezegel- rechten b. v. wijzen beteekenende stijgingen aan en vooral ook is dat het geval met de invoerrechten en de loodsgelden. Alleen aan invoerrechten werd in het achter liggende tijdperk van 1926 bijna 1 miljoen meor ontvangen, terwijl de loodsgelden ook f140000 meer in het laadje brachten dan in de eerste zeven maanden van het vorige jaar. Blijft het zoo doorgaan in de stijgende l|jn met de Rijksmiddelen dan zal er aan het einde van het jaar ongetwijfeld m er dan 30 miljoen meer zijn ontvangen dan waarop gerekend was. Deze gunstige gang van zaken wettigt de verwachting, dat de nog veel te zwaar aangedraaide belasting- schroef, eerlang een slagje losser kan worden gedraaid. Vooral ook als Minister de Geer blijft voortgaan, door een verstan dige versobering der Staatsuitgaven, de verlichting van de belastingdruk na te streven. MijnwerkersstakingTot het bittere einde „Het Volk" bevat een opwekking tot steun aan de Engelscbe mijnwerkers. De georganiseerde Nederlandsche arbeiders worden opgeroepen de strijd der mijnwer kers te beschouwen als hun eigen strijd en wekelijks het hoogste bedrag, dat hun mogelijk is, te teekenen op de steunlijsten van het N.V.V. En niet alleen het N.V.V. ook het Int. Vakverbond (het I.V.V.) heeft zich achter de Britsche mijnwerkers gesteld en zal nu ia alle landen waar het vertegenwoordigd is, geregeld gelden inzamelen om de Brit sche mijnwerkers in hun strjjd tegen de mijneigenaren en de regeering te steunen. Dit alles wijst er op, dat de strijd in bet Britsche mijnbedrijf nog zoo dadelijk niet tot het verleden zal behooren en dat hij zal worden uitgevochten tot het bittere einde. Het is in de afgeloopen week trouwens ook gebleken, dat b6t kolenconflic'- door Meer voedingswaarde dan 2 EILRLN onderhandelingen niet meer tot oplossiDg is te brengen. Niet zonder moeite hadden Herbert Smith en Cook, de leiders der mijnwerkers, van de vergadering der gedelegeerden gedaan gekregen om bij de mijneigenaren op her nieuwing der onderhandelingen aan te dringen. Die onderhandelingen zjjn eohter nadat ze slechts een paar uren geduurd hadden, volkomen mislukt. Het bleek dat de mijneigenaren tot geen enkele concessie meer bereid waren. De Britsche mijnwerkers hebben nu een beroep gedaan op de finanoieele steun van het buitenland. Daarmee is de beslissende phase van de groote strijd, die nu al vier maanden gevoerd wordt, ingetreden. Intusscben is het voor de stakers een bedenkelijk feit, dat in verschillende distric ten gaandeweg door meer arbeiders het werk wordt hervat. Kolenconflict in het Roergebied. Ook in het Roergebied schjjnt een kolen- coiflict voor de deur te steun. De Rijks arbiter voor het mijnwezen zal een poging ondernemen om de partijen tot elkander te brengen. In de komende week zullen dienaangaande besprekingen worden ge voerd. Spanje als groote mogendheid? Op het gebied der internationale politiek zit men weer midden in de moeilijke pro blemen. September nadert met rassche schreden on daarmee ook de zevende assemblée van de Volkenbond, maar er zal cog voor die tijd buitengewoon staats- manswerk moeten geschieden, zal men te Genève straks niet met de handen in het baar zitten. Het is thans beslist dat de commissie, belast met de bestudeering van de kwestie der samenstelling van de Volkenbondsraad, de 30e dezer zal bijeenkomen. Zulks op aandrang van Spanje, dat een beslissing werscht omtrent de kwestie der vaste zetels. Spanje is nu in de laatste dagen met een nieuwe taktiek begonnen, wat uit twee belangrijke feiten blijkt. In de eerste plaats heeft het een garantie verdrag ge sloten met Italië en in de tweede plaats heeft het de Tangerkwesti6 op het tapijt gebracht, Tanger is zooals men weet, de geïnternationaliseerde haven van Marokko. SpaDje wil nu de haven met de omgeving eenvoudig toevoegen aan zjjo g6bied in Marokko. Een eisch, waarover men zich te Londen en Parijs nog sleohts heel voor zichtig heeft uitgelaten, maar waartegen men zich stellig krachtig zal verzetten als het er op aankomt. Te Londen en Parijs heeft dit optreden van Spanje een onbehaaglijke stemming veroorzaakt. Men meent daar ook, dat Italië bezig is met Spanje onder één hoedje te spelen, teneinde zekere aspiraties inzake Midlellandsche Zee-vraagstukken bevredi gend te kr(jgen. Wel is er te Rome een officieuze ver klaring gepubliceerd, dat de ItaÜaansche regeering aan Spanje inzake de Volkenbond of de Tangerkwestie geen enkele toezeg ging is gedaan, maar onverdeeld vertrou wen wordt er te Londen en Parijs aan die verklaring toch niet geschonken. Hoe het zij, Spanje tracht een ro! te spelen in de internationale politiek, mogelijk wel om te doen blijken, dat het best een plaats onder de z. g. eerste raogs mogend heden kan innemen en du3 recht heeftop een permanente zetel in de Volkenbonds raad. Die zetels zijn immers uitsluitend ge reserveerd voor grrrroote mogendheden Zit+.Ki van Zaterdag 21 Augustus, aanvan ger 3 uur namiddags. Voorzitterde heer W. B. Oort, burgemeester Secretaris de heer C. Jonker. Afwezigde heer D. C. Dros. Op de publieke tribune meer dan gewone belangstelling. We hebben een groote agenda en zullen dus spoedig van wal steken. Ik verzoek de secre taris de notulen voor te lezen. Met deze woorden opent dc voorzitter de vergadering. Na lezing worden de notulen onveranderd gearresteerd. 1. Ingekomen stukken. a. Schrijven van de Texelsche Onderwijzers- vereeniging, waarin zij als haar oordeel uit spreekt, dat op Texel meer gelegenheid moet bestaan om deel te nemen aan een cursus voor kinderen, die de L.S. hebben verlaten. Om deze reden verzoekt zij als minimaal aantal leerlin gen voor zoo'n cursus het getal 6 te willen vaststellen voor plaatsen met 2-mansscholcn en het getal 9 voor plaatsen met 3-mansscholen. Dit schrijven, vergezeld van een uitvoerige memorie van toelichting waarop we nader terugkomen - wordt in handen gesteld van B en W om prae-advies. b. Schrijven van de heer P. O. Spigt, houdende betuiging van oprechte dank aan B en W, en raad wegens hun besluit tot het verleenen van huishuurvergoeding. c. Proces-verbaal van opneming van kas en boeken van de ontvanger der gemeente Texel waaruit blijkt, dat de 17e Juni 1926 in kas aan-, wezig moest zijn en was een bedrag van f3783,38. d. Beslissingen van de voorzitter van het centraal stembureau, waarbij deze in de vacature D. C. Dros trachtte te voorzien. Geen der thans benoemden heeft in de Raad zitting willen nemen. Achtereenvolgens waren het de heeren J. C. Visser, P. Lieuwen (den Burg), J. Koning Sz. (O'end), G. Kuijper Cz. (O.Schild), K. Duinker Pz. (O.Schild), J. Beumkes (den H.) en Jb. Brans (den H.) Nu ook de heer Jb. Brans heeft be dankt, zal de heer Jn. Buijs (de C) in aanmer king komen. 2. Aanbieding gemeenterekening ouer 1925 Ter onderzoek wordt een commissie benoemd, waarin zitting hebben de heeren de Graaf, A. Boon en Epe. In de volgende raadsverga dering over plm. 3 weken moet deze zaak worden afgedaan, daar de rekening in Septem ber aan Ged. Staten moet worden voorgelegd. 3. Aanbieding rekening Algemeen Armbestuur ouer 1925. In de comm. van onderzoek worden benoemd de heeren Keesom, Roeper en Vonk. 4. Aanbieding rekening Algemeen Weeshuis ouer 1925. Tot commissieleden, met onderzoek belast, worden aangewezen de heeren Stoepker, Pisart en S. Keijzer. Het ligt in.de bedoeling punt 3 en 4 in dc volgende vergadering af te doen. 5. Voorloopige uaststelling rekening G.E.B ouer 1925. De commissie, bestaande uit de heeren Pisart S. Keijzer en Jac. Boon, die met het onderzoek waren belast deelt in haar rapport mee, dat de rekening tot op- of aanmerkingen geen aanlei ding gaf en adviseert haar goed te keuren zooals ze is aangeboden, sluitende met een winst van f 792,69'/-. 6. Ontslag-aanurage Miu. C. 3- Langeueld- Flierman als gemeente-uroedurouiu Wordt verleend onder dankbetuiging met 1 Sept. 1926. Een openlijk woord van dank wil de voor zitter hieraan nog toevoegen. Hij rekent het zich tot een voorrecht dank te betuigen aan Mw. Langeveld, die van 15 Aug. 1897—30 April 1898 en van 1 April 1903 tot heden zich heeft doen kennen als iemand, die zich ijverig, vol ernst en toewijding gaf aan de taak, die haar lief was. En dat, terwijl zij gedurende bet grootste deel van die tijd gehuwd was en een eigen huishouding te bestieren had. Namens de Raad en namens de moeders, wie zij tot hulp en steun was, brengt spreker openlijk dank. Noode zien we haar vertrekken, besluit de voorzitter, onze beste wenschen voor haar verder leven, dat zij elders gaat doorbrengen, vergezellen haar. De heer A. Boon vraagt, wat B. en W. voor nemens zijn te doen, als Mw, Langeveld ver trokken is. Het aantal geboorten te Oudeschild, aldus spreker, wettigt de aanstelling eener vroedvrouw aldaar niet. Doch wat wordt er nu gedaan, waar de benoeming van een dokter als verloskundige minder zal worden geappre cieerd De voorzitter zegt deze kwestie onder het oog te hebben gezien en acht zoowel te den Burg, waar drie dokters gevestigd zijn, als te Oudeschild het aanstellen eener vroedvrouw niet gewenscht. Mw. Langeveld genoot een sober salarisje en bij nieuwe aanstelling eener vroed vrouw zou het budget der gemeente aanzienlijk stijgen. Spreker stelt dus voor dit punt aan te houden. De beste standplaats, aldus de heer de Graaf, zou het Koogerveld zijn, maar practisch gaat dat niet op. Spreker wil een of meer doktoren overplaatsen, b.v. naar Oostcrend, dat daarop reeds aandrong. De voorzitter merkt evenwel op, dat dit denkbeeld niet nieuw is. Overplaatsing van doktoren is echter onmogelijk, daar het geen gemeente-ambtenaren zijn. Hierop licht de heer de Graaf toe, dat hij de doktoren tot gemeente-ambtenaar wilde benoemen, opdat men er vrij over zou kunnen beschikken. 7. Opmaking uoordracht uoor benoeming 2 leden uan het college uan zetters Voor dc vacature D. Pz. Bakker wordt dc aandacht gevestigd op dc heeren D. Pz. Bakker en Jn. S. Geusjbz. Voor de vacature T. de Wijn op dc heeren T. de Wijn en A. Blom Jz. Na gehouden stemming wordt voordracht I opge maakt aldus 1 D. Pz. Bakker, 2. Jn. Geus Jbz, voordracht II aldus1. T. de Wijn, 2. A. Blom Jz. 8. Benoeming tijdelijk leeraar in Engel- sche taal aan de Zeeuaartschool. Op voordracht van B en W wordt dc heer A. C. Thiirkow, hoofd der school te de Koog. opnieuw tijdelijk benoemd, thans tot 1 Sept. '27 9. Wijziging reglement zeeuaartschool. In het nieuwe programma voor de eindexa mens aan door het rijk gesubsideerde Zeevaart scholen is de eisch opgenomen, dat de candi- daten tot draadloos seinen en opnemen in staat moeten zijn, een en ander nader omschreven. Hierdoor moet de school in de behoefte aan dit onderwijs voorzien. Opmerking verdient, dat het hoogst moeilijk is zonder diploma als radio-telegrafist bij cenige groote stoomvaartmij. te worden geplaatst. Voor dit diploma leidt volgens 't reglement de school niet op, om welke reden de directeur verzoekt in dit reglement eenige wijziging te willen aan brengen. De Inspecteur van het N.O. heeft in dezen zijn medewerking toegezegd, terwijl dc C. v. Toezicht op het N.O. deze uitbreiding van het onderwijs toejuicht. B en W meenen op advies van de Inspecteur het schoolgeld voor deze cursus op f 12,— per maand te moeten stellen, alhoewel de Commissie van oordeel is, dat zoo'n bedrag te hoog moet worden genoemd. Minvermogenden betalen dc helft, onvermogenden volgen de cursus kosteloos Bovendien duurt de cursus slechts enkele maan den, zoodat B en W het verkrijgen der ministe- rieele goedkeuring niet in gevaar willen stellen. De uitgaven worden begroot op f 525, zoodat waar de directeur verwacht, dat gemiddeld 4 leerlingen de cursus zullen volgen aange nomen mag worden, dat de kosten door het schoolgeld zullen kunnen worden bestreden. De Comm. v. Toezicht, om advies gevraagd, raadt sollicitanten op te roepen opdat bevoegde leerkrachten met het onderwijs in de radio telefonie kunnen worden belast. De directeur stelt voor tot leeraren aan te stellen de heer Jb. van Heerwaarden voor onder richt in seinen, opnemen, reglementen en voor schriften, en de heer D. Ruijterman voor onder wijs in electro- en radiotechniek. Het ligt verder in zijn bedoeling in te richten a. een dagcursus van 6 uur per week voor volledige opleiding tot radio-telefonist 2e klas, waaraan kunnen deelnemen leerlingen der Z.V.S, welke het einddiploma behaalden, le, 2e en 3e stuur lieden en eventueel particulieren, b. een dag- cursus van 2 uur per week voor onbevarenen van de twee cursusklassen. Ook op het volgend punt wordt wijziging voorgesteld Thans kunnen tot de stuurlieden- afdeeling alleen jongelui worden toegelaten, die met voldoende uitslag de 2- of 3-jarige cursus eener zeevaartschool doorliepen. De Inspecteur van het N.O. geeft naar aanleiding van het verzoek van een West-Indiër, die toelating wcnscht in overweging ook jongelui tot die afdeeling toe te laten, die na minstens 2 jaar vaartijd voldoend toelatingsexamen afleggen. De heer de Graaf vraagt of het niet beter is bevoegde leeraren aan te stellen voorde cursus in radio-telefonie en krijgt van de voorzitter ten antwoord, dat er in dit vak nog geen bevoegde leerkrachten bestaan. Vervolgens wordt de reglementswijziging, bovenbedoeld artikelsgewijs behandeld en mctalgemcenestem- men goedgekeurd. 10. Vaststelling uerordeningen op de heffing en de invordering uan schoolgelden uoor het zeeuaartkundig onderwijs. Het schoolgeld voor de op te richten cursus in radio-telegrafist bedraagt f 12,per leerling per maand. De jaarwedde van de leeraar zal bedragen, aangezien 6 u per week onderwijs zal worden gegeven, zesmaal f 110 8 pet. stand plaatsaftrek, dus f 607,20. Dit bedrag wordt nog wegens onbevoegdheid met 15 pet. ver minderd en komt dus op f516.12. Bij een raming van 4 leerlingen gedurende de cursus van 10 maanden zal de opbrengst f 410,—zijn, of min der, naar gelang de leerlingen min- of*onver- mogend zijn. Daar de 3-j. cursus ten 2-'arige g<.w arden en de opleiding tot lc en 2e stuurman verval.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1