KWATTA^5 JAViVRriP io 4047 f^chtsvragea. Zaterdag 28 Augustus 1926 398,e Jaargang Voor de Zondag. HIEMEIJERS IEMEIJ ER'S Van dit en van dat. ct. Beter dan Goed: DE BESTE Texelsche Berichten Rechtskundige vragen, door een abonné dei teekend en onder 't motto „Recht" ons bureau (Parkstraat) ingezonden, irden door onze rechtskundige mede- :rkcr kosteloos beantwoord. ABONNEMENTEN: UITGAVE:N.V.v/h LANGEVELDL& DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 De Strijd om het Recht. ATTENTIE Volksfeest—Den Burg. MIJNHARDT's Staal-Tabletten .90* Maag-Tabletten. .75 Zenuw-Tabletten .75" Laxeer-Tabletten 60« Hoofdpijn-Tabletten eo« Gedenkteeken Juliana van Stolberg. Tragisch. De briefkaartenport vijf cent Kerknieuws. i VM3Ü Uit Mexico. Buitenland Na botsiDginde lucht boven Mourmolon zijn twee militaire vliegtuigen neergestort. Een piloot redde het. leven door een valscherm, twee personen wer den gedood. Een aardbeving heeft op Tecerjffa (Kanarische Eil.) groote ver woestingen aangericht. Treinbandieton namen in Z. China 200 passagiers gevangen, die slechts tegen los geld worden vrijgelaten. Regeericgstroepen trachten de bende op te sporen. B(j ontsporing van een trein bij Andelys (Fr) is een 14-jarig meisje gedood en werden eenigeu gewoed. Ongewone onweersbuien hebben in de handelswijk van Windsor (V Stvoor 'n half millioeu dollar schade aangericht. Te Twickenham (Ei sloeg do b 1 i k- s e m in een garage en werden 30 auto's vernield. New-York werd door hevige stor men geteisterd. In do bovenstad werden 35 huizen verwoest, honderden boomen en telegraafpalen afgeknapt Te Bordeaux is de Ülyinpia-schouw- burg geheel door brand vernield. Blanke Boekweitgorï 'J e AraiDOS (Fitic ft eon d 1 0 u k- aard zijn 3 kinderen in bui) slaap ver moord, De ichroovadrr, die lor hulp snelde, ocdergmg hetzelfde lot. Tenslotte maakte hij een eind aan eigen leven- Te AnnoGsy (Fr) is het stadhuis geheel door brand vernield, waarbij een kostbare bibliotheek van duizenden boeken verloreD girg. De archieven van de burgerlijke stand weiden gered. De bestuurder van het Parijsche, in EDgeiand onlangs verongelukte vliegtuig was een ervaren man, die reeds60 maai over het Kanaal vloog. Het zinken van de Engelsche duik boot in de haven Devonport wordt aan het verkeerd begrijpen van een bevel toegeschreven. In Griekenland is dictator P a n g a 1 0 s gearresteerd en zijn regee ring omvergeworpeu De Fransche Pers oordeelt, dat Pa.nga.los door zijn kracnige maatregelen en bet orderdrukken der Pers bet, volk tegen z cIi in het ha:nas heeft gejaagd. TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 cL per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 rogels: 50 ct. Iedere rogol meer: 10 ct. Dezelfde advertontle 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. Bij abonnement lagere regolprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN WIE DE LIEFDE KENT.... „Liefde is sterk als de dood, haar ijver hard als het graf." Hij, die de woorden „tot de dood ons scheidt" de huwelijksceremonie heeft ingelascht, kende begreep het leven. Wie hij ook geweest is, hij begreep het ver hit tusschen liefde en passie. Passie kan, oals het heel dikwijls gaat, een dag duren, wordt niet zelden gevolgd dooronverschil- heid, soms door verachting. Liefde is heel s anders. Liefde is gebaseerd op andere gronden, dan iver physieke aantrekkingskracht. Liefde is n gevolg van achting, respect, die van iets ders afhangen, dan van het bij elkaar zijn een. De menschelijke natuur is van die aard, dat n man, die zweert een vrouw lief te hebben de dood hen scheidt er zeker van is, t, als hij zich behoorlijk gedraagt en zijn ;en gangen controleert, de liefde even lang 1 leven als hijzelf. Op deze wet berust dan k zijn belofte. Wanneer na eenige weken of maanden de rtstocht verdwenen is, blijft de liefde bestaan, is meer, dan een bezinksel van hartstocht, is gebouwd op karakter en, behoorlijk opge- eekt, kan men er op rekenen, dat zij blijft jortbestaan. Want, waarlijk, liefde leeft lang in de wereld, efde overleeft zelfs haat. Liefde is taai en e meer stormen er over haar hoofd gaan, hoe achtiger zij opgroeit. Dit is zeer opmerkelijk moederliefde, die de grootste ontgoocheling ,n verdragen. Lang, nadat een kind zich der aeder liefde onwaardig heeft getoond, zal die -Joeder voortgaan van dat kind te houden. Liefde hangt in het geheel niet af van de !D ndelingen van de andere partij, doch is een ipiderdeel van het karakter van de persoon lf. Menige man en menige echtgenoote blijft minnen in spijt van alles wat gebeurd is om 1® jn (haar) liefde te dooden. Als liefde was, wat velen denken dat zij is: n golf van hartstocht of een week gevoel, in zou er geen zin zijn in de belofte van D tander te houden voor altijd. De meeste ij genwerpingen, die tegen het huwelijk gemaakt orden, zijn gebaseerd op het verkeerde begrip ia in alles wat het huwelijk mooi maakt. Dit is le :en hartstocht, maar liefde. Liefde blijft bestaan lang nadat de vuren n de hartstocht zijn gedoofd. Zij, die meenen, dat liefde een soort „ver- n ifdheid" is, zullen geneigd zijn van bloem tot oem te fladderen, teiwijl zij, die Liefde opvat- n als Trouw, standvastig en betrouwbaar zijn. vt r. >or le ?le Don R. Mellett, redacteur van een courant in anton Ohio, V.S.A. is vermoord op zijn kan gevonden. Mellett trok te velde tegen de gevallen van corruptie in regeeringsbu- :aux, misdaden en smokkelarij en is op laffe ijze vermoord geworden door de misdadigers ie bevreesd waren voor zijn scherpe pen. De ïgeering heeft 30,000 dollars uitgeloofd voor e ontdekking van de moordenaar. De Directeur van het Postkantoor alhier schrijft ons Op den verjaardag van H.M. de Koningin zijn de postkantoren voor den post-cheque en giro dienst gesloten, behalve voor het aannemen van stortingen, waarvan spoedbehandeling of spoed bericht wordt gevraagd en voor het uitbetalen van cheques, waarvan de adviezen zijn voorzien van de aanteekening spoedbehandeling. Postwissels met uitzondering van telegra fische postbewijzen en quitanties worden op dien dag niet behandeld. Voor de overige postzaken zijn de kantoren na 2 uur des middags gesloten. Het centrale girokantoor zal, behalve voor de bovengenoemde spoed-handelingen, op dien dag eveneens gesloten zijn. Voor den telegraaf- en telefoondienst blijft de openstelling op werkdagen onveranderd. Dinsdag 1.1. werd door de Commissie voor Volksfeesten alhier opnieuw een vergadering belegd, ditmaal in „de Oranjeboom". Het Bestuur had de functies als volgt ver deeldde heer A. de Wilt, voorzitter, J.C. Roe per vice-voorzitter, C. Gude secretaris en J. Rab penningmeester. De heer burgemeester aan vaardde het eere-voorzitterschap. Om wat nieuwe spelen op het program te kunnen brengen had de heer Gude zich gewend tot Helder's Belang en tot de „Verecniging tot Veredeling van het Volksvermaak" te Am sterdam, evenwel met weinig resultaat. De Oranje-Jeugdbond in de hoofdstad, om advies gevraagd, zond het „Spelenboekje van het Ne- derlandsche Meisjesgilde" van N. S. Blom, en een lijstje van gebruikelijke spelen, waarmee men echter ook al niet veel opschoot. Besloten wordt derhalve zelf maar een frisch program in elkaar te timmeren. In korte trekken wordt het saAmgesteld als volgt I. Etalagewedstrijd, vliegerwedstrijd, ringrij- den en fakkeloptocht. II. Voor meisjes: tonkruien, blokjesrapen, hardhoepelen stoelendans en tonrollen. III. Voor jongens: blaasvechten op de ton, hardloopen met hindernissen, fietsen met hin dernissen, verspringen, hardloopen met twee tallen tobbesteken, tonruiteren en hoogspringen Bij voldoende deelname vindt ook plaats een wedstrijd met versierde fietsen, waarvoor als dan evenals voor de vliegerwedstrijd extra fraaie prijzen worden uitgeloofd. De winnaar mag kiezen uit eenige beschikbaar ge stelde voorwerpen. Behoudens goedkeuring van B en W zal op het feestterrein een zweefcaroussel verrijzen, vermoedelijk die van de Texelaar S. C. Keijser. De vergoeding aan S.V. „Texel" wegens ge bruik van het Sportterrein wordt bepaald op f 15,— of meer, wanneer de kas zulks toelaat. Met Texelsch Fanfare, dat f 100,— vergoeding vraagt ingeval hettijdenshet Volksfeesteen dag zijn medewerking verleent, zijn onderhande ling gaande. De heer J. Kiljan, voorzitter-directeur van gymn. ver. „Texel" zegt zijn medewerking toe. Melden we thans nog, dat de heer H. Keesom als vertegenwoordiger der Comm. voor de Paardensport deze vergadering bijwoonde, om reden een en ander in overleg met elkaar dient te worden geregeld, dan hebben wij o.i. vol doende verslag gegeven van deze besprekingen. Omstreeks 11 uur staan we weer op straat. Giften Witte Kruis. Wed. P., den Burg f 2,—. Brand en geen brand. Woensdagmiddag verspreidde zich hier het bericht, dat op een boerderij onder dc Waal brand zou zijn uitgebroken.. Het Dagelijksch Bestuur der gemeente spoedde zich per auto derwaarts, de brandspuit werd in gereedheid gebracht om op het eerste teeken te kunnen uitrukken. Bij nader onderzoek bleek, dat geen brandgevaar te duchten was. Rook en vlammen van in brand gestoken ruigte hadden tot het alarm aanleiding gegeven. N. V. „T.E.M." De heer ir. C. P. Dros, aangezocht zitting te willen nemen in de Raad van Commissarissen der N.V. Texelsche Electriciteitsmaatschappij, heeft om gezondheidsredenen daaraan geen gevolg kunnen gegeven. BIJ Apoth. en Drogisten De geldinzameling ten behoeve van een ge denkteeken voor Juliana van Stolberg heeft opgebracht den Burg f 59.60 Oosterend 13.27 Oudeschild 10.40 den Hoorn 7.90 de Waal 3.10 de Koog nihil de Cocksdorp nihil Totaal f 94.27 Bij schrijven van Jhr. Mr. van Lennep, voor zitter van het Comitd- N. Holland tot het op richten van een gedenkteeken voor Juliana van Stolberg, aan de heer burgemeester, wordt dank gebracht voor de verleende steun. Ten gevolge van een beroerte sloeg Woens dagmiddag 1.1. de heer E., spoorbeambte te Hilversum, die o.a. met zijn vrouw voor een dagje een plezierreisje naar Texel maakte in de Binnenburg tegen de grond. Met een bloe dende hoofdwonde werd hij bewusteloos het Raadhuis binnengedragen, waar dokter Hellema geneeskundige hulp verleende en van alle zijde de grootste bereidwilligheid aan de dag werd gelegd. Nadat hij tot bewustzijn gekomen en genoegzaam hersteld was, werd intrek genomen in een onzer hotels. In verband met een in overweging genomen verlaging van het port der binnenlandsche briefkaarten tot 5 ct. wordt hun, die voor 1 October a.s. briefkaarten voor het binnen- landsch verkeer koopen, in overweging ge geven geen grooter voorraad in te slaan dan zij voor' gebruik tot genoemde datum noodig hebben. DE COCKSDORP Bij Bisschoppelijk besluit is de Zeereerw. Heer pastoor Aanstoots, alhier, benoemd tot pastoor te Spaarnwoude aan de Lie. DeWel- eerw. heer H. Berkhout, kapelaan te Uitgeest, is hier tot pastoor benoemd. Boven, de veel besproken President van Mexico. Calles, en onder Aartsbisschop Del Rio, leiders der tegenovergestelde kampen in de strijd van de Mexicaansche Staat tegen de Katholieke Kerk. President Calles is door de Paus in de Ban gedaan. per ona per ons r It HhN flfeMI t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1