o 4048 Woensdag 1 September 1926 398te Jaargang Rechtsvragen. Brieven over Texel.' Hygiëne en Veiligheid Van week tot week VOLLE MELK-REEP 3eterdan6oed: DE BESTE Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: ADVERTENTIËN: echtskundige vragen, door een abonné erteekend en onder 't motto „Recht" ons bureau (Parkstraat) ingezonden, [den door onze rechtskundige mede- Iker kosteloos beantwoord. TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DETEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE:N.V.v/h LANGEVELD&DE R001J DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 regels: 50 ct. Iedere rogel moor: 10 ct. Dezelfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. Bij abonnement lagere regelprlls. ADVERTENTIÉN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 door PIETER VAN CUYCK. III uis houding en Gewoonten, n n o 1 7 8 9. Omtrent de w|jze van shouding der Texelaars zal ik zeer kort men zijn. lun huizen zijn toppig van dak en dienen ook tot berging van hooi en stroo. De is terzijde van het huis. 's Zomers ren zij nooit in een kamer, maar niette- staande er'nkeur (d i. 'n plaatselijke ver ening) tegen is, in 'n hoekje van de stal, ■aar een klein schoorsteentje is geplaatst, ben in meer dan een woning geweest, ar op de steenen vuur gemaakt werd t plaggen, de rook de deur uit vloog en vuur geen acht voet verwijderd was het hooi, hetwelk van onderen met kleine houten schutting was afgezet, wanneer ik hun het gevaar van die idelwijze voorstelde, antwoordden zij ivoudi'glijk „Daar komt nooit brand van" daarmee was het gesprek dan uit. lij de dorpelingen is de keuken ook het inste vertrek van het huis. Ze staat ïeel achter, waardoor het overige van huis, zonder dat er veel werk toe be- oft gedaan te worden, netjes kan worden ïouden, zooals de huizen danook gemeen- van een kloosterachtige zindelijkheid i. lenige bijzondere gewoonten hebben ook hen plaats Wanneer zij trouwen, rijden zy, van hun jelgenooten vergezeld, 't eiland met wa rs rond en pleisteren dan op de dorpen, lij sterfgeval komen er zooveel buren en kenden aan het sterfhuis, als maar eenigs- rs mogelijk is, vooral b(j de plechtigheid n het kisten. Hoe ver dat misbruik van ds gegaan is, kunt ge oordeelen uit een uv van Keizer Karei de Vijfde, waarbij zware boete verboden weid verder dan vijfde buur ter weder- en aan de overzij noodigen. Is een vrijster overleden, dan men er vrijsters bij en was de doode jongemaD, dan komen er jongens. Het lijk wordt bezien en er wordt nage- an, of er iets aan de doodwaai hapert waai wordt geplooid en gestrikt en ieder jt zijn gevoelen onder het lepelen van andewijn met suiker en rozijnen. Hoe zindelijk en zuinig de Texelaars ook mogen, zij hebben nochtans een ge- iuik, hetwelk daar geenszins mee strookt waarvan ik de reden niet heb kunnen rnemenWanneer zij een varken slach- hangen zij de voordeur van het huis t en hakken het varken daarop af. Deze eemde gewoonte is tot nogtoe een raadsel >or mij geweest, mogelijk was zulks in ide tijden e6n blijk van hoogmoed omdat imelijk de teekens van het hakken, die de voordeur bleven staan, aan de voor- jgangers konden doen zien, dat de be- oners van dat huis zoo rijk waren dat j een varken hadden kunnen bekostigen. De jongens hebben de gewoonte, om in zomer het jonge riet uit te plukkenen pet het onderste van het riet een bolletje/ 'aarop die plant zit, te schillen, met welke rlletjes zij dan langs de straat te koop •open, roepende „Haneknollen en riet- pieren." In die bolletjes zit een suikerachtig ap, hetwelk er wordt uitgekauwd. De-gewone maaltijden dezer eilanders zijn ansch niet overdadig. In de winter wordt i Zondags de pot gekookt voorde heele week let kooksel bestaat dan in een stuk spek, rwten, booDen, gort en meel/ alles afzon- lerlijk in zakjes gedaan. 's Zomers eet de landman ienminste drie aaal per week koeken, die alleen met meel d water beslagen en met olie in de pan 'ebakken worden. Een halve eeuw geleden (le helft 18e euw) hadden de Texelaars nog geen kennig aan versche groenten, maar de loodsen, die op Amsterdam varen en dikwijls ter ver richting van hun zaken aldaar blijven moe ten, hebben hun mede inwoners nu ook met de groenten bekend gemaakt, welke zij thans gaarne lusten. 21-28 Aug. Lintjesregen. Weer nadert met rassche schreden de groote dag voor een aantal onzer nobele en voortreffelijke landgenooten de dag van de lintjesregen. Er zullen er z(jn wien bet hart klopt vol verwachting als dat van onze joDgens en meisjes aan de vooravond van de komst van de goede Sint. En met een zekere voldaanheid zal menigeen de fiere borst vooruitsteken om een dropje op te vangen van het milde Augustuebuitje, dat de KoniDginne-verjaar- dag pleegt te brengen. Het is geen geringe eer te behooren tot die uitverkorenen, die door het Vaderland als zijn beste zonen met de een of andere ridderorde gehuldigd worden. En het moet wel een heel erge teleurstelling z(jn, als men op grond van verschillende antecedenten vast beeft ge rekend op een Leeuwtje of een wat be scheidener buldeteeken en men blijkt te vergeefs te hebben gehoopt. Zoo zal het dit jaar allioht ook een aantal Kamer leden vergaan, die het land als zoodanig een reeks zQ het dan ook slechts de bescheiden reeks van acht jaren, naar hun beste weten hebben gediend 6D, volgens de traditie., ook op een dropje van de lintjesregen aanspraak zouden mogen maken maar wier voortreffelijke boezems niet de eer der koninklijke onderscheiding zullen te beurt vallen. Het officieuze correspon dentiebureau te den Haag heeft ze er tijdig op voorbereid, opdat toch de teleurstelling hen niet al te onverwacht en daardoor des te pijnlijker zou overvallen. Tot Dog toe is het gebruikelijk geweest leden der Tweede Kamer, die acht achtereenvolgende jaren zitting hebben gehad, op KonioginDedag met een onderscheiding te begiftigen. Maar de Pluvius der ridderorden meent, dat dit jaar aan dat gebruik niet de hand kan worden gehouden, want dan zou de bui al te overvloedig moeten zijn. Er zijn er n I. niet minder dan 15 Kamerleden, die iD 1918 zitting kregen en sedert dien onafgebroken zitting hebben gehad en bet officieuze nieuwsbureau komt nu mede- deelen, dat met het oog op dit aantal „toe passing van de gewone regel' niet wel doenlijk zou z|jn." - - Dat l(jkt ons toch wel een ietwat vreemde zaak. Als men de lange rij van geridder- don zal lezeD, zal men moeten zeggen.dat daar toch gemakkelijk nog een 15-tal bij konden. Ale het nu nog een bezuiniging bracht voor de Staatskas, zou bet gemak kelijker te verklaren z|jD. maar het i3 be kend, dat de Nederlandsche Maagd geen Leeuwtjes en andere onderscheidingen meer cadeau geeft, doch dat ieder di6 uitverkoren wordt, zijn eigen ordeteeken zal moeten betalen als h(j het tenmicste op prijs stelt zich met een dergelijk teeken te sieren. Voor de „gedupeerden" of het alle 15 zullen zijn moet nog blijken is het dan toch „een strop". Altijd verondersteld dat ze werkelijk veel waaide hechten asn zoo'n lintje. Er zijn er in de loop der jaren nogal eens gewee3t, die het zelfs hebben gewei gerd. Als we ons niet vergissen was Piet Nolting, de Ameterdamscho radicaal des tijds de eerste der Volksvertegenwoordigers die het hem geschonken Leeuwtje terug zond. Het geval haarde toen nogal opzien doch de grappenmakers maakten zich er spoedig meester van en zoo kon men spoe dig lezen dat „het verscheurend dier" te ruggestuurd werd omdat Piet Nolting er geen keoi bij gekregen bad en „omdat zoo'n diDg wel eens bijt". Zoo kan men zelfs ernstige zaken van de komische kant, bezien en mogelUk doen de 15 Kamerleden, of zooveel minder als zal b'ijken, dat ook wel nu 'thunliDtje geldt Wie geen lintje krijgt Wistellig geen linije krijgt en waarover vermoeleHjk nog wel eens io de Kamer zi: worden geïnterpelleerd, dat is een zekere majoor Froeling, die als waarnemend regi mentscommandant te Maastricht, „zyn jon gens" een zoo bovenmenschel|jk zware marsch heeft laten doen, dat zoowat de helft onderweg is blijven liggen en er nog heel wat slachtoffers van deze militaire wan prestatie met gebroken middel voetsbeentjes in het ziekenhuis te Utrecht verpleegd worden. Wjj herinneren ons uit onze dienst tijd een dergelijk geval, waarbij een com mandant op baast even ergerlijke w()ze met z(jn maDscbappen handelde, met befgevolg dat b(j kort daarop gedwoDgen werd zfcn ontslag aan te vragen. Er is over het gevalFroeliDg heel veel geschreven in de laatste dageoen naar ge meld werd, is er door hoogere legerautori- teiten een onderzoek logesteld. Men wacht tbaDS af wat er verder gebeuren zal. Vol gens de rangiyst zou de majoor met October a.s. worden bevorderd tot luitenant-kolonel. Intusschen mofft gezegd worden, dat bet leger eigenlek geen grooter vijanden heeft dan dergelijke „dienstkloppers", die het in ods laDd toch al niet populaire „militaire stelsel" wel heel erg in discrediet brengen. Engeland: De stakende mijnwerkers. Het bestuur der Engelsche mijnwerkers heeft een bespreking gehad met Churchill en een paar andere leden der regeoring, maar de oplossing van het kolencoDflict is er blijkbaar geen stap nader door gekomen Smith en Cook hebben voornamelijk een poging gedaan om de regeering alsnog te bewegen een nieuwe subsidie voor't mijn bedrijf toe te staari. Er is een breedvoerig verslag gepubliceerd van de gehouden be sprekingen, waaruit blijkt dat de mijnwer kers niet bereid zijn toe te stemmen in verlenging van de werkdag en districts regelingen. Het einde van de str|jd is nog steeds niet te zie». De komende Volkenbondszitting. Nog enkele dagen en te Geneve zal de Volkenbondsbtieenkomst worden geopend, waarin waarschijnlijk definitief beslist zal worden over Dultscbland's toetreding. De berichten en verwachtingen dienaangaande zijn in de laatste dagen weer wat optimis tischer geworden. Zelfs wordt uitGetiève gemeld, dat thans de toetreding van Duitsch- land met een vaste raadzetel verzekerd is. Men heeft daar tevens goede hoop, dat ook de door SpaDje en Pol6n opgeworpen moei lijkheden in de Commissie-bijeenkomst uit de weg zullen worden geruimd, zonder dat het daarb|j tot bet uiterste zal komen. Uit Italië, Spanje en Griekenland. Mussolini is van plan alle gemeente besturen in Italië op tenoeken. HU beeft reeds een jaar geleden de besturen der kleine gemeenten van 5000 en minder zielen opgedoekt en wil die maatregel nu op alle andere ook gaan toepassen. Do gemeenten zullen dan eenvoudig door het R|]k zelf brstuurd worden en de gemeente raden zullen in Italië tot het verleden be hooren. Mussolini kan blijkbaar nog doen wat hij wil, maar Primo de Rivera, de Spaat- sche dicator zit niet zoo vast inhetzidel als hij. Naar luid der berichten heeft hij het aan de stok gekregen met de officiereu der artillerie en met de Koning en is zijn positie heol gevaailijk geworden. Het kon hem wel eens zoo vergaan als het geval met de Grieksehe dictator Panga- los is geweest. Deze is thans overgebracht naar Kreta, nadat een poging om hem te bevrijden verydeld was gewordeD. HU is nu onder militaire bewakicg gesteld. Kondilis beeft een zware week achtei zicb. Het gelukte bitn n et eeD nationaal kabinet te vormen en do verkiezingen eenige maandeu u tgas'elri te krUgen. Hij heeft nu een tijdelijke legeering ingesteld in afwachting van ae uitsüg der ver kiezingen, welke reeds in October zullen worden gehouden. Heel rustig schijnt het in Griekenland ook nog niet te z||n. Kook de melk. Gebruik geen rauwe melk, tonz|j g|j weet dat ze afkomstig is van een model-boerderij Door slechts gekookte melk te gebruiken kunt g|j ziekten als b.v. typhus voorkomen. Denkt daar vooral ook b|j uitstapjes en op reis aan. Brandgevaar. Roep b|j de aanschaffing van in do handel aangeprezen brandbluschmiddelen doskun- dig advies in van brandweerdeskuudigen. Denk aan ieders veiligheid. Besteed niet minder zorg aan do be veiliging van een werktuig (vooral cirkel zagen, houtfrais- en schaafbanken) dan aan z|jn goede werking. Uit de Warenwet: Gevaarlijk water. Groenten, vruchten, wortel- en knol gewassen, welke ook rauw door de mensch kunnen worden gebruikt, mogen, nadat z|j geoogst, geplukt of gerooid z|jn, niot be handeld worden met water, hetwelk Burgemeester en Wethouders der gemeente, waarin het water zich bevindt, daarvoor ongeschikt hebben verklaard. GEZONDHEIDSRAAD. ITACPIEiI AAC stellen w'j °nzeadver" teerders cliché's ter beschikking, waarmee zij hun advertenties aantrekkelijker kunnen maken. Vraagt even ons modellenboek ter inzage: N V. BOEKHANDEL en DRUKKERIJ PARKSTRAAT. Doopsgez. Jongerendag. Zaterdag 28 en Zondag 29 Aug. werd alhier een Jongerendag georganiseerd door de Texelsche Jongerenkring voor het gewest Noord-Holland-Noord. Begunstigd door schitterend weer werd 's middags 't grootst# deel der deelnemers van buiten Texel afge haald en begaven allen zich per fiets naar de Vermaning te den Burg. Na opening der bijeenkomst door de Weleerw. heerds. Alb. Vis werd de inwendige mensch ver sterkt in de eenvoudig versierde Kerk. Na afloop biervan werd de kerk geopend voor belangstellende gemeenteleden om 't ver dere deel van de avond bj te wonen. Af gewisseld door gewijde muziek en zang, spraken Piet van Amelroy (Haarlem) eD Aat Bakker (Alkmaar) over de jougereD, hun verhouding tot de gemeente eu de ouderen, en de taak van de jongeren Daarna werden de gasten van buiten Texel naar hun resp. gastvrouwen gebracht. Zondag morgen waren allen saamgekomen voor de godsdienstoefening, geleid dror ds. Vis in de Doopsgezinde kerk te de Waal. Dieus rede werd door een volle kerk met aandacht gevolgd. Hierna begaven de Jongeren zich weer naar den Burg, waar op de Steenenplaats spontaan eenige liederen werden gezongen, 's Middags fietsten zij naar de Dennen. Onderweg was men volop in de gelegenheid om met Texel's natuurschoon kennis te maken. In de Dennen sprak Piet Boon (Amsterdam) over „de Christen en zijn vijanden." Na een aangename gedachten- wisseling werd het t|jd om op te stappen om tijdig weer te Oudeschild te zijn. Uit geleide gedaan door de Texelsche Jongeren vertrokken de gasten weer naar de overkant en behoorde de mooie dag weer tot het verleden. (Ingezonden). Aan het Postkantoor to Viaardin- gen is een kastekort ontdekt van eenige duizenden. Toon do directeur er lont van kreeg, sprong by een goed zwemmer in de Mans De politie in 6':n motorboot hom achterna, doch steeds dook hij onder de boot door. Eind van het liedje: achter slot en grendel 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1