No 4053 40,te Jaargang "fe'uïllëton" Zaterdag 18 September 1926 Rechtsvragen. Voor de Zondag. DÜ WÉHTBITKAP a.j.r'3 NIEMEIJER'S PEME1JER| ¥an dit en van dat. Bij Scheren Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: UITGAVE: N.V. v/H LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 Uw smaak. Uw aard, Is'lbuigen waard. UI 30 m XELSCHE C DURANT DEN BURG: 50 ct. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maandon. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werker kosteloos beantwoord. Van 1-5 regels: 50 ct Iedere regel moor: 10 ct. Dezelfde advertentie 4 maal goplaatst wordt 3 maal borokend. Bij aborrftomont lagoro rogolprljs. ADVERTENTIÈN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN Vervolgonderwijs. Burgemeester en Wethouders van Texel brengen ter openbare kennis, dat aan iedere openbare school in deze gemeente gedurende de wintermaanden op 3 of 2 namiddagen of avonden per week in een tweejarigen cursus vervolgonderwijs zal worden gegeven, indien ten minste 12 leerlingen voor dit onderwijs aan de school zich aangeven of worden Ingedeeld. Tot den cursus worden toegelaten kinderen, die het lager onderwijs hebben genoten, niet meer leerplichtig zijn en den leeftijd van acht tien jaar nog niet hebben bereikt. Zij, die dezen leeftijd bereiken in den loop van den cursus, mogen hel loopende jaar het onderwijs blijven volgen. De aangifte hehoort te geschieden bij het hoofd der school vóór 28 September a.s. bij wien nadere inlichtingen zijn te bekomen. Texel, 14 September 1926. Burgemeester en Wethouders voorpoemd, W. B. OORT. De Secretaris, JONKER. Spel en arbeid. Het verschil tusschen werken en spelen is dit, dat werk een activiteitsontwikkeling is met het oog op toekomstige belooning, terwijl in het spel activiteit wordt ontwikkeld om der wille van het spel zelf. Van het geld, dat wij verdienen, bouwen wij huizen, of beleggen het op een andere, misschien bescheidener wijze maar we spelen tennis of voetbal om het ge noegen, dat het spel zelf oplevert. Het pro fessionalisme wordt uitgekreten op sportgebied, niet omdat sommige menschen hun behendig heid in de een of andere sporf in kapitaal om zetten, doch omdat, zoodra er geld betaald wordt voor het een of andere spel, dat gèld de belooning wordt, in plaats van de vreugde, die het spel zelf geeft. Dan is spelen niet langer een spel; dan wordt het werken. Het spel is altijd een uitstekende hulp ge weest bij opvoeding en ontwikkeling. Wanneer wij met lust aan iets werken, vlot dat uitste kend. Voedsel, dat men op zijn gemak tot zich neemt, geeft ons meer levenskracht, dan dat, hetwelk in haast naar binnen wordt ge slagen. Dit is ook het geval met bezigheden en verantwoordelijke betrekkingen. Heeft men daar tegenzin in, of haast men zich daarbij te veel, dan heeft men er in geenendeele dat genoegen van, noch zal het werk zoo goed gedaan worden, ais wanneer men zijn taak plei- zierig en rustig opvat. De beste opvoeding en de beste ontwikke ling krijgt men al spelend. Eer. z g. „kwartetspel" van auteurs of compo nisten of een kruiswoordpuzzle, dragen meer bij tot het verkrijgen van blijvende kennis, dan Naar het Amerikaansch van MARY ROBERTS RINEHART. 21) )o(— „Ik verwachtte het wel. Maar nog niet zoo gauw", antwoordde b(j. „En jij?" tegen Gertrude. „Jack heeft er ons wel iets over ge zegd* zei Gertrude ontsteld. „O, Halsey, wat moet hij nu beginnen!' „Jackzei ik op minachtenden toon. „Ik begin nu te begrijpen waarom jouw Jack gevlucht is. En jullie hebt hem allebei ge- boipen om to ontkomen! Dat heb je be paald van je moeder een Innes zou zoo iets niet doen. "Weet jullie wel dat iedere cent die je hebt in die Bank zit?" „Gertrude wilde iets zeggen, maar Halsey voorkwam haar. „Dat is Dog niet alles, Gertrude", zei hij ki'm. „Jack is - gearresteerd." „Gearresteerd!" gilde Gertrude, cn trok de krant uit zijn handen. Ze keek naar het opschrift, toen frommelde ze de krant in elkaar cu gooide haar op den grond. Ter wijl Halsey .bleek en verschrikt de krant probeerde glad te strijken en te lezen, legde Gertrude haar hoofd op di tafel en begon wanhopig te snikken. PUDDINGFABRIEK A.J.POlAK-GBONmöEfi geschiedenis der letterkunde, met tegenzin ge leerd of een voorgeschreven aantal uren van jaartallen leeren en thema's maken. De vroegere systemen van opvoeding zagen het spel vol komen over het hoofd. De kinderen werden gedwongen aardrijks kunde en geschiedenis te leeren onder de belofte, dat ze mooie cijfers zouden krijgen of een goede plaats op de ranglijst wanneer zij de boel „in het hoofd" hadden. De prettige kant van het leeren werd niet in het licht ge steld. Wisten de kinderen, hoe zij aardrijks kunde en geschiedenis konden „spelen", dan zouden die ranglijst-belooningen niet noodig zijn. Goed georganiseerd spelen leert de jeugd drie zeer voorname dingen leiding, samen werken en de noodzakelijkheid aan regels te gehoorzamen. Houdt ge u bij het spel niet aan de regels, dan doet ge niet meer mee. Bij een spel kunt ge de regels niet naar willekeur vervormen. Er zijn vaste reglementen, waar aan men zich heeft te houden, anders is er geen spel. En ook in het leven zijn er regels, die men niet kan negeeren. En voor iemand, die in zijn jeugd de waarde van regels niet heeft leeren apprecieeren, zal het leven een harde dobber zijn. Alles bijeen genomen, neemt het spel een zeer voorname plaats in het leven in. Dit even duidelijk in het licht te stellen was voor ditmaal bns doel. De winter nadert en daaimee de tijd, die lange avonden brengt, welke in het bijzonder voor het opgroeiend geslacht op de meest productieve en plelzie- rigste wijze moeten worden gevuld. De ouders wacht vooral dan weer een moeilijke, doch uiterst mooie taak. Ernstige waarschuwing. Vanwege de gemeentepolitie verzoekt men ons op het volgende de aandacht te willen ves tigen Op straffe van boete, bij politieverordening bepaald, is het verboden vee los op de open bare weg te laten loopen of te doen vertoeven. Niet alleen dat men zichzelf schade berokkent, tevens brengt men soms het leven van anderen in Ik heb het krantenuitknipsel nog wel er gens liggen, maar op het oogenblik herin ner ik me alleen nog de hoofdzaken. Den vorigen dag, Maandags, tusschen twee en drieën, dus in het drukke uur vóór het sluiten van de Bank, kwam de heer Jacob Trautman," directeur van de Parel- Brouwerij, bij de bank om geld op te nemen Als waarborg had hij ongeveeer driehonderd 5 pet. aandeelen van de Internationale Stoomvaartmaatschappij, tot een waarde 'van driehonderd duizend dollar, gedepo neerd. De heer Trautman ging naar den bediende, die met deze zaken belast is, en nadat er eenige formaliteiten waxen ver vuld ging de bediende naar de kluis. De heer Trautman, die een gemoedelijk mensch is, wachtte een poosje en floot een deuntje De bediende kwam niet terug Na een poosje zag de heer Trautman hem uit de kluis komen en naar den tweede kassier gaan; haastig ging het tweetal naar de kluis terug. Weer gingen er ongoveer tien minuten voorbij en toen kwam de tweede kassier terug, naar den heer Trautman toe Hij zag bleek en scheen te beven. Hij ver telde den heer Trautman dat de papieren door een vergissing op een verkeerde plek waren gelegd en verzocht htm den volgen den morgen terug te komen, dan zou de zaak in ord6 zijn. Maar de heer Trautman was een handig zakenman en het beviel hem niet.'Scbijn- baar gerust gesteld verliet b(j de bank en Een tweede Lan4fu. Vele kranten, zoowel in Frankrijk zelf, als in het buitenland, staan nog vol verhalen over de moordenaar Guyot, die een tweede Landru blijkt te zijn. Hij vermoordde een meisje door wor ging in een auto en poogde daarna het lijk kwijt te raken door het op een hooiberg te leggen en deze daarna in brand te steken. Bij zijn overbrenging naar liet gebouw van justitie wilden duizenden hem te lijf. gevaar, wanneer die met auto, fiets of te voet langs die losloopende dieren hun weg moeten nemen. Nog dezer dagen werd een schaap op de openbare weg door een autobus doodgereden. Korte tijd later scheelde het maar een haartje of een kalf had dit lot met de andere viervoeter gedeeld. Vergeet niet, dat door die akkefietjes een autobus vol menschen in de waagschaal kan worden gesteld, omdat de dierenlievende chauffeur begrijpelijkerwijs alle pogingen in het werk stelt om een bloedige botsing te vermijden. Met de politie in aanraking te komen is nooit bijzonder prettig. Onlangs werd 's nachts een paard onbeheerd op de openbare weg tusschen den Burg en Oudcschild aangetroffen. Een fietser kwam in de Egyptische duisternis met het argeloos ros in onzachte aanraking, doch gelukkig zonder lichamelijk letsel te bekomen. Van politiewege werd de eigenaar van de nach telijke rustverstoorder van z'n bed gelicht met het vriendelijk verzoek zijn bruintje een beter plaatsje te willen bezorgen. Evenwel zonder resultaat, zoodat het slot van de historie be stond in het opmaken van een proces-verbaal Eind-resultaatboete. Gevolgtrekking We deelen een en ander ter leering mee en verwachten van niet tevergeefs. Rijksontvanger. Ter vervanging van de heer Winkler werd tot Rijksontvanger alhier op tijdelijke aanstel ling benoemd de heer Graatsma, van Becrta. biDnen bet half uur had h(j drie verschil lende commissarissen van de Handelsbank opgebeld. Om half vier was er een spoed vergadering, waar stormachtige tooneelen voorvielen en laat in den middag waren de boeken van de Bank in handen van een rijks-accountant. De Bank was Dinsdags gesloten gebleven. Den vorigen Zaterdag om half een, zoo dra de zaken waren afgehandeld, had de heer John Bailey, kassier van de Handels bank, zijn hoed gegrepen en was wegge gaan. In den loop van den middag bad hij den heer Aronson, een der commissarissen opgebeld en gezegd dat hij ziek was en misschien een paar dagen niet op de Bank zou kunnen komen. Daar Bailey zeer goed aangeschreven stond, had de heer Aronson hem alleen zijn leedwezen betuigd. Van dat oogenblik af tot Maandagavond toen de heer Bailey, zich by de politie had aaDge- mcld, was er vrijwel niet bekend waar hij geweest was. Even over éénen Zaterdags had hij op het postkantoor in de Witte- stra.t twee telegrammen verzondeD. 's Za terdagsavonds was hij bij de Greenwood club en maakte toen den indruk of hij overstuur was. Er was bericht gekomen, dat hij D.nsdags tcgeri een enorme waar borgsom vrijg. laten zou wordeD. Aan het slot vit) het a kei stond nog, dat, hoe wei hst officie -le accouatantsonder- zoek nog Diet was afgeloop tvkend ge worden was, dat er effecten fn waarde ffilUOilMnAllABè.- per ons per ons per ons per ooa Belangrijk bericht. Men verzoekt ons mede te deelen, dat vanaf heden aan het hulppostkantoor te Oosterend gelegenheid bestaat te allen tijde, dus ook 's nachts, bij ernstige ziekten of ongevallen te telefoneercn met een der artsen te den Burg tegen betaling van het gewoon tarief. Er worden pogingen in het werk gesteld deze regeling te treffen voor alle dorpen. Nader deelen we mee, dat het Witte Kruis zich alle moeite geeft deze regeling te verkrijgen, waarvoor toestemming van de directeur-gene raal der posterijen vereischt is. De directeur van het postkantoor alhier heeft zijn volle me dewerking toegezegd. Ten aanzien van Oosterend zal het daar thans, dank zij de telefoon, mogelijk zijn binnen 12 mnt. tijds geneeskundige hulp uit den Burg te bekomen. DE MOK. De vllegdienst van leger en vloot. De regeering overweegt de instelling eener commissie tot bestudeering of tot voorbereiding van een nauwer verband tusschen de vlieg- diensten van leger en vloot. Voorzitter dier commissie zou zijn de sccr.-gencraal van 't departement van oorlog, mr. J. Woltman. Binnenland. Op de veiling te Naaldwijk werd door de kweeker J. Htflind 'n pompoen van 119 pond aangevoerd. geen Pijn en naschrijnen of stukgaan der huid, indien men voor het inzeepen de baardoppervlakte inwrijft met Doos 30, Tube 80 ct PUROL van een en een kwart millioen vermist werden. Dan volgde er nog een bespiege ling over do mogelijkheid, dat er zoo iets gebeuren kon, over de dwaasheid van een Bank met één directeur en een college van commissarissen dat alleen by elkaar kwam om samen te dineeren en Daar een kort verslag van den kassier te luisteren en over de tekortkomingen van de regeering die slechts tweemaal per jaar alles zeer oppervlakkig liet controleereD. Er stond ook in, dat het geheim nog niet opgehelderd was met de arrestatie van den kassier Het zou niet de eerste keer geweest zyn, dat ondergeschikten gebruikt waren om de wan daden van hun meerderen te verbergen. Maar van John Bailey was niet bekend dat hij speculeerde. Het eenige, wat hij gezegd had, nadat hij zich bij de politie had aangemeld, was „Stuur dadeiyk om meneer Armstrong." En op het telegram, dat ze aan den direc teur van de Handelsbank, die ergens in et n klein plaatsje in Californië kat, gezonden hadden,'was een antwoord gekomen van dokter Walker, een jong geneesheer, die met de familie Armstrong reisde en er stond in. dat de heer Paul Armstrong ernstig ziek was, en niet in staat om te reizen. Wordt vervolgd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1