No 4053 Tuinbouwcursus te Den Burg. Zaaigranen. Zaterdag 18 September 1926 408,a Jaargang TWEEDE BLAD ¥oor Hoofd en Hart, Texel's Leesbibliotheek Boekhandel Parkstraat, Van dit en van dat. Souvenirs van Texel. Texelsche Berichten Geopend Ingezonden ADVERTENTIEN in fruit- of groententeelt Prima getriearde Wilhelm Tarwe Petkiiser Rogge de leveriog der brandstoffeo, Leerling gevraagd, Draineerbuizen. ABONNEMENTEN: UITGAVE; N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BUP.G OP TEXEL ADVERTENTIEN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 Voor een dubbel goed doel. Noorderlicht. Voor Texelsch Fanfare. Tot Leerlnghe ende Vermaeck. Staatsboschbeheer. en Assen. Vijf minuten. Nog vijf miDuten lacger slapen Vijf minuten maar Zoo handelt men met zichzelf, precies zooals men met een schoolkind zcu doen. Of 't opstaan vijf minuten eerder minder prettig is. Voer de verri uwing die h -t lichaam dcor de slaap gedurende de nacht deelachtig wordt, spelen de vijf minuten geen tol, wel voor het tempo, waarin de bazig heden voor de komende dag zich zu lea afwikkelen d.w.z. de vijf minuten die men niet verslaapt. waarin opgenomen vele goede en nieuwe boeken van eersterangsschrijvers uit deze tijd Sport en „Sport." Merkwaardig is, dat Engelsche spelers in zooveel sporten thans van de eerepal ra verstoken büjveD, en toch blijft Engeland het centrum waar de heel grooto kam pioenschappen worden bevochten. Dit is niet alleen een traditie quacstie, maar ook omdat sport niet alleen uit wedstrij den bestaat, maar ook en vooral uit do dagoüjkscbe beoefening en dat de geest waarin een land zijn sport beoefent feite lijk meer betoeseat, dau dat onkeie burgers daarin individueel uitmunten. Buitenland In Polen zijn 20 Russische spion nen achter slot en grendel gezet. Bij een poging om een kantoor te Chicago leeg te stelen, is het vrouwe 1 ij k h o o t d eener groote dievenbende opgepakt. Drie roovers werden gedood Er was verraad in 't spel. Op do dag van zijn 2 5-jarig bruiloftsfeest is te Keulen de vrouw van een timmerman er meteen jongeman vandoor gegaan. De straat, hst huis, alles was versierd, maar Amerika telde in 1917 wel 11.£00 m i 11 i o n a i r s, thans nog 11000, waar onder minstens 1 billioDair. Door k n o e i e r ij van de directeur van de stedelijke bank te Haile heeft de stad 4 miilioen schade geleden. In weerwil van drijfzand en over stroomingen hebben 2 Engelschen een autotocht dwars door Australië gemaakt, 8200 KM. in 6 dg. 18 uur. De loonen in de Oekraïne (Sovjet-R.) zijn nog ver beneden die van voor de oorlog. Do Turksche rechtbank te Konstan tinopel veroordeelde een Fransch oiöcier wegens het bij aanvaring veroorzaken vaa dood door schuld tot 80 dagen celstraf. Te Triest is de staat van be 1 e g afgekondigd door ernstige botsing met fascisten, De censuur is er uiterst scherp. Lastige gevallen. Door op da slijkerige weg het auto spoor te volgen kreeg do politie te Chicago drie roovers te pakken, die zich aan diamantdiefstal hadden schuldig gemaakt. Te Londen stond een getrouwde .15 jarige knaap terecht. Ziju vrouw was ook 15 jaar. Bij Ratibor werd gfarresteerd de kassier van een mijnonderneming, die ruim eon half millioon gulden ver duisterde. Te Parijs is een onbemiddelde 80 jarige vrouw het slachtoffer geworden van een geheimzinnige moord. Omtrent de boweegredonen tast men in het duister. In O. Berlijn doodde een vrouw haar man met een revolver en maakte vervolgens door eon sprong uit een dakvenster oen eind aan haar leveD. Aan do badplaats Weymouth (E) werd op een dag 3 maal vloed waar genomen. Het water steeg telkens tot ongewone hoogte. In N. Portugal trachtte een infaDteriekapitein een opstand te ver- Vrekken. Het stadje Chaves werd bezet, doch toen geen hulp kwam opdagen moest meneer zich overgeven. Thans zit h(j opgesloten. Te Hannover doen zich meer dan 12C0 typhusgevallen voor14 patiënten overleden. Rabindrauath T a g o r e maakt met z'n zcon en schoondochter een reis door Duitschland. De FraDschen raakten bij Maraha in Syrië slaags met inlanders, die daarop o a. met achterlating van 35 dooden het hazenpad kozen. Primo de Rivera zou een bo zoek brengen aan de tentoonstelling te Philadelphia, waarbij by pres. Coolidge zal ontmoeten. In een cachtasyl te Berlijn ziju twee jongelieden in hechtenis genomen die er van verdacht worden de daders te zijn van het spoorwegongeluk bij Hannover. Bij zwaar stormweer is oen kust vaartuig in do Golf van Riga met 90 passagiers vergaan. Vermoedelijk is het op een m ij n geloopen Een jonge getrouwde vrouw, die uit een vliegtuig, dat duize d voot hoog vltog, is gesprongen, is als een tteen naar beneden gevallen en gedood Het ongeluk, dat door 20 000 toeschou wers word gadogeslagen, was hieraan te wijten, dat de parachute aan het vliegtuig bleef vastzitten. E n schatrijk Amerikaan maakte in eon maand tijds in een open r ij t u i g et n „plezierritjo vau Pui ijs naar Biarritz (800 K M. 1) Op de hooger-ooderwijs inrichtingen in Sovjet-Rusland werd voorbei eidond militair ordorwijs als verplicht leervak ingevoerd, ook voor damosl Ruslacd's bevolking zai weldra 145 millioon zielen toil6n. De Russische schooivacanties zullen van rijkswege wordon geregeld, daar er scholen zijn waaraan slechts 100 110 dagen per jaar onderwijs wordt gegeven. In een gebou.v te New York, waar een geheime distelleerdei ij wa3 gevestigd zijn door bot springen v-an een ketel 200 g9dres eerde dieren meteen ttmmo door brand omgekomen. F.en kat sprout van vierhoog co e '.de het leren, dri> bondon wisten onder een hoop rommel buiten schot te blijven. Valentino's nalatenschap wordt geschat op 1 miljoen dollar, waar van ruim do helft in onroerend goed. Een tante van zjju tweede vrouw erft '/3 dee', omdat zij in zijn 2e echUchei- dingsproces zijn kant koos. Onze jeugd. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE TEXEL vair 10 tot en met 17 Sept. 1926. GEBORENMellc Johannes, z.v, Pieter van GEVONDEN VOORWERPEN (Gedeponeerd ten Raadhuize.) 1 rijwielbelastingplaatjc. 1 lam, 1 portemonnaie. 1 groote sleutel. Bij voldoende deelname zal te Den Burg 'n cursus worden gegeven voor volwassenen (in overleg met de cursisten te bepalen.) Deze cursus zal in 12 lessen van 2 uur gegeven worden. Aangifte voor 26 September bij de H. H. J. S. DIJT en D. C. DROS te Den Burg. De Commissie voor Landb.onderwijs. Korenschoof. C. R. KEIJSER Co. Burgemeester en Wethouders van Texel zullen op Woensdag 22 September 1926, des middags te 12 uur ten Raadhuize in het openbaar aanbesteden benoodigd voor de O.L. Scholen, de Zee vaartschool en het Raadhuis te Texel, gedurende 1926/1927. De voorwaarden liggen ter gemeente secretarie ter inzage. Voorradig Pakhuis Haven 5 en 8 cM. DRAINEERBUIZEN, tegen scherp concur- reerende prijs. Aanbevelend, J. C. RAB. Doozen luxe post in schitterende uitvoering, op elke doos een aardig kiekje van ons eiland; 25 vel prima postpapier en 25 veelkleurig gevoerde enveloppen TEXELSCHE COURAN DEN BURG: 50 ct. por drlo Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct. p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 rogels: 50 ct. ledore regel meer: 10 ct. Dozolfdo advortontio 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. BIJ abonnement lagoro rogolprljs. ADVERTENTIEN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN Texel I—Zeemacht I. Bij de laatste wedstrijd op ons sportterrein brak een der spelers zijn pols. Van schuld is hier geen sprake (zie ons vorig nummer.) Thans heeft het bestuur der sportvereeniging besloten Zondag a.s. hier uit te komen tegen Zeemacht I. Een deel van de entreegelden wordt aangewend ter tegemoetkoming in de kosten van genees kundige behandeling. Nog deelen we mee, dat de winnende club de zilveren plaquette wordt toegekend, welke S.V. Texel uitlooft. Woensdagavond, ongeveer tusschen 9 uur en middernacht, werd het bekende natuurverschijn sel Noorderlicht op duidelijke wijze hier waar genomen. Aan de noordelijke hemel vertoonde zich van N.O. tot N.W. een zachtgetint geel achtig licht, dat langzaam uitvloeide en naar beneden overging in een donker segment. Foto's Concours Hippique. We vestigen uw aandacht op de, naar men ons meedeelt, goed geslaagde foto's van het concours hippique op Woensdag 8 September 1.1. welke Maandag a.s. in hotel de Oranjeboom zullen zijn uitgestald. Ze werden vervaardigd door de fotograaf Eiselin, van Helder. De stand van het grondwater. Van bevoegde zijde deelt men ons mee, dat de stand van het grondwater voor Texel deze maand ongewoon laag was, waardoor allerlei grondwerk (aanleg van putten, leggen van rio- leering, etc.) met minder moeite kon worden uitgevoerd. Door de regenval van de laatste dagen is het peil weer eenigszins verhoogd. Een persoon, die onbekend wenscht te blijven, stortte een bedrag van f 100,— in de kas van Texelsch Fanfare. Voorwaar een rijke gift, welke met bijzondere gevoelens van dank en waardeering is aanvaard. De dansliefhebberij neemt hier formidabele afmetingen aan. Voor de danslessen van de heeren Polak in Hotel Texel hebben zich 160 personen aangemeld, en wel 40 beginnelingen 80 personen, die de eerste danspassen al aardig „onder de knie" hebben en nog 40 meergegoe- den en middenstanders, die eveneens zich aan de kunst van Terpsichoré willen wijden. Jubileum. De bij vele Texelaars welbekende fa C. Lap te Rotterdam bestond gisteren 25 jaar De directeur, de heer C. Lap, werd gehuldigd en mocht tal van gelükwenschen en bloemstukken in ontvangst nemen. Het magazijn aan de Hoogstraat was feestelijk versierd. Thans vol ijver voor het gouden jubilé gewerkt OUDESCHILD Bij Kon. besluit van 13 dezer is, met ingang van 1 October, benoemd tot boschwachter bij het Staatsboschbeheer, ter standplaats Utrecht, de adspirant-boschwachter P. L. Duinker. OOSTEREND (Niet van onze gewone correspondent). Aan de Ger. Synode is dezer dagen het vol gende telegram gezonden „Ondergeteekenden, leden van de raad der Ger. Kerk te Oosterend (Texel), kunnen zich niet vereenigen met de uitlating van de voor zitter der Synode, als hij zegt, dat buiten de twee kerken alle Kerken hartelijk instemmen met de besluiten van Assen." Van de tien kerkeraadsleden hebben zes dit telegram onderteekend. Verstrooide Dame: „Ach, zeg! Ik moet van avond ergens gaan eten, maar ik kan me met geen mogelijkheid herinneren bij Wie alles wat ik er nog van weet, is, dat 't vervelende menschen zijn." VriendinJe zou bij mij eten, liefste vriendin, maar trek er je maar niets van aan, hoor!" Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Er is geen enkele Vrucht boom in de tuintjes van Oudeschlld, of de vruchten worden door kleine en groote jongens afgeroofd Wat is dat i n f a a m en b r u t a a I, de jeugd doet maar wat zij wil. Is daarvoor dan geen politie toezicht Met dank voor de plaatsing. B. Sikkeleras en van Grietje Burger, Jacobus Johanna Bakker, Cornefia Catharina, d.v. Willem Cornells, z.i z.v. Jacob Zijm en van ornelia Catharina, c' Bakker en van Keetje Veeger. bij G. VISSER, Slager. voor slecht80 cents.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1