PUROL Pat's KWAI1A No 4054 Woensdag 22 September 1926 408,e Jaargang Ba Kleine Kinderen Rechtsvragen. mm VOLLE MELK REEPEN Voor Mootd ea Hart. Van week tot week Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: UITGAVE: N.V. v/H LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werker kosteloos beantwoord. Faillissement. Vraag. Iemand heeft verzuimd in een faillissement zijn schuldvordering in te die nen bij de curator en vraagt nu of hij na afloop van dit faillissement nog verhaal kan uitoefenen op de schuldenaar. Antwoord. Wanneer een schuldeischer in een faillissement verzuimd heeft zjjn vor dering bij de curator in te dienen, is dat enkel van invloed in het faillissement en deelt h(j dus niet mede. De schuld zelf gaat door dit verzuim niet te niet en kan dus altijd later verhaald worden. Daarvoor is natuurlijk noodig, dat eerst een zg. excecutoriale titel tegen de schulde naar verkregen wordt, bv. een vonnis. Loonbeslag is dan zeker mogelijk. Alleen in geval het faillissement geëin digd is door accoord is het anders. Ook de niet in het faili. opgekomen schuldeischers zijn door het accoord gebonden en hebben dus enkel recht op het accoordpercentage. De rest van de vordering is dan te niet gegaan. Loterij. Vraag. Een vereeniging wil een loterij houden en vraagt aan welke voorwaarden er voldaan moet worden. Antwoord. Een loterij te houden is enkel geoorloofd indien deze uitsluitend strekt tot een liefdadig doel, bevordering van weten schap, kunst of een ander algemeen belang Of een vereeniging tot stjjving harer kas een loterij mag houden hangt dus geheel af van het doel dezer vereeniging en de be stemming van de door de loterij verkregen gelden. Vereischt wordt toestemming van burge meester en wethouders der gemeente, waar de loterjj gehouden zal worden, indien de prijzen en premiën gezamenlijk geen hooge- re waarde hebben dan f 100. Is de waarde hooger dan f 100, dan is goedkeuring noo dig van de Kroon, op voordracht van de Minister van Justitie. Deze goedkeuring moet door de vereeniging aangevraagd worden. Is de goedkeuring verkregen dan moei daarvan blijken op alle stukken, die de loterij betreffen, als loten, aankondigingen enz., onder vermelding van de dagteekening waarop deze goedkeuring geschied is. ■r Rudolf Valentino. Nimmer wijdde de groote pers zooveel aan dacht aan de filmartist Rudolf Valentino a!s na zijn dood, waarin we ook aanleiding vonden hier zijn beeltenis een plaatsje in te ruimen. De bioscopen slaan er munt uit en weten zich van volle zalen verzekerd, als er „een Valentino" draait. S Bij behandelt men de roode en smettende plekken met 11-18 Sept. Ontwapening. Troonrede. Als deze regels in druk verschijnen is bet nieuwe parlementaire jaar begonnen. De zomervacanties van de vertegenwoor digers van het Nederiandsche volk behoort weer tot het verleden en met nieuwe moed en fris8ohe krachten is de arbeid hervat. Heel druk pleegt de 6erste parlementaire week niet to z\jn, maar wal belangrijk. Want ze vangt aan met het gebruikelijke ceremonieel en het voorlezen van de Troon rede door H. M. de Koningin, waunaar ongetwijfeld met groote belangstelling is uitgezien en van de inhoud waarvan onze lezers op een andere plaats in dit blad kennis zullen nemen. En Den Haag zal behalve zijn drukke Prinsjesdag, ook weer z(jn ioode Zondag hebben gehad, waarop uit alle deelen van het land met gewone en extra treinen de leden der S DA.P. en van het N.V.V. naar de residentie getogen zijn, om er te demon- streeren voor het behoud van de 8-urendag, ontwapening en medezeggingschap. Voor deelneming aan deze roode Zondag hadden zich, blijkens de med6deeling in „Hst Volk* niet minder dan 1257 organisaties aange meld met duizenden deelnemers. Er zal ia de komende dagen voor de bladen stof te over z(Jn voor allerlei be schouwingen over de opening der Kamers, de Troonrede en wat daarmee verband houdt. Uit en van de S.D.A.P. Ook over de gewijzigde houding der sooiaal-democraten en hun opgaan voorde eerste maal naar do Ridderzaal. Daarover is ook in de afgeloopea week in de bladen reeds het een en ander gesohreven. Ea men mag zeggen, algemeen in waardeerende zin. Var verschillende zfjden is het besluit der eoc. dem. Kamerfracties, om zich niet langer afzijdig te houden van de openings plechtigheid der Kamers, van harte toege juicht. Enkele bladen hebben de fracties geprezen om bet besluit tot bet doen van deze moedige stap waarmee het revolutio nair verleden heeft afgedaan en ds con stitutie ten volle is aanvaard. Zoo heef. men in de pers de fracties reeds bjj voorbaat eem hartelijk welkom toege roepen. Maar mon heeft tooh ook een ander ge luid kunnen hooren en dat kwam uit het hoofdorgaan der S.D.A P. ze.f. In een paar ingezonden stukken is door leden dor partij op min of meer schei po wij ze geprotesteerd tegen het beaiuit der fracties. Een dier ii - ze;, de re schreef o.ns.Onze parlfj die zich principieel hec-ft uitgesproken voor de repu-olikeinsshe regeeiiagsvormza! hierdoor een houding aannemer, die door de arbei derak'asse van Nederland niet alleen niet be grepen zal worden, maar v;y zeker veroo - deeld. H-jt moest de fractie tot nadenken gestemd hebben, dat zelfs Aibarda op het laatbte congres niet in staat was, de ge wij- z'gds houding voor ds partjjgeueote.. - afgevaardigden aannemelijk te maken. Verreweg het grootste ceel toch ovtbield zich van doze stemming, toen er verzocht werd deze zaak aan de Kamerfractie ovor te laten en van hen die wel stemden, was sl-cbia een uiterst kleine meerderheid voor. Wij achten, alduH besluit de inzender, „h^t in bel nadeel var» de socialistische propa ganda onder de arbeidende klasse, dat naast d6 orienteering naar rechts, die de laatste jaren in leidende kringen vait op te merken ook ten opziehto van de opeDicg der Stateo- G ineraal de fractie van haar oude, beproefde Houding afstand heeft gedaan". Het is waarschijnlijk de stem der min derheid, die in deze irgezondon stukken gehoord wordt, maar waarmee toch wel smaakt ah room rekening zal worden gehouden en die zich ook op andere wijze nog wel zal laten hooreu. De mlllloenennota. De Troonrede wordt steeds op de voet gevolgd door do MillioeDennota en men mag zeggen dat nasr de inhoud van dit vraag stuk met belangstelling is uitgezien. Im mers, daaruit kan blijken de toestand onzer staatsfinanciën en welko kijk de miiister van financiën daarop heeft. De verwachtin gen dienaangaande waren vrij hoopvol ge stemd. De belastingplannen van minister do Geer, welko onlangs werden gepubliceerd stellen eenige verlaging' in uitzicht, terwijl de reeds in uitzicht gestelde weelde-vertc- ringsbelasting zal worden opgeborgen, voo- loopig tenminste. Ook de opbrengst der rijksmiddelen in de eerste helft van bet jaar gaven een prachtig overschot en bevestigde de meening, dat het met onze staatsfinan ciën tamelijk rooskleurig is gesteld. Augustus valt tegen. 't Is daarom erg jammer dat de Augus tusmaand voor de Rijksmiddelen niet zoo gunstig is geweest als haar voorgangsters. Wezen al de anderen een stijging aan in vergelijking met 1925, de maand Augustus bleef bij die van het vorig jaar ruim U/a millioen ten achter en zelfs bijna twee mil- Üoen beneden de raming. Voor een belang rijk deel is deze daling een gevolg van de mindere opbrengst der dividend- en tantiè mebelasting. Naar het oordeel van flnac- cioele deskundigen behoeft men zich echter over de teruggang van Augustus niet erg ongerust te maken. Wat de dividenden en tantièmes thans te weinig hebben opge bracht zulten ze in de nog volgende maan den wel weer inhalen. En bovendien er is sedert 1 Janaari j.l. nog ruim 20 millioen meer in het laadje gekomen, dan de fiscus geraamd had. De Volkenbondsraad. De buitenlandsche politiek werd in de afgoioopen week vrijwel beheerscht door de gebeurtenissen te Genèze, waar de Volken- bondsvergadering bijeen was. Een der be langrijkste gebeurtenissen was wel de verkitzing voor de vervulling van de negen niet-permanente raadazetels. De Nederiand sche gedelegeerde kreeg een zetel voor twee jaar. Er zullen wel moer ontevredenen ziju geweest, maar één was er dio optüljjk zjjn misnoegen over zijn niet-berkiezing uitte en dat wasürugiy. Ook Zweden werd niet ht-rkoien, doch ait gunde de eer en de verantwoordelijkheid gaarne eens san een ander. Die ander is Nederland gew.trJen, dat thana als vertegenwoordiger van de groep der cx-m utn-1 n optreedt. H 't 'resultaat der verkiezing ia vooral aio oen succts atn te merken voor Frankrijk daar dit or in geslaagd is de zg. Fransoho roep in de Volkenbond asnmeikelpk t- versterken, Roemenië, Polen, Tsjecbo-Ste- wukija, B ig'ë het ziju Frankrijk» goede vrienden. Tegenover de opDame van Duitsch lan-i in de R;ad wee^t de versterking van de Frarscbo invloed voldoende op, Het uitstapje van Stresemann en Briand. Een tweede btlmgrjjke gebeurtenis te Genève was b6t uitstapje dat. St.-eeom^nn en Brand Vrijdag samen in do mooie omgeving hebben gemaakt. Vrijdagmorgen zijn ze in de auto gestapt met z'u beiöjes, hebben zich laten brengen ver buiteu de drukte van Genève en daar in de mooie natuur, waar ailes van vrede getuigt, he.Aben ze samen gewandeld en gepraat. Het is in de politiek etelligeea belangijjke gebeurtenis geweest, dit vertrouwelijk u t- stapje. In een officieel communiqué wordt ge zegd, dat het ol dt-rboud tusschen de beide Slechts een merk kan aan de spits staan staatslieden verscheidene uren duurde en op do meest harteljjko wijze verliep. Men moet nu maar verder afwachten, wat de resultaten zijn. EngelandZe zijn er nog niet. Nog steeds is er geen oplossing gevonden voor het ernstige en langdurige kolen- conflict in Engeland. De mijneigenaren hebben, zooals men weet, de deur voor nieuwe onderhandelingen mot een smak dichtgesmeten. Zij willen van oen natio nale regeling niet weten, terwijl de mijn werkers de districtsregeling even beslist van de hand wijzen. Churchill, dioeeniga- zins met de zaak verlegen zat, heeft de terugkomst afgewacht van Baldwin, die eenige vacantiedagen te Aix-les-Bains heeft doorgebracht. De premier heeft zich on middellijk na zjjn terugkomst te Londen met de toestand bezig gehouden. Hij bad besprekingen met de, Koloncommissie uit bet Kabinet en met vertegenwoordigers van beide partijen. Blijkbaar tracht b|j een weg te vinden om op het stuk der nationalo regeling een compromis tusschen de eigenaren en de mijnwerkers tot stand te brenger. Dat dit niet gemakkelijk gaat blijkt wel uit de langdurigheid der onder handelingen. Griekenland - Spanje De Chineesche burgerkrijg. In Griekenland en Spanje, waar de woe lige elemenLen zich nogal lieten gelden, is de rust vrijwel hersteld. Kondilis la in Griekenland, Primo de Rivera in Spanje de toestand baas gebleven. Tot op heden tenminste. Hoe bet verder zal gaaD, moet de tijd loeien. Heel rustig is het in beide landen nog niet. In China duurt de burgeroorlog nog voort, doch belangrijke gebeurtenissen deden zich in de laatste dagen niet voor. Fotografie De I-Ieldersche fotograaf Eiselin stelde op marktdag voor hotel de Oranjeboom een aantal foto's, vdI. van de paardensportfees ten, ten toon cn trok daarmee veler aan dacht. We Iiebbon ook even een kijkje genomen en meenen, dat de heer Eiselin in de edele foto kun it goed onderlegd is Wat we althans to zien kregen zag er behoorlijk u't. Gaarne melden we, dat vooral do serie foto's „schaapscheren" en „bij de hooiberg" ons uitstekend konden voldoen. Wilt ge er meer van weten ge kent hét adres van de fotograaf reeds uit ons blad. DE COCKSDORI» De heer J. de Jager naar Indië We vernemen, dat de heer J. de Jager alhier is aangewezen als ouderwjj/er 2do klasse bij het Europeesch Lager Onderwijs in Ned. O Indië Wanneer drinkt de werkman het meest WaDReer het niet in do bedoeling der werkgevers ligt om de drinkgewoonte in de hand te werken, waarom betalen zij d i looD in dan uit aan het eind van de weck, wanneer do arbeiders het ver moeidst zijn, hot sterkst verlangen naar vcrdcovendö middelen en de tijd hebben om hun geld daaraan te besteden Waarom worden de loonen niet op Diüs- dag of Woensdag uitbetaald Het is eenvoudig een kwestie van administratie, terwijl het tegenwoordige stelsel een directe aansporing tot drinken vormt. Zoo sprak professor Collins. i-SSgSS* DEN BURG: 50 ct. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 rogols: 50 ct. Iedere regel meer: 10 ct. Dezelfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal berokond. Bij abonnemont lagere regelprijs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN Ook te Garè e is het politieks spel niet uit.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1