KWATTASV DalsKWATÏA 408te Jaargang No 4055 Zaterdag 25 September 1926 Rechtsvragen. BE WBimT.SAP JAVA.REEPEN HIEMEIJERS NIEMEUER'S FEUILLETON Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 s: POSTBUS: N°. 11 Slechts één merk kan't beste zyn rl MIJNHARDT's Siaal-Tabletten .90* Maag-Tabletfen.75 Zenuw-Tabletten 75« Laxeer-Tabletten .60* Hoofdpijn-Tabletten 60 TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct per drie Maandon. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 regels: 50 ct. Iedere regel meor: 10 ct. Dezelfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. BIJ abonnement lagere rogolprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werker kosteloos beantwoord. Losloopen van rammen. De Burgemeester der gemeente Texel brengt onder de aandacht van belanghebbenden, dat artikel 97 der Politieverordening bepaalt, dat het verboden is, tenzij na verkregen schrifte lijke toestemming van Burgemeester en Wet houders, gedurende het tijdvak van 1 October tot 1 November 1926 rammen in de weide te laten loopen. Overtreding wordt gestraft met geldboete van ten hoogste f 25, Texel 23 September 1926. De Burgemeester voornoemd, W. B. OORT. VOOR DE ZONDAG. De Gouden Regel. De eenige practische basis, waarop mensche- Iijke wezens kunnen verwachten in vrede met elkander te leven, is de Gouden Regel. Wij moeten wat met elkaar ophebben en anderen doen, wat wij zouden willen, dat ons gedaan wordt. Dit is geen voorschrift van 'een ideale Zon dagsschool, maar het is een regel die tanden en klauwen heeft. Gehoorzamen wij er niet aan, dan moeten wij er de wrange vruchten van plukken. En niet alleen de eene partij, doch alle partijen zijn daar de dupe van, wor den soms aan de rand van de afgrond gebracht. In de wereldoorlog is gebleken, dat hij voor de overwinnaar haast even rampspoedig is, als voor de overwonnene. Zijn de overwinnende geallieerden, zooals Engeland, Frankrijk en België er zooveel beter aan toe dan de over wonnen landen, Duitschland, Oostenrijk enz. De oorlog is niet alleen wreecl en doelloos, doch levert ook niet het minste succes op. Op de lange duur is het voor de menschen veel en veel beter samen te werken en niet tegen elkaar op te staan. Zei Generaal Grant niet„Het is zeer te betwijfelen, of er om het een of ander wel ooit een oorlog gevoerd is, dat niet veel beter op een andere wijze geregeld had kunnen worden." „Gij zult niet dooden".... De groote verwekkers van oorlog zijn egoisme, koppigheid, haat en vrees. Jesus heeft ons reeds lang geleden geleerd, dat de eenige wijze, waarop het de menschen goed zou gaan, was op de basis van liefde en wederzijdsch ver trouwen. Wij hebben nog st eeds niet ingezien dat Zijn leer berustte op gez.ond verstand en tevens een heilzaam en pr.ictisch voorschrift was. Duitschland gaat tegenwoordig weder in de richting van een reactionnrure regeering; Italië eveneens. Engeland smaclit in de klauwen van arbeidsgeschillen. De miniijteries in Frankrijk houden zich slechts met kunst en vliegwerk op de been. België maakt het niet veel beter. Overal, waar haat en vrees en naijver heerschen, daar volgen uitbarstingen en rampspoeden. Dergelijke dingen kunnen niet genezen worden Naar het Amerikaanscb van MARY ROBERTS RINEHART. 23) - )o(— „Ik houd van hem, ïk houd van hem" - snikte ze, met een 'neft'gheid die haar an dera volkomen vree.md was. „Ik had nooit gedacht dat het zoo vreeselijk zijn zou." Halsey en ik stonden er hulpeloos bij. Ik had haar wel willen' troosten maar ze duw de mij weg en er was vreemds en nieuws in haar verdriet. Toe n tenslotte de huilbui was overgegaan in 1 iet droge snikken van een vermoeid kind, stab ze aarzelend haar hand uit. „Tante Ray!" fluisterde ze. Een oogen- blik later lag ik op miin knieën naast haar met haar arm pm mijn ha's en haar wang tegen mijn haar raan. „Ik hoor er to ch ook blij zei Halsey plotseling en pro beei de zijn armen om ons allebei heen te tjlaao. Dat gaf een welkome afleiding en Ger.trudo was nu spoedig weer gekalmeerd. Die kleide storm had de lucht gezuiverd. Toch was Lk niet van opinie veranderd. Er moest nog veel worden op gehelderd, v oor ik de kennismaking met John Bailey wenschte te vernieuwen. En Halsey en lertrude begrepen dat wel, om dat ze mij kenden. Nog eens Miss Ederle. De Duitsch—Amerikaansche zwemster „Tru- di" zooals men haar thuis noemt Ederle dankt door wuiven met de hand de menigte voor de bij haar terugkomst in New-York bereide ontvangst. Grooter menschenmenigte was nooit op de been om een zwemster te huldigen. Onze lezers zullen zich herinneren dat wij reeds eerder haar beeltenis hier mochten afdrukken. door een machtsvergrooting aan eene zijde, doch alleen door vermeerderde naastenliefde en de sterke wil tot „begrijpen". Het voornaamste, wat het volk moet leeren, is dit, dat er geen blijvende vrede kan bestaan, dan gegrondvest op rechtvaardigheid. In oude tijden zeide de Profeet, dat recht vaardigheid en vrede elkander zouden om helzen. Zoolang dit niet is geschied, zal er geen blijvende harmonie of vooruitgang zijn. We moeten elkanders gevoelens leeren eer biedigen en niet uitvaren in woest gebral, ook al meent men daarvoor redelijke grond aan wezig te achten. Geef u de moeite u in de gedachtengang van uw buurman te verplaatsen en beschouw al zijn daden van hooger stand punt en in dit licht. Wees in alles meer toegevend, wat nu eens niet zwakheid of goedigheid beduiden wil, doch een levens houding bepaalt, welke een uitvloeisel is van diepe menschelijkheid en de vaste wil tot doorschouwen en vertrouwen. DE TROONREDE. De traditie getrouw heeft H.M. de Koningin op de 21e dezer, de derde Dinsdag van de maand met het voorlezen van de zg. „Troonrede" de nieuwe periode van parlementaire arbeid ingc luid. Als gewoonlijk wordt de publicatie van dit staatsstuk met nogal eenige belangstelling tege moet gezien en wel geen blad, dat zich respec- Hoofdstuk XI. HALSEY VALT DOOR EEN DEKEN. Het was ongeveer half negen toen we de eetkamer verlieten en nog vervuld van het drama van de Bank en wat er nog meer aan vastzat, gingen Halsey en ik wat in den tuin wandelen. Na een poosje volgde Gertrude ons. Het begon donker te worden en de krekels en kikvorschen maakten veel lawaai Verder was het byna beklemmend stil, hoewel het erg mooi was buiten en ik voelde een soort van heimwee naar de stad bij avond,- naar het gestamp van paarden hoeven op straat, naar het licht en de stemmen en het geluid van spelende kin deren. Ik vind het buiten in donker altijd wat drukkend. De sterren, die in de stad door al het electrische licht haast niet te zien zijn, komen hier veel meer uit. Of ik wil of niet, ik zoek altijd naar de enkele exemplaren, die ik bij name ken en dan voel ik me belachelijk onbeteékenend en klein wat nu niet bepaald een prettige gewaarwording is. Toen Gertrude eenmaal by ons was, spra ken we niet meer over den moord. Halsey dacht net als ik, daar ben ik van overtuigd telkens aan ons gesprek van den vorigen avond. Toen we in de oprijlaan heen en weer liepen kwam meneer Jamieson tus- schen de boomen vandaan. „Goeden avond", zei hij terwijlnij tegen ons allemaal boog. Gertrude was altijd maar ternauwernood beleefd tegen hem en ze te.'it, of het wijdt er een woord of wat aan. Niet moeilijk valt het de belangstelling voor deze rede tc verklaren, maar minder gemakke lijk is steeds daarvoor goede grond aan te voeren. Veelal toch is de troonrede in uiterst vage bewoordingen gesteld en heeft men er geen houvast aan. Laat ons echter opmerken, dat het uiterst moeilijk, zelfs niet raadzaam is met veel positieve medcdeelingen voor dc toe komst voor de dag te komen. Zoo zou men dan bouwen op hetgeen wellicht nooit tot werke lijkheid worden zal. Het politieke leven is vol grillige beweging en hoe het zich in latere maanden voltrekken zal, laat zich doorniemand voorzeggen. In korte trekken wenschen we hier een en ander uit de troonrede aan te stippen De toestand van ons land stemt in menig op zicht tot dankbaarheid, al ontbreken schaduwen niet. Met kracht wordt er naar gestreefd de moeilijkheden in handel, nijverheid, land- en tuinbouw en een deel der scheepvaart uit de weg te ruimen. De overstromingsramp in eigen land en de aardbevingsramp in Indië hebben H.M. met deernis vervuld en dankbaar herdenkt zij de daarbij van alle kanten geboden steun. De financieele toestand van 't land blijft zorg eischen. Verlichting van lasten zal slechts bij zuinig beheer mogelijk zijn. De buitenlandsche betrekkingen zijn van de meest vriendschappelijke aard. Het verheugt H,M. dat de Volkenbond door Duitschland's toetreding aan beteekenis gewonnen heeft. Voorbereid en aangekondigd worden eenige nieuwe wetten en voorstellen tot wetswijziging, o.a. een voor stel tot belastingheffing van bepaalde buiten het Rijk wonende Nederlanders en invoering ziektewet, na eenige nader aangeduide wijzi ging. Het streven zal zijn in Indië in inwendige aangelegenheden grooter zelfstandigheid zoo spoedig en volledig mogelijk tot haar recht te doen komen. De Welvaartspolitiek, vooralten bate der inheemsche bevolking wordt met kracht voortgezet. Suriname blijft nog steeds de bijzondere aandacht der regeering eischen. Op Curasao blijft de toestand gunstig. Wijziging posttarieven met ingang van 1 October a.s. In verband met de wijzigingen, welke met ingang van 1 October in de Posttarieven wor- dó« gebracht, wordt in het bijzonder de aan dacht op het navolgende gevestigd. Het port der briefkaarten in het b i n- nenlandsch verkeer is verlaagd tot 5 cent. Voorhanden briefkaarten van 7cent kunnen in de maand October met verrekening van het prijsverschil worden ingewisseld tegen brief- kuikte koeltjes Maar Halsey was vriende lijker, hoewel we geen van allen bepaald uitbundig deden. Gertrude en hij liepen samen door en de detective ging, met mij mee» Zoodra ze ons niet meer konden ver staan, wendde hij zich tot mij. „Hoort u eens, juffrouw Innes*, zei hij „hoe meer ik me in deze zaak verdiep, hoe vreemder ik ze vind. Ik heb erg veel mede lijden met juffrouw Gertrude. Het lijk', er op of Bailey die ze zoo geprobeerd heeft te verdedigen, een groote schurk is; en dat vind ik verschrikkelijk voor haar, nu ze zoo voor hem in de bres is gesprongen". Ik keek voor mij uit in den schemer, waar ik Gertrude's lichte japonnetje tusschen de boomen door zag schemeren. Ze had haar uiterste best gedaan, het arme kind. Wat ze ook gedaan, mocht hebben, ik kon niet anders dan diep medelijden met haar gevoelen. Als zij mij toen maar de heele waarheid had verteld! „Juffrouw Innes", zei Jamieson, „heeft u de laatste drie dagen ook een verdacht in dividu in den tuin rond zien sluipen? Een vrouw? „Neen", antwoordde ik. "Ik heb een huis vol dienstboden, waar ik verder niets van afweet. Maar er is geen vreemde vrouw in de buurt van het huis geweest, anders zou Liddy haar we) gezien hebben, daar kunt u van overtuigd zijn. Die ziet alles" Jamieson keek peinzend voor zich uit. „Het kan besi zijn dat het niets betec- fPIDftltnAWlASAAl per oos per ons kaarten van 5 cent. Nieuwe briefkaarten zijn vanaf 29 September verkrijgbaar. Het port der postpakketten in het bin- nenlandsch verkeer is gebracht voor pakketten van niet meer dan 1 KG. op 30 cent, boven 1 t.m. 3 KG. op 40 cent en boven 3 t.m. 5 KG. op 50 cent. Recht voor expresse bestelling in binncnlandsch verkeer is verlaagd voor brief postzendingen tot 20 cent, voor postpakketten tot 30 cent. Voor verzending naar Nederlandsch Indië, Suriname en Curasao per landmail is liet port evenals per zeepost vastgesteld voor brieven t.m. 20 grain 10 cent en voor elk vol gend gewicht van 20 gram op 5 cent. Voor briefkaarten 5 cent. Deze stukken gaan steeds per landmail, tenzij per zeepost uitdrukkelijk gewenscht wordt. Vanaf 27 September a.s. zijn de nieuwe tarieftabel en het nieuwe tariefboekje verkrijg baar, resp. tegen de prijs van f 0,05 ent0,10 aan het postkantoor en dc hulpkantoren. Serum tegen mond- en klauwzeer. In een vorig nummer deelden we reeds mee dat het Kamerlid Weitkamp er bij de regeering op aandrong het serum ter bestrijding van het mond- cn klauwzeer goedkooper, of zoo moge lijk gratis ter beschikking tc willen stellen. De betrokken minister heeft hierop geant woord, dat tegen kosteloozc beschikbaarstelling Bij Apoth. en Drogisten. kent", zei hy langzaam. „Het is moeiiyk om een goeden kyk te krijgen op de zaak omdat iedereen in het dorp ervan over tuigd is, dat. by den moordenaar gezien heeft, hetzy voor of na de misdaad. En om je een plezier te doen, is de helft ook nog bereid om een beetje te overdreven. Maar de koetsier vaa het huurrijtuig had iets te vertellen dat misschien wel van belang kan zjjD." „Ik geloof wel, dat ik dat verhaal ken. Was het wat het kindermeisje gisteren zei, over een spook, dat handenwringend op hét dak stond? Of misschien het verhaal van den melkboer, die gezien had dat een land- looper zyn boezeroen waar bloedvlekken in zaten, in de beek stond uit to wasschen?" „Ik zag in het half donker dat Jamieson glimlachte. „Geen van beiden", zei hy. „Maar Mat thew Geist, zoo heet onze vriend beweert dat Zaterdagavond om half tien een ge sluierde dame „Ik dacht wel dat het een gesluierde da me zou zijn", viel ik hem in de rede' „Een gesluierde dame", hield hy vol „blijkbaar jong en mooi, zijn rijtuig heeft gehuurd en hem vroeg om haar naarZonne- hoek te brengen. Vlak bij het hek liet ze hem. in weerwil van zijn tegenwerpingen stilhouden en zei, dat ze er d>.n voorkeur aan gaf, om naar het buis te loopen. Zj betaalde hem en hij liet haar daar achter Maar u heeft toch geen dergelflk bezoek gehad is het wel juffrouw Innes?' W v.v.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1