Dot's KWAÏÏA No 4056 Woensdag 29 September 1926 408te Jaargang Rechtsvragen. VOILE MELK KEEPEN püDDig6| Bij Scheren Van week tot week Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 Slechts een merk kan aan de spits staan r smaakt a/s room Kondilis van het tooneel. Bliksemslag. TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 60 ct per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG* EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 rogels: 50 ct. Iedere regel moer: 10 ct. Dozolfdo advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. Bij abonnement lagero rogolprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werker kosteloos beantwoord. Losloopen van rammen. De Burgemeester der gemeente Texel brengt onder de aandacht van belanghebbenden, dat artikel 97 der Politieverordening bepaalt, dat het verboden is, tenzij na verkregen schrifte lijke toestemming van Burgemeester en Wet houders, gedurende het tijdvak van 1 October tot 1 November 1926 rammen in de weide te laten loopen. Overtreding wordt gestraft met geldboete van ten hoogste f 25,—. Texel 23 September 1926. De Burgemeester voornoemd, W. B. OORT. 18—25 Sept. De Staatsdubbeltjes. Er is in de laatste dagen volop stof ge weest voor de bladen. Het ware parlemen taire en politieke seizoen is weer begonnen De naklanken van de Troonrede en de Mil- lioeneonota worden nog geboord in enkele vertraagde persbeechouwingeo, maar ove rigens behoort ook dat deel van de inzet van het seizoen alweer tot het verleden Er is intusschen heel wat over beide onder werpen gescbreven en men beeft kunnen con- stateeren, dat veler oordeel over de milli- oenennota heel wat gunstiger is geweest dan dat over het Staatsstuk waarmee H.M de Koningin ae vereenigde zitting der Staten Generaal heeft geopend. En het is inderdaad ook een bescbouwiDg over de financieele toestand die het zeer ernstige streven vaD Jnr. de Geer verraadt om ons" land voor onaangename verrassingen in de toekomst te vrijwaren. De bescheiden verlichting d6r belastingen door de regeering in uitzicht gesteld, moge baar rechtvaardiging vinden Id de guostige toestand van de Staatskas op het oogenblik, dank zij de overschotten door het ruimer vloeien der middelen, dan verwacht was, dooh de minister heeft ook duidelijk in het licht gesteld, dat bet peil der uitgaven zich nog steeds op bedenke lijke hoogte bevindt. Ia 1913 was het bedrag der gewon9 staatsuitgaven nog „slechts" f 219 millioen in 1920 was dit gesteges tot f613 millioen en sedert is het cyferin de buurt van dit bedrag gebleven. Als men 6Chter bij de veigelQking tus- achen 1913 en thans bet indexcijfer 170 als maatstaf aanlegt, zouden de gewone uitgaven een niet booger bedrag r'an 354 miljoen gulden aanwijzeD. De notm der uitgaven ia dus wel zeer geategen en het i9 op grond .daarvan dan ook, dat de Minister iu zijn millio6nennota de nood zakelijkheid van bezuiniging of zooals hy het noemt, beperkiüg van collectieve be hoeften, met nadruk naar voren brengt. De minister waarschuwt er tegen „het doel punt reeds bereikt te achten met de ge ringe verlichting, die thans mogelijk werd, en veel méér nog hiertegen, dat door ver slapping van de drang tot bezuiniging ook deze onvoldoende verlichting weer in de waagschaal zou worden gesteld.' Hei streven der regeering is daarom gericht op een voortgezette bezuiniging. Men kan zeggen, dat de beschouwingen van de Minister over het perspectief onzer Staatsünanc ën de domper zett n op het op timisme van hen, die, op grond van de meevallers en de overschotten, meenen dat we er nu al z(jn. Van het Binnenhof. De beide Kamers hebben zich weer voor het nieuwe parlementaire jaar geïnstalleerd. Verschillende huishoudelijke werkzaam heden zjjn afgedaan en in de Tweede Kamer heeft men alvast een klein voorspel gehad van de komende groote debatten. De soc. democraten hebben hun [protest laten hoort n tegen het wat naar achteren schuiven op de agenda van hun ontwape ningsvoorstel en daarbij is het al weer tot een kort scherp en hatelijk debatje ge komen, dat weinig goeds belooft voor de toekomst wat de stemming der Kamers betreft. Eenige interpellaties. Ook zijn er in de Kamer weer eenige interpellaties aaugevraagd en een paar daarvan betreffen de militaire aange legenbeden, die in de laatste dagen zoo zeer van zich hebben laten spreken. De relletjes van de militairen te Assen, waar over ook door bet Kamerlid Schapers pcbriftelijke vragen tot de regeering zjjn gericht, alsmede die te Ede zullen'een punt van bespreking in de Kamer uttmaken. En ook zal er gesproken worden over de be vordering van majoor Froelmg, wiens Daarn in de bladen in verband met de ge forceerde marsch in Limburg herhaaldelijk is genoemd. Een bevordering, die inder daad 6en eenigszins provoceerend karakter draagt na de publicatie van het offrcieele rapport, dat deze commandant wel zeer st6rk in gebreke beeft gesteld. Er is over deze aangelegenheden iiT de laatste dagen heel wat meer geschreven dan over de groote legermanoeuvres, die in de afgeloopen week in Gelderland zjjn gehouden en die een vlot verloop hebben gehad. Uit Genève. De Volkenbonduvergaderiüg te Genève is gesloten. Doordat de voorzitter Nintstisj baast begon te kragen is in de laatste dagen het werk nog een beetje afgejaagd moeten worden. Maar de vergadering ts tenslotte gereed gekomen en beeft in de laatste zit- tingsweek nog verschillende belangrijke besluiten genomen. Op grond daarvan mug de bjjeenroepiDg binnen afzienbare tijd vao een internationale economische en een dito ontwapeningsconferentie worden verwacht Ook is er gehandeld over Amerika's toe treding tot het Internationale Gerechtshof te 's-Gravenhage ten aanzien waarvan de regeering te Washington op een v(jftal punten voorbehoud had gemaakt. Men mag de hoop koesteren, dat Amerika eerlang zal toetreden, al zal op 6cd eDkel voorbe houd nog nodere bespreking noodlg bljjken. De Resultaten der Volkenbonds vergadering. De kopstukkeu van de Volkenbond heb ben het einde dor vergadering niet meer meegemaakt. Briand, Chamberlain en S:re- semann zijn reeds eerder afgereisd. Cham berlain is voor bjj naar Londen terugkeerde eerst nog wat gaan spelevaren op de blau we watereu der Middellanische Zee, doch Bri and en Stresemann zijn dadelijk naar de hoofdsteden van huD land teruggekeerd. En het eerste werk van beiden na hun terug komst is geweest, hun respectievelijke regteriigen op de hoogte te stellen van de resultaten van hun gemeenschappelijk un stapje naar Tnoizy. Wat de beide ministers van bun besprekingen verteld hebben is niet gepubliceerd, maar uit de berichten kan worden opgemaakt» dat zoo wel te Parijs ais te Beilijn met belangstel ling kennis van een en ander is genomen en bij beide rege6riDg6n de wenscb tot uiting is gekomen om de aangeknoopte onderhan delingen voort te zetten. Zuoals men weet hebben deze voornamelijk geloopen over verlichting van de bezettingslasten en samenwerking op eeonomitch gtbied, in 'i kort over een FranschDuitsche toenade ring. Er zullen nog wel heel wat tijd eD heel veel onderhandeling voor noodig zijn voordat de goede voornemens in daden worden omgezet, doch men schijnt vol goede moed eD goede hoop te z(jD. De opzienbarende rede van Stresemann. Van goede meet en goede hoop getuigt ook de rede, die Sire.-emaun aan de voor avond vaa zijn veitrek uit GeDève in een bieravoud van de Luitsche kolonie aldaar, gehouden heeft, StresemaoD was daaronder vrienden en heeft misschien ietwat meer gezegd dan hy verantwoorden kon althans dan wenscbelijk was gezegd te worden. Een Duitsch nationaal journalist heeft daarbjj sommige van z|jn verklaringen Dog wat aaDgedikt en hem zelfs woorden in de moDd gelegd, die bij niet gezegd had. Toen een en ander gepubliceerd was heelt S resemann oomiddellijk in een persbijeenkomst ver schillende dingen trachten recht tezetteD, maar bij beeft de onaangename indtuk, die zijn rede vooral te Parijs heeft gemaakt, met beelemaal kunnen wegDemen. S'rese- mann had n.i. met zooveel woorden te kennen gegeven dat wat de bezettingsasn- gelegenheden betreft een wijziging van het verdrag van Versailles onvtTmijd< l(jk zou zijD. Te Parijs vroeg men dadelijk met eenige ongerustheid, wat Briand toch wel aan Stresemaon beloofd mocht hebben. En de Franscbe nationalisten hebben er dadelijk munt uit trachten te slaaD. Ongetwijfeld beeft Stresemann, in de vroolijke stemming van de avond, z|jn mond een beetje voorbij gepraat. Men is nu eenigszins benieuwd naar wat Poiocaré, die te Bar- le-Duo een rede zal houden, over de zark zal zeggeD. Vooral wat de schuldvraag van de oorlog betreft. Een bericht uit Athene heeft de mede deeling gsbracht, dat Kondilis zich uit de politiek heeft teruggetrokken. De door hem ingestelde regeering biyft echter aan bet bewind tot na de algemeene verkiezingen Kondilis is blijkbaar, door de tegenstand tot dit besluit gekomen. Primo op het slappe koord. Primo de Rinèra, de SpaaDScbe dictator, denkt er blijkbaar nog niet over, om heen te gaan. Hy laat af en toe bekendmaken, dat de rust in bet laDd volkomen is, doch volgens andere berichten bereiden zijn tegenstanders een uitgebreide actie voor om de dictator omver te werpeD. Indien men die berichten gelcoven mag, dan zal een uitbarsting Diet lang meer op zich laten wachleD. Maandagmorgen ontlastte zich tusschen half elf en elf uur boven ons eiland een hevige donderbui, welke van zware slagregens en hagel vergezeld ging en, op een paar plaatsen brand stichtend, belangrijke schade heeft aan gericht. Langs de schoorsteen zich een weg banend sloeg de bliksem onder het ratelend geweld van de donder in de woonkamer van de heer G. Zijm, wiens boerderij aan de Hallerweg niet ver vaa den Burg gelegen is. Een brandend voorwerp sloeg tegen de grond en zette in een oogwenk de kleine hoeve in vuur en vlam. Gelukkig bevond zich niemand in dit vertrek, wel in het aangrenzende, zoodat de bewoners de man was in den Burg ter makt tijdig konden ontkomen. Voor zooverre de omstan digheden dat toelieten, werd eenig huisraad, eenige potten boter, etc. in veiligheid gebracht. In een ruime voorraad hooi en wol vonden de vlammen gretig voedsel, zoodat slechts weinig behouden kon worden. De autoriteiten te den Burg werden spoedig met de brand in kennis gesteld, waarop in allerijl de motorspuit in gereedheid werd ge bracht en, getrokken door een vrachtauto, na korte tijd op het terrein verscheen. Met kracht werd het blusschingswerkter hand genomen. Van alle zijden werd hulp geboden doch evenwel met slechts poover resultaat. Met zulk een kracht greep het vuur om zich heen, dat binnen weinig tijds de dappere spuit gasten ten spijt een enorme verwoesting was aangericht. De nieuwaangebouwde keuken een klein deel van het woonvertrek en een varkenskot bleven behouden. Vee is er niet omgekomen. De getroffene is laag verzekerd. géén Pijn en naschrijnen of stukgaan der huid, indien nien vóór het inzeepen de baardoppervlaktc inwrijft met Doos 30, Tube 80 ct PUROL Op eenige afstand, van de verbrande hoeve ging een schuurtje van de heerD. Cz. Bakker, door de bliksem getroffen, in vlammen op. De telefoonlijn met den Hoorn, in aansluiting met no. 1 aldaar, weigerde haar dienst. Aan één der wieken van de molen der fa. Dros te Oudeschild werd eenige schade toege bracht. Bewoners der in de nabijheid staande huizen en enkelen, die zich bij de molen bevonden, werden als het ware tegen de grond gedrukt, doch lichamelijk letsel schijnt niemand bekomen te hebben. Dat er niet meer schade aan de molen is toegebracht is zeker wel te danken aan het feit, dat zij voorzien is van een bliksemafleider. Gedurende een koet, doch hevig onweer.dat Zaterdag boven Texel woedde, werd 'n schuurtje van de heer P. Dalmcijcr in „deMars" gedeel telijk vernield en raakte de telefoonlijn Terschelling—Helder althans het gedeelte van deze lijn, gelegen tusschen den Burg en Helder defect, welke fout echter spoedig werd hersteld. 't Texelsche Schapenstamboek. Op Zaterdag 2 October a.s. houdt dc ver- eeniging „Het Texelsche Schapenstamboek" op de veemarkt te Hoorn een markt van ge registreerde ramlammeren. Sportnieuws. Texel II speelde Zondag 1.1. opeigen terrein een aardige wedstrijd tegen Helder III (le cortip. wedstrijd thuis), welke eindigde met gelijkspel: 2—2, Texel I trad te Helder tegen Helder II in het veld, aanvankelijk met 10, na de pauze met 9 man, waarin een van de redenen ligt, waardoor onze club geen overwinning boeken mocht. Ging de rust in met 2—0 voor Helder II, in weerwil van inspanning aller krachten kwam het eind met 0—4 voor Texel I. Rechtskundige adviezen. Een onzer rechtskundige medewerkers de heer M. V. Polak, slaagde Maandag 1.1. te Leiden voor het doctoraal examen in de rechten, vrije studie. DE MOK. Ter beschikking gesteld. Bij beschikking, van de minister van marine a.i. zijn de luit. ter zee 3e kl. W. A. Looff, B. Hessig, W. S. van Braam en D. Gestel, ge plaatst op het vliegkamp alhier, ter beschikking gesteld. OUDESCHILD Zwembad. Naar we vernemen bestaan er plannen, om beoosten de haven een zwembad in te richten. Enkele heeren van Helder zijn op Texel ge weest om de plaats te bezichtigen zoodat we er eerstdaags wel meer van zullen vernemen. Volksfeesten. De feesten, welke hierin het laatst der vorige week werden gehouden, mogen goed geslaagd heete.n. Vrijdagmiddag was het feest voor de kleintjes van de bewaarschool, die op 't feest terrein allerlei spelletjes deden en rijkelijk wer den onthaald. Zaterdagmorgen om negen uur begonnen de feestelijkheden met een optocht door het dorp met aan de spits een twaalftal versierde fietsen en opgeluisterd door de opge wekte tonen van een tiental leden van het fanfarecorps. Voor de middag stonden ver schillende wedstrijden vOor de schoolkinderen en na de middag die voor de ouderen op het program. De deelname hieraan was groot, terwijl alles wat beenen had om te loopen op het feestterrein tegenwoordig was. De verschil lende spelen werden vlot afgewerkt, zoodat het werkelijk amusant was, om alles gade te slaan. Van de wedstrijd „versierde fietsen" was ver bazend veel werk gemaakt. De eerste prijs verwierf mej. Wilh. Blom, die haar fiets in een botter had herschapen met volle zeilen. Werke lijk een knap stuk werk en onaanvechtbaar heeft het de eerste prijs verdiend. De feestdag werd 's avonds te ongeveer acht uur met een optocht langs het dorp besloten. Alle kinderen met een lampion voorop de onvermoeid blazende muzi kanten. Langs de dorpsstraat waren draden gespannen, waaraan tientallen lampions hun licht verspreidden. Een fantastisch schouwspel was het en een waardig slot van het in allen deele goed geslaagde feest. Pluvius was de feestvierenden goed ge;ind: hij zond zijn regenbuien juist toen spelen en optocht waren afgeloopen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1