Back in No 4057 Zaterdag 2 October 1926 4O"0 Jaargang Rechtsvragen. Uit de Vogelwereld. ^FEUILLETON DE WENTELTRAP 3 SS fea Van dit en van dat. Een Appeltaart Dn Decker's Bakpoeder NIEMEUER'S IIEMEIJER'S ABONNEMENTEN: ADVERTENTIËN: Rechtskundige vragen, door een abonné ondeïteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werker kosteloos beantwoord. Texel en de Patrijzen. De Koningin en de Padvinders. Binnenland. Tc WaddiDxveon is een groote meubelfabriek afgebr&cd, waardoor 70 arbeiders werkloos werden en 3 ton scna is aangericht. De brand is vermoedelijk in de machinekamer ontstaan on kon, mede doordat de plaatselijke blusschings- middelen in slechte staat verkeereD, Diet worden bedwongen. De fabriek en een Aangrenzend woonhuis brandden af. Alles was verzekerd. Buitenland De Taal der Talen: Esperanto. Twee jaar geleden maakte de Hon gaarsche muziekleorares Mizzi Scbonau op het Esperanto-congres to Salzburg kennis met de Engolscbe advocaat Cole man uit Streatham. Alle gesprekken werden Datuurlijk in de wereldtaal g« het tweede geheim vonden. In ieder geval ga ik er heen om een onderzoek in te stellen. Gertrude wilde mee gaan, maar ze zag er zoo slecht uit, dat ik er op stond dat ze thuis zou blijven. Ik riep Liddy om haar naar bed te brengen en toen gingen Halsey en ik op weg. Het gras was zwaar bedauwd en echt iets voor een man koos Halsey den.kortsten weg over het grasveld. Hal verwege bleef hij echter stil staaD. voetd. Zij vatten liefde voor elkaar op maar na aflrop van het congres vertrok ieder naar zijo heimat. Na 2 jaar lang in het Esperanto te hebben gecorrespon doerd beslolen zij „de" gewichtige staj te doen. Op 9 October zullen zij te Londen in de echt worden verbonden Met speciale machtiging van de aarts bisschop zal voor de eerste keer do trouwdienst in het Esperanto worden gehouden. De bisschop van Wellesden heeft daartoe zelfs (ei Espennton.de geprepareerd. Reeds eerder mochten we opmerken, dat Esperanto geheel beantwoordt aan de eischeD, welke aan een weieldtaal mogen worden gesteld. Het ligt dus zeer voor de hand, dat steeds meerderen tiaebten deze taal machtig te worden Niet alleen stelt de taal ben in staat te correspondeeren met de heele wereld om zoo onze kennis van land en volk uit te breiden, eveneens is z(j de sleutel, die u een schat van litteratuur zonder moeite ontsluit. Ge weet toch, dat dui zenden boeken van gezaghebbende schrij vers in 't Esperanto zijn overgebracht en bet aantal oorspronkelijke werken in de wereldtaal belangrijk is. Wie eenmaal Fransch, Duitscb en (of) Engelsch stu deerde zal de verrassend eenvoudige en boogst practiscbe bouw van 't Esperanto onmiddellijk opgevallen. Een onbetwist baar feit is dan ook, dat oen aantal maanden Esperanto-studie ons in vele gevallen verder breDgt dan een paar aar studie van welke moderne taal ook. Wie het in dezen Diet mot ons eens is late zijn stem hooren. Richt lw cor respondentie aan de Redactie van de Texelsche Courant en we zullen een en ander desgewenscht nader toelichten. De Saksische st-aatsbegrooting wijst een tekort aan van 72 miljoen mark. XELSCHE COURANT DEN BURG: 50 cL por drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 cL p. 3 maanden. Losse nummers: 3 cL DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG. EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE:N.V.v/h LANGEVELD&DE ROOIJ SDEN BURG OP TEXEL Van 1-5 regels: 50 cL Iedere regel moor: 10 ct. Dozolfdo advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokend. Bi] abonnement lagere regolprl|s. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 :s POSTBUS: N°. 11 (Door een medewerker van de „HaagschePost.") Wie Hildebrand's „Camera Obscura" gelezen heeft, herinnert zich zeker de tragische geschie denis van „Teun de Jager". Wat een moeite deed Teun, om zijn woord gestand te kunnen doen, om niet alleen „haar", maar ook „veeren" aan Zijtje te kunnen toonen, en hoe sarrend vlogen de vluchten patrijzen telkens te spoedig op, om met succes het zoo begeerde wild te kunnen bemachtigen! De schrijver was wel op de hoogte van de bewegingen, die de patrijzen kunnen maken, wanneer de jager ze vervolgt. Ieder, die wel eens op deze vogels jacht heeft gemaakt, weet het, dat ze soms danig ril kun nen zijn en er geen aankomen aan is. Juist het sarrende, van het telkens buiten schot op vliegen, komt zoo meesterlijk uit in „Teun de Jager." Kwartels en patrijzen vormen tezamen de familie der Perdicidae, en dat de kwartels in vorm veel overeenkomst hebben met de patrijzen, weet ieder, die ze kent. De patrijs is evenwel veel grooter dan de kwartel. Dat de patrijs ook nauw verwant is aan onze hoen ders, blijkt wel dadelijk uit de kleine kop, waarvan de snavel eenigszins gekromd is, en verder uit het geheele model, alsmede uit den van een kop voorziene slokdarm. Ook vindt men bij de patrijzenhanen meermalen sporen aan de pooten. Het is hierom, dat de patrijs gewoonlijk veldhoen en door de jagerkortweg hoen wordt geheeten. De patrijs wordt wetenschappelijk genoemd Perdix perdix. Sage en volksgeloof hebben dikwijls namen doen geboren worden, die blij vend zijn, en die ook duiden op de eigenschappen van dieren en planten. Zoo is ook voor het dikwijls laag vliegen van de patrijs en voor de naam het volgende verhaald: „Perdrix was de zoon van Daedalus' zuster, die door deze uit ijverzucht van de toren van Mfnerva's tempel geworpen werd. Minerva evenwel had mede lijden met de jongeling en veranderde hem bij zijn val in een patrijs. De naam Perdrix of Perdix bleef behouden en bevreesd zijnde voor de val, durft de vogel zich nogaltijd niet hoog boven de grond begeven." Niet alleen vliegen de patrijzen niet hoog, maar ook zijn ze bang om over water te gaan, althans wanneer dit eenigszins breed is. Er zijn jagers, die verhalen dat de dieren duizelig worden wanneer ze water onder zich zien, en dan vallen en verdrinken. Vandaar dat de patrijzen dan ook wel langs rivieren trekken, maar er niet overvliegen. Verklaarbaar is het dan ook, dat eilanden, hoe geschikt ze ook zijn voor het leven en de vermenigvuldiging dezer vogels, doorpatrijzen niet bewoond zullen worden, wanneer men ze er niet plant. Zoo is er een tijd geweest dat op Texel vele exemplaren voorkwamen in de duinen, die er zoo bijzonder geschikt voor Naar bet Amerikaansch van MARY ROBERTS RINEHART. 25) )o(— Toen keerde ze zich om en liep langzaam en met een zekere waardigheid de trap op. Wij bleven met z'n drieën beneden staan en keken beurtelings naar de deken en naar elkaar. „Het is hier warempel een eeuwigduren de nachtmerrie", viel Halsey uit. „Ik heb net een gevoel of we drie vreemden zijn, die betaald hebben voor het voorrecht om in dit spookhuis te mogen blijven en dat we er toch buiten staan. We zitten om zoo te zeggen op het dak. Af en toe krijgen we een glimp van wat er daar binnen ge beurt, maar echt meespelen doen we niet." „Denk je", vroeg Gertrude, „dat die de ken werkelijk voor Thomas bestemd was?" Thomas stond naast dien magnoliastruik" antwoordde Halsey, „toen ik juffrouw Watson achterna liep. Het komt hier op neer, tante Ray. Het mandje van Rosie en de deken van juffrouw Watson kunnen maar één ding bettekenener houdt zich iemand verborgen of wordt verborgtn ge houden in de portierswoning. Het zou me niets verbazen als we daar den sleutel voor i'*r" >- y -r, DeuP„beLde ,Cadvindcrs z'Jn de gasten geweest van H M de Koningin, die hen uitnoodigde od haar Scheveningsche villa „Ruygenhoek" het avondmaal te gebruiken, nadat zij hen eerst op een wandeling ontmoet en met hen gesproken had. Een heele eer voor de jongens, die zich deze invitatie hun geheele verdere leven wel zullen blijven herinneren. zijn .Ze broedden er geregeld en de jacht was er mooi. Doch eierenzoekers roofden de nesten en stroopers schoten de vogels weg, en zoo werden ze geheel uitgeroeid. Later heeft zich geen patrijs meer op het eiland laten zien. Wel komen er patrijzen voor inde Noordhollandsche duinen tot aan Huisduinen, maar geen enkel exemplaar waagt het over het slechts smalle Marsdiep te vliegen. Wil men dus op Tex'el weder patrijzen hebben, dan moet men ze'er heen brengen, doch men is er dan ook vrijwel van verzekerd, dat ze het eiland nimmer ver laten zullen, althans niet vrijwillig. Nu in de broedtijd een gedeelte der duinen bewaakt wordt zouden de nesten gespaard kunnen blijven en zou men weder een prachtige patrijzenstand op het eiland kunnen krijgen. „Wij moesten maar liever op het pad blijven," zei hij. „Dit is geen grasveld, het lijkt wel een weiland. Wat voert de tuin man tegenwoordig uit?" „We hebben er geen", zei ik. Op 't oogenblik zijn we al dankbaar dat we op tijd te eten krijgen en>dat de kamers ge daan worden. De-tuinman die hier boort, werkt nu op de club „Help mij morgen onthouden dat ik iemand uit de stad hierheen stuur. Ik weet er een, die buitengewoon geschikt is." Dit schijnbaar onbelangrijke gesprek moet ik even herhaleD, omdat de tuinman, die Halsey ons den volgenden dag stuurde een zeer belangrijke rol speelde bij de gebeurte nissen die zóó eigenaardig waren, dat het heele land er belang in stelde. Maar op dat oogenblik had ik de grootste moeite mijn rokken droog te houden en ik schonk weinig of geen aandacht, aan wat mij toen een zeer onbeduidende opmerking toescheen 9 «jtdcpo'* Is goedkoop, v&eJzasin en gezond, mits geiakk m. een voor direct gebruik gereed Gistpocdcr. Backin vervangt de Gist. Met Backin rijst het deeg onder het bakken. 125 gr boter f 0.35 marg f 0.15 125 gr. suikerca. 0.07 3 eieren0.18 200 gr. tarwebloem .."ca. 0.17 1 pakje Dr. Oetkcr's Backin 0.07'/i 'V. liter melk0.04 750 gr. geschilde appelen ca^ 0.18 f 0.86 Bereiding: Men rocre boter en suiker tot room en voege na elkaar de eierdooiers, het met Backin vermengde meel en zooveel koude melk erbij, dat men een klontcnvrij deeg krijgt. Daarna roere men het stijfgeklopt' eiwit door de massa, en vuile er een ingevet' ten springvorm mede; men belegge het deeg met de geschilde in 6 stukken gesneden appe len. hestrooie het met suiker en bakkc het on* gevcer A uur. Inplaats van appelen kan men ook ontpitte pruimen nemen Men lette vooral op Backin van Dr. Oetkcr, en dat op elk pakje als Ecnige Importeur, E. Ostermann fx Co., A'dam, vermeld zijn. Waar niet verkrijgbaar wende men zich direct tot deze Importeurs, die op aanvrage ook een g r a t i s'rcccptcnboekjc toezenden. Ik wte3 Halsey waar ik Rosie's maDdje had gevonden met de scherven van mijn mooiste porcelein er in. Hij was er nogal sceptisch over. „Waarschijnlijk is het Warner geweest" zei hp toen ik klaar was. „Hjj zal het be gonnen zijn om Rosie aan 't schrikken te makon en toen de gebroken stukken van den weg opgeraapt hebben, omdat hij wist dat zij de banden van de auto zouden ver nielen". Waaruit al weer blijkt hoe dicht- een meDSch bij de waarheid kan komen en er toch heelemaai naast kan z(Jd. Bij de portierswoning was alles rustig Beneden in de zitkamer brandde licht en boven in een van de kamers zagen we een vaag schijnsel van een andere lamp. Halsey bleef staan en bekeek het huisje eens goed „Ik weet het niet, tante Ray', zei h(j weifelend, ,hef lijkt me dat u als vrouw er zich maar buiten moest houden. Als er soms een vechtpartij van mocht komen, moet u den tuin in vluchten „Ik blijf hier", zei ik terwijl ik de kleine veranda opliep en op de deur klopte. Thomas deed zelf open, hij was volledig aangekleed en maakte een volkomen gezon den indruk. Ik had de deken over mijn arm Hier breng ik je de deken, Thomas", zei ik. „Het spijt me, dal je zoo ziek bent.' De oude man staarde eerst naar mij en toen naar de deken. Onder andere omstan digheden zou zijn verlegenheid belachelijk geweest zyn. por oo» per ono „Watl Niet ziek?" zei Halsey achter m(j Thomas scheen iets met zichzelf overlegd te hebben. Nu kwam hg buiten op de veranda en deed de deur zacht achter zich dicht. „U moest naar binnen komen", zei hjj fluisterend. „Het is nu zoo ver, dat ik niet meer weet wat ik doen moet en den een of andereD dag komt het toch uit." Toen maakte hjj d) deur weer open en ik ging naar binnen. Halsey vlak achter mij aan. In de zitkamer wendde de oude neger zich vol waardigheid tot Halsey. „Gaat u hier maar zitteD, meneer", zei hjj. „Hier is meer vrouwenwerk te doen." Het ging wel heel andera dan Halsey verwacht had. Hg ging aan de tafel zitten met zjjn handen in zjjn zakken en keek naar mg terwijl ik achter Thomas aan de smalle trap op liep. Bovenaan de trap stond een vrouw en even later zag ik dat het Rosie was. Ze schnk merkbaar, maar ik zei niets. En toen wees Thomas naar een deur, die gedeeltelijk open stond en ik ging naar binnen. In het huisje waren boven drie slaap kamers, die allemaal goed gemeubeld waren In deze, de grootste en mooiste, brandde een n chtlicht en bij het schijnsel daarvan kon ik een wil ijzeren ledikant onderschei- dtn Er lag een meisje in te slapen of mis schien was 70 nall bewusteloos, want af en toe hoorde ik ha*r wat mompelen. Wordt vervolgd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1