40,,e Jaargang o 4059 Zaterdag 9 October 1926 Eechtsvragen. de Landbouwwereld. DE WENTELTRAP 'nHuis&potheek voor 60 centen M/MDELTJft r PUDDIN6 MIEMEIJER'5 FEUILLETON A J D's Texelsche Berichten Gemengd Nieuws EMEIJER ABONNEMENTEN: UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD&DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 Uwsmaah.Uw aard, Is'lbuigen waard. EXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 cL per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 rogels: 50 ct. Iedere regel meer: 10 ct. Dezolfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. Bi) abonnoment lagere regelprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN chtskundige vragen, door een abonné erteekend en onder 't motto „Recht" ons bureau (Parkstraat) ingezonden, den door onze rechtskundige mede- ker kosteloos beantwoord. Deskundig bodemonderzoek is voor een loonend bebouwen van de grond van zoo groote beteekenis, dat geen landbouwer rusten mag, alvorens hij zich met de uit slag hiervan op de hoogte heeft gesteld Het doet ons genoegen, de heer H. Klimp (Z.Eierland) bereid te hebben 'gevonden aan dit bodemonderzoek nogmaals een artikel te wijden. We zijn er van over tuigd, dat zijn letteren met belangstelling zullen worden gelezen. Iets over bodemonderzoek, door H. KLIMP. III. 't begin van dit jaar heb ik de aandacht :stigd op het nut van bodemonderzoek. Dik- worden verkeerde meststoffen toegediend ■door de opbrengst in ongunstige zin wordt vloed. Ik heb toen door enkele voorbeelden etoond, dat de bodem in de verschillende 'ers niet zelden in een ongunstige toestand eertsoms zuur, soms een grote overmaat kalk. Ik wil nog even op deze zaak terug- en en nu een blik werpen op landerijen :n de nieuwe polders. Ofschoon het wel r is, dat weilanden, lijdend aan overmaat aan of aan een zure toestand van de bodem, door niet zelden te weinig opbrengen en'n eerd plantenklecd dragen springt op bouw- een verkeerde bodemtoestand toch eerder oog door het lijden der gewassen, jen enkele jaren geleden de verplichting I opgelegd weiland te scheuren zag ik eens j de Waal haver op zoo'n gescheurd perceel r 't algemeen is het gewas totaal mislukt, en langs de tuinwallen stond het prachtig, raan leed uitermate sterk aan de Veenkolo- haverziekte, in sommige streken ook wel schuimaardeziekte genoemd. Wat was nit geval In de loop der jaren was het land weiland veel te sterk bemest met schuim- e en kalkpuin. Langs de tuinwallen was i kalk gestrooid. er was zeer duidelik te zien, dat de hoe- heden kalk, die als bemesting waren toege- id, veel te groot waren genomen. Het is wel ;r, dat het weiland vroeger heeft geleden deze overmaat aan kalk en dat het, nu het r groen gemaakt is, daaraan nog lijdt, in de andere zijde van hetzelfde dorp ligt boerderij, waar jaren achtereen de oogsten zeerste hebben geleden aan de zuurheid van ;rond. Een paar jaar geleden zag ik er gerst rten, welke gewassen nagenoeg geheel mis- :n. Erten en gerst waren op dergelijke id in 't geheel niet op hun plaats, terwijl bemesting met superfosfaat de zaak nog r bedierf. jn een stuk land van bovenbedoelde boer- is nog een monster grond onderzocht door Rijkslandbouwproefstation. Naar het Amerikaanseh van MARY ROBERTS RINEHART. )o( [at betreft de reden waarom Louise uit fornië was gevlucht, of waarom ze niet de Fitzhugt was gegaan of naar nissen in de stad daar wist hij even aig van als ik Door den dood van haar Cvader en het vooruitzicht dat de familie liddellijk terug zou komen, was de toe- id steeds onmogelijker geworden. Ik reep wel dat Thomas even opgelucht als ik over den loop die de zaken >men hadden. Van den dood. van haar sr en van haar broer wist ze niets, lies bij elkaar genomen was het eene Mm in de plaats van het ander geko- Ik wist nu waarom Rosie dat mandje borden en schalen had meegenomen, ir ik wist niet wie haar in de opryiaan aangesproken en gevolgd was. Ik wist dat Louise in de portierswoning was ir ik wist niet waarom. wist dat Arnold Armstrong in den it waarin hij vermoord werd, een paar in de portierswoning was geweest, ir dat bracht mij nog niet dichter bij )plossing van de misdaad. Wie was de goed voor brand-, snij- en stootwonden, verouderde wonden, zonnebrand, aam beien, spierpijnen, spit, rheumatische pijnen, wintervoeten, springende handen en nog veel meer, koopt ge met een pot Akker's Kloosterbalsem, de snel werkende merkwaardige veelzijdige zalf. De uitslag van 't onderzoek luidde aldus Humusgehalte 4,2 pet. Aanwezige humus per HA. en 10 cM. bouwvoor 53000 KG. Kalktoe- stand 25. d.w.z. dat 1000 KG. humus neutraal (niet zuur cn niet te kalkrijk) wordt, na toevoe ging van 25 KG. zuivere mergel. Het bleek dus dat deze grond sterk zuur was en dat een kalk- bemesting beslist noodzakelik is. Zonder bodem onderzoek was jaren lang voortgesukkeld, tot dat eindelik de ogen opengingen en de oorzaak van de kwalen werd gezocht en gevonden in de hoge zuurgraad van de bodem. Ten Z.W. van den ,Burg gaf een boerderij prachtige gelegenheid om de nadelen van een te zure bodem te konstateeren. Op een stuk land was een plek, waar 't gewas steeds te niet ging. Door hetzelfde stuk liep een strook, waar de planten steeds minder groeiden. Grondon derzoek leerde, dat de bodem van de eerstge noemde plek zeer sterk zuur was en die van de strook zuur. Het gehele stuk land is in de loop der jaren zeer waarschijnlik wel eens met kalk bemest, doch waar zich nu telkens de slechte strook vertoonde bevond zich tot voor korte jaren een tuinwal, terwijl de slechte plek bos grond is. Hier is kalkbemesting dus uitgebleven met als gevolgzure grond. Nabij dezelfde boerderij mislukte zeker jaar een HA. gerst geheel. Plantenziekten waren niet waar te nemen, zodat de oorzaak in de bodem werd gezocht. Een onderzoek aan 't proefsta tion maakte uit, dat de bodem te zuur was voor gerst. In overleg met het proefstation is het land bemergeld. Op een andere boerderij mislukten bieten en een gedeelte van de gerst. Onderzoek leerde, dat de grond zuur was. Nabij den Burg ging haver geheel verloren aan de Veenkoloniale haverziekte. Er werd grote kalkovermaat gekonstateerd, terwijl bovendien nog bemest was met Chili, waardoor de kwaal nog verergerde. Ik zou nog wel meer voorbeelden kunnen aanhalen doch 't bovenstaand is m.i. voldoende om aan te tonen, dat de juiste bemesting slechts gegeven kan worden, als men de toestand van ale grond kent. Is dat niet het geval, dan moet de grond worden onderzocht. De kosten van het onderzoek zijn niet hoog in vergelijking met de voordelen, die er aan verbonden zijn. Het is te voorkomen, dat men meststoffen strooit, die, inplaats van te helpen, tegenwerken, de oogst van 't zelfde jaar verminderen en dik wijls in nadelige zin nog nawerken voor een volgende oogst. In bijna alle landbouwbladen wordt op 't zelfde aanbeeld gehamerd. Ik heb door enkele voorbeelden willen aantonen, dat het ook voor Texel ten zeerste nodig is de toestand van de bodem beter te leren kennen. middernachtelijke indringer, die Liddy en mij den schrik op 't lijf hadden gejaagd? Wie was er in den waschkelder gevallen Was de man, op wien Gertrude verliefd was, een slachtoffer of een schurk De tyd moest het antwoord brengen op al deze vrageD. Hoofdstuk XIII. LOUISE. De dokter uit Englewood kwam al heel gauw en ik ging met hem naar boven raar het zieke meisje. Halsey was bezig de auto in orde te maken met dekens en kussens en Gertrude luchtte de kamers van Louise in het groote huis. Haar eigen zitkamer, slaap- en kleedkamer waren door ons heelemaal niet gebruikt. Ze lagen aan het eind van den Oostelijken vleugel, achter de wenteltrap. Het meisje zelf was veel te ziek om te merken wat er met haar gebeurde. Toen ik haar met behulp van den dokter, die zelf eenige dochters had, tenslotte in het groote huis naar bed had gebracht, viel ze in een soort van koortsachtigen slaap die tot des morgens toe duurde. Dokter Stewart bleef bijna den heelen nacht bij haar waken terwijl hjj haar af en toe medicijnen gaf. Later vertelde hij mij dat zij maar ternau wernood ontsnapt was aan longontsteking en dat hij ook bang was geweest voor hersenkoortsen. Ik zei dat ik blij was dat het in ieder geval niets besmettelijks was Na het ontbijt verdween hij; hp dacht PUDDIMGFA0RIEK A.J.POlAK-GRONmOEn Voor het Kind in de Venen. Namens de propaganda-commissie van het Landelijk Comité voorde Drentsche Veenkinde- ren vestigen wij gaarne nogmaals de aandacht op de ontzaglijke nood, welke in devenennog steeds heerscht. Vooral nu het wintertij nadert dreigt de nood op vele plaatsen in de Drentsche venen groote afmetingen aan te nemen. Wie hier financieele steun bieden kan, late zulks niet na. Het giro-nummer van penning meester Mr. A. Leesberg te Alkmaar is 44418. We merken hierbij op, dat dit comité officieel erkend is en werkt onder toezicht en met steun van de Comm. der Koningin in Drente. Rechtszaken. Ter zake van vernieling van niet minder dan 20 kop en schotels bij een buurvrouw, waarmee zij overhoop lag, werd een Texelsche huisvrouw door de Arr. rechtbank te Alkmaar Maandag 1.1. veroordeeld tot schadevergoeding, benevens f 25 boete of 25 dagen „in de doos." Tulnbouwcursus., Gebrek aan belangstelling. Door gebrek aan deelname zal hier geen Tuln bouwcursus kunnen worden gehouden. Als minimum aantal was het getal 12 gesteld,het welk niet kon worden bereikt. Het spijt ons, dat deze poging, om door dege lijk onderricht de tuinbouw op Texel tot grooter bloei te brengen, schipbreuk heeft moeten leiden. We hopen evenwel, dat, zoodra voor een volgend seizoen opnieuw gelegenheid tot het volgen van een dergelijke cursus wordt gegeven, de aan melding aanmerkelijk meer te beteekenen heeft. Degelijke, bovenal practische kennis van het tuinbouwbedrijf komt velen 'te pas en zal de bedrijfsresultaten ongetwijfeld kunnen opvoeren. Buitenland T 0 W o 1 s d o r 1 (D) werd een her bergierster door een bezoeker pardoes dat het ergste gevaar geweken was, maar zei, dat ze erg rustig gehouden moest worden. „Het is zeker gekomen door den schrik van die twee sterfgevallen" zei by. terwijl hij zijn tasch opnam. „Een droevige ge schiedenis." Ik bracht hem dadelyk op de hoogte. „Ze weet van geen beiden iets af, dokter zei ik. „Praat u er als 't blieft niet over tegen haar." Hij keek even stomverbaasd. „Ik ken de familie niet," zei hp, terwijl hij in zyn karretje stapte. „Walker, uit Casanova behandelde hen. Hp gaat binnen kort met deze jonge dame trouwen, heb ik gehoord." „Dan heeft u verkeerd gehoord" zei ik kalm. „Juffrouw Armstrong trouwt met myn neef." De dokter greep de teugels en glimlachte „Jonge meisjes zijn nogal eens verander lijk tegenwoordig," zei hp. „Wij meenden dat het huwelijk al heel spoedig zou plaats hebben. Nu, ik kom vanmiddag nog wel eens aan om te kijken, hoe de patiënt het maakt." Toen reed hij weg en ik keek hem na. Hij was een dokter van de oude school, 't soort van huisdokter.dat aan het uitsterven is, een goede, betrouwbare man, die behalve geneesheer ook nog de raadgever van zyn patiënten is. Toen ik een klein meisje was werd de dokter gehaald als we mazelen WTW p«r or>» doodgeschoten en daarop van vele bon derden marken beroofd. De aanvaller wist op eon flets te ontkomeD. Primo de Rivera, do Spaan- sche dictator, is benoemd tot doctor honoris causa aan do universiteit te Salamanca. Hij heeft in een daar gehou den redo het gezag verheerlijkt. Brutale lui droDgen binnen in de beroemde Krishnatempel te Dwarska en roofden beelden van edel- steenen ter waardo van 50.0C0 p.st. De Junker-vliegtuigfabriek te Dessau bouwt 'n vliegtuig van 128 M lengte voor Oceaauvluchten. Het zal 100 passagiers kunnen vervoeren. Cobham hooft zjjn tocht Australië Engeland beëindigd na een vlucht van 26000 mijl I en is op geestdriftige wijze te Londen ontvangen. bij een mislukte poging tot landen van een Fransch vliegtuig is het toestel in Kent neergestort en in brand geraakt. Zeven personen vonden de dood. Toegesnelde meoschen trachtten een vrouw uit de brandende machine te trekken, doch deze bad reeds het leven verloren. Te Warschau werd 'n Poolsch politicus, die door een rede de positie van het Puolsche kabinet aanzienlijk had verzwakt, door 16 oifleieren leelijk afge ranseld. De zoon sproDg uit het raam en haalde politiebulp. hadden, maar ook toen moeder's zuster, die heel ver weg woonde, plotseling stierf. Tegenwoordig heb je voor alles een ver schillend soort van specialist noodig. Als de zuigelingen builden gaf de oude dokter Wainwright hen pepermunt en druppels warme olie in haar oortjes, in het vaste vertrouwen dat het kind huilde van oorpyn of maagpyn. Als myn vader hem aan het eind van het jaar tegen kwam, in zyn hoogerijtuigje met de witte merrie er voor, en hem om een rekening vroeg, ging de dokter naar huis, rekende eens na wat hy dacht dat hij verdiende, deelde dat bedrag in tweeën ik geloof niet, dat hij ooit boek hield en stuurde vader een soort van rekening op een gelijmd stukje papier. Hy was een geëerde gast by alle huwelijken, doopplech- tigheden en begrafenissen ja, begrafenis sen. want iedereen wist dat hij zyn best had gedaan en men moest zich in het onvermydelijke schikkeD. Maar dokter Wainwright is er niet meer en ik ben een oude vrouw die geneigd is, om in bet verleden te leven. Het groote contrast tusscben onzen ouden dokter thuis en Frank Walker, den dokter uit Casanova maakt me altijd kriebelig. Ongeveer om twaalf uur dien dag, Woens dags, beide mevrouw Ogden Fitzbugh my op. Wordt vervolgd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1