u Zaterdag 16 October 1926 40"e Jaargang No 4061 TWEEDE BLAD Texeische Berichten Gemengd Nieuws ABONNEMENTEN: U!TGAVE:N.V. v/H LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 Onderscheiding. De Vereeniging tot BevorderiDg van het Zeevaartkundig onderwijs heeft aan de heer G. J ten Gate, oud-leerling onzer Zeevaartschool, wegens betoonde vlijt en g03de vorderingen uitgereikt een fraaie binocle in leeren etui met inscriptie in zilver. Berging van de Wisla. Tot berging van het Poolsche s. s. Wisia, dat bij Terschelling is gestrand, hebben een aantal manschappen van Dros— Doeksen's BergiDgamaatscLappij zich Vrijdag 1.1. aan boord bogeven om staaldraden uit te zetten. Het schip ligt hoog op een zandplaat en bij vloed in een voet water. Door een deel der cokes lading met lichters aan wal te breDgen hoopt men in het bergingswerk spoedig te kunnen slagen. Voor alles zal even wel het vele water 7 vcet worden uitgepompt. De modevakschool L. A. B. O. R. deelt ons mede, dat zij voornemens is ook een knipcursus op Texel te openen Voor bijzonderheden verwijzen we naar een in dit blad voorkomende annonce. OUDESCHILD Visscherij. Het stormachtige weer in het begin der week, is voor de visscherij zeer nadee- lig geweest. In de eerste plaats was het weer te ruw om uit te zeilen, en in de tweede plaats zijn de vangsten na storm zeer gering. De netten zitten in de regel vol vuil ea bevatten weinig viscb. Deze week is in de haven aangebracht ruim 650U K.G. garnalen en ruim 2500 K.G. wulken. Ook de paliogvisschers hebben geducht het loodje moeten leggen. De m ;este fuiken zijn vol gaten geslagen, zoodat zij voor deze periode zoo goed als on bruikbaar zijn. Vooral de fuiken, die op de Schanserwaard stonden, hebben veel geleden. Het pa ingvisschen zal zoo wol tot de vrome wenschen fcehooren. Veevervoer. Gedurende deze week zijn van Texel verzonden: 112 schapen, 61 lammereD, 49 varkens, 12 paarden, 5 koeien, 4 kalveren en 7 veulens, DE MOK. Nêerland's militaire luchtvaart De commissie tot onderzoek van het vraagstuk der samenvoeging van de~ luchtvaartdiensten van iand- en zee macht zal weldra haar arbeid aanvangen Getracht wordt o a. tot een meor economisch bedrijf te geraken, zonder daarbij de belangen van de Indische Marine uit het oog te verliezen. DE COCKSDORP Hoe verdwenen onze kippen? De man, die verdacht w rd zich aaD diefstal van 'n gioot aantal kippen hier te hebben schuldig gemaakt, wöid Dinsdag 1.1. ie Aikmaar nogmaals aan een scherp verhoor onderworpen. Vier personen werden gedagvaard. Woensdag is hij uit voorloopige hech tenis ontslagen en naar Texel terugge ketrd. STORMBERICHTEN. Op onze informatie ia gebleken, dat to IJmuiden de hoop op behouden terug keer van de houten zeillogger KW 103 nog niet is opgegeven. Te Göttingen ia c\e 80 M hooge radio-mast omgeblazen. Te Husum (0) is een kudde schapen door de stormvloed verrast, waardoor er 100 verdronken. Op Sylt stortten 2 bruggen in. Op Föhr is een strandmuur over 200 M lengte ingestort. Een Haagsch winkelier werd in ztjn winkel op een paar stink bommen verrast, vermoedelijk op aan stichten van een concurrent door een 13 jarige knaap naar binnen geworpen. Op de A m s t erdamsche diamant beurs wetd groote op schudding verwekt toen bekend werd dat de handelaar Chanania zijn betalin gen had gestaakt. Voor verscheiden Amsterdammers een strop van totaal f 80.000 Te Borne en Enschede zei len in de weverijen 100 veenarbeiders- gezinnen uit N. Weordiiige te werk worden gesteld. Twee chauffeurs, broers, uit Venlo zijn over de grens in Duitschiand aan een onbewaakte overweg met hun vracht auto door een trein aangereden en gedood. De Potomkin film is te Zutjhen verboden Te Maastricht is bij graaf werk in een bar kg- bon w a;-i Romeirsctt gral cnldekt uit do 3e oi 4e touw. Een driejarig knaapje te Leiden dat uit een fleschje lysol dronk is in ernstige toestand in het ziekenhuis opgenomen. Do ex-keizer van Duitschiand beeft absoluut geen plan Doorn te ver laten om in Duitschiand te gaan wonen Onder Zurich bjj Harlingen spoelde een mijn aan. TeOrthen kroop een 2- jarig kind onder de afsluitboomen van een overweg door met het gevolg dat een trein de kleine doodde. Te Buinen heerschen de ma zelen huis aan huis Van de 52 leerlin gen le en 2e klas waren er 35 afwezig Het rapport omtrent de oor zaken van de spoorwegramg bij De Vink wijst er op, dat het personeel hier geen blaam treft. Aan kwaadwilligheid van welke zijde ook kan niet worden ge dacht. Een inwoner van Schoten die weigerde voor zijn inschrijving in het Handelsregister de verschuldigde gelden te storten, werd veroordeeld tot betaling van f 102,45 Opgepast dus< Kamerlid Braatisontevreden over de wijze, waarop de gelden door het watersnoodcomité zijn uitgekeerd. De kleine man is z i. te kort gedaan. Verder dringt hij er bij de Min. v. Fin. op aan het tekort er is meer schade dan het beschikbaar kapitaal bedraagt tot 80 pet. van de geleden schade uit de staatskas aan te vullen. Tegen de oneerlijke penningmees ter te Leiden, die f 1100 vereenigings- geldon verduisterde, is 6 mnd. celstraf geëischt. De kettingen van de Tielsche veerpont zijn betrouwbaar gebleken (zie Tex Crt. van 9 Oct. 1.1.) Buitenland. Het Intern. Werkbureau van de Volkenbond publiceert maandelijks baar mededeelingen ook in een Esperanto bulletin. De Volkenbondsraad zal in Maart 1927 vermoedelijk te Berlijn bijeenkomen. Te Maagdenburg - beeft oen brand in de magazijnen der Coöp. ver- bruiksvereeniging enorme schade aan gericht. De Tanger-kwestie, welke tusscheo Frankrijk en Spanje hangend is, wordt weldra tot oplossing gebracht. Te Mexico zijn elfgeostelijkeD, waaronder aartsbisschop Puebla, gearre3 teerd. In Qaeenland en Nw South Wales (Australië; is door zware boschbrand groote schade berokkend. De Weensche bladen zeg gen, dat de regeering 12 pet. loonsver- booging toezegde aan de ambtenaren, die daarop evenwel niet wilden ingaan In het Ruhrgebied zal door de mijnwerkersstaking in Eogeland het aantal arbeiders weldra m9t 36.000 ge stegen zijn. Een treinbotsing te Anastacio (Z.A.) kostte 8 reizigers het leven 50 personen werden gewond. Op de Jangtse (Chins) is al weer oen Fransch scbip besehoteD. 'n Matroos, verloor het loven. De Ghineescbe gezaghebber te Si;cfja beval aile buiteriiandscbo zen delingen de stad te voriaten. De Aigentynsche spoor wegen gebruiken meer en meer petro leum als stookolie. I n S i 1 o z i hooft een treinbotsing door verkeerde wisselstand 2 dooden ge- eischt8 personen werden vreeseiyk gewond. De geruchten over vervroegde teruggave van het Saai gebied aan Duitschiand spreekt Poincaré tegen. To T o k i o is door 'n onbekende ge tracht brand te stichten in 't levensmid delmagazijn van de Britsche ambassade. In heel Oekraine heerscht roodvonk in ernstige mate. Vooral onder volwassenen doen zich veel sterfgevallen voor. Te Weimar begon het proces tegen feeo gewezen o/fleier van justitie die beschuldigd is van meineed in een politiek geding. Een 16 jarig boefje heeft bij Berlijn een afschuwelijke moord ge pleegd op een 76 jarige b(jna blinde gepensionDeerde, diens 66 jarige verlamde vrouw en 42 jarige dochter om zich geld te verschaffen voor zijn opleiding tot filmspeler. Tevens wou hij wraak nemen omdat de vermoorden hem bij de politie wilden aangeven, wjjl h(j uit eeu ver betergesticht was ontvlucht. 1 In S p a n j e is de herdenking van de verjaardag der ontdekking van Amerika door Columbus in 1496 op plechtige en feestelijke wijze gevierd Te Media (NA.) raakten 106 gevangenen wegens vermindering van voedselrantsoen in opstand De bewaar ders maakten van revolvers gebruik, woedden velen en onderdrukten zoo het opstootje. Een derde van het Fransche bezettingsleger in Duitschiand zal het bezette gebied verlaten. Een fuiflustig gevangenbewaarder te Versailles liet zijn baantje door „een vertrouwd veroordeelde" waar nemen, en ging zelf met een gevangene op stap om in de stad de bloemetjes bui teu te zetten. De snuggere cipier zal er niet licht afkomen. Op klaarlichte dag heeft een auto in het bosch( van E p p i n g (Engdrie jonge heit9n doodgereden. De herten snolden vlak voor de auto de weg over en deze, die zoo hard rood, greep ze. De automobilist vond het niet noodig te stoppen. Het komt de laat3te tijd vaak voor, dat herten in het bosch het slachtoffer worden van roekelooze automobilisten, doch dat geschiedt dan meestal 's nachts. Do herten zijn het eigeDdom van de City van Londen, cfie de kudde in de regel op ongeveer 150 beesten weet te houden. De laatste tijd is het aantal echter ge ringer geworden. Te Ilkeston heeft een Engelsch paar zijn 70 jarig huwelijksfeest gevierd. Pa is 93, ma 89 jaar. Zeven van hun 8 spruiten vierden de bruiloft mee. Voor de voogdijraad te Ports mouth heeft eeu moeder om hulp ge vraagd bij de opvoeding van een 8-jarie dochtertje. De vrouw heeft 19kindereu en met de overigen heeft zij nooit moeite gehad, doch deze achtjarige valt Diet te regeeren. Het kind haalde eten uit da kast, ook al bad men pas een der maal tijden gebruikt, het stal geld enal3 h t voor straf naar bc-d w ;d gezo^d-'n of opgesloten zong bet haar hoogsto lied. DEN BURG: 50 ct. por drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 rogols: 50 ct. iodoro rogel moer: 10 ct. Dozolfdo advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. 61] abonnement lagore rogolprijs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN De duinen lusschen Helder en Callants- oog zijn van 10 tot 13 meter weggeslagen. Op sommige plaatsen staan zij loodrecht. Onder Wijk aan Duin is een woonhuis inge stort, zonder evenwel persoonlijke ongelukken te veroorzaken. Woensdagmorgen 1.1. zijn lusschen Rotterdam en Den Haag een viertal arbeiders doodge reden door een trein Door het ruwe weer hebben zij de trein niet hooren aankomen; zij hadden aan de spoorlijn gewerkt doch wegens het slechte weer de arbeid gestaakt. Op weg naar huls heeft de dood hen venast. De ongelukkigen zijn een ploegbaas en zijn zoon en nog twee losse arbeiders, van wie een gehuwd. Het Fransche s.s. Orne. dat met defecte stuur inrichting en zonder ankers bij Hoek van Holland in de branding zat, is door de sleepboot Roode Zee binnengebracht. Het reddingswerk ging met levensgevaar gepaard. Het Ned. Roode Kruis opende een geldin zameling voor de slachtoffers der zee. Zendt uw bijdragen aan het Hoofdbestuur te den Haag (postgiro 22120). Een Engelsche stoomtreller, welke zonder roer hulpeloos op de Noordzee ronddreef is Woensdag veilig te IJmuiden binnengesleept. Onderweg Is 5 maal de sleeptros gebroken. Het s.s. Hofplein heeft de bemanning van het Engelsche vaartuig, dat op de Noordzee In zinkende toestand werd aangetroffen, te Rotter dam aangebracht. De IJmuider stoomtreiler IJm 41 is met ver lies van een schroef te Weserlinde binnengesleept Van de logger K W 134 is de stuurman uit Katwijk op de Noordzee door een stortzee over boord geslagen en verdronken. Te Helder is In geen 100 jaarin de October- maand zulk een hooge waterstand genoteerd als bij de laatste storm werd waargenomen. Het water steeg tot 2,175 M. plusA.P. In Dec. 1894 kwam het tot 2,48, sinds „slechts" tot 1,98 M. plus A.P. De Sleepboot Drenthe van de fa. Wijsmuller heeft Woensdag bij het vuurschip Maas opge pikt het Deensche s.s. „Fano", dat wegens ge broken stuurinrichting om hulp had geseind. Het schip werd behouden te Rotterdam binnen gebracht. Het Spaansche dorp Mor.cinar is doorstorm geheel verwoest. Er zijn vele dooden. Op Helgoland zijn hetZeppelln-gedenk- teeken en een betonnen gebouw, beide op de duinen gebouwd, duor de zee ondermijnd en ingestort. Men vreest dat alle duin zal weg spoelen. Aan de Duitsche Noordzeekust kwamen bij de laatste storm 31 zeelui om het leven. A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1