ËMMMSE Dat's EIMCfrn No 4062 Woensdag 20 October 1926 40"e Jaargang BeetïtsvragesL kiekte en Pip JAVA REEPEN* Herfstweer Van week tot week Texeïsche Berichten Gemengd Nieuws ABONNEMENTEN: UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N° 11 POSTGIRO: N°. 652 :s POSTBUS: N°. 11 Rechtskundige vragen, door een abonné ondeiteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werker kosteloos beantwoord. 11-18 Oct. De Tweede Kamer weer In actie. De Tweede Kamer ia weer voor het voet licht gekomen en beeft in de afgeloopen week een tweetal dagen in het openbaar vergaderd. Na de regeliDg der werkzaam heden her ft z(j zich nllereerst bezig gebou- jen met d6 interpellatie van de soc dem. [odische specialiteit, de heer Cramer, over het bestrijden van bet communisme in lodië. Het ging vooral om de door deze ingediende motie, waarin het ongewensebt werd ge noemd, dat de Indische rege6ring of een barer organen byzondere st6un verleent aan aenige politieke parit) en tot de minister het verzoek weid gericht er b(j de Indische regeering op aan te dringen, zich in voor- romende gevallen etrikl aan dit beginsel te boudei. Db minis'er vond de motie Diet nordig en de meerderheid der Kamer even min. Mocht er wel eens iets verkeerds z|jn 'eschied, dan is dat thans voor de toekomst wel uitgesloten en de wenk als ijoor de motie van de heer Cramer bedoeld, zou in [ndië als een blijk van wantrouwen kun nen worden opgevat. Na de verwerping van d6ze motie heeft ie Kamer de tandfechoici, die de officieels aam van tandheelkundige hebben ekregen, stevig aan de tand gevoeld. D. w. z. degenen, die door een verkeerde toepassiDg van de wet vaD 26 Mei j 1. zeer len onrechte de bevoegdheid van tandheel- sundige hebben gekregen. Men hoeft in de bladen daarover genoeg kunnen lezen. De fouten zullen du, door de aanneming van het desbetreffend wetje, hersteld kuDnen worden. Wat voor de betrokken bevoegd verklaarde onbevoegden en dat sebgnen er nog al eenige te z(jn nu niet zoo erg prettig kan worden genoemd. Het veelbesproken verdrag met België. Bij de regeling der werkzaamheden in de Kamer beeft de voorzitter de veronderstel ling uitgesproken, dat de Kamer dit jrar oog wel niet aan de behandeling vao net Nederlandsch-B6igische tractaat za! toeko men. De 9 November zal de Kafimer met de Debandeling van de begrooting moeten be ginnen zal zij tenminste tegen Kerstmis laarmee gereed kunnen komen. Ea vóór D November staat er heel wat op de agenda .1. de belastingont werper, bet wegen voor stel eD do interpellaties do Visser en Ter Laan over de militaire relletjes. Ia d6 Ka mer zelf schijnt men intusechen nog hoop te bebbea, dat het met de behandeling laarvan nog wel wat ban meevallen en als het de dames en beeren er werkelijk am te doen is. het Ned.-Belgische tractaat nog dit jaar af te doen, dan zal dat heusch Pok wel kunnen, 't Is alleen de kwestie vaa het veel of het weinig praten over de andere onderwerpen. De zaak blijft voorloopig echter nog in het onzekere en even onzeker is het ook nog, wat het lot van bet in de laatst6 tijd weer zoo veel besproken en zoo verschil lend beoordeelde tractaat zal zijD. Niemand kan nog zeggen, hoe de stemming straks zal uitvallen, nnar wel staat het vrj) goed vast, dat er in aüe fracties zoowel voor als tegenstanders zullen worden gevonden Het Ned.-Belgische trac'aat valt vrijwel buiten alle partij-bemoeiïogen. Er zal in elk geval nog 6enige tyd over blijven om het vooren tegen er van te overwegen en ook... om de oponbare meening te bewerken. Dit laatste is in de laatste dagen weer in volle gang en van bepaalde z(jde geschiedt dit op een w(jz& die ons zeer bedenkelijk toeschijnt. E" wordt anoniem in de greota bladen een advertentiecampagne tegen het verdrag ge voerd, waarvau men de indruk krijgt dat ze bedoeld is „de massa" tegen het vei- drag in beweging te brengen. De actie ontstaan door Gevatte Koude, bestrijdt men spoedig en goed met Mijnhardt's Sanapirin-tabletten Glazen Buisje 75 ct. Bij Apotli. en Drogisten wordt gevoerd met pakkende teekeningen eo waarvoor men zelfs beslag op de Neder- landecbe Leeuw heeft gelegd en onze voor vaderen Tromp, de Ru(Jter en de Wit uit bun graftombes heeft gehaald. Hot is dui delijk, dat het geld hierbij geen rol speelt en de actie met een goedgevulde buidel wordt gevoerd, want de reclame zal deze anonieme bestrijders van het tractaat scbat- teD gelds bosten. Do bedoeling is duidelijk nl de volksvertegenwoordigers schrik aan te jagen, want teikona wordt ie vraag her haald „Kiezers boe stemt uw vertegen woordiger in de Kamer?" W)j zouden ons al erg moeten vergissen indien deze actie niet bet tegenovergestelde gevolg zal hebbeD van wat degenen, die ze op touw hebben gezet, er van verwach ten. Juist bet feit, dat deze niet voor het voetlicht durven komen maakt bun zaak al verdacht. DultschlandDe schadevergoedings kwestie. Het Bccoord tuBscben Piuison en de ge wezen Keizer en z|jn familie is tot stand gekomen. Da Pruisische Landdag heeft met groote meerderheid van stemmen het compromis voorstel, door de regeeriDg inge diend, aangenomen. Maar daar is heel wat aan voorafgegaan. Zelden of nooit heeft men in eeD volksvertegenwoordiging zich zulke toooeelen zien afspelen als in de afgeloopen week in de Landdag bet geval was. Erg was bet al Maandag en Dinsdag, toen de eerste en tweede lezing van het wetsont werp plaats hadden. De communisten tier den als bezetenen, wierpen met al'es wat er voor het grijpen was, Daar de voorstan ders en het was zoo erg, dat op een gegeven oogeDblik do president de inhoud van eenige inktpotten over zich heeDkreeg, zoodat hjj vaa boven tot beneden onder de inkt zat. Ook kwam het tot handtastelijkheden, zoc- dat de zittingen herhaaldelijk moesten worden geschorst. Vrijdag toen hetontweip in deze kriog met 258 stemmen tegen 57 stemmen 6n 65 onthoudingen was aange nomen, brak de hel opnieuw los Er ODt- stond een hevige vechtpartij tusscbeu de Communisten, Duitsch Dationa'en en afge vaardigden van de Duitsche volkspartij. Tallooze dossiers en actetasschen vlogen door de zaal en zoo wanordelijk ging het toe, dat de president wegliep. Dit was voor de communisten het sein om op de spre kerttnbune te springen en een redevoering tot de publieke tribune te houden waa-vao echter door het tumult in de zaal weinig terecht kwam. Onder b6Vige gevechten werd de publieke tribune ontruimd. Nadat de orde hersteld was, werd een 10-tal communisten voor eenige tyd van de ver gaderingen uitgesloten eD worden de com munistische moties vaD wantrouwen inde regeering vei worpen. Hst compromis met de Hohenzollerns is intussohen tot stand gekomen en daarmee is de laBtige kwestie, die in do biDDOD- landsche politiek in Duitschland reeds zoo veel beroering heeft gewekt, van de baan. Men kan zegg6i>, dat de gewezen keizer eD zijo familie over de houding van lPiuiseD niet te klagen hebben gehad. Voorat niet, als men in aanmerking neemt, hoe we) elders tegen onttroonde vorsten ia opge treden. Het compromis voorziet er iD, dat bijaa elk iid der familie Hobenzollern een eigen paleis of landgoed kiijgt. Zoo zal het oude paleis van wijlen Wilhelm I, benevens het Niederiaidieche Palais en het vermaarde Arcbilleon op Korfoe, naast verschillende andere kleinere residenties, gebouwen en landgoederen, 't eigendom vaD de ex-keizer blijven. Ook de kroonprins houdt zijn land goed te Oels en een paleis te Potedam. Bovendien krijgt de familie Dog 15 mitlioen mark aan schadevergoediog uitgekeerd. De Hohenzollerns komen dus niet op zwut zaad te zitten EngelandWie zal het winnen? De strijd io de Eogelscho mijnin iustrie Slechts eén merk kan 't beste zyn duurt Dog voort en tenzij or iets bijzonders gebeurt, zal hij zoolang worden voortgezet dat de tegenstand der stakers door gebrek en ellende gebroken Is Dat deze hier en daar zich reeds doet geiten blijkt wel uit het feit dat het aantal stakers, dat de arbeid hervat elke dag met een ^paar duizend vermeerderd wordt. Doch er staken nog meer dan 700 000 eD het schijnt, dat dezeD de stryd met vernieuwde woede zullen hervatten. Zoo is in de districtbijeenkom sten besloten, de veiligheidsmannen uit de mijnen terug te trekken en een embargo op buitenlandsche steenkolen af te kondigen. Het wordt echter betwijfeld, of deze maat regelen zullen kunnen worden doorgevoerd De veiligheidsmannen vijn afzonderlijk ge organiseerd en het meerendeel wil van sta king niets woten. B ivendlen heeft de re geeriDg verklaard dadelijk actief te zullen optreden om bet in de steek lateD en daar door bet vernielen der mijnen tegen te gaan. En wat het embargo betreft, daarvoor is de medewerking van de spoorweg- en trans portarbeiders noodig en deze hobben ver klaard, dat z(j daaraan onmogelijk kunneD medewerken. Prijsuitdeeling. Op Vrydag 1.1. werd door de Commissie voor Volksfeesten Paardensport gezameu: lijk in Hotel Texel een feestavond belegd waar het recht vroolyk toeging. De heer A. de Wilt, voorzitter van eerstgenoemd comité, sprak de aanwezigen, prijswinners en genoodigden, met een kort woord toe, waarop bij monde van de heer J. C. Roeper de prezen werden uitgedeeld. We zullen u met een opsommiDg van alle luxe en huishoudelijke artikelen, etc niet aan boord komen. Niet alleen zou u dat bar vervelen maar ook omdat we reeds eerder de lijst van prijswinners hier opnamen, zullen we dat thans nalaten. Ook de dames, dio zich met de inzame ling van gelden verdienstelijk hadden ge maakt, werden Diet vergeten. Nadat de heer Roeper was uitgesproken werd nog eon oogenblik het woord gevoerd door onze burgemeester, de heer W. B. Oort die zijn ingenomenheid betuigde met de wijze waarop in begin September de fees telijkheden hier van stapel liepen. Zg heb ben veel fleur en vroolykheid teweeg ge bracht en dat alles hebben we naast de burgerij te danken aan de Feestcommissies die er zich veel moeite voor gaven. Spre ker wil Diet in bijzonderheden treden en volstaan met gezamenlijk op baar een welgemeend driewerf hoera uit te brengen. Aldus geschiedde. De heer de Wilt brengt de burgemeester dank voor deze van waardeering getuigende woorden en doet eén beroep op de moreele en financieele steun van het publiek, inge val het volgend jaar opnieuw een volksfeest wordt gehouden. Een geanimeerd bal volgde en werd af gewisseld door voordrachten en speeches van meer of minder omvang en beteekenis. Tot- twee uur bleven de feestgenooten in de beste stemming bijeen. Van een dam-virtuoos. De damclub, het vorig jaar door de heer J. IJ. Witte opgericht en thans 33 ledeD tellende, organiseert blijkens'n advertentie in dit nummer op Vrijdaga.s.een simultaan- avond, waar geen liefhebber van damsport ontbreken zal. Als simultaanspeler treedt op de heer J. Wagenaar Jz., van Ooster blokker, kampioen van Nederland. Als pcd bijzonderheid deelen we nog mee, dat doze dauibolleboos in 4 a 5 jaar aan Bij guur, vochtig weder worden huid en handen vaak ruw en schraal. Dit verzacht en geneest men spoedig niet Doos 30-60-90 ct PUROL 82 simultaan- matches deelnam, daarby tegen 1357 porsonen in hot kryt trad en meer dan 1000 maal mol de palm dor over winning mocht naar huis koeron. Behoevan wo er meer aan toe te voegen Het kippenbestaan op de film. Mogen-we or nog even de aandacht op vestigen, dat dezo avond - Woonsdag in hotel Texel do pluimveofllm wordt ver toond? De rolprent wordt toegelichi door een goed deskundige in de persoon van de heer van Asperen Vervenno en is ook voor de nietpluimveehouder zeer wol to genietoD. Gaat u ook hoon De melkprijs te Helder. Te Helder is de melkprijs met ingang van Zondag 1,1. met 1 cent per liter ver hoogd. De prijs werd dus gebracht op 15 cent. Aanvankelijk scheen de prljsverhooging 2 cent te zullen bedragen, doch na veel geschipper bleef ze tot 1 cent beperkt. Belastingverlaging in onze Provincie. By de Statenfractie van de Vryheidsbond zou het voornomen bestaan by de Staten van Holland met een voorstel te komtn tot schrapping van de opcenten op de In komsten— en Vermogensbelasting. De fractie is n.l van oordeel, dat de provinciale huishouding deze niet meer behoeft. Sportnieuws. De wedstryd Texel I H.R.C, IV kon door wegbiyven van laatstgenpemde club - om onbekende redenen niet plaats vinden. De te Helder gespeelde wedstryd Batavier Texel II eindigde met 1—0 voor de gastheeren. Kalender 1927. Wy ontvingen ter aankondiging ëen bijzonder smaakvol uitgevoerde kalender voor 1'. 27, welke tegen geriDge prys be schikbaar wordt gesteld door de Verèeniging van Raden van Arbeid, gevestigd te Am sterdam. Het gehoel maakt een zeer goede indruk, zoowel uit typografisch-aesthetisoh als uit practisch oogpunt en is bedoeld als een reclamemiddel ten nutte van de Vry- willige ouderdomsverzekering, van de soci ale verzekering in het algemeen. DB COCKSDOliP Zuivelfabriek „de Samenwerking." De heer P. Spyker, 2e kaasmaker aan de Zuivelfabriek „Rosita" te Twisk werd benoemd tot le kaasmaker aan de Zuivel fabriek „de Samenwerking" alhier. Binnenland. Te den Haag werden 3 inbre kers op heeterdaad betrapt door recher cheurs die zich verdekt hadden opgesteld, toen zy uit een gebouw aldaar eenige schrijfmachines zouden wegkapen. Te Goes is een verpleegster ala slachtoffer van haar edel beroep aan typhus overleden. Te Domburg en Oost- ka p e 11 e spoelde een lijk aan, ret p. van een Fransche en een Engelsche zeeman. ToNoordwijkis aangespoeld een stuk van een vliegtuig, misschien de staart, gemerkt S 1113. Mogelijk weet vl gkamp Soesterberg er meer van. Te Ede had een botsing plaats lus-ciien twee goederentreinen Het ongeluk, aan onoplettendheid te wijten, had „slechts" g'eote materiee'e sch d ten gevolge. LSCHEC0URAN DEN BURG: 50 ct. por drie Maandon. Franco prpost door coheol Noderland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG. EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 rogols: 50 cl. ledero regel meer: 10 cl. Dozolfdo advertentie 4 rflanl geplaatst wordt 3 maal borokond. Bl| abonnement lagoro rpgolprljs, ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1