to 4064 Woensdag 27 October 1926 40,t6 Jaargang ÏS1 &6C&ismgen. Van week tot week Gemeenteraad van Texel ABONNEMENTEN: ADVERTENTIËN: TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 cl per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 cl p. 3 maanden. Losse nummers: 3 cl DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE:N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 rogols: 50 ct. Iedere regel moor: 10 cl. Oozelfde advortentlo 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. BI] abonnement lagere rogelprl|s. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 Rechtskundige vragen, door een abonné derteekend en onder 't motto „Recht" ons bureau (Parkstraat) ingezonden, irden door onze rechtskundige ntede- rker kosteloos beantwoord. 16—23 Oct. Uit het Parlement. 3e Tweede Kamer houdt zich bezig met belastiDgontwerpen van minister de Ge6r. herziening van de successiebelastingen der personeele belasting hebben reeds i beslag gekregen en de andere ontwer- zullen weldra eveneens in veilige haven p. 't Ontbreekt niet aan discussie en oral niet aan amendementen, waarvan t grootste gedeelte echter al heel weinig rts op succes heeft. Overigens mag men jgen, dat de Kamer met bekwame spoed rkt. iotusschen begint de begrootlngsttjd met iscbo schreden te nadeten. Zooals men et. ligt het in het voornemen van de orzilter om de 9 November mot de beban- ing der begrooting een aanvang te maken ieinde op behoorlyke w()ze tegen Kerst met het begrootingewerk gereed te nnen komen. Zoo is het vroeger ook ijd geweest, maar in da laa's'e jaren jb6n allerlei omstandigheden, w.o. niet minst de politieke crisisseD, daarin ver lering gebracht. We moeten nu naar goede oude tyd" terug en dat is best igelijk als de Kamer stich slechts een itje zelfbeperking wil oplegger). Ons land en België. Sr moet voor dat met de begrootingen jonnen wordt, nog heel wat ander werk rden afgedaan. Maar ondanks dat meent voorzitter, dat de behandeling van het derl. Belgische tractaatook nog wel kan ats hebben. Zooals men weet, meende by mnkelyk, dat daarvan in dit jaar W6l its meer zou kunnen komen, maar b(j t er thans blijkbaar kans toe. Donderdag ift de Kamer, op het voorstel van de iizitter, dit ontwerp op de agenda ge- iats', met het voornemen om uiteriyk 29 tober met de behandeling ervan aan te agon. Zooals de zaak zich thans last uien staat het er voor het verdrag niet nstig voor en wordt in de verantwoor- ijbe kringen reeds t6r dege rekening louden met de mogelijkheid van een werping. Daarmee stondtn ongetwijfeld r in nauw verband de beperkingen, die Commissie van Onderzoek en bet seni- mconvent in de afgeloopen weck hebben tad, a! is over die besprekingen ook niets ir buiten uitgelekt. )ok de vraag wordt onder de oogen ge- Sn, hoe men een eventueele verwerping België zal opvatten. Dat de Belgen er iet door zuller; worden gesticht, ligt voor hand, maar in sommige kringen meent m toch ook, dat ze by goed nadenken, ih niet al te boos kunnen zyrt. België niet van Nederland eiscben, dat het een :drag aanvaardt, dat het in meer dan een ;icht schadelijk acht voor zijn belangen, "ag men de Geneefsche correspondent het „Hbld gelooven, dan loopt iuce mplkenboudskringen aldaar het gerucht, dat ^Belgische regeering bij verwerping vaD verdrag, stappen zal doen bij enkele iote mogendheden, om de kwestie van de lerlandsch—Belgische verhouding voor Bond te brengen. Uit Duitschland. in Duitschland zal Dinsdag deRyksdag m';3sie voor buitenlandscbe zaken bij komen o.m. om minister Stresemann in i gelegenheid te stollen verslag van zyn iprekingen met Briand te Tboiry te doeD. verwacht een uitvoerige bespreking larbij stellig het geheele buitenlandsche jaleid van de legesi ing ter sprake zal komen EngelandAls de winter komt... 0 nieuwe actie door Caok en ijju mede- tuurders van de mijnwtrkerebond inde 1 fcha mij rdis ricien gevoerd h: eft in iv r succei opgeleveid, dat eentge dui- ld'U mytweikere, die de arbeid hadden hervat gehoor hebbnn gegeven aan d6 roep stem, om in de gelederen der stakers terug te keeren. In de toestand zelf is nog geen veran dering merkbaar. Alleen schijnt er weer eon poging te worden^voorbereid om te komen tot een bemiddelingsactie. De komende week komt hot parlement weer byeen om de buitengewone bevoegdheid vao de regee ring opnieuw met een maand te verlengen en men verwacht, dat er dan omtrent een nieuwe poging tot bemiddeling wat nader zal bekend worden. Alle partijen hebben al lang genoeg van de staking en hot groote publiek ook nu de winter met een dreigende kolennood voor de deur staat. Aan het ziekbed van Europa. De wereldpers h6eft zich in de laatste dagen nog zeer druk bezig gehouden met het manifest van de bankiers en indus'r - eelen over het herstel van Europa. Ze zyn de nieuwe dokters, die aan bet ziekbed van het zwaar getroffen Europa getreden zijn om de toestand op te remen en de diag nose te stellen. Zij hebben bevonden dat er genezing ingetreden is de Locarno- druppei3 en de Volkenbondpoeders hebben goed gewerkt maar algeheel herstel achten zy uitgesloten tenzij er operatief ingegrepen wordt. De tariefmureo moeten worden omvergehaald en de Wereldhandel moet vry worden gemaakt, eerst dan zal horstel van Europa mogelijk z|jn. De bladen raken niet uitgepraat over dit nieuwe dokterscocsult en de diagnose. Ed de mreningen loopen zeer uiteen, vooral ook omtrent de uitvoerbaarheid van de denkbeelden der geld- en handelsmannen De ver wachtiagen kunnen dan ook geeostins hoog gespannen zyn. De vrye handel zal voorloopig nog wel een mooi ideaal biyven De uitvoering zal alleen mogeiyk zjjo als allen medewerken ea nu heeft Amerika al dadeiyk gezegd: We achten het eeo uitste kend middel voor Europa, maar ge moet ons er niet mee aankomen. En geen land waarin de tariefmuren hooger en de invoer- belemmeringen grooter zyn dau juist in Amerika. Italië gegriefd door België. De Belgische minister van buitenlandsche zaken VanderVelde heeft dezer dagen een gevelsteen onthuld in een buis waarin de It3liaansche socialist Matteolti, die door de fascisten vermoord werd, tydens een besoek aan België heeft vertoefd. VanderVelde heeft zich in zijn daarby gehouden redevoering wat laten gaan. Met dat gevolg, dat de I'aliaansche regeeriDg zich door zijn rede voering ernstig gegriefd gevoelt en daar tegen een protest by do Bclgieche regeerinv heeft ingediend. Mot belangstelliug moet worden afgewacht wat dez6 met dit protest zal doea. Zitting van Zaterdag 23 October 1926, aan- vangendeite drie uur namiddags. VoorzitterW. B. Oort, burgemeester. Secretaris: de heer C. Jonker, gemeente secretaris. Afwezigde heer A. Boon 1. Installatie raadslid. Alvorens de voorzitter de heer Jac. Kikkert Nz. die de raadszetel van de heer D. C. Dros heeft ingenomen, met een enkel woord welkom heet, wórden het nieuwe lid de vereischte eeden, zuiveringseed en eed van trouw aan de grond wet, afgenomen. Daarop spreekt de voorzitter ongeveer als volgt !k wil u, mijnheer Kikkert, met een enkel woord welkom heeten. U bent geen nieuweling in deze zaal, daar u van 1917—1923 reeds lid van dit college was. ik kan dus met weinig woorden volstaan, behoef u niet te wijzen op uw rechten en plichten. Ik hoop, dat het u gegeven moge zijn, in de korte periode, die u vermoedelijk zitting zult hebben veel te doen in het belang van de gemeente. Bij herbenoeming moge u nog lang de gemeentebelangen behartigen. De heer Kikkert brengt de voorzitter dank voor de woorden tot hem gericht en zegt thans voor de derde maal in de raad zitting te hebben Spreker wil niet stilstaan bij wat aan zijn be noeming vooraf ging, doch zegt da. het hem een behoefte was zijn verkiezing tc aanvaarden. Ik meen het tot plicht te moeten rekenen, aldus spreker, ook bij tusschentijdsche verkie zingen zich een benoeming te laten welgevallen. Dat alles gaat echter buiten de zaak om. 't Leven is geen lolletje. De een meent er goed aan te doen door te bedanken, terwijl een ander de hem verstrekte opdracht aanvaardt. Dat ik veel goeds zal kunnen doen, verwacht ik niet. Daartoe is de periode wel wat kort. De mij opgelegde taak hoop ikechterzoo goed mogelijk te vervullen. Na een woord van dank van de voorzitter wordt overgegaan tot lezing der notulen, welke onveranderd worden vastgesteld. 2. Mededoelingen. Ingekomen stukken. Daar de voorzitter gebleken Is, dat men met de vorderingen, welkej Texel's elcctrificatie- planncn maken, gaarne op de hoogte blijft, wordt het volgende meegedeeld (in aansluiting op het gemelde in de vergadering van 11 Sept. 1.1) Bij K. B. van 11 Sept. '26 (no. 27) is de Konink lijke Goedkeuring op de statuten der T.E.M. verkregen. Ten overstaan van notaris Mulder is 21 Sept. '26 de acte van oprichting verleden gevolgd door de eerste algentcene vergadering, waarin beslissingen werden genomen overeen komstig het mandaat, aan de afgevaardigde der gemeente (weth. Vlaming) verstrekt. In de Staatscrt. no. 199 is van de oprichting afkon diging gedaan. Op 5 October 1,1, had de eerste vergadering van commissarissen plaats, waarin te tot secretaris der T.E.M. werd benoemd de heer C. Jonker, gemeente-secretaris, 2e tot tijdelijk boekhouder werd benoemd de heer A. Broekman, gem.-ontvanger, 3e meegedeeld werd dat de vereischte goedkeuringen op de leening van 3'/> ton, aan te gaan met het Pensioen fonds van Koloniale Landsdienaren, etc. te den Haag, verkregen zijn, 4e medegedeeld werd dat overeenstemming met alle polderbesturen werd bereikt inzake het leggen van kabels. In de 30 polders gaf één particulier nog geen toe stemming, doch we vertrouwen, dat in deze kwestie niet door de rechter behoeft te worden beslist. In Eierland valt aan de Postweg nog wat te regelen, daar gedeelten van de weg het eigendom van landbezitters zijn. Binnenkort zal de aanbesteding plaats vinden Vermoedelijk gaan de bestekken voor gegadigden 1 Nov. a. s. in zee. De vergaderingen van de T.E.M. zullen plaats vinden te den Burg. a. Ingekomen is het proces-verbaal van op neming van kas en boeken ten kantore van de gent. ontvanger. Op 28 Sept. '26 bleek in kas f 2725,61 en alles werd in orde bevonden. b. Schrijven van de heer Jac. v. Heerwaarden waarin hij onder dankbetuiging mededeelt, zijn benoeming tot leeraar in de Radio-telefonie aan de Z. V. S. alhier te aanvaarden. c. Schrijven van het bestuur van polder Eierland houdende het verzoek de polder te willen ontheffen van de op 4 April 1912 aan gegane verplichting tot betaling van een bij drage f72,— 'sjaars voor onderhoud van de straatweg te de Cocksdorp. Waar toch gedurende de laatste jaren in de verschillende dorpen op Texel de verkeers wegen op zeer doeltreffende wijze geheel voor rekening van de gemeente worden onderhouden en aangelegd, aldus het verzoekschrift, meent ons bestuur, dat het alleszins billijk zou zijn, de polder van vermelde verplichting te ont lasten. In handen van B. en W. gesteld om prae-advies d. Schrijven van het bestuur van Geitenfok- vereeniging „Vooruitgang", houdende verzoek om, liefst jaarlijksch, subsidie wegens financiëele moeilijkheden, waarmee de vereeniging te kampen heeft. B en W. hadden met bestuurderen van Voor uitgang en Ons Belang (Z. Eierl.) een bespre king, waarbij hun bleek, dat de vereenigingen niet op deugdelijke basis steunen. Zij drongen op samenwerking aan en verklaarden zich in principe bereid bij aanschaffing van een bok b. v. steun te verleenen. Besloten wordt hierop nader terug te komen. b. Schrijven van Oosterend en omgeving van deze inhoud Ondergeteekenden, allen moeders en vrouwen uit Oosterend en omgeving, gevoelen zich be zwaard over enkele uitdrukkingen in de voor laatste raadsvergadering, alsof de mogelijkheid bestaat, dat onze verloskundige, mej. Henkes, naar den Burg zou worden overgeplaatst. Mej. Henkes toch is hier ruim 11 jaar geweest en heeft steeds met veel trouw en toewijding ge werkt. Ze is steeds met belangstellende zorg ver vuld, reeds geruime tijd voor de geboorte der kinderen, ook gereed, waar noodig de dokter te ontbieden. Ook de kinderen hebben haar bijzondere zorg nog geruime tijd, daar zij steeds hun gewicht komt controleeren en goede raad geven. Reden, waarom wij u dringend verzoeken mej. Henkes, die onder ons leeft en met ons omgaat zooals alleen ccn vrouw dat kan, niet naar den Burg tc verplaatsen, maar aan Oos terend te laten blijven. Mej. J. Lievaart-Lcgcrstec. Mej. D. Witte-Eelman. Bijgevoegd is een lijst met 75 handteekeningen als blijken van instemming met bovenvermeld adres. Nog is ingekomen een schrijven van Ooster- enders, waarin van 55 personen er 50 verklaren op de aanwezigheid van een dokter te Oosterend geen prijs tc stellen. Zij blijven bij hun huis dokter Boswijk of Prakken le daar ook 's nachts gelegenheid bestaat telefonisch geneeskundige hulp in te roepen 2e daar men door het auto vervoer van spoedige hulp verzekerd is. Besloten wordt op deze zaak terugte komen zoodra daartoe termen aanwezig zijn. De heer Epc vindt die handteekeningen wel aardig, wel goed, maar vraagt of het niet goed is de zaak van ccn andere kant tc belichten. Men moet in 't algemeen aan die requesten niet veel waarde hechten, aldus spreker. f. Schrijven van het Rijkspersoneel op Texel dat met het Rijkspersoneel der andere Wadden eilanden een verzoekschrift, vergezeld van ccn Memorie van Toelichting, indiende o. a. bij de Minister van Financiën. (We spraken u reeds eerder van de actie door adressanten op touw gezet, om te trachten de gemeenten op deze eilanden in hooger salarisklasse opgenomen te krijgen. Zie uitvoeriger ons blad van 20 Oct. 1.1.) In dit schrijven wordt verzocht aan bedoeld adres adhaesie te willen betuigen. Voor de hand ligt ons voorstel, aldus de voorzitter, dit schrijven in handen van B en W tc stellen om prae-advies. Doch het geldt hier een actie, welke uitgaat van het gezamenlijke rijkspersoneel der Wad deneilanden en die willen we niet vertragen. Lijsten met betrekking tot de levensmiddelen- prijzen zijn in bewerking. Ik verzoek de raad thans reeds zich uit te spreken in deze zaak. De heer Pisart zegt tc Amsterdam, Amers foort en Alkmaar te hebben gewoond en noemt Texel een dure gemeente, ook met betrekking tot de opvoeding der jeugd, waarvoor veel ouders zich groote financieele offers moeten getroosten. Zijn er ook nadcclen aan verbonden, vraagt de lieer de Oraaf, wanneer Texel in een hooger salarisklasse wordt opgenomen Zoo niet, dan vind ik er niks tegen. De voorzitter kan hierop geen antwoord geven, doch veronderstelt, dat adressanten dit punt wel onder de oogen hebben gezien. Zij zullen toch immers moeten weten wat zij doen en anders zullen wij hierop hun aandacht vestigen. De heer Epe meent, dat Texel er slechts voor deel van kan hebben. Men zal o.a. beter kans zien goede leerkrachten voor de scholen te verkrijgen. Op de vraag van de voorzitter, of de raad tegen betuiging van instemming bezwaar maakt wordt van verschillende zijden geantwoord: Heelemaa! niet, waarop besloten wordt zoo goed mogelijk te zullen steunen, als daarvoor termen kunnen worden gevonden. g. Schrijven van bewoners van Oudeschild, houdende het verzoek tc willen voorzien in de dringende behoefte aaneen vuilnisophaaldienst aldaar. Een lijst met 'n 77-tal handteekeningen is aan dit adres toegevoegd. Nu aan de vervuilde toestand achter Oude schild een eind is gemaakt, dreigt vóór het dorp vervuiling doordat velen aan de kruin van de dijk allerlei vuilnis deponeeren. Men ziet bepaald geen kans de boel op een andere wijze kwijt te raken. Vooral achter de muur op de dijk is reeds veel vuil opgehoopt. Bij wind waait het op de daken en vervuilt het zoo het drinkwater. Niet aan alle inwoners is het adres aange boden, doch inzenders zijn er van overtuigd, dat atlen met het doel er van instemmen. Het wordt namens hen aangeboden door de heeren D. Mets Wz. en S. Kuiper Jz. De heer de Graaf meent, dat de bewoners verplicht zijn hun vuilnis over de dijk te bren gen en meent, dat Oudeschild toch op gemak kelijke wijze zijn afval kwijt kan. Als het hier b.v. Oosterend betrof, zou hij er wel voor voelen aan het verzoek tegemoet te komen. De bewoners zullen zelf in de kosten van een ophaaldienst moeten bijdragen, merkt de voorzitter op. Zij zullen die kwestie zelf eens onder de oogen moeten zien. Het is echter geen kwestie, die op een dag steekt: we kunnen er nog eens kalm over denken. De heer jb. Boon vraagt, of er geen sprake is geweest van een boet voor Oudeschild, waar in afval geborgen kon worden. Er moet wat gebeuren, oordeelt Weth. Keijser hetgeen de voorzitter toegeeft: een vuilnisbelt moet er komen of de boel moet in zee worden geworpen. De heer Roeper: Ik meende dat Oudeschild in goede conditie verkeerde ont zijn vuil kwijt te raken. De menschen moeten er zelf voor zorgen, net zoo goed als op andere dorpen. De heer KikkertU bedoelt zeker: net zoo slécht als op andere dorpen. Met algemeene stemmen wordt lespeten het adres in handen te stellen van B in W om prae-advies.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1