1 1 No 4066 Woensdag 3 November 1926 40"e Jaargang l Van week tot week Texelsche Berichten Schrijnende Handen na de Wasch PUROL ABONNEMENTEN: ADVERTENTIÉN: TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 et. per drie Maanden. Franco p. po9t door geheel Nederland 75 et p. 3 maanden. Losse nummers: 3 et DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 rogols: 50 et. Iedere regel meer: 10 et. Dezelfde advortentlo 4 maal geplaatst wordt 3 maal borekond. Bij abonnomont lagere regolprljs. ADVERTENTIÉN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN Losloopen van honden. De Burgemeester der gemeente Texel brengt in herinnering dat het krachtens artikel 90 der Verordening van Politie in deze gemeente ver boden is buiten de kommen der dorpen, of, zonder behoorlijk toezicht, in de kommen der dorpen, honden te laten losloopen van 1 Novem ber tot 1 Mei. Overtreding wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste f25,— of hechtenis van ten hoogste 6 dagen. Texel, 30 October 1926. De Burgemeester voornoemd, R. P. KEIJSER Cz Lo.-B. 23—30 Oct. Rond het verdrag Nederland-België. De Tweede Kamer heeft de bebandeliDg van de belastingontwerpen in de algeloopen week zoo goed als ten einde g< bracht. En Vrijdag beeft ze nu een aanvang gemaakt met de behandeling van het Nederlandsch -Belgische verdrag, waarover in de bladen in de laatste W6ken zooveel etof is opge jaagd. Er is over dit ontwerp zooveel ge- scbrev6o, dat men gerust kan zeggen, dat het„doodgediscuteerd* is. De voor- en tegen, standers hebben bun stemmen laten hooren en de groote massa van het Nederlandsche volk. die de portée van de zaak niet kan beoordteler, staat vrijwel onverschillig tegenover de vraag, hoe de beslissing van de Kamer zal zijn. Voor ieder is het uit de discussies wel duidelijk geworden, dat er voor Nederland aan het verdrag zekere en niet gering6 1 nadoelen verbondi n z(jn maar daartegenover slaat dat de vriendschap en con goede nabuurschap met België wel eenig oöer waard is. BU de aanvang van de behandeling van het ontwerp in de Kamer was de belang stelling van de zijde van het publiek al heel gering. De gereserveerde en publieke tribunes waren niet veel voller dan bij an dere gelegenheden. Er waren een paar journalisten meer dan anders vertegen woordigers van buitenlandsche bladen maar bun aantal was geiing en 1e Belgi sche per3 was zelfs niet eens vertegen woordigd. Ook de Kamer was lang niet bezet. Bijna een vierde der Kamerleden was absent. Mogelijk, dat de belangstelling in de ko- m6ndo dagen wat zal toenemen, maar heel zeker is dat niet. Men weet maar al te goed dat er over het ontwerp niets nieuws meer kan worden gezegd h6t is door de poli- mieken in de pers volkomen uitgeput. Er hebben nog slechts vier sprekers bet woord gevoerd van de 14, die voor het debat in eerste instantie ingeschreven zijn. Er zullen allicht nog wel een paar by komen Als allen zoolang van stof zijn ah de eerste vier dan zal het zeker wel Donderdag wor den, voordat de Minister aaD het woord zal komen. Hoe die beslissing zal zijn valt nog niet te voorspellen. Erg gunstig staan de kansen voor het verdrag in geen geval, maar er schijnen heel wat weifelaars te zijn, wier stem ten slotte door een kleinigheid kan worden beïnvloed. Ec is getracht op allerlei wijze stemming tegen het verdrag te maker, waarbij men zelfs het werken met groote dure anonieme advertenties niet versmaad heeft, zooals we al eens eerder mededeelden. En als „de klap op de vuurpijl* is ten slotte gekomen de onthulling van do N, Rott. Ct. een der felste tegenstanders van het verdrag, België zou by de onder handelingen over de teruggave van Eupen en Malinedy aan Duitscbland hebben voor gesteld om als tegenprestatie een zeer ver strekkende regeliDg ten gunste van de haven van Antwerpen toe te staan. Deze b&weriDg van het Rottcrdamsche blad heeft een offlcieele tegei spraak te Brussel uitgelokt. De Belgische minister van buitenlandsche zaken, de heer Van der Velde heeft in een persgesprek ten stellig ste verzekerd, dat er nooit onderhandelin gen tusschen België en Duitscbland inzake Eupen en Malmedy hebben plaatsgevonden en dat er evenmin ooit officieel of officieus sprake geweest is van te-, voorkeur-regime V0'»r ne Antwerpscne haven Wat nitt wegneemt, dat de N. R. Ct. baar TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 bericht staands houdt, De strijd om het verdrag is thans in volle gang. Of h(j zal worden uitgestreden of dooi de een of andere motie lijdelijk zni worden geschorst er wordt blijkbaar st6rk aan gedacht zal de naaste toekomst leeren. De stakende Engelsche mijnwerkers. Do strijd in de Engelsche mijnindustrie duurt nog onverminderd in kracht voort, maar er zijn thans toch weer teekenen die op naderende nieuwe onderhandelingen wijzen. Zooals men weet, heeft Baldwin in het Lagerhuis verklaard, dat de regeering niet van plan is nieuwe bemiddelings voorstellen te doen nu haar voorstellen een en andermaal door beide pari (jen afgewozen zijn. Door het bestuur »au de Britsohe bond van vakvereeniaingen is echter een poging gewaagd om alsnog de belemmeringen voor nieuwe onderhandelingen uit de weg te ruimen. Eu 't is gebleken, dat de regeering met dit bestuur wel wil praten, In het' onder goud, dat het met Baldwin had, heeft deze echter nadrukkelijk verklaard, dat by geen overleg meer wenscht met lichamen wier overeenkomsten door de mijnwerkers weer vernietigd kuDnen worden. Thans tracht het bestuur van de' bond van vakvereeDigingen de zaken voor de leiders der mijnwerkers op te knappen Naar luid der berichten is het daarin in zoover geslaagd, dat zoowel van de zijde der mijnwerkers als van die dorregeering eenige concessies verkregen z|jn. De oploz- sing wordt gezocht in een regeling waarbij tijdelijk de arbeid wordt hervat op districts- voorwaarJen. Intusscben zal er een com-, missie in het leven worden geroepen, die die districtsregelingen zal moeten vereeni gen in een landelijke regeling. Men is te Londen thans weer wat optimistisch gestemd In de eerstvolgende dagen zal nader moe ten blijken of dit optimisme recht van be staan heeft gehad. Wat d6 staking zelf betreft valt te ver melden, dat in de afgeloopen week het aan tal werkwilligen met meer dan 200,000 is toegenomen. Hij is b|jna de 270 000 gena derd, een aantal dat zeker wel gewicht in de schaal legt. Uit het Mussoliniaansche Rijk. Donderdag heeft Italië de vierde verjaar dag gevierd van de opmarsch der fascisten naar Rome. Vooral in de hoofdstad werd dit feit op luisterrijke wijze herdacht. De straten waren rijk met vlaggen versierd, de scbooikindereD hadden vacantie, het bedrijfsleven was stilgezet en zelfs de dag bladen verschenen niet. In het Coliseum had een herdenkings plechtigheid plaats, welko bijgewoond werd door alle leden der regeering en tal vaD andere hoogwaardigheidsbekleders en waariu door Mussolini een klinkende rede voering werd gehouden. Mussolioi verheerlijkte in z(jn loespraak bet fascisme en betoogde, dat elke actie van de oppositie daartegen bi) voorbaat tot mislukking gedoemd was. Het fascisme beweerde hij is ééo geworden met de geheele natie. Hst vroeger zoo verdeelde Italiaaneche volk werkt thans met een voor- beeldelooze discipline, zonder eén enkel uur te verliezen. Na de verandering der wetten moet nu nog volgen de verandering van de zeden, opdat de laatste overblijfse len van het oude democratiscb-liberale regime worden vernietigd. MussoiiDi besloot met een beroep op zijn zsarthemden, wier bajonetten, volgens zijn beweriDg, geen regime vertfgsnwoordigen, maar bet geheele Italiaansche volt, 0m ook in bet vijfde jaar op de ingeslagen weg voort te gaan. Na zijn toespraak onthulde de Duce een gedenkteeken voor 3000 gevallen fascisteD, wier namen in een groot granieten rote- blok vereeuwigd zijn. En vervolgens begaf bij zich naar bet paleis Cnigi, waar hij op bet balcon verscheen om de samengestroom de menigte toe te spreken en naar toejui chingen in ontvangst te nemen. 4 Als het hoofd op hol is. Weder een nieuwe mode I Jongedames, die erg veel voor de een of andere film-artist voe len, garneeren tegenwoordig haar hoedjes met een stuk film-band, dat natuurlijk een tafereel tje, waarin die artist optreedt, weergeeft. Wat zal er nu nog komen Tooneelvereeniging „Texel." Opvoering van „De VluchteliDgeD," Met de opvoering van het blijspel „Vluch telingen" van Henry 't Sas heeft Tooneel vereeniging „Texel" het winterseizoen ingeluid. Het stuk, dat by het grootendeels jeugdig publiek Dogal in de smaak viel, stelde de werkende leden geen hooge eischen en werd over het geheel op draagiyke wyze voor het voetlicht gebracht. Het tooneel mocht goed verzorgd heeten, ieder had zyn rol knap onder dï knie. De vertooning vond plaats voor een taraelyk gevulde zaal, het geen het bestuur naar het openingsspeechje van de heer Theo Rijk te oordeelen, tot tevredenheid stemde. Omtrent de inhoud van het stuk het volgende Het speelt zich af in de critieke dagen van de mobilisatie in een Hdlandsch provinciestadje en leidt ons binnen in het burgerlijk leventje van Dr. Langenaken, rus tend leeraar, vrijgezel, en zyn „overjarige" aanvallige zuster Suze. We maken o.a. kennis met Dominé, voorzitter van het plaatselijk steuncomité en diens tegenvoeter Abraham Volkert, redacteur van „De Bazuin" die een arti-oorlogcampagne op touw zet en daarbij telkens met eerstgenoemde in botsing komt. Guusje Herder'is Langen- aken's Duitsche huisknecht, die zoo nu en dan door vermakelyke opmerkingen op onze lachspieren werkte. Dr. Langenaken voelt zich in zyn vry- gezellenstaat bijster in zijn sas tot ons landje met Belgische vluchtelingen wordt overstroomd en de een na de ander zijn huis binnendruppelt, mannen en vrou wen, tot groote ontsteltenis resp. van mej. en meneer Laugenaken. Zus heeft hermelyk maar een oogje op architect Rhode, ieder ander jaagt haar de stuipen op het lyf. De oud-schoolmeester koestert voor de schoone sekse niet de minste sympathie doch met de komst van Suzette wordt daarin een ommekeer gebracht. Suzette is een cirkus-acrobate, die door de val van Antwerpen in Langenakeu's buis verzeild raakt. Aanvankelijk ietwat schuchter, vat de oude heer weldra zekere genegenheid voor haar op, die hem - tot niet geringe vreugd van de aanwezigen een ge malen geducht iu het Dauw brengt. Eerst tracht hij zijn ietwat ongewone manier van doen te ver- verzacht en geneest men spoedig met Doos 30-60-90 ct. klaren door voor te geven, dat Suzette een dochter van zyn boezemvriend is. Wanneer deze ten tooneele verschynt biyktduideiyk, dat onze leeraar z\]n zus wat op de mouw heeft gespeld. Architect Rhode en Lan genaken's vriend z|]n notabene dezelfde persoon. Wanneer Langenaken om aan alles een eind te maken tracht klaar te spelen, dat Rhode het circusmeisje naar een and6r oord brengt, komt hjj in botsing met Suzette's papa, die dan ten tooneele komt. Als ook nog biykt' dat Rhode gehuwd is en deswege mot zyn vrouw aan het „kibbelen" raakt, is'de verwarring het grootst en - is 't eind het moest nahy. Of alles nog op z'n pootjes terecht komt, weten we niet, wat niet verhinderde, dat geducht werd geapplaudiseerd toen het derde bedryf beëindigd werd. Een gezellig bal volgde. „Texel" heeft velen een genoegiyke avond bezorgd en mag met vertrouwen zyn Dieuwe avond voorbereiden. Ons electrisch licht. Na eenige maanden trouwe dienst heeft onze electrische centrale er Zaterdagavond 1.1. een paar maal het bijltje bij neergelegd met het resultaat, dat alom petroleumlampen op de prop pen werden gehaald om de ingetreden duisternis te verdrijven. Gewend overal de neus hl te steken, hebben we ons te bevoegder plaatse met de oorzaak van deze bedrijfsstoornis op de hoogte gesteld. Ons bleek, dat de motor wegens te zware be lasting dreigde warm te loopen, waarom de chef het raadzaam achtte de machine een wijle rust te gunnen. Als indirecte oorzaak werd ge noemd het telt, dat gedurende de zomer een aantal nieuwe perceclen op het electrisch net zijn aangesloten. Hoewel de chef zulks maar matig goedkeurde, had die nieuwe aanleg plaats en wel in de veronderstelling, dat de komende winter het nieuwe electrisch bedrijf brengen zou. Doch wat de oorzaak ook moge zijn het nieuwe bedrijf mag eerst tegen het a.s. voorjaar gereed worden verwacht. De bestek ken gaan dezer dagen in zee en dan volgen aanbesteding en gunning, waarmee nog wel een paar dagen gemoeid zullen zijn. Onderwijl zit thans onze centrale lichtelijk in de knel. Het aantal harer begunstigers heeft het toelaatbare maximum overschreden en daarmee is de bedrijfszekerheid in de waag schaal gesteld. Een der eerste.gevolgen was reeds beperking der straatverlichting. Tot plm. 9 uur branden onze straatlantaarns, soms in het geheel niet, hetgeen in de komende winter maanden vooral tot moeilijkheden aanleiding kan geven. De chef tracht uit zijn machines te halen wat hij kan, doch loopt daarbij telkens de kans door overbelasting zijn motoren dynamo op zware proef te stellen, hetgeen zich zeker wreekt. Er is geen voedsel voor zooveel monden. Met verlangen zullen velen het tijdstip ver beiden, dat de spa voor het nieuwe bedrijf in de grond wordt gezet. Het moge spoedig ruimschoots stroom verstrekken tegeneen prijs, die ook voor kleine luyden te betalen zal zijn. Kort nieuws. Tot vreugd van ouderdom en jeugd maakte Texelsch Fanfare Vrijdagavond een rondgang door ons dorp. Er was als gewoonlijk veel volk op de been. Een krachtmensch vertoonde Vrijdagavond op de Steenenplaats zijn „ontzagwekkende" kunsten. Een cent' werd doorgebeten als gold het een plakje koek, als een riet werd een cent met de vingers in tweeën gebroken, etc., welke vertooning door het zwaar verbaasde publiek met open mond werd gevolgd. Een handje vol centen met een paar dubbeltjes was zijn loon. Een zuurverdiend stukje brood, lezer. De gouden ketting, wel^e schipper Koop man Woensdag 1.1. ter hand werd gesteld, was een persoonlijk blijk van waardeering van de heer Tegelberg, directeur der Mij. Nederland en voorzitter der N.Z.R.M. De graanmalerij van de fa. A. Langeveld Pz. beschikt sinds kort over'n eigen electrische 'licht installatie, welke door het bureau Mittelhauser werd verzorgd. Een batterij ontbreekt, alleen tijdens het draaien van de motor heeft men het licht tot zijn beschikking.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1