PUROL No 4067 Zaterdag 6 November 1926 40s,e Jaargang Becfrtsvrages. Voor de Zondag. Bil W2HTSLT&AP Ziekte en Pijn Texelsche Berichten FEUILLETON Ruwe,Schrale Huid Prof. Keesom en Texel. ABONNEMENTEN: ADVERTENTIÈN: De Blauwe Maand. springende lippen Sportnieuws. ontstaan door Gevatte Koude, bestrijdt men spoedig en goed met |Mijnhardt's Sanaplrin-tabletien. Glazen Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten Tombola—S. V. Texel. Zendingsweek. TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct. por drie Maandon. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE; N.V.v/h LANGEVELD&DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 rogels: 50 ct. lodoro rogol meer: 10 ct. Dozolfde advertentlo 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. Bij abonnement lagoro rogolprljs. ADVERTENTIÈN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werker kosteloos beantwoord. Rijkdom. Wie is rijk? Hij, die te kort komt, of hij die overhoudt?; die gebrek, of hij die overvloed heeft? Hij wiens bezittingen, naarmate zij grooter zijn, te meer zorg vereischen om ze te behouden, of hij die zich door eigen krachten onderhoudt Waarlijk, de maat van iemands vermogen wordt niet bepaald door de schatting van hetgeen hij bezit. Niet begeerig zijn is vermogend zijn; niet koopziek zijn is een inkomen hebben en tevreden zijn met zijn deel is de grootste en zekerste rijkdom. indien in zaken bedreven lieden land en grond op hooge prijs schatten, dewijl men aan die soort van bezit het minst schade kan lijden, hoe hoog is dan niet de deugd te schatten, die ons zoomin ontroofd als afhandig gemaakt kan worden die door geen brand of schipbreuk te loor gaat, die door geen beroering van stor men of tijden wordt aangetast I Alleen wie héér bezitten, zijn rijk. Zij toch alleen bezitten een zoowel vruchtdragend als blijvend goed; zij alleen wat het kenmerk is van de ware rijk dom zijn tevreden met hun deel en hebben aan hetgeen voorhanden is genoeg, zij begeeren niet, zij derven niet, zij voelen geen gemis en hebben niets te eischen. Slechten en hebzuchtigen daarentegen, naardien zij een onzeker en wissel vallig bezit hebben, en altijd meer begeeren, en er nog nooit één onder hen gevonden is die aan het verworvene genoeg had, kunnen niet alleen niet als rijken en welgestelden, maar moeten als armen en gebreklijdenden beschouwd worden. CICERO. Men schrijft ons Wilt opnemen in uw blad, dat zo dikwijls ge tuigt het algemeen belang te willen dienen en medewerkt tot de zedelike verheffing van de uitgebreide kring der lezers, een klein verslag van een huishoudelike vergadering van een groep geheelonthouders te Oudeschild en aan gesloten bij de Nederlandse Vereniging. Aan het slot van 't verslagje zij het mij vergund een enkel woord ter opwekking tot de lezers te richten. De vergadering werd gehouden in de huis kamer van een der aangesloten leden. Het kleine maar met moed bezielde groepje, kan nog niet beschikken over een eigen gebouwtje of zaaltje zodat de welwillendheid van een der leden moet worden ingeroepen. De agenda bevatte een drietal punten, waar over door een twaalftal leden en enige gasten Naar het Amerikaansch van MARY ROBERTS RINEHART. 34) )o(- Ze was niet doodHalsey legde haar op den grond en begon haar koude handen te wrijven, terwijl Gertrude en Liddy opwek kende middelen gingeD halen: Wat mij be treft, ik zat daar maar onderaan die vree- selyke trap ik zat, omdat ik niet staan kon en peinsde er over hoe dit nu weer zou afloopen. Louise was nog bewusteloos maar baar ademhaling werd duidelijker en ik stelde voor dat we haar maar in bed moesten leggen voor ze heelemaal bij kwam Voor mij was er iets griezeligs in het feit dat ze daar in bijna dezelfde houding en op precies dezelfde plek lag waar we baar broer hadden gevonden. En om de over eenkomst nog sterker te maken, sloeg de klok in de hal net drie uur. Het was vier uur voor Louise iD staat was om te praten en het werd buiten al een beetje licht, voor ze ons een samen hangend verhaal kon doen over wat er gebeurd was. Ik geef het precies weer. Ze zat tegen een stapel kussens aan in bed en Halsey zat naast haar, zonder dat ze protesteerde en hield haar hand vast, ter- Voor allen die sukkelen met verstopping of moeilijken, tragen en onregelmatigen Stoelgang zijn Mijnhardt's Laxeertabletten onmisbaar. Werken vlug zonder kramp of pijn Bij Apothekers en Drogisten. Doos 60 ct. uit Anna Paulowna een aangename bespreking werd gevoerd. Propaganda. Het eerste punt was„Hoe voeren we gedu rende November een uitgebreide propaganda voor de geheelonthouding November zal zijn „de blauwe maand", d.w.z. de maand, waarin onze beginselen zullen worden verkondigd de maand, waarin met taaie volharding zal worden gestfeden tegen de alkohol. Besloten werd tot de verspreiding van een groot aantal kranten en geschriften in de verschillende dorpen en buurtschappen. Door huisbezoek zullen man nen en vrouwen worden opgewekt onze zijde te kiezen. Het spreekt vanzelf, dat ook buiten de maand November door ieder lid de propa ganda voor de geheelonthouding zal worden voortgezet. Door een der aanwezigen werd in overweging gegeven zich tot de Ouderkommis sies der verschillende scholen te wenden om op een ouderavond in bespreking te wijlen brengen welke nadelige gevolgen het gebruik van alkohol door de ouders voor de kinderen heeft. Enkele leden van de afd. Texel van de Ned. Ver. stel den zich beschikbaar daarover op ouderavon den te spreken. Jeugdvereeniging. Als tweede punt was op de agenda geplaatst de vraag, of het niet wenselik was een jeugd vereniging op te richten. Zovele jongens en meisjes weten hun vrije tijd niet nuttig te be steden, slenteren langs de straat, vervelen zich en komen er zo gemakkelijk toe herbergen te bezoeken waar dikwijls op alle mogelike wijzen voor afleiding wordt gezorgd. Gebruik en niet zelden misbruik van sterke drank is het treurig gevolg. Besloten werd eerst nog eens een ste vige propaganda onder de volwassenen te voe ren en mocht het gelukken de gelederen aan zienlik te versterken, dan pogingen aan te wen ken om de jeugd te organiseeren. Een verzoekschrift. Ten derde werd besloten aan de heer Bur gemeester van Texel te verzoeken te willen overwegen of het mogelik is het aantal vergun ningen aan hotelhouders om hun zaak, na het gebruikelike sluitingsuur, voor het publiek be schikbaar te mogen stellen, te beperken. Met een aanmoedigend woord van een der gasten uit Anna Paulowna en van de voorzitter werd de vergadering gesloten. Nog een verzoek. Nu nog enkele regelen tot besluit. Nog slechts zes en twintig mensen op Texel hebben zich aaneen gesloten om de ellende, door de alkohol aangericht, te bestrijden. Zes en twintig ver- eenigd in een afd. van de Nederl. Ver. Naast hen werkt te den Burg een christeiike vereniging. Het aantal, dat zich geeft voor de bestrijding van die geescl is nog bedroevend klein. Het is schoon te strijden voor een ideaal en ons ideaal is de bevrijding van het menschdom van één w(jl zij vertelde. „Ik kon niet. goed slapen." begon ze, gedeeltelijk waarschijnlijk omdat ik van middag geslapen heb. Om tien uur bracht Liddy mij wat warme melk en viel ik in slaap tof 12 uur. Toen werd ik wakker en ik begon over allerlei dingen te den ken en te tobben, zoodat ik niet weer in slaap kon komeD. „Ik tobde er over waarom ik niets meer van Arnold gehoord had nadat na dien avoDd, toen ik hem in de portierswoning had gesproken. Ik was bang dat bij ziek was' want hij had iets voor mij moeten doeD, en hij was niet terug gekomen. Het zal ongeveer drie uur geweest zijn toen ik iemand hoorde floppen. Ik ging overeind zitten en luisterde, of ik wel goed gehoord had en het kloppen hield niet op. Het klonk nogal gedempt en ik was op't punt om Liddy te roepen. Toen vermoedde ik plotseling wat het was. De Oostelijke in gang en de wenteltrap werden altijd door Arnold gebruikt als hij laat uit bleef en soms, als hij zijn sleutel vergeten had, klopte hij en dan ging ik naar beneden om hem open te doen. Ik dacht dat hij terug gekomen was om mij te spreken over het vreemde van den tijd dacht ik niet eens want hij kwam altijd op de zonderlingste uren thuis. Maar ik was baDg, dat ik te zwak zou zijn om beneden te kunnen ko men. Het kloppen hield aan en net toen ik Liddy wilde roepeD, holde zij de kamer Doos 30-60'90ctTube80ct. Bij Apoth.en Drogisten zijner grootste vijanden. De samenleving wordt zoveel mooier als gebruik en misbruik van alkoholiese dranken verdwijnt. Daarom vragen wij van u, lezers, een daad en wel dezewei gert het gebruik van alcoholhoudende dranken en sluit u bij ons aan. Is het voor u een genot, het gebruik van alkohol Veel groter zal uw vreugde zijn als ge met ons mede strijdt voor ons heerlik beginsel. Wilt ge u aansluiten, bericht dit dan aan de sekretaresse van de afd. Texel: Mw. A. Zoete—Blom te Oudeschild. Voor de Pluimveehouder. Een lezer-pluimveehouder schrijft ons Met de herfst is het tijdperk aangebroken, waarin de meest voorkomende pluimveeziekten, snot en diphtcrie, het vcelvuldigst optreden. De oorzaken zijn wel voornamelijk hierin te zoeken: De zomer neemt vaak zonder geleidelijke overgang een einde, plaats makende voor de herfst met veel regen en kou. De leg is in die periode het slechtst, waardoor de dieren op de boerderij vaak schadelijk verwaarloosd worden Velen zien alleen direct voordeel. De hokken deugen meestal niet: ze zijn te klein om bij slecht weer de dieren overdag vast te houden, 's nachts te warm.'sMorgens treedt te sterke afkoeling op voor de dieren, juist nu het veerenpak de minste beschutting biedt. Vooral beste legsters zijn soms nog niet vol doende in de veeren. Dit alles terwijl de dieren veel minder op krachten zijn, door pas geëin digde leg, aan oude een paar maanden. Gelukkig zij, die nu hun kippen tegen diphterie hebben geönt. Laat de achterblijvers bedenken, dat voorkomen beter is dan genezen. Zij kun nen en zullen zeker eenmaal door het uitsparen van een bedrag, gelijk aan de prijs van een winterei per kip, veel schade lijden. Texel I Batavier 1. Een sportvriend schrijft ons nog Toen om 2 uur scheidsrechter Vlam, die zeer goed voldeed, de beide teams tusschen de lijnen floot, ontwikkelde zich direct een vlug op en neergaand spel. Hoewel B. soms in de meerder heid was, wisten de gasten doordat de T. achter hoede goed spel leverde, voor de rust maar een enkele maal het T. doel te doorboren. Na de thee pakten beide partijen weer goed aan en lukte het B. spoedig het 2«. puntje te maken. Dat werd T. te machtig en in eenige minuten haaiden wij de achterstand in (1—2) en niet lang daarna kwam de gelijkmaker ter wereld. Toen was T. niet langer te houden en moest de B. keeper eenige malen reddend op treden. Het was nu met het overwicht van B. gedaan en aanhoudend werd het B. doel be kogeld. Had T. één goede schutter in de voor hoede gehad, dan was de stand niet 3—2 ge- door en de gang iD. Toen stond ik op, on trok mijn kimono aan. Ik voelde m(j zwak en duizelig, maar ik moest Arnold spreken ais hij het was. „Het was overal erg donker, maar ik wist natuurlijk den weg. Ik tastte naar de trapleuning en liep zoo vlug ik kan naar beneden. 'Het kloppen was opgehouden en ik was al bang dat ik te laat zou zijn. Ik kwam beneden aan de trap en liep toen naar de deur van de Oostelyke veranda. Ze was niet op Slot en stond zelfs aan. Overal was het donker, buiten Ook. Ik veelde me vreemd en beverig. Toen dacht ik, dat Arnold misschien zijn sleutel had gebruikt; hydeed wel eens vreemd, en ik keerde om Toen ik onderaan de trap stond dacht ik, dat ik iemand hoorde aahkomen. Ik werd vreeselyk zenuwachtig in het donker en ik kun nauwelijks staaD. Met moeite bracht ik het tot de derde of vierde treden toen voelde ik dat er iemaDd op de trap naar mij toekwam. Het volgende oogenblik voelde ik een hand op de trapleuning tegen de mijne aan. Er schoof iemand lings me en ik gaf een gi) Toen ben ik zeker flauw gevallen. Tot zoover Louise's verhaal. Aan de waarheid er van viel niet te twijfelen en wat ik vooral zoo onuitsprekelijk tragisch vond, was het feit, dat het arme kind naar beneden was gegaan om haar broer opt-n te doen, - haar broer, die haar goede zorgen nooit weer noodig zou hebben. Tot twee- wecst voor B., maar zeker 6—2 voor T Nu, jongens, tegen S.V.S. uit een ander vaatje getapt. Wat de spelers betreft, wil ik geen namen noemen, alleen: de buitenspeler R. beter plaats houden. Overigens hebben al de spelers, niemand uitgezonderd, hun best gedaan om T. de over winning te bezorgen, maar het geluk was echter niet met hen. Naar men ons meedeelt kwamen ten bate ^van de tombola, te houden op de feestavond Wah de S. V. Texel, geschenken in van de volgende firma's fa. Jac. Dekker, A. C. Rab, Gebr. Dros, N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld iS de Rooy, te den Btirg de Haas en Breero, Apeldoorn, Pleines, den Duider, Miss Blanch-Fabrieken, fa. Boelen, N.V. Amstel-wasartikelcnfabrieken, N.V. Erdal-was- fabrieken en Kyriazi Frères le Amsterdam,van Houten en Zn, Weesp, van Woerkom, Altcna, Leefsma en Zn., Leeuwarden. Wie volgt De S.V. Texei-sccrctaris weet er raad mee. Het adres is bekendA. DrosStcencnplaats. Men verzoekt ons te willen melden, dat in de komende week een beroep op aller steun zal worden gedaan, opdat het zendingswerk voortgang zal kunnen vinden. Welwillend deed men ons toekomen het October-nummer van het Engelsche maand schrift „Cold Storage", hoofdorgaan van de Britsche Koel-industrie, waarin we o m. aan troffen een uitvoerig verslag van de 28e jaar vergadering der.British Cold Storage en Ice Association", gehouden 21 October 1.1. te Londen. Aan de feestmaaltijd zaten aan vertegen woordigers van de Britsche Ministeries van Landbouw en Gezondheid, Lord Bledlsloe en Dr. Mac Fadden, alsmede prof. dr. W. H. Keesom, directeur van het Cryogeen Labo ratorium van Leiden's universiteit. Een 170-tal vooraanstaande personen uit betrokken industri- eele kringen namen eveneens aan de maaltijd deel. Door verscheiden personen werd het woord gevoerd, waarbij de groote ontwikkeling en de omvangrijke beteekenis van de koel-techniek in het licht werden gesteld. Hoe Interessant een uitvoerige beschouwing van deze tak der natuurkundige wetenschap ook moge zijn, onze plaatsruimte kan zulks voorlooplg niet toelaten. Gaarne evenwel zullen wc een ge deelte voor onze lezers in het Hollandsch overbrengen en hier een plaatsje inruimen. maal toe was er nu iemand, schijnbaar zon der roden, het huis binnengekomen door die zelfde deur; blijkbaar had hij ongehin derd in huis rondgeloopen en was weer langs denzelfden weg verdwenen. Was die onbekende er nog een derden keer geweest op den nacht toen Arnold Armstrong ver moord was? Of nog een vierde keer, en by die gelegenheid in den waschkelder gevallen? Het was ons onmogelijk om nog le gaan slapen. Tenslotte gingen we ods aanklee- den; Louise scheen gelukkig geen nadee- lige gevolgen te ondervinden van haar tocht Maar ik besloot dat ze voor de dag om was, da waarheid moest hooren. Ik Dam nog een'besluit en bracht dat dadeiyk na het ontbyt ten uitvoer. Een van de ongebruikte slaapkamers in den Oostelyken vleugel achter iu de smalle gang, liet ik in orde maken en van dat oogeDblik af sliep Alex, de tuinman daar. Een man in dat enorme huis was een dwaasheid, nu er voortdurend zulke vreemde dingen gebeur den, en ik moet zeggen dat we al heel weinig last van Alex hadden. En 's morgens onderzochten Halsey en ik ook terdege de wenteltrap het kleine portaaltje onderaan, en het speelzaaltje dat er op uit kwam. Er was nergeDS een spoor van iets vreemds te ontdekken en als we zelf het geklop niet gehoord hadden, zou ik gedacht hebben dat Louise het zich ver beeldde. De buitendeur was dich: en op slot en de trap zag er even onschuldig uit als altijd. W v.v. t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1