1 No 4067 Zaterdag 6 November 1926 408,8 Jaargang TWEEDE BLAD l/krsch (^eA&rncC 7a Voor Hoofd en Hart Texelsche Berichten Gemengd Nieuws 30 ce/7/l ABONNEMENTEN: ADVERTENTIËN: Forensenbelasting Helder'. Een billijke heffing Naar we reeds eerder meldden, werd het varend personeel der Texelsche Boot ten getale van 8 man in de gemeentelijke forensenbelasting te Helder over de jaren 1923 '25 tot een bedrag van f 900 f 1000 aangeslagen. De scbuldeiscberes grondde deze aanslag op het teit, dat de bemanning gedurende die jaren meer dan 90 dagen per jaar in Helder had vertoefd. Hiermee niet accoord gaande, werd uitstel van be taling verzocht en verkregen tot 1 Sep tember 11. - en in een adres Gedep. Staten deze „onbillijkheid* onder bet oog gebracht. In een vergadering van Texel's gemeenteraad.' werd de kwestie ter sprake gebracht, dooh tot een vast besluit kon men niet korppn. Daar de bemanning dezer dagen, door Helder nogmaals tot betaling werd aan gemaand werd door haar aan het bestuur van T.E.S.O. verzocht in zijn vergadering - van Zaterdag- 30 Oct. deze kwestie onder het oog te willen zien. Ze ontving evenwel ten antwoord, dat het bsstuur wenscht af te wachten welke houding Texel's gemeenteraad in dezen zal aan nemen. Wie zijn winsten wil vermeeren Moet GEREGELD Adverteeren in de TEXELSCHE COURANT. „De Stier" wordt verkocht, Hr. Ms. ramtorenschip Stier, dat op de Zuidwal verankerd ligt en in de laatste tijd gediend geeft voor proefnemingen met bommen uit vliegtuigen, zal binnen kort voor verkoop iD aanmerking komen. Kort nieuws. Te De 1 fzij 1 wordt een zeesleepboot van de fa. Dros- Doeksen, de Volharding, ngericht voor loodsboot, die bij Terschel ling zal dienst doen. Aan bet Koogerstrand spoelde een Vat met plm. 60 L bier aan. Wegenbelasting. Het ontwerp wegenbelasting is zonder hoofdelijke stemming door de Tweede Ka mer aangenomen. TeHupselbij Groenloo is een fliksö laag helder wit. zout aangeboord. Op Loevestein bij Gorkum Was in de kelders een groote hoeveelheid )uskruit opgeslagen, W9lke op last der. :egeeritg naar een geschikter, plaats is ;ebracht. Buitenland. Een Triompli der Wetenschap. Tusschen Nauen (D) en Rio de Janeiro (Brazilië) zijn met bijzonder goed esultaat jjfoto's per radio overgebracht. Jaar de overdracht over buitengewone afstand plaats vond mag zoker van een geweldige prestatie gesproken worden. Te New-York trachtten 3 bandieten, die revolvers hadden bemach tigd, de gevangenis te ontvluchten Een 3ewaker werd gedood. De politie maakte van rookbommen eD vuurwapens gebruik sloot het edele drietal, weer in. Koningin Marie van Roe- en ië, die in Amerika vertoeft, werd i „oorlogsvrouw" opgenomen in de zusterschap der Sioux-Indianen. Bat moet een eer heeten! Bij Szeged (Hong,) zijn ta! van kostbare voorwerpen opgegraven, ver moedelijk afkomstig uit de schatkamer van een vorst, heerscher over do stam men der Gopiden. Gevonden werden 92 gouden voorwei peD, borstplaten, gespen, gedeeltelijk versierd met juweelen. In Italië ging bet gerucht, dat het publiek te bologna, hevig in op schudding door de aanslag op Mussolini, de verkeerde had gedood. Thans is bet tegendeel aangetoond. Het slachtoffer was namelijk in het bezit van zijn broer's revolver, waardoor zijn schuld onom stootelijk vaststaat. In Japan werd een Duitsche firma opdracht verleend tot de bouw van het grootste radiostation tor wereld dat in 1928 gereed zal zijn en dienen moet tot recbtstreeksch verkeer lusschen Japan en Europa. Zes duizend Japanners zijn dit jaar reeds naar Brazil verhuisd Te Londen werd een vermoe delijk ontoelaatbare film in een rechtzaal afgedraaid opdat de rechters er over zoudau oordcelen. Het publiek kwam in dichte drommen opzetten. Vermakelijk heidsbelasticg beboeMo immers-niet te worden betaald.. De beslissing laat zich nog wachtom -DeLo.rj.deBSc.h e poatfidionst houdt; er tegenwoordig, een aparte bestel dienst; op na voor de bezorging van voetbalcoupocs en kruiswomdraads' s Diefstal hoopt mom zoo telteen minimum te beperken, Te D r e s dien zijn eeoipo onder officieren eo soldaten tot 2 a 5 weken celstraf veroordeeld, omdat zij een sol daat, dio c.LZ tideliik was. mot een bezem tot bloedens toe getuchtigd hadden In België zal ter gelegenheid van het huwelijk van de kroonprins een voorstel tot kwijtschelding van straffen in behandeling komen. Te Obourg (Belgiö) is 40 Oman van een kunstzijfabriek om eon loon- kwestie in stakiDg gegaan. In Britscb Nw. Guinea kwamen 500 inlanders in opstand met het gevolg, dat vermoedelijk 3 blanken van kant werden gemaakt Een Nedei- landsche expeditie zal de luidjes mores lBeren. Te Edinburg werd de pool- neizigor dr. Nansen tot rector der universiteit benoemd. In zijn toespraak zei bij zijn persoonlijk succes te danken aan hot feit, dat bij alle booten en brug gen achter zich vernielde. Hij moest dan voorwaarts, of hij wilde of niet. Voor jODgelui acht hij dat een goede stelregel OpdoZ. Indische Spoor weg zijn in een half jaar 50.000 reizigers aangetroffen zonder plaatsbiljet. Het bedrag, aan boeten gaïnd, loopt in de honderden guldeus. T o B e r 1 ij n hebber. 20.000 win kels gedurende eenige tijd gestaakt om tegen de hoogo belastingen, do winkeliers opgelegd, te protesteeren. Bij Maagdenburg sloeg een auto, met 3 personen in een scherpe bocht over de kop. Allen kwamen om de wagen sloeg aan brokken. Prins Oscar van Piuisen zofcd cigaretten met een vriendelijk briefje aan do jongemau, die a's vermoedelijke dader van de aanslag op Btrosemann was opgeborgen, doch thans vrijgesproken is Wat zal men hiervau d-nken -- Inde Om bil in mijn (3um bracht oen ai beider zijn opziener mot oen mijnlamp een orr/siig. hoofdwet d loe. Onder Berlijn ontdekte mon in een villa een geheime branderij waar 15.000 L. spiritus was gestookt. Hat rijk leed daardoor 70.000 mk. schade. De nieuws te vinding van Thomas Edison bestaat in een grammo foonplaat, die 30-40 minuten zonder onderbreking spelen kan.JDe tegenwoor dige duren 6—7 mnt. De a f s t a n d P a r y s J a s k (a.ó Perzische Golf) bedraagt 5426 K.M. en werd door twee Pransche vlirg-us zonder onderbreking in 32 uur afgelegd. Dit was de langste vlucht zonder tus- schenlauding: Te Potsdam heeft een huis knecht de villa van zijn mevrouw tij den-s haar verpleging in een Berlijrseh ziekenhuis letteriyk leeg gestolen. Tot een bedrag van 20.000 Mk werd ver mist. Do man werd gevat, de buit grootendeels boven water gebracht. Bi) Naumburg is een auto door het springen van een band gekan teld Een dor vier inzittenden vond de dood. Te San Francisco is een dyoamietaanslag gepleegd in de Pieter en Paulskerk aldaar. De schade is enorm doch niemand werd gewond. Uit een Fransche krant: „Hot Vaderland is te groot, te machtig eischt te veel. Als Frankrijk uit zelf standige provincies bestond en Üuitsch land uit afzonderlijke staten, zouden er nooit meer groote oorlogen zijn, maar alleen wat burenruzies, die met een handomdraaien qit konden zijn." De grootste macht. Gij kunt niet volbrengen wat gij u niot kuut voorstellen. Het oogenblik, dat gij tot u zelf zegt„Dat is niet mogelijk" is het niet mogelijk voor u. Maar iemand anders die in zijn geest de zaak volbracht voor zich ziet, zal komen en bet doen. Scheppend denken is de grootste macht ter wereld. „De Zakenwereld" Als het warm is 1 De oude toren van Delft is de Neder landsche toren van Pisa; maar in haar helling schijnt nog geen snelle ineenstor ticg te dreigen. Men heeft er wel voor gevreesd on de legende wil, dat vijftig jaar geleden de burgervader zijn raads leden aldus geruststelde„de toren helt elk jaar slechts één graad verder het duurt bijna negentig jaar voor hü op do grond ligt". De leden ademden gerust op, maar één heel secuur lid vroeg of het graden Colsiu9 of Fahrenheit, waren Lloyd—Kantoor Het bekende Lloyd kantoor te Londen is voortgekomen uit een kofflebuisnering Edward Lloyd had in de 17e eeuw een koffiehuis, dat door vele kooplieden, betrokken bij de overzeesche handel, werd bezocht. Dat bracht hem op het denkbeeld zijn kantoor op te richten. De film. De film is de eenige, die zich niet dcor grenzen laat weerhouden. Talen ver f chilion, manieren verschillen, muntstan daarden verscbillon, ze'fs de railwijdten der spoorwegen zijn Diet overai dezelfde Het eenige, dat betzelfde is over de geh ele wereld, is do smalle strook cel ;uioid, dio nonsens, tragedie en droomen veral heechrecgt. Cü. Merz. DEN BURG: 50 ct. per drie Maandon. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maandon. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG. EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE:N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ :s DEN BURG OP TEXEL Van U5 rogols: 50 cl. lodoro regol moor: 10 ct. Dezelfde advortentlo 4 maal geplaatst wordt 3 maal berekond. BIJ abonnement lagere rogolprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 /bond" huisvrouw, die met een bescheiden inkomen moet tevreden zijn Laat BLUE BAND U helpen, erv ge hebt een middel gevonden, om veel te besparen, zonder dat U zich iets behoeft tet ontzeggen BLUE BAND IS UW BESTE FINANCIER

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1