Als kHOEST STEE? No 4069 ABDusiroOP r WAAR TABAK Zaterdag 13 November 1926 40,te Jaargang Voor de Zondag. 't slapen belet. VOOR UW GELD Texelsche Berichten FEUILLETON DE WENTELTRAP VOLLE-MEUVREEP Beter dan Goed: DE BESTE Vraagt KWATTA-SPECULAAS ABONNEMENTEN: ADVERTENTIËN: Invoer van vleesch in Engeland. en TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 et per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD&DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 regels: 50 ct. ledore regel meer: 10 ct. Dezolfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. BIJ abonnement lagere regolprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 Herfstklanken. De herfst is de mensch, wiens driften hebben uitgewerkt, de zacht vlietende stroom na de storm, helder als deze, nadat het slib en mee gevoerde slijk zijn bezonken en die nu slechts een hemel zonder buien weerkaatst. De herfst is de man, wiens oogsttijd is ge komen, in rustig zelfbezit, in wie de drift tot geestdrift is geadeld en het rusteloos zoeken tot een beraden werkzaamheid, de man in het evenwicht zijner natuurlijke en verstandelijke krachten. De herfst is de vrouw, die gevonden heeft waar zij terstond naar zocht, een kring om te werken en te leven, de vrouw, die moeder is geworden, niet meer, laat 't zijn, met de dartel- slanke leest, met de weelderige lokken, de tin telende oogen en de gloeiende wang, maar met dat spiegelgladde voorhoofd, met die kalme, blijvende glimlach van het gevonden geluk, van een verworven levensdoel. Daar is geen droefheid voor mij in 't najaar vervolgt de schrijver C. Vosmaer. Droefheid, oordeelt hij, moge er zijn in de afgevallen bladeren en doode takken, in de koude hemel of in de neerstortende buien en de kille sneeuw jacht en de mist. Maar dit is de herfst niet in zijn kracht, het is de herfst in zijn dood en in zijn overgang om winter te worden. Nu is 't natuurleven nog in al zijn rijkdomEr is alleen rijpheid, geen verval in het physisch leven der aarde. Wel is er ernst in de herfst. Geen ernst, zoo als die gewoonlijk begrepen wordt, geen ernst, die zuur kijkt en de wenkbrauwen samentrekt met de sombere voorhoofdrimpels, die smaalt op alle stof, op alle zinlijkheid, op alle schoon van vormen en kleuren, en voor wie eindelijk niets van het leven overblijft dan een dorre, kale woestijngeen ernst die confijt in suiker zoet geteem, of veroordeelt in harde liefdeloos heid. Maar die andere, die de oogen opent en het voorhoofd gladplooit, die alle levensuiting niet veroordeelen maar adelen wil, Idie schoon, sterk, gezond is, het leven tot zijn bestemming wil opvoeren en in alles dit hoogere beginsel wil: de geest zwevende boven de chaos. Die ernst behoeft er niet bleek en mager uit te zien slaat de oogen niet wanhopend op dit tranendal, is niet aan vormen, als een mollusk aan zijn schelp, gebonden maar hij kan lachen, zijn bloed stroomt krachtig door de gezonde aderen, zijn oog blinkt helder als een lichtende vonk van het vuur, dat Prometheus uit de hemel veroverde en zijn geest is als de ladder Jacobs waar de gedachten op ,en af zweven en die met haar stijlen hemel en aarde verbindt. Een twee-miltig zwijn. Een dezer dagen door de gebrs. Pereboom geslacht varken permitteerde zich de luxe er twee milten op na te houden. Ook jn de dieren wereld is bluf blijkbaar een inheemsch artikel. Van regeeringswege is inzake de vleeschin- voer in Engeland op het nemen eener spoedige Naar het Amerikaansch van MARY ROBERTS RINEHART. 36) )o(- Een maand geleden vijf weken eigen lijk. kwam er op mijn spreekuur 'n vrouw, die ik nooit eerder gezien had. Ze was zwaar in den rouw en gesluierd en ze had een jongetje van zes jaar bij zich, dat onderzocht moest wordeD. Het ventje was nogal ziek het zag- er uit als typhus, en de motder was radeloos Ze wilde het kind opgenomen hebben in bet Kinder ziekenhuis hier in de stad waaraan ik ook verbonden ben, en ik gaf haar een briefje Ik zou niet verder over het geval nage dacht hebben, als er niet nog meer ge beurd was. Twee dagen voor de heer Arm strong doodgeschoten werd, kreeg ik een verzoek om op de Greenwoodclub te komen er was iemand Hink geraakt door een ver dwaalden golfbal. Het was al laat toen ik er vandaan kwam ik was te voet en ongeveer op een mijl afstand van de club op de C aysburgweg, kwam ik twee men- schon legeo. Z-. hadden een heftige woor denwisseling en ik herkende onmiddellijk den iwtr Aimstr ng. En de vrouw was ongetwijfeld dezelfde die mij over het kind beslissing aangedrongen omdat, ingeval het verbod b.v. een jaar gehandhaafd zou blijven, fokkerij, handel,industrieën vleeschconsumptie zich zoowel in Engeland als in Nederland daarbij zullen hebben aangepast, zij het ook met blijvend nadeel voor beide landen. De minister zal zijn pogingen, te bevorderen dat Engeland zijn grenzen voor de invoer van versch vleesch uit Nederland weer openstelt, onvermoeid voort zetten. Onderwijl zucht menigeen onder de nadeelige gevolgen van het invoerverbod. Het verlies, tengevolge van de Engelsche maatregelen door de Nederlandsche exporthandel geleden, wordt geraamd op plm. 60 miljoen gulden per jaar. In een onderhoud, dat een Hollandsch dagblad correspondent met Engelsche. autoriteiten over deze kwestie had, werd vanwege 't ministerie van landbouw meegedeeld Zoolang in Neder land nog zulk een groot aantal gevallen van mond- en klauwzeer blijven voorkomen, is opheffing van het vleeschinvoerverbod in Enge land in geen geval te wachten. Welke waarborgen Engeland door onze des kundigen ook geboden worden, het blijkt niet van plan spoedig 'n ander standpunt in te nemen. IntegendeelEngeland ziet zich op de binnen- Iandsche markt al voornamer rol spelen, wat de overzeesche buren bizonder streelt. We meenen danook een spoedige ommekeerin deze ook voor Texel droevige geschiedenis voors hands niet te mogen verwachten. In een vorig nummer laast ge reeds, hoe prof. Keesom, ter gelegenheid van zijn bezoek aan Engeland in October 1.1. de Engelsche auto riteiten trachtte te vermurwen door op de uiterst nadeelige gevolgen van het verbod voor ons land de aandacht te vestigen. In hoeverre hier van resultaat te wachten is hopen we spoedig te kunnen melden. Plulmveetentoonstelling—Helder. Omstreeks Kerstmis wordt in het gebouw van de R.K. Volksbond te Helder een pluim veetentoonstelling georganiseerd. Voor de inschrijving, die op 1 December a.s. sluit, zijn vraagprogramma's aan het secretariaat Paul Krugerstraat aldaar verkrijgbaar. Zangersfeest 1927. De Bond van Gemengde Zangvereenigingen in Noord-Holland, welke een viertal Texelsche koren onder haar 34 afdeelingen telt, zal in Jan. 1927 haar 20-jarig bestaan te Alkmaar op fees telijke wijze herdenken. Het zangersfeest 1927 werd bepaald op 12 Juni of 3 Juli en zal te Schagen worden gehouden. was komen raadplegen." Op het hooren van dit verhaal, dat op een schandaaltje scheen te wijzen, ging mevrouw F. Azburgh kaarsrecht overeind zitten. Jamieson keek een beetje sceptisch en de rechter maakte een aanteekening. „Het kinderziekenhuis zei u, geloof ik, dokter?" vroeg hij. „Ja. Maar het kind, dat ingeschreven was als Lucien Wallace is twee weken ge'eden door de moeder weggehaald. Ik heb ge probeerd hen weer te vinden, maar het is mij niet gelukt." Plotseling herinnerde ik mij het telegram dat Louise ontvangen had, en dal geteekend was F. L. W. waarschijnlijk dokter Wal ker. Zou deze gesluierde vrouw de Nina Barrington kunnen zijn, die in het telegram genoemd werd? Maar het was slechts een veronderstelling. Ik kon er toch niet achter komen en het onderzoek ging door. Toen volgde het verhoor van den dokter die door den rechter was aangewezen voor de officiëele lijkschouwing. Uit het onder zoek was gebleken, dat de kogel in de borst was binnengedrongen onder de vierde linkerrib, en schuin naar beneden en naar achteren was gegaan, waarbij hart en lon gen doorboord werden. De liDkerlong was geheel vernield en de kogel had het iichaam weer verlaten langs de rugspierea links van den ruggegraat. Het was zeer onwaar schijnlijk dat Armstrong op zich zelf had geschoten en de richting, die de kogel had doordat cr ontsteking veroor zakende slijm op Uw borst zit, zorg dan, dat er naast Uw bed A AKKER-S staat, om U een rustigen nacht te bezorgen. Akker's Abdijsiroop lost de slijm op en verdrijft den hoest- prikkel, beroemd en onge ëvenaard bij bronchitis, kink hoest, slijmhoest en asthma. Overal verkrijgb. in kokers a f 1.50, f 2.75, f4.50 De flroote flacons zijn voordeeliger. De Prov. Staten van N. Holland. Naar we uit Amsterdam vernemen zal de candidaatstelling voor de nieuwe provinciale staten van N. Holland in 1927 plaats vinden op 22 Februari a.s. De stemming volgt binnen 45 dagen daarna, op door Ged. Staten te bepalen datum. ,,Een onderzoek bij een groot aantal kin deren lieeft uitgewezen, dat men door geregeld zwemmen een breedere borst- omvatting krijgt. Vooral voor de kinderen is daarom het zwemmen van groot be lang." Zoo sprak Prof. Dr. C. E. benjamins. Steunt onze plannen tot inrichting van een badgelegenheid te Oudeschild. Secretariaat Oudeschild, J. Blom Fz. Tooneeluitvoering I. L. B. „Op de kop af". Zoo heette de klucht in 3 bedrijven van Jan Grosfeld, die Woensdag en genomen, wees er op, dat het schot van bovenaf gekomen moest zijn. Met andere woorden, aangezien de vermoorde man onderaan een trap was gevonden, was het zeer waarschijnlijk dat het schot was gelost door iemand, die hooger op de trap stond Er waren geen sporen van kruit. De kogel van het caliber acht-en-dertig, was in de kleeren van het slachtoffer gevonden en werd aan de jury vertoond. Toen moest de heer Jarvis voorkomen, maar wat hy vertelde, was niet erg belang rijk. Hij was telefonisch naar Zonnehoek" geroepen, en er dadeiijk heengegaan met den concierge en met den heer Winthrop. die op 't oogenblik uit de stad was. Ze waren opengedaan door de huishoudster en hadden onderaan de trap het ltjk ge vonden. Hij had gezocht naar een uevolver maar er was niets te vinden. De buitendeur in den oostelijken vleugel was niet op slot en stond op e&n kier. Ik werd steeds zenuwachtiger. Toen de rechter John Bailey opriep, ODtstond er een soort van onderdrukte opwinding. Jame son kwam naar voren en zei een paar woorden tegen den rechter, die knikte. Toen moest Halsey voorkomen. - „Meneer Innes", zei de rechter, „wiit u ons vertellen onder welke omstandigheden u den heer Arnold Armstronh heeft gezien op den avond voor zijn dood?" „Ik heb bem het eerst gezien op de club", zei Halsey kalm. Hij zag een beetje bleek door Koml he> er nog cooher* die K/ao do HAIV op den TAK springen? Z(J hebben hel vuare nog me* onfdehl Koop' duo qoede tafcah en uolgf hel voorbeeld van de duizenden die reads toon ontocW hebOe/i ogl rnollgen p<1J3 anovertrojjferi In kwalltpn Donderdag door de heerenafdccling van onze R. K. Tooneelverccniging „In Liefde Bloeiend" in „de Zwaan" werd opgevoerd. Op vlotte wijze gespeeld, rijk aan koddige tafereeltjes en oolijke kwinkslagen, viel het stuk bijster in de smaak van het publiek, dat beide avonden de zaal geheel vulde. De vele komische verwikkelingen droegen daartoe in niet geringe mate bij, ja konden de spelers bij voorbaat van succes verzekerd houden. Het moet vrij wat studie hebben gevraagd een dergelijk stuk op behoorlijke wijze tot zijn recht te doen komen doch naar we zonder overdrijving mogen opmerken de regisseur is daarin wel geslaagd Als gewoonlijk was het tooneel knap verzorgd en liet de rolverdeeling weinig te wenschcn over. Zooals meestal laat de zakelijke inhoud van een klucht zich in enkele woorden neer pennen Meneer Smink, een rijke duvel,jheeft aan be talen een broertje dood met het begrijpelijk gevolg dat eenjeger schuldeischers zijn drempel plat loopt en hem de fraaiste dreigementen naar het hoofd slingert. Om zich aandie ecuwig- durende kwelling, die zijn gezondheid belaagt, te onttrekken, wordt in gezelschap van zijn kranige bediende johan een reisje naar buiten ondernomen. En daar is het, dat Johan zijn heer een poets bakt. De dorpsherbergier van Zwammen verwacht bezoek van de Commissaris der Koningin en Johan brengt hem nu in de waan, dat Smink „die hooge meneer" is. Dat geeft natuurlijk aanleiding tot allerlei vermake lijke toonceltjes. Het thema is niet nieuw, maar wordt toch telkens dankbaar aanvaard. De herbergier, tukop commissaris' gouden schijven, zet zijn hooge gast op een ongewone manier af, maar trekt toch aan het kortste eind. Veldwachter Prosbal dreigt het spel te verstoren en daarom kiezen Smink en Johan het hazenpad. Thuisgekomen wordt de rol van „hooge oome" nog een tijdje volgehouden en de eeneschuld- eischer na de ander met een handbewegen de deur gewezen. Eindelijk valt meneer door de mand: Zijn leveranciers, in cowboycostuum maar was overigens rustig. „Daar hield ik stil om benzine te halen voor mtyn auto Armstrong had zitten kaarten. Toen ik hem daar zag. kwam hjj uit de speelzaal, pra tend met John Bailey". „En was dat een vriendschappelijk ge sprek?" Halsey aarzelde. „Ze hadden verschil van meening," zei hij. „Ik noodigde Bailey uit om met mi) mee te gaan en den Zondag over te bleven op Zonnehoek „Nam u den heer Bailey niet voorname lijk mee, meneer Innes, omdat u bang was dat het anders tot handtastelijkheden zou komen?' „De toestand was onaangenaam," zei Hal sey ontwijkend. „Had u er toen ter tijd al eenig vermoe den van dat Het mis was met de Handels bank?" „Neen." „Bailey en ik zaten met elkaar te praten in de biljartkamer tot half drie." „En kwam de heer Arnold Armstrong daar, terwijl u zat te praten?" „Ja. Hij kwam net ongeveer om half drie. Hij klopte op de deur aan den oost kant en ik liet hem binnen." Het was doodstil geworden. Jamieson bleef Halsey maar strak aankijken. „Wilt u ons zeggen wat het Joel van zijn komst was?" Wordt vervoiad

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1