RWATTAs5cf; efcWSVREEP No 4072 Woensdag 24 November 1926 40',e Jaargang De Waddeneilanden Ruwe Huid PÜROL Van week tot week Beter dan Goed: DE BEST E Vraagt KWATTA-SPECULAAS Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD&DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIÊN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 H POSTBUS: N°. 11 ONS TEXEL. van Handen en Gelaat verzacht en geneest men zeer spoedig met Soiree „S. V. Texel." TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 regels: 50 ct. Iedere regol meer: 10 ct. Dozelfdo advertentlo 4 maal geplaatst wordt 3 maal berokond. BIJ abonnomont lagere regolprijs. ADVERTENTIÊN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN (Slot.) Soms trokken we^in ,het jholst >an de nacht op onze fietsen naar Helder, om daar de eerste boot, die naar Texel oversteekt, te kunnen halen. Heerlijk was het na eerst eenigejuren]!in£stik- donkere nacht te hebben gereden, in de wijde polders boven Alkmaar de morgen te zien gloren. Vlak boven Alkmaar begonnen in 't duister de eerste boerenzwaluwtjes te zwatelen en had den we ons smokkelincidenteen paar actieve surveilleerende marechaussee's, die ons aan hielden, omdat ze dachten, dat we veesmokke laars waren. Na eenig onderzoekend gestomp tegen onze pakken en een reprimande wegens het zonder licht rijden lieten ze ons verder gaan. Dan, boven Alkmaar, begon het te schemeren overal bij boerderijen en bruggen het drukke gedoe van ontwakende boerenzwaluwen, in de rietzoomen van het Noordhollandsch kanaal begonnen karekieten met hun krakend gezang en als wazige schimmen wiekten loom de eerste van zee gekomen kokmeeuwen boven 't kanaal. Soms ook trapten we naar Amsterdam, om daar ons in te schepen in de Harlinger stoomer, die ons in een uur of zes door het grauwe binnenzeetje naar de Friesche kust bracht van waar we met de raderboot door de geulen van de waddenzee naar het blonde Terschelling voeren. Onderweg genoten we van de sterns die in de baan, welke de boot in de vlakke Zuiderzee trok, kwamen visschen. En als we dan eenmaal op die eilanden waren wat al heerlijke tochten maakten we dan niet I Kampeerend op Texel, bij de Koog, de tochten naar het eenzame noorden, naar de Muyen en de Slufter. Eerst langs de binnenkant der zee duinen naar de Muyen. Dc laatste duizend jaar schijnt de Texelsche Noordzeekust buitenge woon gunstig te liggen voor de aangroeiïng. Kleine verschillen in de getijstroom kunnen soms een sterke aangroeiïng of afslag veroor zaken. In de laatste drie honderd jaar is het geheele noordelijke duincomplex van Texel ge vormd en nog steeds groeit het aan. De Muyen waren oorspronkelijk strandmeren. die lang zamerhand door de sterke duinaangroei van de zee werden afgesloten en door de regens zoet water kregen. Zoo liggen er nu al drie naast elkaar, van elkaar gescheiden door een lange duinenreeks. Een prachtige langgerekte plas, die ,in de zomer vol ligt met allerlei eenden. Langs de kanten breede rietkragen, waar lepelaars en blauwe reigers keer op keer trachten te nes telen. Het moerassige land eromheen heeft de prachtigste vegetatie van de vochtige duinpan nen, die men zich denken kan. Schitterende orchideeën sturmia, handekenskruiden, moeras- wespenorchis, verder Pirola en de Parnassia. Wie op een landtong plotseling van achter het riet tevoor^hijn komt, heeft kans een troepje watersnippen op te stooten, die daar aan het voedselzoeken zijn. Dan weer de zeereep over en een stuk het breede strand langs tot aan dc ingang van dc ver in het duin doordringende Slufterkreek. Links van ons de wijde blauwe zee, rechts, heel ver weg aan het eind van het enorm breede strand, de lage, jonge zeereepduintjes, een hiaat vertoonend op de plaats, waar de breede, ondiepe geul het land binnendringt. Tusschen de lage, jonge duintjes broeden zilvermeeuwen, waarvan de halfvlugge jongen onhandig rond scharrelen. Telkens worden we door de charge's van de kwaadaardige ouden bedreigd. Dan langzamerhand wordt de groote Sluftervlakte zichtbaar, ze is van een enorme uitgestrektheid links de zeereepduinen, rechts de hooge koppen van het binnenduin en ook naar het noorden, waar de vuurtoren van Eierland even tevoor schijn komt, weer duinen. Midden in deze groote vlakte strekt zich een groote, ondiepe plas uit, waarlangs druk vogelleven is. Het meest opvallend zijn wel de tengere, wit-zwarte vogels, hoog op de pooten, met zwarte omhooggekromde snavel. Ze vormen één van de attracties van Texel, deze kluten; en Engelsche ornithologen komen wel opzette lijk naar ons land om ze te zien. In ons land zijn drie groote kolonie's, Texel, Schouwen en Hoek van Holland, en sinds deze beschermd worden, breiden ze zich nogal uit. Troepen zilvermeeuwen en mantelmeeuwen, forsche meeuwen met donkere vleugels, staan rustig in het water te maffen. De oevers van het meer zijn begroeid met Engelsch gras en witwollige schapen grazen er verspreid, in gestadige voortbeweging zich langzaam verplaatsend. Scholeksters met jongen geven heel wat vertier, de rood- gesnavelde wit-met-zwarte vogels maken een herrie van jewelste. Spannend is het, om, op de kale vlakte waar men de jongen van verre zien kan, en ze zich niet in de vege tatie kunnen verbergen, achterna te zitten, en dan even het donzige balletje in de hand te voelen, en na het van de gebruikelijke ring voorzien te hebben, weer te laten trip pelen. En dan de tochten door de Texelsche lan den met hun typische schapenwalletjes, met hun tapuiten en gele kwikken. Of naar de Westermient, het hoekje Veluwe op dit Noordzee-eiland met zijn hooge opslag van dennen en mooie hoekjes loofhout. Hier is het, dat eenige jaren geleden tot groote vreugde van de Texelaars de nachtegaal kwam broeden en er zich nu reeds in vele paartjes gevestigd heeft. En dan, de andere eilanden I Vlieland met zijn wijde hors en eenzame posthuis, fijne wadden, waar het wiegelt van de steltloo- pers. Terschelling met zijn Deelewal, zijn fijne Grie, waar men middagen temidden van de vogels kan rondboemelen, en zijn uitge strekte Boschplaat. En dan heelemaal in 't noorden, 't kleine Rottum, beroemd als broed plaats en belangrijk trekpunt. MEGALEEP, DE ZWERVER. „HdB." 13-20 Nov, Uit de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft de eerete begroo- tingsweek achter de rug. Ea daarmee ook reeds het algemeen begrootingadebat, dat in veigeiyklng met andere jaren buitenge woon sober en kort is geweest. Redevoerin gen in groote st(jl zijn er zoo goed als niet gehouden en verschillende onderwerpen, die door de sprekers naar voren werden gebracht, hadden evengoed b(j de behan deling van de artikelen der desbetreffende begrooting, gezegd kunnen worden. De voor de algemeene beschouwingen beschik baar gestelde tijd, hoe streng ook gerant soeneerd, is niet eens heelemaal verbruikt kunnen worden, Dit karige, korte begroo tingadebat was intus8chen volkomen in overeenstemming met de politieke omstan digheden, die extra-parlementair z|jn> Bo vendien heeft de Kamer nog niet zoo lang geleden gelegenheid gehad zich over de politieke constellatie van tegenwoordig uit te spreken, zoodat er thans geen reden voor bestond daarop nogmaals in den breede terug te komen Minister president de Geer heeft Donder dag de sprekers beantwoord, waarbij h|j de vervulling van sommige wensohen ten op zichte van enkele speciale onderwerpen in uitzicht stelde, maar ook anderen moest teleurstellen. Wat voorts verder het alge meen begrootingsdebat betreft, valt nog op te merken, dat men daarin nog niet de symptonen heeft kunnen opmerken van een spoedig herstel der oude rtgeerlngecoalitie der rechtsche partijen. De voorspelling, dat dit intermezzo-Ka binet het best tot de verkiezingen van 1929 zal kunnen uithouden, ljjkt waarlijk zoo dwaas Diet. De Eerste Kamer en het tractaat Nederland - België. Nu de Eerste Kamer besloten heelt pas ov6r eeuige weken een aanvang te makeu met het afde6lingsonderzoek inzake het Nederlandsch-Belgische verdrag, zoodat dit niet meer voor 1926 aan de orde zal komen is er voor de tegenstanders voldoeDde tijd om opnieuw buD slagordeü op te stellen en haar zwaar en licht geschut instelling te brenger». De voorstanders van het verdrag schijnen tamelijk gerust te zijn over wat de E°rste Kamer met het verdrag zal doen en als men de stemmenverhouding nagaat lijst de mogelijkheid van- verwerping van het verdrag ook niet heel groot. Maar men weet niet wat er in eenige weken gebeuren kan en in elk geval ie er voldoende t(jd voor een uitgebreide nieuwe actie tegen de aannemiDg van het tractaat. En verder zullen ook, naar luid der be richten, de studenten zich met het verdrag gaan bemoeien. Men spreekt van een natio nale studentenbeweging vanuit Amsterdam georganiseerd en meent, dat een massale studentenbeweging meer indruk zal maken dan eenige uitiDgen van enkele groepeD. Ja, als die bolleboozen zich er mee gaan bemoeieD, geef zo dan maar de ruimte Van het Javaansche oproer. Zooals begrijpelijk is, hebben de ernstige gtbeuiteni88en op Java het belangr|jk3ie ei and van ODze groote Oost-Indische be- zi.tingen, in zeer sterke mate de aandacht bezig gehouden in de laatste dagen. Zelfs de groote bultenlaDdsch6 pers heeft zich er mee bemoeid en er waren sommige bladen met name in Engeland die zoo onge veer de Indruk trachtten te wekken, dat Nederland als koloDlale mogendheid In vee) te kort schiet. Men behoeft niet te vragen met welke bedoelingen getracht wordt in bet buitenland een dergelijke stemming te wekker. Wat de gebeurtenissen op Java zelve betreffen, blijkt dat deze van ernstiger aard en grootere omvang z|jn geweest, dan uit de eerste berichten viel op to makeD. Maar tevens ook is bet wel duidjUjk, dat de revolutionaire poglDgen geen oogenblik kans «an slagen hebben gebad en dat ze geen aDder gevolg bebben gekregen dan een bloedbad, dooden en gewonden en de ge vangenneming van velen. Iu de Tweede Kamer is b|j het begroo tingsdebat ook het gebeurde op Java ter sprake gebracht en werd de regeering de raad gegeven, niet alleen met krachtige hand de orde te herstellen, maar teveDS ook te letten op maatschappelijke oorzaken die allicht de voedingsbodem zijn geweest voor bet tot uiting gekomen verzet. Minis ter de Geer beeft in zijn autwoord doen weten, dat een krachtdadig onderdrukken van bet misdadig streven allerminst mag beteekenen een wijziging van de gevolgde sociale koers. Engeland :Het begin van het eind. De verwachtingen, dat de mijnwerkers- staking in Engeland tegen bet einde der week tot bet verleden zou behooreD, is niet vervuld geworden. Leekaaovankeiyk.dat de districten zich met een flinke meerder heid zouden verklaren voer de aannemiDg van de voorstellen der regeering, plotscliDg Dam de stemming een verrassende wending met hot gevolg, dat de regeoringsvoor- stellen met een belangrijke meerderheid van ruim 140000 stemmen verworpen wer den, Daardoor was op eeDtnaal de wagen weer vastgeloopen. Het ia intusecbeu ge bleken, dat bet bij de stemmicg in do districten soms nogal vreemd is toegegaan zoodat de uitslag geen zuiver beeld geeft van de opvattingen die in 1e kringen der mijnwerkers beeiecbeD. Bovendien Deemt tiet aantal werkwilligen iedere dag met duizenden toe, zoodat dit al baast de 400000 is genaderd. Het eiDde der stabiDg staat dan ook „al weer" voor de deur. lo de gedelegeerden bijeenkomst is een reso lutie aangenomen, waarin aan alle distric ten wordt aanbevolen onverwijld ondreban- delingen met de mijneigenaren te openen. De uitvoerende raad zal vaststellen door welke algemeene beginselen de districts- organisatles zich zullen moeten laten leiden. Vermoedelijk is dit thans bet begin van bet einde. Als wij ons ontwapenen gaan. In het Britsche Hoogerhuis heett men een ontwapaningadebat gehad. Drie lords voerden over dat, onderwerp bet woord. Lord Cecil heeft uitvoerig geantwoord. Hij zei, dat eerst een sfeer van vrede moest worden geschapen, voordat men aan ont wapeniDg kon denken. Locarno beeft thans de zaak 6en stap na ier gebracht en als de laatste moeilijkheden ten opzichte van de ontwapeDiog vao Duitechland overwonnen z|jD, is het oogenblik r(jp voor een confe rentie. Lord Cecil is daarvan een vurig voorstander, maar niet vaD de afzonderlijke regeeringen doch van de Volkenbondsraad moeten de vooretellen uitgaan. En men moet tevens rekening houdeD met nog ernstige moeilijkheden. Zoo b. v. over de kwasüe der öuikbooten C cil wil zoowel het gebruik vaD giftige gassen ais dat van duikhooten in de oorlog verbieden. Maar in Frankrijk zal men de duikbooten niet prfla geve», tenzij Eogelaod belangrijke concessies doet tot vermindering van zijn boveDzeevloot. Frankrijk heeft geen geld om groote schepen te bouwen zooals Enge land en heeft een uitgebreide kustlijn, die met onderzeeërs goed zal zijn te verdedigen als... b. v. Engelsche kruisers eens wat teeen Frankrijk in de zin hadden. En zoo zijn er meer moeilijkheden wat iet wegDeemt, dat als de goede wil om te ontwapenen aanwezig is, er zeer zeker heel wat op de komende conferentie bereikt zal kunnen worden. Frankrijk en zijn franc. In Frankrijk houdt men zich ln de laatste dagen weer druk bezig met de kwestie van de stabilisatie van de fraoc. Het Franscbo betaalmiddel ia in de laatste t(jd nogal de hoogte in gegaan. Dit zou een verblijdend verschijnsel zijn, indien er van een gezonde opwaartsche boweging kon worden gespro ken. Doch daaraan moet worden getwjjfel l want er zijn aanwijzingen, dat de stijging voor een belangrijk deel bet gevolg is van buitenlandsche speoulatles. Op de Parijsche beurs werden in de afgeloopea wbek voor ontzaggelijke bedragen aan franken gekocht voor het buitenland. Men vreest nu dat deze straks op een gunstig oogenblik weer op de markt zullen komen, wat dan een scherpe daling tengevolge zal moeten hebben In de kringen der Franache fabrikanten maakt men zich ook bezorgd over de stij ging van de franc. Gevreesd wordt dat de aankoopen van allerlei artikelen door bet buitenland sterk zullen verminderen en werkloosheid daarvan bet gevolg zal z|jo. Van die zijde driDgt men dan ook op sta bilisatie van de iranc aan. Tegenover ben staat echter de belangrijke groep van menscben die een vast inkomen hebben en de geldbeleggers, die de waarde vermeerdering van de franc met genoegen zien, daar deze voor ben beteekent verhoo ging van inkomsten. Beide stroomingen zijn ln de laatste da gen sterk tot uitiDg gekomen en voor de regeering is bet geen gemakkelijke taak een regeling te treffen die beide zal kunnen bevredigen. Doos 30 Tube 80 ct Verslag uit te brengen van de feestelijke ver gadering eener vereeniging, waarbij je zelf nauw betrokken bent, vraagt eenige extra inspanning. Zoo licht ben je geneigd de dingen door een ietwat mooie bril te zien, waardoor van een objectief verslag wel moeilijk sprake kan zijn. We willen evenwel ons beste beentje voorzetten en trachten eerlijk op te biechten o.a. was ons, van verslaggevers-standpunt bekeken, heeft behaagd of- misschien mishaagd. Welnu danOmstreeks zeven uur ontsloot de Burger Sportvereeniging op Zaterdagavond l.l. haar „poorten" in dit geval die van hotel „Texel," waar zij een soirée zou hebben. En toen tegen acht uur de voorzitter, de heer G. Joh. Duinker, in een kort speechje een wel komstwoord liet hooren en het doel van deze feestavond in korte trekken uiteenzette, was heel de zaal bezet. In zooverre mocht reeds van een succes gesproken worden. Spoedig daarop werd het eigenlijke pro gramma aangesneden en vond ieder gelegen heid zich te verdiepen in de geheimenissen van „Pietje", de lachwekkende snuiter, die in de 2-bedrijvige klucht van die naam de hoofd rol vervulde. Smakelijk is er gelachen bij dit aardige stuk, dat op draaglijke wijze op de planken werd gebracht. Het geeft zoo nu en dan koddige tooneeltjes, laat zich losjes uit spelen en lijkt ons voor een avond als deze een welgekozen stuk. In het bijzonder was de Pietje-rol in goede handen en zeker is de vertolker de man, die deze klucht zoo kostelijk deed inslaan. Ook de rol van student Gorter vond de juiste persoon. „Pietje" is eigenlijk meneer Pruis, van be roep tooneelcostumicr. Zijn commensaal ziet zich genoodzaakt, om toch vooral tante's erfenis niet te verspelen, zich van een jokkentje te bedienen en speelt klaar, dat zijn hospes zich voor een 10-jarig knaapje uitgeeft. Alhoewel „Pietje" zijn kinderrol op onverbeterlijke wijze speelt, loopt de boel toch spaak. Zijn trekken

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1