No 4072 Hotel Texel. Woensdag 24 November 1926 408,e Jaargang Boekhandel Parkstraat êm- it Texeis Raadzaal Operette Franchemont de Marskramer. ABONNEMENTEN: UITGAVE: N.V.v/h LANGtVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N° 11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 Gistermiddag - Dinsdag - kwam Tesel's raad in voltallige zitting byeec, speciaal tot het afdoen van de gemeentebegrooting 1927, en verder ter bespreking van nog een zestal min of meer belangrijke, op de agenda vermelde aangelegenheden. Waar de vergadering eerst tegen zessen uiteenging, kunnen wij daarvan thans onmogelijk reeds uitvoerig verslag uitbren gen cn dienen we ons aanzienlijk te beper ken. In ons blad van Zaterdag a.s. komen we op een en ander nader terug. Nadat de voorzitter met een enkel woord had geopend werd o.a. medegedeeld, dat op 2 particulieren in Eierl. na voor het leggen der kabels van de T.E.M algemeen toe stemming werd verkregen. In het Raadhuis zal ten behoeve van de T E.M. een vertrek worden ingericht. Vervolgens werd de goedkeuring der begrooting van het Algemeen Weeshuis onder de oogen gezien. Tot rekeningnazieners waren benoemd de hoe ren de Graaf, J. Boon en Kikkert, die thans met succes tot goedkeuring adviseerden. Het volgende punt behelsde vaststelling van de rooilijn voor te Oostereud te bouwen huizen, waartoe door de heer Jb. Drijver Cz. aldaar aan B en W een adres gericht. De man kreeg ztjn zin. Ook prijkte thans weer op de agenda: „R e s t a u r a t ie toren te den Burg'. Ir. menige ver gadering reeds werd het oude bouwwerk van alle kanten bekeken. De Rijkscuinmis sie voor Monumentenzorg drong immers op restauratie aan, doch zooals bekend zou de gemeente in de kosten daarvan het leeuwenaandeel moeten bijdragen. Dat was onze vroede raad te kras en zoo weM ge tracht met minder duiten hetzelfde of althans bevredigend resultaat te berei ken. Er werd gecorrespondeerd met wie maar redding kon breogen.doch - slechts met poover resultaat. Ingekomen was juist weer een schrijven van Ged. StateD, waarin werd medegedeeld dat zij aan het verzoek van B en W niet konden voldoenDe op gemaakte staat van kosten gedoogt geen wijziging ook onze gemeente-opzichter ziet geen kans voor minder klaar te komen en zoo zag de raad zich eindëlijk voor do beslissirg geplaatst. De voorz. stipte nog enkele bijzonderheden uit de voorge schiedenis aan, eenige leden voegden er nog een woor'd of wat aan toe en daarop viel het besluit: De raad zal wachten tot do financieele bezwaren uitvoering van de restauratie niet meer in de weg sman. Volgde punt 5. Het verzoek van E i e r- land's polderbestuur het te willen ontheffen van de jaariljksche onderhouds bijdrage f (.72:voor de Cocksdorper straat weg, was de vorige maal in handen van B en W gesteld om prae-advies. Waarop de polder de billijkheid van dit verzoek grondde, schreven wij reeds. Ben Wmeenen evenwel, een afwijzende houding te moeten aannemeD en motiveeren zulks als volgt. Bi] indijking van de polder hebben de concessionarissen o.a het onderhoud van de in Eieriand gelogen wegen op zich ge nomen. De tegenwoordige eigenaren namen hun rechten maar ook hun verplichtingen over. De bijdrage van f72. dient volgens B en W t« worden beschouwd „als de rente van de afkoopsom voor het ontheven worden van de verplichting, op de poldci rustende, om de weg te onderhouden Een vergelijking met het wegenonderhoud door de gemeente elders gaat b.i. niet op, daar uit niets blijkt, dat de gemeente deze lasten van de onderhoudsplichtigen onver plicht heeft overgenomen. Hoogstwaar schijnlijk heeft zij die plicht steeds gehad en vloeit deze voort uit art. 231 der ge in 'entewet. Te den Hoorn w rd in een geval van s'raatverlfengirig op bij de 30 Poldeis in gebruik zijnde wegen met het waterschaps bestuur in overleg getreden met dit resul taat: het waterschap zal een gedeelte van de Westerweg bij den Burg in onderhoud n men Een ander geval zou het zijd, aldus luidt verder de M. «.Toelichting, wanneer aan- genomen moest worden, dat de ingelanden van Eieriand bjj bovenbedoelde straatweg geen belang hebben, m a.w. wanneer de weg als polderweg zijn beteekenis zou hebben verloren. Na eenige discussie werd besloten over eenkomstig advies van B en W. BI) punt 6 werd eenige w y z i g i n g van de gemeentebegrooting vaD 1926 in het geding gebracht. Een en ander werd door de gom. secr. toegelicht en zonder h. s. aanvaard. In behandeling kwam daarop hot voorstel van B en W bij genoegzame me dewerking van verschillende organisaties hier op'tgebied vau landbouw on veeteelt, stappen te doen by de regeering om hier tot oprichting van een lagere landbouw school te geraken. In hun M. v. Toelichting wijzen Beri W er op reeds eerder met een dergelyk pi io voor de dag to zijn gekomen. Door gebiók aan medewerking van een gedeelte d landbouwende bevoltiog kwam men even wel tot geen resultaat. Thans meenen ?y opgrooter medewerking te kunnen rekenen De aandacht wordt gevestigd op landbouw en veeteelt, welke voor ons eiland hoofd middelen van bestaan vormeD, De betrelc- keiyk geïsoleerde ligging maakt de aanw - zigheid van een landbouwschool hier zeer gewenscht. Aan de thans gegeven lan 1- bouwcursussen zyn nl. ernstige bezwaren verbonden (gebrekkige huisvesting, alleen avondlessen, geen aparte onderwijzers, de leermiddelen komen niet tot hunrecht.de schoolkennis is bij de leerling gedeelmiyk vervluchtigd). Verder zetten B en W uiteen op welke wijze zij het onderwys denken in te richten (zie ons blad van Zaterdag a.s.) Blijkens de Staatsbegrooting voor 1927 is een post van f60.000 uitgetrokken om't aantal lagere land- en tuinbouwscholen op nader te bepalen plaatsen met 10 uit te breiden. De kans, dat deze regeliDg van kracht wordt, is groot waarin B en W aan leiding vonden de raad opnieuw hun plan te ontvouwen. Na eenige discussie wordt besloten over eenkomstig prae-advies. Met onderzoek van de begrooting vo r 1927 werden in de vorige vergadering be last de heeron Keesom, A. Boon en Vonk, die thans adviseerden tot bestrijding van de werkeloosheid die h,i. in het komende winterseizoen vooral de landarbeiders par ten zal spelen een post van f7000,—in te lasschen, vooral ook omdat op de begroo ting geen werken worden aangetroffen, welke tot verruiming der werkgelegenheid van eenige beteekenis kunnen bydragen. Verder drongen de heeren A. Boon en Vonk er op aan de post belasting naar het in komen te verhoogen tot f 83000, Er bleek tusschen de heer Keesom ter eene en de heeren Bood en Vonk ter an dere zijde een misverstand te bestaan. De heer Keesom zeide; dat over belastingver- hooging in de commissie niet was gesproken hetgeen de andere heeren ontkenden. Eerst genoemde wenschte het rapport niet met zijn handteekening te bekrachtigen. Het voorstel van de- commissie-meerderheid, overgenomen door B en W, werd in stem ming gebracht en aangenomen. De heer Keesom stemde alleen tegen. Door de heer Pisart werd voorgesteld de gemeenteambtenaren 8l/2 pet. van hun salaris voor hun pensioen te doen afstaan. Op 'deze wijze hoopte hij tot bezuiniging te kunnen komen. Uitvoerig werd door de voorzitter evenwel uiteengezet dat in dit geval zou moeten worden besloten tot verhooging van vele thans reeds kleine salarissen. Zou men anders plm. f3000, kunnen uitsparen, op deze wijze kan het beoogde doel toch niet worden bereikt. Na zeer drukke discussie trok de heer Pisart tenslotte zijn voorstel in. Zonder hoofdelijke stemming werd ver volgens de gemeentebegrooting 1927 aan vaard. Bij de rondvraag werd weinig belang rijks ter tafel gebracht. Daarop werd de vergadering gesloten. Tbnnekind BIKOME JohnPitt @r Zondag 28 November opvoering van Zie verder Texelsche Courant van Zaterdag a. s. 'TC®?®, wSzt VAND& ,vf je, Axxxdl, Uje JuM,, vMrK: üopceA,' DEN BURG: 50 cl. per drio Maanden. Franco p. post doorgohee» Nederland 75 ct p. 3 maandsn. Losse nummers: 3 ct DETEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 rogels: 50 ct. ledore rogol moor: 10 cl. Oozolfdo advortentlo 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. Bij abonnemont lagere rogelprljs. ADVERTENTIÈN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN Mndcrti^cnbahneOicmlnde fcr dtnfflnt5«fcm)v%3 dl DdmblnlKhildrcn^ R«$ilwaY«fcrro(orTlMcmnoi»Kindcren Spoorweg /^reuac otnu Vkn krojntenlonoen Lol mllllontJr Min Door ffony Q omlnlk K A 0Ö»1C0TVÜ5€P AlWlflAnaan*! 1 im-iart VERSJES VAN ALFR€D LISTAL MCT PLATCN VAN FCCDDIC LANG€L€Ii ALKMAAR <JfDO KLUIT MAM

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1