KWATTA ZIJT GE SIER mm\ ROOKGENOT! No 4073 Zaterdag 27 November 1926 40"8 Jaargang Voor de Zondag. Gemeenteraad van Texel S Eet. VOLLE-MELK-REEP Beter dan Goed: DE BESTE Vraagt KWATTA-SPECULAAS op^JwjD b j pverzot qeefl ABONNEMENTEN: ADVERTENTIEN: Zonnige Jeugd. EXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE:N.V.v/h LANGEVELD DE ROOiJ DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 regels: 50 ct. ledero regel moor: 10 ct. Dozelfde advortontle 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. BIJ abonnomont lagere rogelprljs. ADVERTENTIÈN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 Viering St. Nicolaasfeest. De Burgemeester der gemeente Texel maakt bekend, dat de openbare viering van het St. Nicolaasfeest dit jaar zal zijn toe gestaan op Maandag 6 en Maandag 13Decem- ber a.s. Texel, 26 November 1926. De Burgemeester voornoemd. W. B. OORT. 't Is verwonderlijk, 't is verrukkelijk, hoe lieflijke herinneringen uit de jeugd ons levens lang goeddoen, troosten, opbeuren, voorlich ten, sterken, soms in onze grijsheid nog tot Reddende engelen kunnen worden. Ouders, zorgt dat die schat des harten uw kinderen 'niet onthouden blijve I Dat hun speeltijd niet reugdeloos, niet van zonneschijn en groen erstoken zijLaat hen dartelen, reizen, wan- elen, spelend lezen in het boek der natuur, at tot hun jonge zielen zoo machtig, zoo jeilig een taal spreekt. Juweelen van onver- ankelijke waarde strooit ge zoo in hun gemoed; iet een schild wapent gij hen tegen laagheid, iet een staf tegen vertwijfeling; gij opent hun en bron van schoonheid en waarheid, waar- aar zij, hoe vaak en hoe ver ook afgedoold, en slotte zullen terugkeeren. En gijzelt artelt eens mee, nu en dan reist, wandelt en eest met hen. Gij zult er te kinderlijker, te erstandiger en te blijmoediger om worden. [Naar C. v. NlEVELT.j Zitting van Dinsdag 23 November 1926, aan- angende te drie liur namiddags. Voorzitterde heer"W. B. Oort, burgemeester Secretaris de heer C. Jonker, gem.-secretaris Alle leden zijn aanwezig. De voorzitter opent de vergadering met de ïededeelir.g, dat de agenda geen groote omvang ecft, maar toch zeker wel eenige punten be at die der heeren belangstelling zullen hebben ewekt. Met de wensch, dat het 8-tal onder werpen op aangename wijze en tot aller genoe- en zal worden afgewerkt wprdt overgegaan tot ezing der notulen, welke onveranderd worden oedgekeurd. Volgt: 1. Mededeolingen. Ingekomen stukken. Ingekomen stukken zijn er niet. In aansluiting p hetgeen in verband met de electrificatie van et eiland in de vorige vergadering werd mee- edeeld, laat de voorzitter nog weten (zie ook ns blad van Woensdag 1.1.), dat de nieuwe lectrische centrale alsmede directeur, gedele- cerd commissaris en lijnwerker vandeT.E.M. Nefonisch met het gemeentehuis zullen wor- en aangesloten. In overweging ishetplanook emeente-opzichter, gem. veldwachter en brand- eester telefonisch aan te sluiten. De bestekken voor de aanbesteding ten be- oeve van de T.E.M. zijn verzonden, waarop e aanbesteding op 1 Dec. volgen zal. De unning zal zich vrij lang laten wachten, daar et de noodzakelijke bestudeering veel tijd ge- oeid zal zijn. 2. Goedkeuring begrooting Algemeen Armbestuur uoor 1927. 'zie T. Crt. van Woensdag 1.1.; verkeerdelijk in ons beknopt overzicht van Alg. Wees- iu j s gesproken. De schrandere lezer zal de doelinj evenwei niet zijn ontgaan. Red.) 3. Vaststelling rooilijn. (Zie T. Crt. van Woensdag 1.1.) De heer lb. Orijver Cz. te Oosterend doet nn aanvraag tof bet vaststellen der rooilijn or te bouwen huizen aldaar vergezeld gaan n een situatieteekening, welke onder de 'Jen circuleert. Naar blijkt wordt de open- re weg ter plaatse niet verbreed, doch zullen gaand"geboomte en een haag worden weg- ruimd, waardoor het uitzicht op de weg er j winnen zal. 4. Restauratie toren te den Burg. (Zie ook Tex. Crt. van Woensdag 1.1.) De voorzitter merkt op, dat Ged. Staten een I wat optimistische kijk op Texel's finan- ele staat hebben. Over het afgeloopen be- tingjaar liep de totale opbrengst met 8 ton tug, dus met één derde van het belastbaar komen, hetgeen aan de achteruitgang van Jidbouw en veeteelt moet worden toegeschre- We kunnen nu het hoofd wel in de schoot léggen, aldus de voorz., en 55 pet. in de kosten ■dragen, maar ook kunnen we zeggene Kelen er niet voor. De raad moet thans be- ■sscn. Ee heer Pisart meent te weten dat deskun- :n de toestand van de toren niet gevaarlijk ici ten en is daarom van restauratie geen voor- stander. Als er ernstig gevaar dreigt, zegt Weth Keijser zou er wel harder geschreeuwd zijn. De heer de Graaf meent evenwel, dat de actie om de gevaarlijk bouwvallige toestand in het leven is geroepen. We kunnen de zaak wel weer uitstellen, merkt de voorzitter op, maar tenslotte moeten we toch over de brug komen. De heer A. Boon Is u van deskundige zijde bekend dat de toestand gevaarlijk is De voorzitter doet daarop voorlezing [van een brief van 's Rijks Monumentencommissie, waarin de vele gebreken van de toren worden opgesomd (reeds eerder door ons gepubliceerd. Red.) De heer Keesom; Waarom moet de gemeente 55 pet. bijdragen De voorzitter: Omdat Ged. Staten mecnen, dat Texel er rooskleurig voorstaat. Veelal wordt door Rijk en Provincie meer bijgedragen, doch voor Texel wordt een uitzondering ge maakt. De heer Keesom stelt voor het restauratie plan voorloopig van de baan te schuiven. De heer Kikkertleder jaar staat er ten be hoeve van de toren een post van f 100 op de begrooting. Als dat geld telkens aan de toren besteed was, zou zijn toestand wel beter zijn. De voorzitter meent, dat met grondige her stelling aanzienlijk meer geld gemoeid zal zijn: plm. 5'/i dutèend. De heer Keesom: Het gaat niet aan, te zeggen dat Texel er goed voor staat. De heer A. BoonEn ze doen niet anders dan dansen I De heer Roeper: Zou men ons niet vergun nen, wanneer de spits van de toren gevaar oplevert, deze er af te gooien en er een stompe toren van te maken? (Vroolijkheid). De heer de Graaf wenscht, bij een subsidie als thans aangeboden, liever met de restauratie te wachten. Ik zou Ged. Staten de vraag willen stellen Waarom wordt door Rijk en Provincie in totaal slechts 45 pet. subsidie verstrekt? Aldus weth. Vlaming. Het Rijk mag in de regel 50 pet., de Prov. 25 pet. verleenen, merkt de heer Keesom nog op. Op de vraag van de heer Jb. Boon, of de toren bij schietoefeningen op het Marsdiep niet als baken wordt gebruikt, luidt 's voor zitters antwoordDe toren is voor dit doel wel eens dienstig, maar niet officieel. Zonder h.s. wordt tenslotte B en W door de raad machtiging verleend zich nader met Ged. Staten te verstaan, wanneer zij termen aan wezig achten of anders over 2 maanden de zaak opnieuw aan de orde te stellen. 5. Verzoek bestuur waterschap Eijeriand om ontheffing jaarlijksche bijdrage on derhoud straatweg. (Zie ook Tex. Crt. van Woensdag 1.1.) De heer de Graaf verzoekt op het prae- advies nadere toelichting en vraagt of het niet wenschelijk is, dat de Cocksdorper straatweg geheel gemeenteëigendom wordt. De voorzitter dient spreker van antwoord en zegt geen aanleiding te kunnen vinden in deze kwestie een ander standpunt in te nemen. De thans bestaande regeling zal van kracht blijven. De heer Keesom vraagt wat geduld te willen oefenen. Er is aan de betrokken minister in verband met de wegenbelasting een adres ge richt. Wanneer er nu een weg komt Oude- schild—den Burg—de Cocksdorp, zal deze voor rijkssubsidie spoedig in aanmerking kunnen worden gebracht. Weth. Keijser licht het voorstel van de heer Keesom nader toeDe voorgestelde weg zal dan tot de primaire behooreo. Gaarne zal ook hij wat geduld oefenen. Daarop wordt zonder h.s. besloten overeen komstig het voorstel van B en W, ir. het prae- advies neergelegd. 6. Wijziging gemeentebegrooting 1926. (Zie ons blad van Woensdag 1.1.) Op voorstel van de voorzitter worden op de agenda de punten 7 en 8 verwisseld. 7. Voorstel tot het nemen uan ma-t- regelen om te komen tot oprichting eener lagere landbouwschool. 'Zie ons blad van Woensdag 1.1.) De heer Pisart zegt iu het Landbouwblad ee.i artikel te hebben gelezen van de heer v.d. Zande, inspecteur van het landbouwonderwijs waarin deze de lagere landbouwschool niet goed gezind schijnt. De inspecteur meent, dat de algemeen verbreide landbouwcursusscn als hier door de heer Klimp gegeven in hoogc mate voldoen. Deze opmerking wekt 's voorzitters verwon dering op, daar de heer v. d. Zande hier de vorige maal juist de oprichting eener lagere landbouwschool heeft verdedigd. Hij was van avondlessen geen voorstander, o.a. omdat de geest der leerlingen dan niet frisch meer is. Weth. Vlaming zegt, dat de heer P. bedoeld artikel niet goed heeft gelezen. Er staat juist in dat de lagere landbouwschool zoo goede gelegenheid geeft liet geleerde !in praktijk te brengen. De heer Stoepker sluit zich hierbij aan. Voor de oprichting van een tuinbouwcursus bleek dit jaar de deelname onvoldoende, merkt de heer Kikkert op. De heer Epe juicht het voorstel vanBenW hartelijk toe, daar hij van goed landbouwon derwijs een warm voorstander is en brengt hen dank voor het in dezen genomen initiatief. De voorz. zegt deze dank slechts gedeeltelijk te mogen aanvaarden, daar het bestuur der plaatselijke afd. van de Holl. Mij. van Landbouw de kwestie reeds in zijn vergadering ter sprake heeft gebracht. Reeds eerder werd zij door B en W onder de oogen gezien. Ook de heer de Graaf zegt zich met het prae-advies van B en W geheel te kunnen ver eenigen, mits overleg wordt gepleegd met de confessioneele organisaties. Voor eenige jaren aldus spreker, is het plan op principicele be zwaren afgesprongen, speciaal door tegenstand van R. Kath. zijde. Thans zegt hij alle steun toe. De gemeente zal, naar hij vertrouwt, wel een lokaal beschikbaar willen stellen. De heer Keesom meent eveneens, dat de ge meente, die slechts voor een of meer lokalen mijt terrein behoeft te zorgen, deze stap best kan doen. Ze moet eerst maar trachten alle organisaties bij elkaar te krijgen. Ik sprak in dezelfde geest, laat de heer de Graaf hierop volgen, doch namens de R. K. afd. op Texel; de heer Keesom sprak als voorzitter van de afd. Texel van de Holl. M.v. Landbouw. Ik ben or ook voor, zoo laat de heer Roepc zich hooren. 't Peil van onze landbouwkennis is immers niet hoog. De heer Jb. Boon sluit zich aan bij de woor den van de heer de Graaf en merkt op, dat zoo men onverhoopt de zeevaartschool mocht op heffen, dat gebouw mooi als landbouwschool zou kunnen worden ingericht. Ik ben 'n groot voorstander van goed onderwijs, vervolgt spr. Hoeveel jongens loopen er niet doelloos rond Wat heeft de propaganda, door de heer Lap voor de Zeevaartschool gevoerd, uitgewerkt Niets I In antwoord op spreker's vraag, of de kans op opheffing deier onderwijsinrichting groot is deelt de voorzitter mee, dat Texel's school naar de uitslag der examens te oordeelen geen slecht figuur maakt. Zulks mag blijken uit de volgende gegevens. De getallen geven aan het aantal geëxamineerde en geslaagde leerlingen bij de laatst gehouden examens Texel 1111, Schier monnikoog 6—5, Terschelling 15—13, Helder 129, Rotterdam 1311, Groningen 1210 en Harlingen 12—11. Vervolgens wordt de landbouwschool weer ter sprake gebracht. Het is de bedoeling van B en W in een 4-jarige cursus voortgezet lager onderwijs te doen geven, voorbereidend landbouwonderwijs en het eigenlijke landbouwonderwijs. De lessen worden, althans voor de jongere klassen, over dag gegeven gedurende het grootste gedeelte van het jaar, voor de ouderen desnoods gedeel telijk 's avonds en wel aan de verschillende klassen op afwisselende dagen. Zoo zal het onderwijs in hoofdzaak kunnen worden gegeven door één leerkracht, een landbouwonderwijzer, die er een volle ^verkkring in kan vinden. Daarnaast kan, waar de behoefte blijkt, voor eenige lessen de hulp van een losse leerkracht worden ingeroepen b.v. van een veearts, waar de veeteelt van veel belang is. De bedoeling zit voor het leerplan zoodanig in te richten, dat de leerlingen nooit geheel en naarmate zij ouder worden, minder aan het be drijf worden onttrokken. Zoo wordt er gelegen heid gelaten hen daarin reeds vroeg werkzaam te doen zijn, terwijl toch aan het onderwijs voldoende tijd kan worden besteed om het vruchtdragend te doen zijn. Als voorwaarde geldt, dat uitzonderings gevallen gedurende de eerste jaren daargelaten het onderwijs moet worden gevolgd door minstens 12 leerlingen in de eerste klasse, en zoo er meer klassen zijn, door gemiddeld 10 per klasse. Zonder hoofdelijke stemming wordt tenslotte besloten overeenkomstig prae-advies van B en W (zie Tex. Crt. van Woensdag 1.1.) 8. Vaststelling gemeentebegrooting. Thans is aangebroken de bespreking van punt 8, hetgeen, naar de voorzitter veronder stelt' misschien tot wrijving aanleiding kan geven. De commissie van rckcningnazieners, gevormd door de heeren Keesom, voorz., A. Boon en Vonk, heeft gemeend zich met de begrooting te kunnen vereenigen mits daarop wordt ingesteld een post, groot f 7000,— tot bestrijding der werkloosheid. Zoo leidt de voorzitter deze besprekingen in. En hij ver volgt: Dit had de instemming van de hcclc Er ontstond oneenigheid in deze commissie over de vraag, waar die f 7000 vandaan moeten of kunnen komen. Volgens de heeren Boon en Vonk B en W stellen zich op een zelfde standpunt, zal het bedrag uit de in komstenbelasting moeten worden gehaald. Zoo zal de inkomstenbelasting in totaal van f76000 op f 83000 moeten worden gebracht. Hiermee heeft de heer Keesom zich niet kunnen ver eenigen. De commissie-meerderheid heeft de bedoeling, besluit de voorzitter, deze post als een stelpost te beschouwen. De heer KeesomWie gaf u machtiging de zaak zoo naar voren te brengen? De h e e 1 e commissie heeft dat immers niet gewild Voor leniging van de werkloosheid ben Ik wel altijd geweest. De voorz.Als we een open winter houden behoeft die post niet te worden gebruikt. De heer Keesom Ik wensch die post (extra belasting) niet in de begrooting te hebben. Voor 3 jaar was er veel geld over, maar dat potje is in de goede jaren verbruikt. Ik doe aan bclastlngverhooging niet mee. Er Ishcele- gaar geen reden voorde begrooting teeken ik niet. De heer A. BoonIk geloof dat de heer Keesom aan machtswaanzin lijdt. De kwestie is terdege in de commissie opgeworpen. De heer Keesom Ik weet er niks van. De heer A. BoonDe heer Keesom doet het voorkomen, of hij alleen te beslissen heeft. Ik verzoek mij niet meer met de heer K. in een commissie te willen benoemen. (Spreker wijst in dit verband op diens ouderdön].) Liever de f 7000 naar de bl...., dan 1 dag honger ge leden. De heer Vonk herhaalt hetgeen door de commissie-meerderheid naar vorenis gebracht. Zuinigheid zal zooveel mogelijk worden be tracht, zegt de voorzitter. Niemand zal te vergeefs bij ons aankloppen, zoolang er nog een schop te gebruiken valt. De heer KeesomB en W. hadden het punt op de bogrooting moeten brengen. De heer Keesom zal de andere heeren niet begrepen hebben en meent thans, dat buiten hem om gehandeld is. Zoo spreekt de heer Pisart. De voorz.Het bezwaar is, dat de gcm. secr. de heeren behulpzaam is geweest. De heer A. Boon ontkent dit en verklaart, dat de heer Keesom meer van de zaak moet weten, hetgeen deze bestrijdt. De heer de Graaf vertrouwt, dat het misver stand spoedig uit de weg zal zijn geruimd en spreekt zich uit in de geest van de heeren Boon en Vonk. De heer Keesom blijft evenwel op zijn stuk staan en zegt de gelden door het aangaan eener leening te willen vinden. Het voorstel der Comm.-meerderheid, in stemming gebracht, wordt vervolgens aange nomen met alleen de stem van de heer Keesom tsgen. De voorzitter deelt daarop mee van de heer Pisart een brief te hebben ontvangen met het verzoek het volgende in behandeling te willen nemen: De pensioenbijdrage 8'/s pet. -voor gemeenteambtenaren geschiedt thans voor reke ning van de gemeente. De heer Pisart verzoekt thans de ambtenaren te verplichten zelf voor hun pensioen bij te dragen en hoopt dat Ben W in het welang van Texel zijn meening zullen deelen. Op deze wijze zou men z.i. tot belas tingverlaging kunnen overgaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1