No 4073 Zaterdag 27 November 1926 40ste Jaargang TWEEDE BLAD TEXELSCHE MAS Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 Dienstplicht. Inlevering van Rijksgoederen. In opdracht van den Minister van Oorlog roept de Burgemeester van Texel de in het veriofgangersregister der gemeente Texel in geschreven verlofgangers der lichting 1911 op, om de aan hen verstrekte rijksgoederen, voor zoover de inlevering van deze goederen niet reeds eerder heeft plaats gehad, op Dinsdag 14 December 1926, des voormiddags 11,30 uur in te leveren bij de Indeelingsdistrictscomman- dant, die op gemeld uur en datum zitting] zai houden tot in ontvangstname dier goederen, in de O.L. School aan de Nieuwstraat te den Burg. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar de aangeplakte openbare kennisgeving. Texel, 26 November 1926. De Burgemeester van Texel, W. B. OGRT. INRICHTINGEN welke gevaar, schade of hinder kunneD veroorzaken. Burgemeester en Wethouders der Ge meente Texel brengen ter openbare k-nnis, dat bet verzoek van P W Swauca te den burg om in het perceel S. no. 280, kadastraal bekend in Sectie D, no. 2122 een aöiogeengastoestel te mogen oprichten door hen voorwaardelijk is ingewilligd Üe aandacht wordt er op gevestigd dat volgens de bestaande jurisprudentie eventueel NIET tot beroep van de be schikking bevoegd zijn zij, die indertijd niet voor het Gemeentebestuur zijn ver schenen, om hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Texel, den 25 November 1926. Burgetn. en Weth voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, JONKER. W. B. OORT. In de „H. Post' treffen we een artikel aan, waarin diverse kaassoorten de revue passeeren. Het Texelsch product wordt daarbij Diet vergeteD. Een en ander achten wij wel geschikt om onder de aandacht onzer lezers te worden gebracht, te meer waar we veronderstellen, dat menigeen met deze bijzondere kaassoort niet geheel bekend is. .Speciaal NederlaDdsch is de zeer plaatse lijk bereide Texelsche kaas. Veel wordt er niet meer van gemaakt en een markt- artikel is zij niet. De bereiding geschiedt uitsluitend op Texel voor de plaatselijke consumptie. Aan de vaste wal zijn er ook nog liefhebbers, welke de kaas betrekken direct van de bereiders. De Texelsche kaas wordt van schapenmelk gemaakt, doch alleen in de zomer. De kaasjes hebben de plat-cylindrische vorm van Gouda-kaas, doch ze zijn kleiner; gewoonlijk wegen ze ongeveer 2 Kg. Men onderscheidt groene en witte Texelsche schapenkaasmen be reidt ze uit volle melk. Wil men groene, d.w.z. groengekleurde, kaas makeD, dan vermengt men de melk vóór het stremmen met een mengsel van het sap van versche schapenmest en water. Dit verkrijgt men door een zakje met schapenmest in water uit te kDijpen, op de manier ongeveer, waarop de waschvrouw met het „dotje" of „zakje blauw" te werk gaat. Vallen de kaasjes te zacht uit, dan verkoopt men zoowel de witte als de groene in Keulsche potten als „potkaas". De wrongel wordt dikwijls met komijnzaad vermengd. Ten onrechte houden sommigen de groene Zwitsersche kaasjes, die de vorm van een afgeknotte kegel hebben, voor Texelsche kaas, denkelijk vanwege de groene kleur en omdat zij de Texelsche kaas nooit ge zien hebben, maar ze hebben slechts e-n klokje hooien luiden zonder meer." De eerste Nutsavond. We hebben de eerstejNutsavond al weer achter de rug en moeten openiyk erkennen ons bovenst-best te hebben geamuseerd. De heer Jan van Riemsdijk want die was het, die met zijn eega deze avond vulde heeft er slag van zijn publiek bezig te houden en viel, naar we mochten hooren, bij het meerendeel der veleaanwezi gen goed in£de smaak. Jan van Riemsdijk is de bekende dichter-zanger van het Veluw- sche boerenlied de man woont in het typische Heerde en onderscheidt zich door zijn origineele voordracht, waardoor hij alom sinds plm. een dozijn jaartjes reeds veel succes oogsten mocht Op Texel is hij reeds een paar maal opgetreden doch al voor een jaar of wat, waardoor velen hem als een vreemdeling, doch met niet minder animo begroetten. Nadat de voorzitter op de gebruikelijke wijze had geopend, was het woord aan onze Van Riemsdijk, die ons allereerst op een paar Hollandsche liedjes vergastte: de Schooier; Jantje's offer, Als een Hollan der wat wil beginnen, „En tochMoch ten we enkele al eens eerder jhooren, de voordracht van de heer v. Riemsdijk ver leende ze glans opnieuw. Hartelijk is er gelachen om het „Kaartavondje", de ge schiedenis van een ouwe, jichtige notaris, zijn piepjong lief wijfje en een jonge, knappe dokter. Volgde nog „De laatste wagen van lijn 11," waarna het echtpaar verdween om in Veluwsch costuum weer te verschijnen. De zanger vertelde dan in typisch Veluwsch dialect van zijn bezoek aan het Loo, waar hij zong voor de „Keune- ginne, de prinses en Henk van 't Loo." Wij hoorden het Jubileumlied en werden iDgewjjd in de geheimzinnige geschiedenis van De vreemde Biggen", die heel het Veluwsche dorp op stelten zetteD. De heer van Riemsdijk, bij de Hollandsche liedjes door zijn vrouw op de piano begeleid, be diende zich bij deze Veluwsche van het voorvaderlijk instrument by uitnemendheid: de harmonica, Verder gaf hij nog, door de piano geac compagneerd, „De klokken van de toren" en „Koninginnedag op de Veluwe". Na de pauze volgden „Vrouwenkiesrecht en „Bloote arms", een parodie op de ge schiedenis van de schooijuflfer te Oene die wegens onvoegzame kleedy met ontslag werd bedreigd. Ook nog „De leepe Hannes" „De trekhond" en „De Sommergast". De kosteiyk natuurgetrouwe voordracht ieder „lied ie" werd geregeld door een grappig, verklarend inleidinkje voorafge gaan maakte het optreden van deze dichter-zanger tot een waar genot. Mogen zijn „lied-ies" al eens stout zyn, wel eens vrij nimmer is van grofheid sprake of slaat zijn vrijheid tot het onbetamelijke over. Met een loflied op de groole van Nieuwen- huyzen, die in 1784 hetNut oprichtte, werd het officieele programma beëindigd. Een stormachtig applaus ging opeen extra nummer kon het paar niet achterwege laten. Met nog een liedje van Dirk Witte, „Het land van Noord-Scharwou", kwam echter heusch het eind. We herhalen: wij hebben ons kostelijk geamuseerd en hooren het muzikale tweetal gaarne eens weer. Zal Texel een lagere landbouwschool krijgen. Naar we uit goede bron vernemen is bij de Minister van h. N.enH. een groot aan tal subsidieaanvragen ten behoeve eener lagere landbouwschool ingekomen, zulks in verband met het feit, dat voor dit doel een extra bedrag op de begrooting is uitge trokken. Bij zooveel liefnebbery zal Texel zich terdege moeten inspannen om voor subBidie in aanmerking te koomn. Naar we lezen in een schrijven van de heer v.d Zande, iQspecteuc, van het Landbouwoudei wys, acht deze 't gewei sebt dat bedoelde scholen komen op plaa'sen, waar tbane 1 mdbouwcursus <cn zijn, dus hoofdzakelijk op dorpen, die ten opzichte van i en zikergeliai een jescbikte centrale ligging hebben en vanuit een streok met een straal van hoogstens 10 K.M. goed te bereiken z|jn. Uitbreiding van het aantal dezer scholen zoo scbryft deze autoriteit verder, gedeel telijk en geleidelijk als vervangsters van de algemeene landb. cursussen mag worden nagestreefd in het belang van ons beele landbouwonderwijs. Haar oprichting moet evenwel met vóorzichtigbeid en beleid wor den bevorderd. Er moet duidelijke aan drang bestaan van de zydo der eigenlijk belanghebbenden zelf en men moet ook eens op onderzoek uitgaan naar een plaats waar zulk een schooltje al een poos werkt. Gemerkt het, lezer, er is voor Texel werk aan de winkel. Verscheiden factoreD, welke de oprichting zullen vergemakkelijken, zijn present. Het is maar de kunst de be, schikbare middelen op de jüiste wyze ta hanteeren. Heemraad G. Pz. Witte. De heer G. Pz. Witte is dezer dagen b|j Koninkiyk Besluit heibsnoemd tot beem raad der DertigGemeenscbappeiyke Polders De 7e December 1926 zal bet 25 jaar geleden zyD, dat bij die functie aan vaardde, een dag derhalve, welke niet onop gemerkt voor hem zal voorbijgaan. Voor hoenderhouders. Het is een verkeerd denkbeeld te mcenen dat ingeënte boenders behalve tegeD diphteritus ook tegen het snot gevry waard zouden zijn. Zulks toch is niet het geval. Een afdoend middel ter bestryiing van laatstgenoemde ziekte is. nog niet gevoD den. Als voorbehoedmiddel wordt door deskundigen het volgende aanbevolen Los „permagatus kalium" in water op, 5 gram op 1 liter, en geef daarvan de kippen ééu eetlepel op 10 liter water Zoo handelt men althans by vastzittende kippen. Voor losloopende kippen menge meD wat van die oplossiDg flink door het umelvoer, Voorkomen is ook hier beter dan ge nezen. Zyn de dieren eenmaal door de gevreesde snotziekte aangetast, dan ben je er zoo «poedig niet af. Zorgt daarom voor goede huisvesting, niet te warme, doch e7enmin te koude bokkeDzorgt voor goede venlilatie, past op voor de trek. Goed voer is eveneeDs eeu lector vsd beluDg. Wie op al deze dingen acht slaat, komt nie£ licht bedrogen uit. Kippeling. Het invoerverbod van vleesch In Engeland. Naar ors uit een artikel in „The Vete rinary Record", orgaan vaci de Eng. M|j. voor DiereogeneeskuDde, blijkt, acht de redactie van dit blad langer handhaven v.m het invoerverbod niet gerechtvaardigd, wanneer di finitief wordt vastgesteld, dat er geen besmetting dreigt ,door vleesch, merg of afval van vee, na zekere tijd ge 3lacbt. Zy maakt deze opmerking naar aan leiding van aan de RyksseiuminrichtiDg e Rotterdam genomen proeven. Hierby toch werd geconstateerd, dat vleesch van dieren, verkeerende in 't incubatiestadium*) «3D mond- en klauwzeer, niet het minste besmettingsgevaar oplevert. Zullen de Engelscbe autoriteiten thans de oogen opengaan Onder „incubatieBtadium" verstaat mon het tijdperk, gelegen tusscben het opdoen van smetstof en bet zich vertoonen der daardoor verwekte ziekte. Red. St. Nicolaas-pakketten. Pakt de pakketten nog steviger dan an ders. Gebruikt vooral stevig pakpapier en sterk touw. Sihiyft het adres liefst op de omslag. Veilig is een tweede adres in het pakket te sluiten. Adressen met lak vast gehecht laten los en worden daarom niet ïot gelateD. Op Zondag 5 December zal geen pakkctbestelliDg plaats hebben. Post- en Belastingkantoren. Met iDgang van 1 Jiruari e.k. zullen eeni.-e Kleinere kantoren der posteryen wor den opeDgesteld voor belastingoetaliLg. Deze rege'mg is een gevolg van een door de com si is ie vin onderzoek naar de rm ge- lyk e'd 7a» bezu nigin/ bij tet di ns'vak' der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen gedaan voorstol. Op onze iDformalie aan het postkantoor alhier deelt men ons mede, dat nog onbe kend is of ook dit kantoor voor bovenge meld doel wordt opengesteld. Nieuwjaarscorrespondentie. Het verdient aanbeveling Nleuwjaarscor- respondeDtle voor hier te noemen landen uiteriyk op de daarbij aangegeven datum te verzenden Canada 20 December, Curryso 2 Dec., Nederl. iDdiö (landposl) 1 Dcc., Ver. Staten van N. Amerika 20 Dec. Voor andere landen winne men te be- voegder plaatse inlicbiiDgen in. Wijziging forensenbelasting. Uit parlementaire kringen vernemen we, dat weldra oen wetsontwerp tot gedeelte lijke wyziging der forensenbelasting by de Tweede Kamer zal worden Ingediend. De lezer zal zich herinneren, dat bet varend personeel van T.E S.O. door de gemeente Holder voor totaal plm. f 1000 in haar forensenbelastiDg ie aangeslagen. Mogeiyk zullen zij by bovenbedoelde wetswyziging garen spinnen. Hbt door deze „forensen" ingediende bezwaarschrift bad tot heden immers geen resultaat. Integendeel: dezer dagen werden zy b|j dwangbevel aan bun verplichtingen herinnerd. Hoe dat varkentje gewasschen moet worden Blijft Texel 'n 2e klas-gemeente? Naar we uit goede bron vernemen acht de Minister van Finanoiën het niet wensche- lijk. dat in afwachting van de algemeene herziening der perenneele belasting inciden teel iD de classificatie van enkele gemeenten wyziging wordt gebracht. We brengen in berinnering de actie, door het gezameniyk rykspersoneel op de wad deneilanden voor classiflcatie-wyziging op touw gezet. De toekomst zal leeron of de minister het bovenaangeduide etandpunt zal biyven ionemen, Tentoonstelling. Bij genoegzame medewerking wordt hier, vermoedelijk in Februari 1927, door een com binatie van de vaste wal een tentoonstelling van consumptie-artikelen georganiseerd. Er wordt getracht met de Middenstandsver- eeniging alhier contact te krijgen. OUDESCHILD Vlsscherij. Hoewel de garnalen de laatste dagen beet kl6in zyn, kunnen de visschers toch nog goede prijzen maken. In de haven werden deze week aangevoerd ruim 9500 kg. garnalen, ruim 900 kg. wulken en 9 balen kreukels. Als een byzonderheid werd ons medegedeeld, dat in de binnenfuiken een paling was gevangen van 2 pond en 1 ODs. Te Helder is men nog druk aan het sardien visscben en ziet men menige vlet diep geladen voor de wal komen. Met deze vinBcberij wordt dan ook e6n behoorlijk weekgeld verdiend Veevervoer. Gedurende deze week werden van Texel verzonden43 varkens, 2 scbapeD, 9 kal veren, 6 paarden, 2 koeion, 5 lammeren. DE MOK. De beteekenis van watervliegtuigen. Bij de behandeling der StaatsbegrooliDg in de Tweede Kamer betoogde de Minister van Marine, dat watervliegtuigen niet.noo- dig zfja om bv. de landiDg eener vloot te.ver- kennen. Ook zyn ze niet bruikbaar'^aan b.v. de IJsel, in Nd.-Brabant, etc. Spreker achtte het voldoende bij het aanbreken van de dag een groot aantal land vliegtuigen uit te zenden over de heele breedt9 der kust MIJNHARDT's t Staal-Tabletten .90" "Maag-Tabletten. .75 Zenuw-Tabletten 75« Lexeer-Tabletten .60" Hoofdpijn-Tabletten 60 TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Noderland 75 ct p. 3 maandon. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 regels: 50 ct ledero regel moor: 10 ct. Dozelfdo advertontle 4 maal goplaatst wordt 3 maal borokond. Bij abonnoment lagere rogolprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN Bij Apoth. en Drogisten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1