KWATTAs5i J/Wivürii' Mo 4074 Woensdag 1 December 1926 408te Jaargang Van week tot week FEUILLETON SE WEHTB1T3AP i Asthma, Bronchitis i Abdijsiroop «gr Beter dan Goed: DE BEST E Vraagt KWATTA-SPECULAAS ABONNEMENTEN: ADVERTENTIÊN: SCHE COURANT DEN BURG: 50 et por drlo Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD&DE ROOIJ il DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 rogels: 50 ct. lodoro rogol meor: 10 ct. Dozelfdo advortontle 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. BI] abonnomont lagere rogolprljs. ADVERTENTIÊN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 H POSTBUS: N°. 11 20-27 Nov. Uit de Tweede Kamer. De Tweede Kamer ie met ie behandeling der begrootingen in de afgeloopen week eeD flink eind opgeschoten Een paar begroo tingen zijn reeds afgehandeld en als in het zelfde vlotte tempo wordt voortgewerkt, zullen de dames eo heeren best op tyd klaar komen en een rustige Kerstvacantie tege moet gaan. De Kamer is de laatste verga derdag bezig geweest met de Arbeidsbe- grooting, waarbij de sluizen der welspre kendheid nogal ontsloten werden. Minister Slotemaker de Bruine staat bij een deel der Kamer met name bjj de sociaal democraten niet erg in de guost en beeft ook in de pers herhaaldelijk aan acberpe aanvallen bloot gestaan. Ea ook in de Kamer heeft men nogal critiek geoefend op z(jn beleid, waartegen hij zich reeds by voorbaat in zijn Memorie van Antwoord verdedigd heeft. In de komende nieuwe Kamerweek zal hij gelegenheid hebben zich verder te verwe ren en zal ht) na een korte theoretische ÏDleiding meer uitvoerig de praotische vraag stukken, waarvan de behartiging hem is toevertrouwd, bespreken. Door een ea ander mag wel bet begrootingsdebat over „Arbeid" een der belangrijkste gedeelten van het begrooting8werk worden genoemd. Vrijdag heeft men in de Kamer de vroeger ingestelde vragendag zien herleven. Men was er een beetje aan ontwend geraakt, doordat in de laatbte tijden bijna uitsluitend slechts schriftelijke vragen weraen gesteld Het Kamerlid van Braambeek nu heeft de Minister van Waterstaat geïnterpelleerd over de veiligheid op onze spoorwegen. De directe aanleiding daarvoor is te zoeken in het nieuwe spoorwegongeluk, dat zich op de lijn Den Haag—Haarlem heeft voorgedaan, D.l. de ontsporing b(j Leiden van een goe derentrein welke gelukkig geen slachtoffers heeft gemaakt, doch een vrij aanzienlijke materieels schade heeft veroorzaakt. De Minister heeft in zijn antwoord o.m. gezegd, dat by hst rapport van het onder zoek van bet spoorwegongeluk bij de Vink ontvangen h6eft en dat de Commissie h3ar onderzoek cok beeft uitgestrekt tot andere gedeelten van de lijn. Hij zal dat als een werkprogram gebruiken voor het in o genscbouw nemen van de toestand Hij weneebte sych omtrent het instellen van een Commissie nog nader te beraden en zal Dinsdag zijn besluit msdeieelen, docb do vraag of in die Commssie ook e6n v negen woordiger der vakorganisaties zal worden boDoemf, moest bij voorloopig reeds ontkennend beantwoorden. Naar het Amerikaansch van MARY ROBERTS RINEHART. 40) )o( Zelfs nu denk ik nog wel eens: wat zou Thomas geweten hebben? Wat vermoedde hij? Om tien uur bereidde'tgeheele huishou den zich voor op den nacht. Liddy, die het werk van jufftouw Watson had overgeno men had de theedoeken nagezien en de hoeken van de planken in de koelkamer en was naar bed gegaaD. Alex, de tuinman, was met zware stappen de wenteltrap op gegaan naar zijn kamer en Jamieson keek de sluitingen van de ramen na. Halsey viel op een stoel neer in de huiskamer en staarde somber voor zich uit. Opeens vroeg hij: „Hoe ziet die Walker er eigenlijk uit, Gertrude?" „Tamelijk lang, erg donker en glad ge schoren. „Niet onknap," zei Gertrude, terwijl ze het boek neerlegde, waarin ze had ziften lezen. Halsey trapte nijdig tegen een stoel „Gezellig zal het hier in dit dorp in den winter zijn," zei hij toen. „Een meisje is hier zoo goed als levend begraven." Op dat oogenblik klopte er iemand op de of andere ziekten der ademha- lings organen kunnen Uw leven vergallen. Voor de prikkelende hoestbuien die U 's nachts uit don slaap houden is er één beproefd middel: AKKER'. ArvKLK s Uit Engeland. Nog behoort de str(jd in de Eogelsche mijnindustrie niet tot het verleden. De onderhandelingen in de districten hebben niet de oplossing gebracht. Werd in enkele al een overeenkomst verkregen, ia de meeste bleek dit onmogelijk door de hou ding der mijneigenaren, die, zeker van de overwinning, voorwaarden stolden, waar mee de vertegenwoordigers der mijnwer kers zich niet konden vereenigen of zelfs weigerden te onderhandelen, tenzy eerst de staking opgeheven werd. De conferentie der gedelegeerden welko Vrijdag gehouden werd, kon dan ook geen enkele beslissing nemen. Intusschen heeft nu van de onge veer een millioen tellende mijnwerkers de helft de arbeid op de districtsvoor- waarden, welke een laDge arbeidsduur In sluiten hervat en vermoedelijk zal thans in meerdere districten de stakiDg opge heven worden, terwijl die in andere zal worden voortgezet. Men denkt dat er 300- 400,000 mijnwerkers zullen blijven wei geren het werk te hervatten. Z(j zullen de strijd in hun districten nog een tijdlang kunnen voortzetten met steun van de algemeoDe bond. Maar het einde zal toch ook de overgave moeten zijn. Cook, de bekende mijnwerkersleider, heeft verklaard, te moeten toegeven, dat de stiljd door de mijndirect.ies gewonnen is, maar al nadert het einde ook, dat zal geen vrede in de mijnindustrie beteekenen. Cook voorspelde, dat de verlenging van de arbeidstijd, nood gedwongen door de mijnwerkers aanvaard, geen productieverhooging tengevolge zal hebben, daar de langere werkdag door de mijnwerkers zal worden gesabotteerd. Hoe verder ook de slotaote van het lange stakiDgsbedrjjf moge zijn, do strijd is dooi de mijnwerkers verloren, dat staat wel vast Het werk wordt hervat op voorwaarden, die heel wat ongunstiger zijn, dan die welke bij de aaovaDg der onderhandelingen had den verkregen kunnen worden De leiders der" staking hebben in hun optimistische verwachtingen gefaald. In het Britsche Lagerhuis is de wet op de uitzonderingstoestand na eenig debat opnieuw met een maand verlengd, enkele bepalingen zijn reeds door de regeering voordeur. Halsey stond op en deed open, Warner kwam binnen. Hij was buiten adem van het loopen en keek verlegen „Het spijt me, dat ik u moet storen." zei hij, „maar ik wist niet wat ik anders doen moest. Het is over Thomas.' „Wat is er met Thomas?" vroeg ik Meneer Jamieson was ook in de hal gekomen en we staarden Warner allemaal aan. „Hij doet zoo vreemd," zei Waruer. „Hij zit daar op den rand van de veranda en zegt dat hij een spook heeft gezien. En hij ziet er verschrikkelijk slecht uit hij kan bijna geen woord uitbreDgen-" „Hij is zoo vreeselijk bijgeloovig" zei ik „Halsey, neem wat whiskey mee dan zul Ten we er allemaal naar toe gaan." Niemand verzette een voet om de whiskey te gaan halen waaruit ik opmaakte dat ze allemaal zakflacons bij zich hadden voor geval van nood. Gertrude legde een sjaal over, mijn schoudersen we giügen alleman.! naar de portierswoningik was er 's avonds al zoo vaak geweest dat ik den kortsten weg nu blindelings volgen kon. Maar Tho mas zat niet op de veranda, en in buis was hij ook niet. De mannen keken elkaar veelbeteekenend aan en Warner haalde een lantaarn. Hij kan onmogelijk ver weg zijn, zei hii Teen ik hier vandaan ging beefde hij zc"dat hij nauwelijks op zijn beenen kon staan. Jamieson en Halsey liepen samen het verzacht of buiten werking gesteld. Ook zjjn de beperkingen voor de kolenhandel, bet vervoer en bet gebruik van steoDkolen alsmede het gebiuik van gas en electrlci- teit, grootendeels opgeheven. Alleen het uitvoerverbod blijft voorloopig nog gehand haafd. Het zal nog geruime tijd duren voordat de mijnindustrie de schade zal hebben in gehaald die z(j door doze langdurige staking beeft geleden en die in de millioenen loopt En eveneens zal er nog wel heel wat tjjd voorbij gaan voordat de Eogelsche steen kolenhandel in de afzetgebieden de markt zal hebben heroverd, die hy door de staking heeft verloren. Uit de Duitsche Rijksdag. D) Duitsche Rijksdag, die j.l. Dinsdag zj1n vacantie eindigde, heef: een drukke week achter de rug, welke werd geopend met'n zeer uitvoerig debat over de binnen- eD inzonderheid do buitenlandscbe politiek. Stresemann heeft in een paar uitvoerige redevoeringen de critiek beantwoord. Het beeft bij de debatten de aandacht getrokken dat de toon van de Duitsch nationale woordvoerders veel gematigder was, dan men wel bad verwacht en de conclusie is gesteld, dat zij wel gaarne tot de regeering zullen toetreden, als de sociaal-democraten daaruit maar geweerd biyven. Toch ging hun betere stemming nog niet zoover.dat zij konden besluiten te stemmen tegen de door de Vülkischen en communisten, broe derlijk vereenigd, ingediende motie van wantrouwen tegen het Kabinet. Zij bepaalden zich er thans toe, zich van stemming te onthouden. De motie werd intusschen met groote meerderheid van et6mmen verworpen, doordat de sociaal democraten met de regeeringspaityen tegen stemden. Een klein succesje hadden de Duitsch nationalen later door de aanneming van een door hen met steun der burgeiyke pari yen ingediende motie, waarin de regee- ring verzocht wordt te overwegen of Duitschlands toetreden tot de Volkenbond het niet mogoiyk maakt, de schuldvraag omtrent do oorlog aan de oide te stellen. De soc.-dom. stemden tegen deze motie en hoewel de regeeiingspaitijen voorstem den, werd toch ook van die zyde, mat name door de oud-kanselier Dr. Wirth, van de centrumpariy, tot groote voorzichtigheid aangemaand. Hij betoogde dat het oogen blik om de schuldvraag aan de orde te stellen, wel zoo ongunstig mogeiyk was. Uit Frankrijk. In Frankrijk staat men nog voor bet geheele begrootinguwerk, doch Poincaré wenscht, dat dit rog voor het einde van het jaar voltooid zal wordeD. Er zal dan wel heel hard gewerkt mob'eo worden. huis om en riepen af en toe zyn naam. Maar er kwam geen aütwoord. Er verscheen geen buigende Thomas. Toen pas begon ik mij minder op mijn gemak te gevoelen. Gertrude, die nooit zenuwachtig was iD het donker liep alleen de opryiaan af tot het hek en keek den weg af, terwyi ik op de kleine veranda bieef wachten. Warner begreep er niets van. Hy kwam om het hoekje van de veranda staan en keek er naar of hy dacht, dat die er een oplossing voor wist. „Het is mogeiyk dat hy naar binnen gestrompeld is," zei hij, „maar hij kon on mogeiyk de trap opkomen. In ieder geval is hij noch builen, noch binnen, voor zoo- v r ik zien kan." De anderen waren du terug gekomen en Diemand bad een spoor van den ouden man kunnen ontdekken. Zyn pyp die nog warm was, lag op den rand van het hekje en binnen op de tafel lag zyn grijze hoed allebei dingeD, die er op wezen dat de eigenaar niet ver weg kon zijn. En hij was ook niet ver weg. Van de tafel keek ik de kamer door en plotseling kreeg ik een kastdeur in 'f oog. Hoe ik er eigenlijk toe kwam weet ik nog Diet, maar ik stond op en draaide de knop om. De deur vloog open alsof er van binnen een zwaar gewicht legen drukte en er viel iets Daar voren op het grond Hol was Thomas Thomas zonder een enkele woDd oi kneuzing maar dood. —an—njiiM m—a—— Dezer dagen nu hebben de voorzitter van de groote commlsslos uit de Kamer en die van de parlementaire groepen onder voor zitterschap van Peret vergaderd om de zaak te bespoedigen opdat ook de Senaat nog de begrooilng ven het einde van dit jaar zal kunnen aannemen. De opstand in Albanië. De Bilkan vraagt in de laatste dagen ook weer eens de aandacht. Allereerst wel Al banië, waar een opataDd tegen du r< geering is uitgebroken. De berichten over de loc- stand loopen oohter zoer uiteen. Volgens do medcdeeliogen van de regoering heeft do opstand er eigenlijk niet veel te beteekenen ou werden de rebelleD door de regeeriDge- troepon reeds na 24 uur verslagen. De be richten uit Skoetari stellen de toestand echter heel anders voor. Volgens deze wordt er nog voortdurend gevochten in de geberg ten tusechen de opstandelingen en de regee- rirgstroepen. Tal vaD stammen hebben zich by de rebelion anngeBloten. Woelig Griekenland. Verder komt Griekenland de aandacht vragen Vrijdag beeft de nieuwe Grieksche Kamer haar eerste byeenkomsl gehouden. Nadat de aartsbisschop van Athene de zegen over de werkzaamheden bad afgesmeekt, las miniBter-preaident Kondylis de bood schap van president Kondoeriotis voor, waarin o.m. gezegd werd, dat bet parlemeDt thans een duidelijk beold geeft van de stemmiDg onder de bevolking. De royalisten verlieten tydens het voorlezen van de bood schap de zaal, Gemeld wordt verder, dat Kalandaris ver moedelijk minister-president zal worden en dat oen republikt issche regeeringscoalltie thans verzekerd is. Uit Roemenië. Tenslotte volgt Roemenië. De Kouingin van R .omenië is haastig naar buis terug gekeerd, Zij beeft haar rondrc is door Ame rika niet kunnen volbrengen, doordat de koning ornatig ziek is geworden. Naar luidt der berichten ïydt hy aan kanker eD zal hij 't niet lang meer maken. Men vreest ernstige verwikkelingen over de troonopvolging. Hoofdstuk XX. DE WAARSCHUWING VAN DOKTER WALKER. Warner knielde dadelyk naast hem neer en wilde de boord van don ouden man los maken, maar Halsey greep zyn hand. „Laat maar," zei hy „je kunt hem toch rdet meer helpen, hy is dood." Wy stonden er om heen en vermeden het elkaar aan te zienwe tprakeD zacht en eerbiedig in de aanwezigheid van den dood en wy verweden het om uitiog te geven aan de verdenking, die we allemaal koesterden. Toen Jamieson hem even opper vlakkig had onderzocht, stond hy op en stofte de knieën van zijn broek af. „Geen spoor ,van een verwonding zei hy en ik herinner me dat ik opgelucht adem haalde, „Te oordeelen naar wat War ner zegt en hot feit, dat hy zich in een kast verstopt had, zou ik zeggen dat zyn dood veroorzaakt ia door schrik De schrik cn een zwak hart, samen." „Maar wat kan het dan geweest zyn?" vroeg Gertrude. „Vanavond aan het eten was hij toch nog volmaakt in orde. Warner wat zei by, toen je hem"op de veranda vond Warner was erg geschrokken; zijn eer- ïyke jongensgezicht zag doodsbleek. Woedt vervolgd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1