No 4075 Zaterdag 4 December 1926 408te Jaargang ^feuilleton' EERSTE BLAD. 8TB00 i&vëm Asthma DE WENTELTHAP i Abdijsiroop Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD&DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct. por drie Maanden. Franco p. post door geheel Noderland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 rogels: 50 ct. lodoro rogol moor: 10 ct Dozelfdo advortontlo 4 maal goplaatst wordt 3 maal borokond. BIJ abonnement lagere rogolprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN Buiten joeg de wind. Gierde door de telefoon draden. Zweepte hij de wolken langs het zwerk. Koud was het en guur. Maar binnen rondom onze oude trouwe pot kachel was het lekker van een behaaglijke warmte. Vader zat er in een groote stoel. Moeder, moe van het dagelijksche getob voor haar lastig viertal, leunde een beetje landerig in de groote ouderwetsche canapee. En wij met ons vieren zaten er om heen, de een op een bankje, de ander op een stoof, een derde schrijlings op de ouwe kolenkit. Ook de allerkleinste, zusje van nog maar even vier, was nog op,kroop neurieënd over de grond: klein mollig ding,de speelpop van ons allen. Het was strooiavor.d, de avond voorden 5en December. „Zing jullie eens wat," moedigde Moeder aan. „Kom, je kent toch wel verschillende liedjes, en je moet niet vergeten, dat als Sinterklaas in de buurt komt en hij hoort niets, dan gaat-ie misschien voorbij En wij zongen. Wij zongen het oude Sinterklaasliedje, dat overal gezongen wordt: Zie de maan schijnt door de boomen, Jongens hoort toch wat geraas 't Heerlijk avondj'is gekomen, 't Avondje van Sinterklaas. 't Ging eerst wat beverig en bang. Maar toen er niets gebeurde, werden we dapperder en weldra klonk het helderop, zoo dat de poes Daisy was haar naam er van schrok en ijlings beenen maakte in de meening dat zeker een gezamenlijke aanval op haar zou worden gedaan: Toen, middenin dat schoone lied, ineens... een bons op de deur, een smak daarna, alsof er een zwaar ding hard werd neergezet En een vreemde zware stem klonk van achter de deur„Zijn jullie allemaal wel zoet geweest I" Doodsche stilte. Geen van ons had het hart het eerst antwoord te geven. Uit angst, omdat een bevestiging van die benauwende vraag niet van harte gegeven kon worden. Brrr I 'k Weet nog best, hoe bang ik was op dat oogenblik. Tot mijn zusje, de oudste, ineens heel resoluut ze was altijd een haantje de voorste en is dat ook nu nog maar toch wel met een beetje benauwd stemmetje, antwoordde uit aller naam „Jawel, Sinterklaas I" Want wie anders kon het zijn. die op zoo'n geheimzinnige manier in ons goed gesloten huis binnengekomen was? En zóó was het antwoord er uit,of daar ging de deur op een kiertje open en een lange witte hand kwam er omheen kijken. Daarin een zak. Een echte gewone papieren zak. En daaruit stroomde toen ineens over de vloer een ware vloed van lekkernijen, kaakjes, opzettertjes, pepernoten, ulevellen en nog veel meer van al dat heerlijks, waarop wij zoo verzot waren. Toen was ineens de geheele bleuheid ver dwenen. Toen was de bangste ineens zijn verschrikkelijke angst kwijt en met een waar Naar het Amerikaansch van MARY ROBERTS RINEHART. 42) -)o(— „Net wat ik u al zei, juffrouw Innes. Hy had beneden de krant zitten lezen ik had den auto opgeborgen en omdat ik slaap had kwam ik meteen hierheen met het plan om naar bed te gaan. Toen ik naar boven liep legde Thomas de krant neer, greep zijn pijp en ging naar de veranda. Toen hoorde ik hem iets roepen." „Wat zei hij?" vroeg Jamieson. „Dat kon ik niet verstaan maar zijn stem klonk vreemd en verschrikt. Ik wachtte even of hij soms nog eens zou roepen, maar ik hoorde niets, en ben toen maar naar beneden gegaan. Hij zat op het stoepje van de veranda en keek recht voor zich uit, alsof hij iets zag tusschen de boomen aan den overkant van den v7eg. En hij mompel de maar steeds, dat hij een spook had ge zien Hij zag er zoo raar uit en ik probeerde hem naar binnen te krijgen, maar hij wilde niet. Toen leek het mij beter om u te gaan waarschuwer." „Heeft hij niels anders gezegd dat je ver- j stian kon?" vroeg ik. „Hy zei iets over doodcn, die u t hun Het middel dat de benauwd heden verlicht is AKKER's krijgsgehuil wierpen wij ons op de heerlijkheden op de grond. „Grabbelen, jongens!" Nu, grabbelen, dat deden wij om het hardst. En wij behoefden niet eens met elkaar om de buit te vechten, zooals anders altijd het geval was. Er was genoeg voor allen. Meer dan genoeg. Want nog eens en nog eens kwam die wel doende hand om de deur en telkens weer stortte nieuwe voorraad op het kleed van onze woon kamer. Het moet zeker heel erg lachwekkend zijn geweest, warrt vader en moeder zaten te'schud den van het lachen. Moeder was haar moeheid heelemaal vergeten. En vader? Die lag opeen oogenblik ineens tusschen ons in en die grab belde mee alsof zijn leven er van afhing. En toen de weldoende Sinterklaas alweer langs de trappen omhoog gestommeld was later heb ik wel begrepen, dat onze goeie ouwe buur man voor de heilige gespeeld had kropen we allen onder de dekens met beide handen vol lekkers, dat we niet meer wilden afstaan. Die strooiavonden in het ouderlijk huis be- hooren nu al weer heel veel jaren tot het ver leden. Maar tegen Sinterklaas moet ik er toch altijd weer eventjes aan terugdenken. Want het is toch maar een heel mooie her innering. „A. H. BI." IJsclub—den Burg. Opgericht met 80 leden. Getracht wordt bij wijze van proef de Elemert als ijsbaan in te richten. Met het doel definitief tot de oprichting eener ijsclub te komen werd door de lieeren J. v. d. Aakster, Jb. Roeper en A. Lap op Woensdag avond 1.1. in de Oranjeboom een vergadering belegd. Een 20-tal personen deed van zijn be langstelling blijken. De vergadering werd geleid door de heer |b. Roeper, die o.a. de plannen uiteenzette het initiatief ging uit van de heer v. d. Aakster en meedeelde, dat reeds een 70-tal personen zich als lid lieten inschrijven. Staande de ver gadering traden er nog 10 toe. Waarin de plannen bestaan en wier mede werking verkregen werd, schreven we reeds. De Elemert zal een baan geven van plm. een half bunder en bij vorst steeds goed ijs, daar er zoet water is. Een voordeel is voorts, dat de baan met weinig kosten onder water gezet kan worden. Bij regenweer staat spoedig alles blank vooral wanneer door dammen in een paarslooten het water wordt opgestuwd. Een onderzoek heeft duidelijk gemaakt, dat de grond er niet doorlaathet water in de slooten staat reeds eenige tijd 3 palm (S-'dM.) beneden het water op het land. graf opstaan." Jamieson doorzocht de zakken van den ouden man en Gertrude vouwde zyn armen over zijn borst. Jamieson keek mij op eens aan. „Wat zei u ook weer tegen my, juffrouw Innes, dat de moord op Arnold Armstrong nog maar [een begin was en geen einde? Ik geloof werkelijk dat u gelijk had!" By zijn onderzoek was de detective aan den binnenzak van Thomas' zwarte jas gekomen. Hier vond hij een paar dingen die hem interesseerden. Het eene was een kleine platte sleutel met een rood koord er aan en het andere een stukje wit papier, waarop in Thomas' eigenaardige hand iets geschreven stond. Jamieson las het, en gaf het toen aan mij over. Het was een adres Lucien Wallace, Olmstraat 14, Richfield Terwijl het papiertje, werd rondgegeven, keken de detective en ik aandachiig of het ook eenige uitwerking zou hebben, maar niediand scheen er iets meer van te weten „Richfield!" riep Gertrude uit. „DeOlm strAat is de hoofdstraat, weet je niet meer Halsey?' „Lucien Wallace!" zei Halsey. „Dat is het kind waarover dokter Stewart sprak bij de rechtszitting." Warner greep onmiddellijk naar den sleu- te.. Wat hij zeide verbaasde ons niet erg. „Yale-slot," zei hij. „Waarscbijnlyk eeu sleutel van de deur aan den oostkant, Er was geen enkele reden waaiom'lho- Een snelschletend geweer. Naar aanleiding van de herhaalde overvallen van verscheidene postmannen in de Ver. St. van Amerika heeft men daar aan de beambten een nieuw geweer verstrekt, dat 400 schoten in de minuut kan lossen. Een „doeltreffend" wapen. De lieeren G. Spigt en P. Zijm verklaarden zich bereid dammen te slaan, kaden en zoo noo- dig afrastering aan te brengen. Als vergoeding zal hun toestemming worden verleend ijstentjes te plaatsen. Een deel der te heffen entreegelden zal voor hen bestemd zijn als loon vorr diverse werkzaamheden. De heer Jn. Rab stemt toe zijn perceel nabij het boschje voor ijsbaan in te richten. Dat gedeelte zou voor de jeugd kunnen worden ge reserveerd. Na eenige bespreking wordt tot bestuursver kiezing overgegaan. Benoemd worden de liee ren G. Joh. Duinker, voorz., H. Reij, secr., J. v. d. Aakster, penningm., A. Lap en Jb. v. Heer waarden, commissarissen. De contributie is voorloopig vastgesteld als volgtgezinshoofden f 1 per jaar, kinderen tot en met 15 jaar f 0,25, overige personen f 0,50. De entreegelden voor niit-leden zullen nader worden vastgesteld. Ten slotte wordt besloten B en W te ver zoeken de gemeentelijke motorspuit voor een enkele maal disponibel te willen stellen om daarmee voldoende water op 't land te brengen. In den vervolge zullen tijdig maatregelen kun nen worden genomen en zal kunstmatige bevlociïng overbodig blijken. Te ruim 10 uur worden de besprekingen door de heer Jb. Roeper met een woord van dank beëindigd. De briefporto in 1927. Verschenen is de Memorie van Antwoord behoorende tot de Postbegrooting 1927. We lezen daarin o.m. „Indien, in de loop van 1927 blijkt, dat de bedrijfsuitkomsten der posterijen geen beletsel vormen, zal een verlaging van het enkelvoudig briefport waarschijnlijk tot stand kunnen worden gebracht." Mogelijk zal de porto voor brieven tot 20 G. dan op 7'/» c. komen? OUDESCHILD Petroleumaanvoer. Dezer dagen is wederom een lading petro leum per motortankschip van de A.P.C. gearri veerd. In een paar uur tijds werden de 150 ton (150,000 K.G.) petroleum in de"achter de dijk staande tank gepompt. Dolfijn. Eenige dagen geleden is op het Noordzee strand een dolfijn aangespoeld. De visch is opgezonden naar het genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam. Veevervoer. Gedurende deze weck zijn van'.Texcl ver zonden 57 varkens, 10 kalveren, 11 schapen, 4 koeien en 2 paarden. Visscherlj. Gedurende deze weck zijn in de haven aan gevoerd ruim 16400 KG. garnalen, ruim 3350 KG. wulken en 10 baal kreukels. Vangsten en prijzen zijn behoorlijk goed. Ongeval. Woensdagmorgen had bij liet lossen van kei- slag uit een schip in de haven een ongeval plaats. De bok, waaraan de takel hangt, moest verzet worden, doch daar liet tuitouw les raakte, kwam de bak naar beneden en raakte een losser gedeeltelijk bulten boord. Hij liep een hoofd wond op doordat hij met zijn hoofd tegen het schip kwam. De getroffene klaagde over pijn in het hoofd, doch scheen uiterlijk weinig letsel te hebben bekomen. Wij willen maar hopen, dat het 'ongeval geen nadceligc gevolgen voor hem zal hebben. ::'S. Een knap natuurkundige. Prof. Pcrrin van de Parijsche Hoogeschool die de Nobelprijs kreeg voor Natuurkunde 1926. mas. een oude, vertrouwde bediende, geen sleutel van die speciale deur zou hebben, hoewel de bediendeningang aan den west kant was. Maar ik wist niet, dat deze sleu tel bestond en er ontstonden weer allerlei mogelijkheden door. Maar op dat oogenblik waren er nog zooveel andere dingen te doen; we lieten Warner in de portierswo ning achter en gingen allemaal weer naar huis terug. Jamieson liep naast mij en Ger trude en Halsey achter ons, „Ik zal de Armstrongs wel bericht moeten stureD." zei ik. Zij zullen wel we ten of Thomas nog familie had en hoe we ze kunnen bereiken. Natuurlyk wi) ik de on kosten van de begrafenis wel betalen maar we moeten toch probeeren om zyn familie te vinden Waarvan denkt u dat hij zoo geschrokken is. meneer Jamieson?" „Dat is moeilyk te zeggen," antwoordde hij langzaam. „Maar ik geloof dat we er wel van overtuigd kunnen zyn dat hy erg i kwam den volgenden morgen aanzetten toen geschrokken is en dat hy zich ergens voor we net klaar waren met ontbijten, in een verstopt heeft. Het spijt my in meer, dan i auto met een zwarte kap. Toen ik by hem voor. „U zoudt er niets vinden," zei hy. „Ie mand, die in staat is om in het huis te komen en een eat in den muur te maken terwyl ik I eneden de wacht houdt, zullen we'heusch niet vinden door met een lan taarntje tusschen de struiken te kyken." Ik voelde dat de dood van Thomas een climax geweest was in deze heele geschie denis. De nacht, die nu kwam, was heel rustig. Halsey waakte onderaan de trap en een ingewikkeld systeem van grendels op de andere deuren scheen succes te hebben Eenmaal werd ik midden in den nacht wakker en dacht dat ik weer hoorde klop pen. Maar hot was heel stil en ik was al zoover dat ik mjj niet meer door zulke kleinigheden van de wijs liet brengen. De Armstrongs kregen bericht van Tho- was' dood en als gevolg daarvan had ik myn eerste onderhoud met dokter Walker. Hy een opzicht. Ik ben er altyd van overtuigd geweest, dat Thomas iets wist, of iets ver moedde, dat hij niet Vertellen wilde. Weet u hoeveel geld er in die vejsleten porte feuille van hem zat? Byna honderd dollar Byna 2 maanden loon en toch hebben die negers haast nooit een cent Nu wat Thomas wist zal met hem begraven worden Hal»ey stelde voor om den tuin te onder zoeken, maar daar voelde Jamtesoo niets kwam liep hy heen en weer in de huiska mer en in weerwil van myn vooroordeel tegen hem moet ik toegeven dat de man er heel presentabel uitzag. Hy was net als Gertrude gezegd had, laDg en donker, glad geschoren en rechtop, met scherpe trekken en een vierkante kin Hy zag er uit om door een ringetje te halen en zyn manieren waren benauwend belPefd. Wordt vervolgd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1