No 4076 Woensdag 8 December 1926 408te Jaargang Rechtsvragen. H&ndwondjes Van week tot week VOLLEjM ELK-REEP Vraagt KWATTA-SPECULAAS Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: ADVERTENTIËN: Wie zenuwachtig is Mijnhardt's Zenuwtabletten Beier dan Goed: DE BESTE -SCHECOURANT DEN BURG: 50 cl. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE:N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL I Van 1-5 regels: 50 ct. lodoro regol moor: 10 ct. Dezelfdo advortontle 4 maal goplaatst wordt 3 maal borokond. BIJ abonnoment lagoro rogelprijs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto .Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werker kosteloos beantwoord. 27 Nov.—4 Dec. Minister Waszink's groote plannen. De Tweede Kamerleden hebben dit jaar het avondje van de goede Sint in de familie kring kunnen vieren, nu die avond Diet midden in de werkweek viel. Zij hebben daarvoor een wijle het drukke begroo- tingswerk mogen vergeten, waaraan in de afgeloopen week al hun aandacht was ge wijd en waarvoor ook in de nieuwe week weer hun aandacht zal worden opgevorderd Een drukke week is het geweest, waarin de Kamer niet zoo hard is opgeschoten als io de aanvang. Vooral de behandeling van de begrooting van arbeid heeft veel tyd gevraagd en is nog niet ten einde en mi nister Slotenmaker de Bruijne heeft san heel wat aanvallen bloot gestaan. Volle da|zittingen en nog twee lange avondzit- tiDgen geen wonder dat in de Kamer zelf de belangstelling gaandeweg verslapte en menige spreker, die wat laat. aan het woord kwam vooi stoelen en banken moest staan praten. Donderdagavond- of liever -nacht werd wel het record op het gebied vao het absentisme bereikt, toen de laatste spreker van het honderdtal niet meer dan twee of drie ,om zich vereenigd" zag. Een belangrijk stuk van 't begrootiDgswerk is intusschen reeds afgedaan, maar er wach ten toch nog belangrijke besprekingen. Zoo komt nog het gewichtige hoofdstuk Onder wijs, waaromtrent in de afgeloopen week de Memorie van Antwoord verschenen is. Deze memorie is op zich zelf reeds belangrijk omdat minister WasziDk dearin zijn plannen inzake eenige urgente zaken op onderwijs gebied nader heeft uiteengezet. Daaruit blijkt dat de minister een partieele herzie ning van de l.o. wet ter haud heeft genomen cd dat e&n wetsontwerp wordt voorbereid, strekkende om voor gemeente— en school besturen de invoering van een zevende leerjaar aan hun scholen verplichtend te stellen. Dit is bedoeld als eeu overgangs maatregel om to komeD tot de zevenjarige leerplicht, waarvan ne wederin voering ecbt6r moet wachten totdat een nieuw overschot op de S'aatsoegrooting zich voordoet. Ook is een wetsontwerp tot herziening van de bepalingen betreffende descboolgeldbeffing in voorbereiding en verkeert als zoodanig reeds in een vergevorderd stadium Voorts weascbt do minister een commissie van deskundigen in te stellen, om een eenvoudige wettelijke regeliDg te ontwerpen voor het brengen van eenheid in het [aanvullend onderwijs, d.w.z. het onderwas, bestemd voor al die jeugdige persoren, die de lagere school te boven zijn en die niet meer ia de vorm van voorbereidend hooger, middel baar of vakonderwijs genieten. Kortweg: een betere en dan algemeene regeling voor het zoo nuttige herhaüngs- of voortzetting»)- onderwijs Ook ten opzichte van het handels-, nijver heids- en hooger en middelbaar onderwijs, heeft de minister zijn plannen nader ont vouwt, doch wij kunnen daarover hier niet verder in btjzonderheben treden. Er blijkt voldoende uit, dat de minister van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen zich met groote ernst rekenschap geeft van de vraag stukken, die er op onderwijsgebied aan de orde zijn. Engeland: Nu de staking voorbij is. De mijnwerkersstaking in Engeland be hoort tot het verleden. Viijwel in alle districten is het werk hervat op de voor waarden door de mijndirecties gesteld. Vrij algemeen behoort daaronder ook de acht urige arbeidsdag. Thans, nu de staking geëindigd is, begint men de tekorten te over zien. De berekeningen loopen uiteen, maar dat het loonverlies en de schade in de be drijven en door de geheel- industrie geleden op geen millioeten ua precies is te schatten Onrustig en Overspannen en zijn gewone Kalmte wil herwinnen, gebruike eenigen tijd de kalmeerende en zenuwsterkende Glazen Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten spreekt voor zich zelf. De „Western Gaz." schatte de economische verliezen op 850 a 400 mitlioen pond sterling Daarbj) komt, dat vermoedelijk een derde van bet aantal arbeiders, dat gestaakt heeft, niet weer te werk zal worden gestold. De invoering van de lageren werktijd maakt heel wat arbei ders overbodig. Bovendien zal bet nog ge ruime tijd moeten duren voordat, na meer dan zeven maanden stilstand, de arbeid in de mijnbedrijven weer op normale wijze geregeld is, Zoo heelt de staking dus heel wat slacht offers gemaakt en Co»k, de secretaris der mijnwerkerefederatie, is Ihans naar Moskou vertrokken om gelden in te zamelen voor het ondersteunen van de gezinnen, die door do gevolgen van de staking zoo zwaar ge troffen worden. Verder is Cook vbd plan zoo spoedig mogelijk een uitgebreide actie te beginnen om de kapotgeslagen mijnwer kersorganisatie weer te herstellen en zoo mogelijk te komen tot één groote algemeene mijn werkersbond. Cook heeft ook het groot sproken nog niet verleerd en beweert dat de dag der wrake spoedig zal komen en de zware nederlaag der mijnwerkers ongedaan zal worden gemaakt. Het naspel van de strijd kr(jgt men nu nog in het Lagerhuis, waarin de Labour- party een motie van wantrouwen tegen de regeering heeft ingediend. Woensdag zal deze aan do orde komen en mag men een uitvoerig debat over de staking verwachten Wat zal Genève brengen. Gecève vormt tbans weer het middelpunt van de internationale politiek Ewnige Vol- kenbondscommisoies zijn daar reeds in de afgeloopeu week samengekomen om de be handeling van een aantal onderwerpen voor (e bereiden voor de byeenkomst van de Volkenbondsraad, die de bomende dagen gehouden wordt. Als deze regels indruk verscbynen zullen de beraadslagingen wel reeds in volle gang zijn. Vrydag is de EDgeleche minister van bui- tenlaudiche zaken, Chamberlain, reeds naar G-cève afgereisd. Ooderweg is bij echter te Parijs uitgestapt om er besprekingen te hebben met Poincaié en Briand zulks ter voorbereiding van de besprekingen, die Chamberlain en Briand te Gerieve zullen hebbeu met hun Duitsche collega Strese- matiD over wat men noemt de uitvloeisels van Locarno en Thoiry. Men weet hoe zich in de laatete dagen de aandacht in Duitsch- land en Frackryk in sterke mate geconcen treerd heeft op dit onderwerp, speciaal op do kwestie van de militaire bezetting van het RyDland. Men wordt ongeduldig in Duitscbiand en vooral in 't Rijnland, waar nog altijd 80000 man vreemde troepen be- conceutreerd zijn. De nationalisten stoken onophoudeiyk het vuurije op en valle voortdurend de regeering lastig met de vraag wanneer de zegeningen van Locarno en Thoiry nu eindeiyk eens zullen komen. Ea ook de regeeringspartyen zelf dringen voortdurend sterker op een krachtig optre den aan. De jongste debatten ir, de Rijksdag hebben daarvan voldoende biyk gegeven. Maar Frankrijk blijft aarzelen. Briand heeft wel in de Fransche Kamer getracht aan te toonen, dat de militaire contiöle zonder gevaar voorjde veiligheid van Frank- ryk kan worden overgedragen aan de Vol kenbond, maar over de ontruiming van het bezette gebied sprak hü liever niet, of alleen in zeer vage termen. Men voelt, datPoin- caié en 1e nationalisten in het Kabinet heel wat te vertellen nebben en dat men Briand niet met een blanco volmacht naar Gecève zal laten gaan. Oproerig China. De toestand in Cuina blijft een dreigend aanzien behouden. De revolutionaire KaD- lODneezen zetten hun opmarecb naar het ni orden voort en verschillende belangryko stsden zij a retas in hun bezit. I)e bewe ging krijg' ai meer een nationaal karakter Meer voedingswaarde dan 2 EIEREN en richt zich al scherper tegen de vreem delingen. Te Hankou is de toestand nog zeer dreigend en liggen een aantal Engel- sche, AmerikaaDsche en Japansche oorlogs schepen klaar om handelend op te treden. Ook te Foetsjan, een belacgryke verdrags- baven, die in banden der Kantonneezen is, moet de toestand zeer ernstig zijn. Polder Waalenburg. Tor voorziening in de vacaturo, ontstaan door periodiek aftreden van de heer C. S. Keyser Cz, hoofdingeland van Waalenburg had Maandag 1.1. in café den Burg een stemming plaats. Hierby werden door stem gerechtigde ingelanden 28 stemmen uitge bracht, alle op de heer C. S. Keyser Cz., die dus met algemeene stemmen herkozen is. Onderwijzersvergadering. Maandag 20 December a.s. zal om 8 uur 's avonds in café den Burg alhier een byeen komst worden gehouden ter behandeling van een paar onderwerpen van opvoed kundige aard. Vanwege het Dageiyksch Bestuur onzer gemeente zyn de hoofden van scholen en onderwijzers(essen) op Texel uitgenoodigd deze vergadering by te wonen. De inspecteur van het lager onderwijs in deze inspectie is voornemens daarby tegen woordig te zyn. Door de heer A. C. Thürköw, hoofd der 3chool te de-Koog,.zal worden behandeld „Plet kind zal moeten leerenbegrypen.dat er in de samenleving iets is, dat belet, dat ieder kan doen, wat hy wil. Op welke wijze wordt aan het kind dit begrip bijgebracht?" De heer P. B. Riteco, hoofd dor school te den Hoorn, spreekt over: „Aan welke eischen moeten de leermiddelen voldoen welke leermiddelen zyn op de lagere school gewenscht ?Zou het verkiesiyk zyn, indien per leerling en schooljaar een bepaald be drag ter beschikking en verantwoording van het houfd der school gesteld werd voor vernieuwing en aanvulling van de leermid delen." Er wordt gelegenheid gegeven tot debat. 'n Dolfijn. In aansluiting op bet bericht, dat onder I dit opschrift in ons vórig nummer verscheen j deelen we nog mee: Het dier werd ter hoogte van paal 19 bij de Koog aangetroffen door de heer I Jn. van der Wal, die het beest met kenners- 1 oog opnam en al gauw in de gaten had, met een ongewoon sinjeur te doen te heb ben. Een telefonisch gesprek met de directie van de Amsterdamsche dierentuin versterkte hem in die meening en deed hem besluiten het exemplaar derwaarts te trans porteeren. De dolfijn werd op een plank gebonden het lieve dier had een lengte van 2.80 M. - en zoo ging de reis naar „groot Mokum". Daar is men met Jan's vondst bijzonder in zijn schikzoo blykt ons althans uit een schry ven van de weled. zeergel. heer Dr. C. Kerbert,- directeur van „Artis", waarin deze o.m. de Texelaar dank brengt en meedeelt, dat de opgezonden dolfijn „verre van algemeen" is. Sinterklaas-Krabbels. Kort zijn de dagen, donkeren grauw sluipen ze „in hun mistige gewaden" voorbij. Ze voeren ons het nieuwe jaar tegemoet, maar eerder nog het heerlijke Kerstfeest, dat het einde des wegstervenden jaars vol lichten luister toovert. Ze brachten ons reeds het heerlijk avondje van Sinterklaas, van de veelal gulle Sint, het oud-vaderlandsche feest van de huiselijke kring, waarvan de vroeg ontslapen dichter de Qénestet drie kwart eeuw geleden reeds zong: doen pijn bij den arbeid en lelden vaak tot verzwering of bloed vergiftiging. Reinig ze altijd dade lijk en behandel ze verder niet Doos 30-60-90 ct. PUROL „Een vriendelijke dag, een trouwe kinder vriend, Een dag, dien elk van ons heeft liefgehad [als kind. Sint Nicolaas, niet waar?...." Ja, dat was het vroegereen feestdag speciaal voor de jeugd maar gaandeweg is het Sint Nicolaasteest meer en meer geworden een feest ook voor de grootcren. Vooral in de steden, waar men op St. Nicolaasavond de helpers en helpsters van de goede Sint bij zwermen langs de straten kan zien gaan, beladen met pakjes en doozen, die liefst op geheimzinnige manier aan de adressen der gelukkigen moeien worden bezorgd. Voor velen is het een echte familie avond vol vroolijkhcid en prettige verrassingen, vol grappen en grollen. Wc worden weer eens uit de sleur der dagelijksche beslommeringen gebracht en geven ons, terwijl we ons koeken een of ander gezellig vocht goed laten maken geheel aan de feestpret over. En „als we er niét aan doen?" Dan zullen wc in gedachten worden teruggevoerd naar de dagen onzer prille jeugd,toen we met blijde spanning en hoopvolle verwachting de komst van de goede Sint tegemoet zagentoen we hem, aller kinderen vriend, In onze ongebrei delde kinderfantasie zagen rijden op zijn schim mel over met sneeuw bedekte daken, langs schoorstecnen, hoog en laag, dak op, dak af tot hij bij ons huis kwam, bij ónze schoorsteen waaronder wij de schoentjes, de klompjes, had den neergezet. Bij ons op Texel. Op Texel heeft het. Sinterklaasfeest zich op de gebruikelijke wijze voltrokken. Tientallen „Sinterklazen" vertoonden zich al vroeg op straat, ieder naar eigen smaak uitgedost, allen bewarend het strengste incognito. Geen groo- ter blaam toch, dan als Sinterklaas te worden herkend. Het weer mocht voor December zacht heeten, vertoonde aanvankelijk neiging tot regen, doch hield zich uitnemend. Van de buitendorpen waren er velen naar den Burg gepeddeld, om hier hun Texelsch hart aan deze onschuldige Sinterklaas-maske rade tegoed te doen. Hun moeite werd wel beloond. Toen dag en avond elkander ontmoetten was het speciaal het jeugdig deel der bevolking, dat zich gemaskerd op straat begaf. Ons Sin terklaasfeest leeft nog; dat bleek duidelijk uit de zorg, waarmee veler costuums waren ver vaardigd. Langzamerhand vermeerderde het aantal ge- costu meerden, 's avonds vooral, toen veel oude ren zich bij hen voegden. Ook toen legden veler kleedij getuigenis af van de zorg en moeite daaraan besteed. Een overzicht van de voornaamste typen mag hier niet ontbreken, doch op volledigheid zal het geen aanspraak kunnen maken. Noemen we in de eerste plaats Sinterklaas, die op een schimmel gezeten statig door den Burg schreed en daarbij van zijn trouwe Picter vergezeld was. Dat de jeugd voor de Sint wel de grootste belangstelling aan de dag legde Iaat zich licht begrijpen. Verder konden worden opgemerkt een beeren- leider, die menigeen speciaal het vrouwelijk geslacht met beer-oom de schrik op het lijf trachtte te jagen twee figuren, die in fraai ontworpen costuums de zon en de maan voor stelden een stel smokkelaars, die Oude Peter, Whiskey etc., afkomstig van het s.s. Perdreau, aan de man trachtten te brengen (Texel kent de geschiedenis van het Poolsche schip, dat onlangs op de Razende Bol strandde); Tom Mix en consorten, die de Noordamerikaansche prairiën voor een paar weken vaarwel hadden gezegd om een enkel avondje Texel van hun „halsbrekende toeren" versteld te doen staan. Het lasso-werpen ging de heeren echter niet vlot van de hand, zoodat aan hun „echtheid" wel eenigszins werd getwijfeld. Verder waren het de bobbed-barbier en dok ter Pijnloos, die de aandacht op zich wisten te vestigen, evenals de oolijke snuiter, die zoowel dames- als heerenkleedir.g aan zijn kleedij dienstbaar had gemaakt. De figuur, die „vrouwe Mode" uitbeeldde ze droeg een donker, met modeteekeningen overdekt kostuum mag niet vergeten worden. In de hotels werd ruim gelegenheid gegeven tot dansen, waarvan door velen dankbaar ge bruik werd gemaakt. En hiermee ligt 6 December weer achter ons en kunnen voor de 13e alle toebereidselen worden getroffen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1