STER ■W föl ackiri No 4077 R_ I Onverschillig al lijd w aa verstil Zaterdag 11 December 1926 408te Jaargang EEKSTE BLAD, Eechtsvragen. feuilleton" m WENTELTRAP Gesprongen handen Kloosterbalsem Voos* de tadag. TABAK Bakpoeder ILgïffl Texelsche Berichten Dr-Oei"ker'5 l4 Éft £715323 £323 S ABONNEMENTEN: UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIÈN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door 'onze rechtskundige mede werker kosteloos beantwoord. INRICHTINGEN welke gevaar, schade of binder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders dor Ge meente Texel brengen ter openbare kennis, dat bet verzoek van de N.V. Handelsraad L T.B Kringkantoor Texel om in bet perceel S. no. 16, kadastraal bekend ia Sectie f), no 2003 een koe- kenbrekerij, gedreven door een ruw-o!ie. motor van 6 P,K. te mogen oprichten door hen voorwaardelijk is ingewilligd. De aandacht wordt er op gevestigd dat volgens de bestaande jurisprudentie eventueel NIET tot beroep van de be schikking bevoegd zijn zij, die indertijd niet voor het Gemeentebestuur zijn ver schenen, om hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Texel, den 8 December 1926. Burgem. en Weth. voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, JONKER. W. B. OORT. Dienstplicht. helpt direct Kostelooze rijwielbelastingmerken. Sint Nicolaas In de bewaarschool. Visscherij. nu j*«j COURANT DEN BURG: 50 cL per drlo Mazndon. Franco p. post door geheel Nederland 75 et p. 3 maanden. Losse nummers: 3 cL DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 rogols: 50 ct. lodoro regel moor: 10 ct. Dezolfdo advortontle 4 maal goplaatst wordt 3 maal borokond. Bij abonnoment Ingoro rogelprljs. ADVERTENTIÈN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN Bekendmaking uitspraken inzake vrijstelling. De Burgemeester van Texel brengt teralge- raeene kennis, dat de Minister van Oorlog bij beschikking van 4 December '26 Vile Afdeeling No. 176 V aan Hendrikus Albgrtus Schoenma ker, ingeschrevene voor de lichting 1925 uit deze gemeente, met ingang van 2 Februari 1927 voor 2 jaren vrijstelling van den dienstplicht heeft verleend wegens kostwinnerschap. Tegen deze uitspraak kan binnen IC dagen na den dag dezer bekendmaking in beroep wor den gekomen door: a. den ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, of diens wettigen vertegenwoordiger b. door elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde lichting ingeschreven personen of diens wettigen vertegenwoordiger. Het verzoekschrift daartoe aan de Koningin te richten, moet met redenen zijn omkleed en worden ingediend bij den Burgemeester ter Secretarie dezer gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending van het verzoek schrift. Voor zoover betreft uitspraken, door Gede puteerde Staten gedaan, kan bovendien de Com missaris der Koningin binnen denzelfden termijn in beroep komen. Texel, 7 December 1926. De Burgemeester van Texei, W. B. OORT. Naar het Amerikaansch van MARY ROBERTS RINEHART. W) )o(— Hij s uitgenoodigd om te sprekeD by de begrafenis van den bankier op het kerkhof te Casanova, maar de goede man was zoo verstandig om kou te vatten en er moest een plaatsvervanger komen. Enkele dagen daarna kwam hij mij op zoeken, een vriendelijk oud mannetje met halfversleten kleeren. Ik geloof dat hij er niet zeker van was in hoeverre ik iets te maken had met de familie Armstrong en of de dood van den heer Armstrong voor mij een verlies was of niet. Maar ik hielp hem gauw uit de onzekerheid. Ik vond hem een aardigen man. Hij had Thomas goed gekend en had beloofd om den begrafenisdienst in het kleine Afri- kaansche kerkje te leiden. Hij vertelde mij meer over zienzeif dan hij wist, en voor ■hij weg ging, beloofde ik hem tot zijn ver ging en eeriijk gezegd was ik erzeif ook verbaasd over een nieuw kleed voor zijn kerk. Hij was zeer geroerd en ik be- ai-rku.' wel dat het armoedige aanzien van dju kerkje hem evenveel verdriet deed ais jet een moeder doel, wanneer ze haar kmd BLIJHEID. Er is, geloof ik aldus prof. Casimir in „Zelf aan het Stuur" onder jonge menschen geen gebrek aan „plezier." Maar is er onder hen veelïvreugde en echte levensblijheid? Ik betwijfel het soms. Het plezier is het ruwe, woeste vermaak, waar bij lagere neigingen en oudere instincten, die diep in ons bewustzijn nog aanwezig zijn, naar boven komen, en zich uitvieren. Plezier is de overheersching van enkele genietingen,die be staan in toegeven aan zinnelijk genot, in rumoe rige lawaaierigheid. De geheele persoonlijkheid wordt terzijde gesteld voor een klein deel, dat zich mag uitleven. In de pret verliest 't individue zich in de massa. Plezier, lol heeft de schooljongen, die met een klas keet maakt, lol heeft de student aan een fuif, die ir. een dronkemanspartij eindigt, lol de opgeschoten straatjongen, die in een bende meehossend en gierend door de straten trekt. Dat alles laat een gevoel achter van ledigheid, onvoldaanheid, onbevredigdheid, want er is niets in geweest dat sprak tot onze eigen persoon lijkheid. Hoogstens kan zij een gevoel van schaamte achterlaten, omdat wij zoo ver weg dreven van ons eigen zelf. Maar vreugde, blijheid, is geheel iets anders. Zij is allereerst een gevoel van kracht. Het kan een lichamelijke kracht zijn, die ons als doorstroomt, ons tintelt in de spieren, ons organisme aanzet. Het kan ook het gevoel zijn van geestelijke kracht, die onze aandacht wakker houdt, onze oogen opent, ons bewustzijn open stelt voor nieuwe en frissche indrukken. Blijheid is ook rust. Zij komt niet, als de kracht moet worden aangewend tot strijd, als er iets moei lijks te verwerven valt. Maar zij is er, als de kracht ruimschoots toereikend is, om het be geerde doel te bereiken. Blijheid is ook vertrouwen. Zij weert de angstgewaelens, die uit ons opkomen, zij doet niet zorgen voor de dingen, die ons van buiten af kunnen bedreigen. Het is een ver trouwend genieten van allerlei schoons en goeds. Blijheid is ook verlossing. Zij ontvoert ons aan onszelf met vele kleine zorgjes, met kwellingen van booze of droeve gedachten, zij verheft ons boven piekeren en peinzen, zij doet ons een volle teug uit 's levens beker drinken. Vreugde is een stellige toestand. Wie haar gesmaakt heeft, komt sterker en beter terug, uitgerust en opgefrischt en is beter geschikt voor zijn taak. Reeds Paulus gaf de vermaning „Voorts broeders weest blijde" en terecht zegt Beets Weest vroolijk: Vroolijkheid is kracht, Is kracht tot arbeid, kracht tot deugd. Daar wordt niets goeds, niets groots volbracht, Dan bij een innerlijke vreugd. Diet behoorlijk in de kleeren kan steken „Gij kondt geen betere en veiliger plaats voor uw gaven bedenken, juffrouw Innes" zei hij. „Het is er vast veiliger dan op Zonne- hoek". gaf ik toe. En de gedachte aan het kleed maakte dat er om kon glimlachen. Hij stond vlak bij de deur en keek van de weelde in huis naar het ptaehtige uitzicht „Rijke menschen moesten allemaal braaf zijn," zei hij op droevigen toon. „Ze nebbeo zooveel moois en schoonheid, dat werkt ver edelend. En toch hoewel ik van de doo- den niets dan goeds behoorde te zeggen heeft meneer Armstrong dit mooie uitzicht nooit gezien. Voor hem waren deze boomen en gazons niets meer dan een eigendom, dat zooveel per vierkante meter waard was Hij was gek op geld juffrouw Innes, en offerde alles op aan zijn gouden kalf. Om macht en eerzucht gaf hij niet zooveel maar om geld." Toen veranderde zyn toon en hij glimlachte vriendelijk tegen me. „Niettegenstaande al deze weelde zeiden de menschen hier in de buurt altijd, dat me neer Armstrong op zijn geld zat. In tegen stelling met de meeste andere zomergasten gaf hij nooit iets aan de kerk en nooit aan de armen Hij hield van het geld zelf.' „Maar in zijn graf zal hij er niet veel aan hebben!" zei ik cynisch ik het hen met oeo auto naar huis bren gen en gaf hem e-n bus rozen mee uit de kas, voor zyu vrouw. Hij wai er heelemaal >1, de qroc org/ U dal Oe ren poKje Koopl de qroole om/er en vk>»« verkoop waarborg/ U dal 5TLRTABAK ^OOataqah WOÖt 5TJB '"JODOOUS (Jtn von do lobmeH »r> Uwe handen hom/ Oil 15 een der vele voordeden ver. bonden oan 'Irookcn van iner—te De rijksontvanger van directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, kantoor houdende aan de Warniocsstraat alhier, deelt mede in de periode van 13 Dec. 1926 tot en met 8 Jan. 1927 Dinsdags en Woensdags 's avonds van 79 uur zitting te zullen houden ter behande ling van aanvragen tot het kosteloos bekomen van rijwielbelastingmerken. Deze regeling is getroffen om hen, die over dag geen tijd vinden, daartoe 's avonds in de gelegenheid te stellen. OUDESCHILD Dinsdag j.l. was het feest voorde leerlingen der bewaarschool. St. Nicolaas toch zou die dag om vijf uur een bezoek aan de school brengen. Een groot aantal belangstellenden had zich naar de school begeven om dit feest bij te wonen, hetwelk geopend werd met een welkomstwoord van de heer C. Schaap. Hij zeide dat de Sint de school goed gezind ge weest was. Er was een mooie gift ingekomen doch de gever(ster) wilde onbekend blijven. Voorwaar een goede daad. Toen de Sint het schoollokaal binnenkwam, werd hij met een Sinterklaas-liedje begroet, wat hij zeker heel aardig vond, daar met kwistige hand peper noten werden gestrooid. Nu werden nog ver scheiden liedjes gezongen en leuke spelletjes gedaan. Een paar kleintjes traden als solisten op. De dir: mej G. Boon en haar kranige hulp mej. v. d. Schans hebben wel getoond met de kleintjes te kunnen omgaan, hen woord van dank voor de aangename uurtjes, welke zij de ouders en belangstellenden op deze avond hebben bereid, is hier wel op z'n plaats. We mogen ook de milde gevers en geefsters niet vau in de war. En ik had een gevoel van edelmoedigheid dat voor een nieuw kieed in zyn kerk niet te duur gekocht was Toen ik aan onze kerk in de stad een nieuw zilver ayondmaalstel cadeau gaf, was ik laDg niet zoo voldaan en was men my ook lang niet zoo dankbaar. Ik had een heeleboei dingon om over te denken in die dageD. Ik maakte een lijst van vragen en mogelijke antwoorden, maar ik schepn altijd wel in een kringetje rond te draaien. Ik eindigde altijd weer waar ik begonnen was. De lijst was ongeveer zoo: „Wie was er in den nacht vóör den moord het huis binnengedrongen?" Thomas beweerde dat het meneer Bailey was, dien hy op het voetpad had gezien en die ce eigenaar was van de paaTlen manchetknoop. Waarom was Arnold Armstrong in den nacht, dat hij vermoord was, weer terug gegaan Geen antwoord. Was het om de opdracht die Louise zei, dat ze hem gegeven had? Wie liet hem in huis? Gertrude zei dat ze de deur aan den oost kant op slot had gedaaD. Op de deur zat geen sleutel en de doode had ook geen sleutel by zich. Hy moet dus binnengela ten zijn door iemand, die in huis was. Wh was er in do waschkelder gevallen Blijkbaar iemand, die niet goed op de hoog i' was met het huis. Er ontbraker op dat o'ginblik maar twee menschen, Rotie rozijnen naar Octkcr s«Recept, gebakk. m. een door Dr Octkcr op wetcnschappclijkcu grondslag vervaardigd Bakpoeder. Backin vervnngi de Gist. Men gaat onmiddellijk 10I Oakken over, hel deeg rijst ondci het hakken Backin is zuinig in het gebruik en niet zooals gist, aan hedert onderhevig 80 gr. boterca. f 0.25 2 eieren „0.12 150 gr suiker ca. 0.07 250 gr tarwebloem 0.08 '/a pakje Dr. Oetkcr's Backin 0.0+ liter room ca. 0.20 150 gram rozijnen 0.18 150 gr. krenten0.12 'i, citroen0.03 f 1.09 Bereiding: Men rocrc de boter tot room voege suiker, eieren, geraspte citroenschil, hei gezeeidc en met Backin vermengde meel en de room toe dan rozijnen en krenten. Vul een in> gevetten vorm met dit deeg en bak de cal c bij middelmatige hitte ruim I uui. Mpn lette vooral op Backin van Dr. Octkcr, en dat op elk pakje als Benige Importeurs E Ostermann Co., A'dam, vermeld zijn. Waar niet verkrijgbaar wende men zich direct tot deze Importeurs, die op aanvrage ook een :ratis«reccptcnboekjc toezenden. vergeten, die het mogelijk gemaakt hebben ieder kind zulke mooie geschenken mede naar huis te geven. Het schoollokaal was heel aardig versierd. Alles tezamen genomen is het feestje uitstekend geslaagd, ieder keerde hoogst vol daan huiswaarts Met de visscherij blijft het nog steeds goed gaan. Veel vangst en behoorlijke prijzen. Deze week werden in de haven aangebracht plm 36250 K.G. garnalen en ruim 400 K.G. wulken. Vooral veci handel in ongezouten garnalen voor de pellerijen. en Gertrude. Rosie was in de portierswo ning. Dus maar was het Gertrude ?tZou het Diet dezelfde geheimzinnige inbreker geweest kunnen zijn? Wie had Rosie in den tuin aangesproken,? Misschien weer die nachtelijke bezoeker Het leek anders waarschijnlijke:» dat het iemand was, die iets geheimzinnigs ver moedde in de portierswoning. Zouden Louise's gangen nagegaan worden? Wie was Louise gepasseerd op de wentel trap? Zou h t Thomas geweest zyn. Dat leek niet onmogelijk, omdat hy een sleutel van de oosteiyke deur bleek te hebben. Maar als hy het was, wat deed h(j daar dan? Wie had het gat in den muur van den kofferzolder gemaakt? Het was geen vernielzucht. Het was in alle stilte gebeurd en zeker met een bepaald doel. Als ik maar begrepen had, waarvoor die opening diende, zou my heel wat angst en onrust bespaard zijn. Waarom was Louise van |haar familie weggeloopen en had ze zich in de portiers- wunning verstopt? Voor, deze en de volgende vragen wist ik nog geen antwoord. Waarom waarschuwden zij en dokter Walker ons allebei dat we maar liever uit het buis moesten gaan? Wie vvas Lucien Wallace? Wordt vervoigd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1