dA&£V-REEP II PUROL No 4079 Zaterdag 18 December 1926 40"® Jaargang Rechtsvragen. ¥oor de Zondag. <S'CArale huid? Kioosterbalsem Kleine Kinderen v Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: UITGAVE:N.V.v/h LANGEVELD&DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 «POSTBUS: N°. 11 Rechtskundige vragen, door een abonné mderteekend en onder 't motto „Recht" lan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, vordcn door onze rechtskundige mede werker kosteloos beantwoord. INRICHTINGEN, ivelke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders derGe- ueeDte Texel brengen ter openbare euuis, dat het verzoek van Jb. Dekxer te )u teschiid om iubetpeic el S no. 38i, [adastraal bekend in Sectie D, No. 2730 8D opslagplaats voor lompen en beende- pd te mogen oprichten door hen voor waardelijk is ingewilligd. De aaudacht wordt er op gevestigd, at volgens d9 bestaande jurisprudentie iventueel niet tot beroep van de beschik ing bevoegd zijn zij, die indertijd Diot ■oor het Gemeentebestuur zijn versche- !0d om hunne bezwaren mondeling toe |e lichten. Texel, den 15 December 1926. Burgemeester en Wethouders vnd. >e Secretaris, De Burgemeester, JONKER W. B OORT. INRICHTINGEN welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders der Ge- neente Texel brengen ter openbare ennis, dat bet verzoek van Gebroeders D. en G. M. Blom te Oudeschild om n de schuur, staande op het perceel, [adastraal bekend in Sectio D. No. 2694 elegen aan den weg Burgzicht-Haven en vischmalerij, gedreven door een euzine-motor van 27j P.K. te mogen prichten door hen voorwaardelijk is inge willigd. De aandacht wordt er op govestigd lat volgens de bestaande jurisprudentie Iwentueel NIET tot beroep van de be- bdrikkiug bevoogd zijn zij, die indertijd liet voor het Gemeentebestuur ziju ver- :henen, om hunne bezwaren mondeling es te lichten. Texel, den I5en December 1926. Burgem. en Weth voornoemd, e Secretaris, De Burgemeester, JONKER. W. B OORl'. Eenvoud. helpt direct Sportvereeniging „Texel." Holl. Mij. van Landbouw, afd. Texel. Beter dan Goed: DE BESTE Een lagere, landbouwschool op Texel. a Bij behandelt men de roode en smettende plekken met TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 cl per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 cl p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 rogols: 50 ct. lodoro regol moor: 10 ct. Oezolfdo advortontlo 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. Bij abonnoment Ingero rogelprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN „Slechts het eenvoudige kan schoon zijn." Als eenvoud des harten de voorwaarde is, rnder welke eerbied niet mogelijk is, dan is eenvoud van leven de beste leerschool daartoe. Welke ook uw maatschappelijke positie moge jn, vermijdt alles wat de kinderenin de meening zou brengen, dat zij „meer" dan anderen zijn. Al zouden uw middelen u veroorloven hen rijk te kleeden, bedenkt, wat voor schade ge aan richt door hun ijdelheid op te wekken. Bewaart hen voor de ongelukkige opvatting, dat het voldoende zou zijn zich „keurig" te kleeden om zich van anderen te onderscheidenen vooralvermeerdert door hun kleeding en ge woonten de afstand niet, die hen reeds van hun gelijken scheidt. Kleedt ze eenvoudig. En,zoo in 't tegenovergestelde geval, het u alleen met groote inspanning en moeite zou gelukken uw kinderen in fraaie kleeren te steken, dan zou ik uop 't hart willen drukken u voor iets beters uw opoffering te getroosten. Ge zoudt de kans loopen, dat ze zeer slecht beloond werd. Ge zaait uw zilver, terwijl ge het beter voorernstiger behoeften besteramen kondt: eenmaal zal ondank baarheid uw deel zijn. Hoe gevaarlijk is het uw zoons en dochters te kleeden naar een levensstandaard, welke uw middelen en die van hen te bovengaat. In de eerste plaats is dat voor uw beurs buitengewoon schadelijk en verder groeit daardoor een geest van minachting in de familiekring zelf. Als ge uw kinderen als •dametjes en heertjes kleedt en hun de idee ■bijbrengt, dat ze „meer" zijn dan gijzelt, mo.t ge er u over verbazen, dat ze u tenslotte ge- 'ingschatten Ge zult dan aan uw tafel minderwaardigen gevoed hebben, hetgeen veel kost, maar nergens nuttig toe is. Er is ook een bepaalde manier van onderwijs dat maakt dat de kinderen hun ouders, hun millieu, de zeden en het werk, waarbij ze zijn opgegroeid, gaan minachten. Zulk onderwijs moet een ramp heeten. Dit dient slechts om een troep ontevredenen voort te brengen, die zich in hun hart losmaken van hun wortel, hun oorsprong, van hun familiebanden. Losgewoeld van de sterke stam, waaraan zij hun bestaan danken, worden zij, van verkeeerde verlangens vervuld, de wereld door gestuwd-gelijk doode bladeren, die zich op een plaatsophoopcn, gisten en vergaan. (Vertaald uit het Fransch van C. Wagner „La vie simple Sportvereeniging Texel belegde op Woensdag avond 15 December 1.1. in hotel de Oranjeboom een algemeene vergadering, welke door twee dozijn leden werd bijgewoond. Daar het totaal aantal pim. 48 bedraagt, meende de voorzitter de heer G. Joh. Duinker, over zulk een opkomst zijn tevredenheid te mogen uitdrukken. In zijn welkomstwoord werd speciaal betrokken de heer Dapper, die als oud-speler van Hollandia II (Hoorn), reserve 2e klasser, voor de vereeniging een pracht-aanwinst mag heeten. De notulen worden gelezen en met dank aan de secretaris, de heer A. Dros, goedgekeurd. Elftal-commissie Na eenige beprekingen over het nut eener elftalcommissie, worden tot leden benoemd de heeren H. Boonstoppei, D. Drosen J. KeijserAz. Het bestuur vertrouwt, dat deze commissie nut tig werk zal doen en brengt de leden bij voor baat dank voor de nemen moeite. Afgesproken wordt, dat ;het besluit der elftal-commissie bindend is en de spelers tijdig zullen worden bericht. Opmerking verdient, dat reeds zoo iets als een elftal-commissie bestond. Ze kwam echter zelden bijeen, waardoor maar weinigen van haar bestaan afwisten. De commissieleden gingen met een benoeming als bovengemeld danook geheel accoord. T raining Het nut van training is boven alle twijfel verheven. De tombola, gehouden op de laatste feestavond, heeft f 70.— voor het trainingsfonds opgebracht, welk spaarpotje voorloopig evenwel met wordt aangesproken. De heer Dapper heeft n.l. belangeloos zijn steun toegezegd en zal zich met oefening der spelers belasten op nader door hem te bepalen tijden. Met medewerking van de pers zal voor deze trainig zooveel mo gelijk propaganda worden gemaakt. Adspiranten-elftallen. Met de oprichting van adspiranten-elftallen heeft het bestuur gemeend aan veler wensch tegemoet te komen. Deze elftallen zullen met medewerking van de heer Dapper in de voet balsport worden ingewijd. De adspiranten mogen hoogstens de 16-jarige leeftijd hebben bereikt en betalen 5 c. contributie per w:;k. Een oproep zal in de krant verschijnen, o.f:ntijden worden per circulaire bekend gemaakt. B ij zonderheden. Naar aanleiding van bij de rondvraag gedane opmerkingen besluit het bestuur kleedkamer, verbandkist en materialen in beter staat te brengen. Met algemeene stemmen wordt op voorstel van het bestuur de heer burgemeester toteere voorzitter benoemd en wordt besloten, daar het er met de financiën der sportclub nog steeds niet rooskleurig voorstaat, bij de gemeente om eenige subsidie aan te kloppen. Daar op Texel geen tweede „Sportclub" bestaat en niemand aan het nut van lichamelijke oefening twijfelt, meent men succes te mogen verwachten. Nadat o.a. nog is meegedeeld, dat getracht wordt nog dit seizoen 'n propaganda-avond te beleggen, wordt tegen 10 uur de vergadering gesloten. Door het bestuur van de afd. Texel van de Holl. Mij. van Landbouw werd op Donderdag morgen 1.1. in hotel de Oranjeboom een alge meene vergadering belegd. De voorzitter mocht 23 leden wel torn tee'en en deed, nadat de notukn werden got Igtkcurd, mededeling van eenije ingekomen otukken. Weder een nieuw Beroep voor Vrouwen. Londensche meisjes aan het werk als „huis schilder". Men ziet ze hier bezig aan beelden welke moeten dienen voor een Oostersch Pavil joen op een tentoonstelling. Watersnoodcllendc. Namens de burgemeester van Reetiwijk wordt door het Hoofdbestuur [verzocht geld of hooi beschikbaar te willen stellen voor een 16-tal veehouders, eigenaars van 170 koeien, allen wonende in de Vettebroek-polder. Deze polder had in de aanvang des jaars veel van het water te lijden, waardoor aan hooi ernstig gebrek ontstond. De Alg. Watersnoodcommissie hielp een handje, maar was niet bij machte alle nood te keeren. Uit de vergadering wordt geen steun toege zegd, zoodat het verzoek voor kennisgeving wordt aangenomen. Landbouw-fil ms De Nederl. Zuidafrikaansche Ver. stelt voor de afdeelingen der H. M. v. L. films en lan taarnplaten beschikbaar, alle betrekking heb bende op land- en tuinbouw. Op de films wor den o.m. in beeld gebracht de veeteelt, land bouwonderwijs, spoorwegverkeer en [sinaas- appelencultuur in Z. Afrika. Hoewel het bestuur meent dat het voor deze films aan belangstelling niet zal ontbreken, mag om finantieele redenen aan dergelijke vertoo ningen niet worden gedacht. De wegenbelasting De voorzitter brengt in herinnering de po gingen, door het afdeelingsbestuur in het werk gesteld om de wegenbelasting spoedig ten veroordeele van Texel te doen strekken [Waar we hieromtrent reeds uitvoerige berichten publiceerden, mecnen we ons hier te kunnen beperken. Red.J Hoofdzakelijk werd getracht de weg Haven- de Cocksdorp opgenomen te krijgen in de klasse der primaire wegen, waar mee ons direct voordeel van de betreffende be lasting verzekerd zou zijn. Een binnenhaven te Oudeschild? Door het bestuur werd een adres aan B en W gericht met het verzoek te willen bevorderen dat aan de haven te Oudeschild een opslagplaats voor vrachtgoederen wordt gebouwd of stappen te wilien doen tot het bekomen eener binnen haven aldaar. Zooals de toestand ter plaatse thans is, mag die niet worden bestendigd: Lossing en ver voer moeten tegelijkertijd plaatsvinden, hetgeen niet zelden groote bezwaren met zich brengt. Prijsuitdeeling fokveedag. Zij, die bij de laatste fokveedag voor een prijs in aanmerking kwamen, mogen thans de uit geloofde bedragen in ontvangst nemen. De voorzitter wenscht hen geluk met de hun ver leende onderscheiding en hoopt, dat zij op de goede weg zullen voortgaan. (De namen der prijswinners werden reeds eerder hier vermeld. Red.) Bestuursverkiezing. De heer H. W. Keesom weer h erkozen. De heer H. W. Keesom, voorzitter,periodiek aftredend doch herkiesbaar, wordt met 19 van de 22 stemmen herbenoemd en verklaart des gevraagd zijn benoeming te zullen aanvaarden. Hij zegt aan zijn taak gehecht te zijn en dankt j de vergadering voor het in hem gestelde ver trouwen. De heer C. Keijser Hz. feliciteert de atdceling j met de herverkiezing van de heer Keesom,de in weerwil van zijn huoge tceft.jd nog beschikt over de energie, welke het voorzittersschap vereischt. De heeren C. Keijser Hz. en Jac. Roeper treden periodiek af en zijn niet herkiesbaar Ter voor ziening in de vacatures worden benoemd de H.H. M. D. Dijt en C. Keijser Sz.Op de heeren C. Keijser Sz. en M. Zuidcwind wordt een ge lijk aantal stemmen uitgebracht, zoodat de heer Keijser als oudste gekozen wordt geacht. De heer R. A. Keijser, secretaris, heeft om gezondheidsredenen ontslag gevraagd, hetwelk eervol onder dankzegging verleend wordt. De afdeeling vond in hem steeds een uitnemende kracht. In diens plaats wordt thans inct bijna algemeene stemmen gekozen de heer P. A. Bak ker, die na eenige bedenkingen deze functie aanvaardt. Zai Texel eenmaal een landbouwschool tot zijn onderwijsinrichtingen mogen rekenen?Deze vraag geeft veel stof tot spreken en kan door niemand met zekerheid worden beantwoord. We zouden te zeer in herhaling treden, wan neer al hetgeen thans naar voren werd gebracht hier een plaatsje werd ingeruimd. Daarom zul len wc hier Slechts een kort overzicht neer schrijven. De voorzitter deelt o.a. mede welke kosten dit onderwijs met zich brengt en hoe de lessen worden ingedeeld. Het leerplan zal in over eenstemming met de plaatselijke behoefte wor den ingekleed. Alvorens tot stichting der school kan worden bcslotvn moeten een of meer organisaties op het gebied van landbouw en veeteelt zich bereid hebben verklaard uit haar midden een Schoolbestuur en een Comm. van Toezicht te benoemen. Naar de minister opmerkt, kan het jaren duren eer onze wcnsch wordt verhoord, doch het is steeds zaak het kruit droog te houden om als het oogenblik déér is onmiddel lijk gereed te staan. Ingevolge een dezer dagen genomen raads besluit wordt de afdeeling en meerdere organisaties door B. en W. verzocht haar ideeën inzake de op te richten landbouwschool te hunnen kennisse te willen brengen. Op voorstel van het bestuur wordt aan het voor nemen van B. en W. hier een actie op touw te zetten tot het verkrijgen eener landbouw school adhaesie betuigd. De heer S. C Eelman zegt, dat geen moeite te veel mag worden geacht, wanneer ons de gelegenheid wrrdt geboden hier een landbouw school te stichten. Hij dringt er op aan voor de school kr chlig propaganda te maken. De h er G Joh. Duinker brengt In herinne ring, dat bij de minister reeds 80 subsidieaan vragen zijn ingediend en een paar daarvan door de Holl. Mij van Landbouw worden ondersteund. Zoo het de afdeeling dus ernst is, zal ze goed doen zich eveneens van de voorspraak van 't Hoofdbestuur te verzekeren. De heer Keesom meent, dat Texel nogal eenige kans maakt, daar het door zijn jrïso- leerde ligging meer dan andere streken op eigen onderwijsinrichtingen is aangewezen Of een a diëntie bij Z Ex. gewenschtis, betwijfelt spreker. Wolhandel. De heer P. A Bakker klaagt over de wijze waarop wol wordt afgeleverd Van de bestuurstafel wordt opgemerkt, dat voor zoo'n klacht alle reden is. Meermalen verliest een veehouder, waar het de berging van wol betreft, zijn belang uit het oog. Ieder wordt daarom geraden de wol droog en z ndelijk op te bergen opdat hij niet op de prijs word: beknibbeld. Overzicht veeteelt 1926. Het jaar 1°26 spoedt ten einde, aldus de voorzitter, cn ik breng nu de woorden in herinnering, die ik op de laatste vergadering in 1925 sprak. Ik zei toen, dat het komende jaar er niet rooskleurig uitzag. De vleesch- prijzen aaalden, de schapen waren niet ge groeid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1