Purol bij Winterhanden en Wintervoeten 9o,°ÖeSn 30 ct. Griep Abdijsiroop 40$,e Jaargang No 4083 Vrijdag 31 December 1926 Hierbij berichten wij OUDEJAARSAVOND. Het jaar 1926. fw1 Maandags, Dinsdags en Woens dags gesloten zal zijn JJJJ „SIBO". ABONNEMENTEN: UITGAVE:N.V.v/h LANGEVELD&DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 AKKER'* £.''E®is&B3e5^Be*ttaaaB6i dat onze zaak tot nader aankondiging vanaf 2 januari a.s. dus alleen'geopend Donderdags,"Vrijdags, Zaterdags en Zondags. s.s. De Dageraad. Visscherij. TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 regols: 50 ct. lodoro regel moor: 10 ct. Dezelfdo advortontlo 4 maal oeplaatst wordt 3 maal burokond. Bij abonnement lagore rogolprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN Oude, moegestreden dagen, Straks vol leven, licht en lust, Hoe gewillig, zonder klagen, Gaat ge in ter eeuw'ge rust. Zooveel moegestreden zielen, Straks nog klievend 's levens stroom, Gingen u reeds voor en vielen Als de blaren van de boom. Menig makker is gebleven, Zwijgend dragen wij de pijn, Maar wat is ons arme leven, Dat zoo angstig kort kan zijn Toch, zoolang ons hoofd kan denken 't Warme hart nog kloppen mag, Blijft een heilig doel ons wenken Werk! Heb lief! Nog is het dag! (A. K. Klaren.) Nog weinig uren tijds en we zullen de drempel overschrijden, die ons van het Nieuwejaar scheidt. Het is Oudejaarsdag geworden en sterker dan ooit worden we aan de broosheid van ons bestaan herinnerd. In de waterdruppel, die wordt en neervalt, zien we het beeld van de mensch. Vóór allesvergankelijkheid. Dat is de weemoed, die de laatste dag des jaars bij duizenden verwektNiets is blijvend, alles gaat heen. Als Oud en Nieuw elkaar zullen ontmoeten, worden eenige uren in menig gezin met de naaste verwanten doorgebracht. We willen de Oudejaarsavond vieren en gedenken het goede, dat in het afgeloopen jaar ons deel werdherdenken verwanten en vrienden, die ons werden ontnomen, of die buiten onze muren, misschien dagreizen van ons verwij derd de 31e December moeten doorleven. De balans wordt opgemaakt, die van onze materieele bezittingen niet alleen de geestelijke beteekenis van voorbij dagen wordt nader overwogen en getaxeerd. Wat kwam er terecht van onze plannen Wat hebben we daarmee bereikt Welke moeilijkheden heeft het jaar ons ge bracht Hadden we ze kunnen voorkomen Heeft het weldra weer afgesloten tijdperk ons „wijzer" gemaakt en sterker voor de arbeid welke het leven van ons vraagt Wat voor goeds hebben we in het belang van onze naasten uitgericht? In welk opzicht maakten we ons jegens de maatschappij ver dienstelijk Honderdtallen vragen dringen zich bij ons op en we trachten een bevredigend antwoord te geven. In veel schoot wellicht het jaar tekort; doch zouden wij daaraan onschuldig zijn? Het heeft misschien onze stoutste verwachtin gen overtroffendoch hebben wij het er naar gemaakt Het nieuwejaar rust nog onder een dichte sluier, die geen sterveling vermag weg te nemen. Wat lot ons deel zal zijn, vermag niemand te voorzeggen. Mogelijk is juist hierin de bekoring van Oudejaarsavond ge legen. Hoe de mensch zich zijn toekomst hier denkt, houdt met zijn persoonlijkheid ten nauwste verband. Natuurlijk I We zien toch de dingen om ons heen door een gekleurde bril. Onze gemoedsaard bepaalt de kleur van het glas en is beslissend voor de indruk die de omgeving op ons maakt. Mogelijk vinden we hierin bouwstof voor een zonnig toekomstbeeld, mis schien een aanwijzing, die weinig goeds be looft en tot voorzichtigheid maant. „Over de wereld gaat de breede schare. Zoe kers naar het Beloofde Land." We verloren mogelijk het eene en missen het niet. We zoeken het vele en vinden het niet. Ver trachten we terug te vinden, wat dichtbij verloren ging. „Gelukzoekers" zijn we, naar geluk is het, dat elk menschenkind jaagt. Doch moeten we veelal het antwoord niet schuldig blijven, wan neer ons de vraag wordt gesteld „Wat bedoelt ge met geluk Laat ons naastig trachten het te vinden. Wie zoekt die vindt, mits hij van goeden wille is. We moeten het vinden in een volkomen overwinning op eigen lagere lusten, in een volkomen overgave aan alle reins dat we in ons omdragen. Moge 1927 ons dat geluk schenken en niet alleen materieele voorspoed, maar ook geest e- 1 ij k e welvaart ons aller deel zijn. „Wachter, wat bracht ons het jaar? Wanneer we door de garderobe van onze herinnering gaan, komen ons allerlei gebeur tenisten vcor de geest, die aan het einde des aars verdienen te worden gememoreerd. We zullen ons in hoofdzaak tot Texel be- palen en geven in chronologische volgorde weer, wat het bijkans verstreken jaar ons bracht, lief en leed, in bonte mengeling. JanuariWatersnood teistert het Z. en Z.O. des lands. Op Texel wordt een algemeene hulpactie op touw gezet. 11 Februari In verband met de Waalenburg- sche bemalingskwestie wordt dooreen commis sie uit de Ged. Staten een onderzoek in loco ingesteld. In de nacht van 9 op 10 Maart strandt het Duitsche s.s. Margarethe tegenover de Slufter. Hoeve Plassendaal gaat door bliksemslag met 42 lammeren in vlammen op. 16 MaartProv. Staten besluiten tot bemaling van Waalenburg. 20 MaartIn polder 't Noorden wordt 't eerste kievitsei gevonden. 31 Maart: De Raad besluit tot bouw eener bijzondere o.l. school te Oosterend. De raad besluit tot electrificatie van Texel. 30 AprilDe heer J. Daalder, bijna 45 jaar als onderwijzer verbonden aan de o.l. school te Oosterend neemt afscheid van zijn leerlingen. MeiDs. Buskus, te Oosterend, beroepen te Amsterdam, buiten het Kerkverband. 12 MeiDe „Marsdiep", „een nieuwe parel aan T.E.S.O.'s kroon," legt met gunstig resultaat een proeftocht af op het Marsdiep. 17 MeiEerste groote lammerenmarkt. De prijzen stellen velen te leur f 14,50—f 21.00, (1925f 26.— tot f 32,50). JuniAan onze Zeevaartschool wordt de opleiding tot 2e en le stuurman weer open gesteld. 2 Juni: Het Duitsche s.s. „Margarethe" wordt door de fa. Dros-Doeksen vlot gebracht. Later gaat het schip over naar de Kon. Stoom vaartmij. en wordt het herdoopt tot „Pallas". 12 Juni: De raad besluit tot bouw van een gemeentcpakhuis en abattoir aan de Hallcrweg. Het vermenigv. cijfer voor de plaatselijke inkomstenbelasting wordt vastgesteld op 1,3. 17 Juni: Z.D.H. Monseigneur Gallier, bisschop van Haarlem, brengt een bezoek aan ons eiland. Op de Hors slaat een vliegtuig van de Kooij te pletter. De waarnemer wordt licht gewond. 24 Juni: De heer C. Eecen, opzichter der Dertig Gem. Polders, komt door een ongelukkig toeval om het leven. 25 Juni: Bij de Koog spoelt een lijk aan, dat later wordt herkend als dat van de heer Anne Klein, die bij de Terschelling-ramp op 28 November '25 om het leven kwam. Prof. Keesom brengt helium in vaste toestand. 1 JuliT.E.S.O. verlaagt haar vrachttarieven met 25 pet. 18 Juli: De R.K. Rijvereeniging opgericht. 19 JuliDe W 59 komt bij de Mok met de zeewering in aanraking en wordt vernield. De waarnemer slaat te water, doch weet zich te redden. 21 JuliLezing van prof. Casimir „over de opvoeding der rijpende jeugd." 25 Juli: Gymnastiekfeest, georganiseerd door de vereenigingen „Texel" en „O.K.K." (Helder.) De Nieuwe Gids van Texel verschijnt. 3 Augustus Prof. Keesom wordt door Texel's burgerij op de Groeneplaats op hartelijke wijze gehuldigd. Prof. Keesom benoemd tot Ridder in de Orde van de Ned. Leeuw. 4 Augustus: De heer J. C. van der Poll, oud dienaar van politie, op 72-jarige leeftijd over leden. 12 Augustus: Op hoeve RioGrande38hoen ders door bliksem gedood. 18 Augustus: Lezing van prof. Keesom over het helium-probleem. De heer J. G. Kooiman treedt af als directeur der N. V. Boekhandel en Drukkerij v. h. Lange- veld en de Rooy. Zijn plaats wordt ingenomen door de heer Joh. AL Duinker. 21 Augustus Mw. Langeveld-Flierman wordt eervol ontslag verleendalsgemeente vroedvrouw September: Kippendiefstal op groote schaal te de Cocksdorp. I September: Schapenfokdag. 7 September: 35-jarig bestaan van Texelsch Fanfare. II September: De statuten van de T.t.M. koninklijk goedgekeurd. 21 SeptemberDirecteur en verdere bestuur- deren van de T.E.M. benoemd. 27 September: Door bliksemslag gaat aan de Hallerweg de boerderij van de heer G. Zijm ir, vlammen op. October: Drukkerij-Parkstraat voor motorische drijfkracht ingericht. i October: Gedeeltelijke verlaging derpost- taiieven (briefkaarten, postpakketten, enz.) /©OctoberDoor dijkdoorbraak wordt 'tpol- de,"tje'„Volharding", 10 H.A. land, verzwolgen. De ervaring heeft geleerd dat de verzachtende, alijmoplossende en genezende werking van Akker'* Abdijsiroop hijzonder geschikt i* ter bestrijding en genezing van griep, influenza, bronchitis, kink hoest, hardnekkigen hoest en de meeste ziekten der luchtwegen. zuiverend, verzachtend, genezend. Alom verltrijgbur in kokera van 230 gram 1.50 550 gram ƒ2.75 en 1000 gram ƒ4 50 Dc eigenaar geeft het aan de zee prijs. 't Zweedsche s.s. Sigyn verkeert bij de Cocks dorp in nood, doch weet zich eindelijk zelf le redden. Bij Terschelling strandt het Poolschc s.s. Wisla. Twee mannen komen in de golven om. Door de fa. Dros-Doeksen wordt liet na eenige weken vlotgebracht. Te Oudeschild bereikt 't water een aan zienlijke hoogte. (Katwijk, Vlaardingcn en Scheveningcn wor den in rouw gedompeld.) October: Door 'tgezamenlijke Rijkspersoneel op de Waddeneilanden wordt een salarisactie op touw gezet. 21 October: Prof. Keesom dringt in Enge'and aan op de opheffing van het vlccschinvoer- verbod. 23 October: De lieer D. C. Dros wordt eer vol ontslag verleend als raadslid. De heer Jac. Kikkert Nz. wordt als zoodanig geïnstal leerd. 27 October: De heer C. Koopman, ruim 20 jaar schipper van de reddingboot te de Koog, wordt te den Burg gehuldigd. November: Te Oudeschild worden plannen geopperd tot stichting van een kleedinrichling voor zwemmers aldaar. In verband met onbetrouwbaarheid van de zeewering wordt het Eierlandsche Huis verlaten. 1 November: De heer M. Kikkert herdenkt de dag, waarop hij voor 25 jaar tot hoofd der o.l. school te Oosterend werd benoemd. 8 November: Dc heer dokter W. W. v.d. Vegt na kortstondige ziekte op 76-jarige leeftijd in 't St. Elisabethgesticht te Alkmaar overleden. 13 November: Het Fransche s.s. „Perdreau" door zware mist op de Razende Bol gestrand. Groote hoeveelheden drank spoelen aan land. Douanen hebben druk werk. De heer Jan Buijs, postschipper van Texel op Vlieland op 50-jarige leeftijd te de Cocksdorp overleden. 23 November: Ten aanzien van restauratie van de toren der N.H. Kerk alhier besluit de Raad te wachten tot de gemeentefinanciën er beter voorstaan. In zijn vergadering van 1 Mei en 11 September trachtte dc Raad tevergeefs tot een oplossing te komen. B. en W. wor den gemachtigd stappen te doen tot stichting eener lagere landbouwschool alhier. Het Bestuur van de afd. Texel van het Witte Kruis deelt mee tot aanschaffing van een ziekenauto te hebben besloten. December: T.E.S.O.besluit haar winterdienst op 3 Jan.'27 met een vroegboot uit te breiden. 1 pecember: De heer de Jager, hoofd der school te de Cocksdorp, vertrekt naar Indië. In zijn plaats wordt benoemd de heer M.J.Oele. IJsclub-den Burg opgericht. Aanbeste ding van het kabelnet van de T.E.M. 15 December: Reeds 500 kisten, gevuld met drank in flesschen, uit het s.s. Perdreau te Helder aangebracht. Medio December: Het rappo.'t-Lorentz ver schenen, waaruit o.m. blijkt, dat tengevolge van afsluiting der Zuiderzee de hoogste storm vloedstanden aan de i innenzij van Texel 80 cM. hooger en de golfoploop 20 cM. grootcr zal zijn. 16 December: De kabclaanleg van de T.E.M wordt gegund aan de „Heemaf" te Hengelo (O). 21 December: Dc voordracht inzake wijziging van het reglement van polder Eierland wordt door de Prov. Staten goedgekeurd. In een vergadering, met de heer B. J. Cohen van Amsterdam door de Alg. Middcnstands- verceniging alhier belegd wordl besloten in Febr. 1927 een algemeene handelstentoonstelling te organiseeren. "i 22 December: Dc Texclschc Courant"publi- ceert dc T.E.M.-taricven. .-j\3 - 27 December: Prof. dr. H. Oort viertjin hui selijke kring zijn 90e geboortedag. Op 86-jarige leeftijd is overleden dc beroemde Fransche schilder Claude Monet, de vader van het zg. impressionisme. Clemenceau. dc „tijger" was een zijner beste vrienden en was ook aan wezig bij zijn begrafenis. Giften voor 't Witte Kruis. Wed. J. B. de C. f 1.50, mcj. de J. den Hoorn f 2.50, Wed. J. D. Oost, f 0.50. 's Nachts tekfoneeren. Naar men ons meedeelt is ook aan dc hulp kantoren te de Koog en den Hoorn dc gelegen heid opengesteld 's nachts telefonisch genees kundige hulp in te roepen. Uit de Koog mochten we nog vernemen, dat het Kerstfeest mét de Zondagsschool op de 2e Kerstdag gevierd, in ieder opzicht ge slaagd is. OUDESCHILD De Dageraad is Woensdag j.l. weer van uit Helder naar Texel vertrokken en blijft voor- loopig weer in de haven. In de haven is deze week aangebracht plm. 9800 KG. garnalen en plm. 300 KG. wulken. De prijzen der garnalen waren nogal censverschii- lend. Er is enkele dagen 35 cent doch ook beneden dc 20 cent per KG. betaald. Veevervoer. Gedurende de laatste week zijn van Texel verzonden 58 varkens, 9 koeien, 17 kalveren j 12 schapen en 2 paarden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1