g No 4083 Vrijdag 31 December 1926 40"" Jaargang TWEEDE BLAD Ons tarwemeel en tarwebloem Gevraagd een knecht vele soorten veevoeder, PÖRTRETLIJSTEN Texeisnhe Berichten Gemengd Nieuws ADVERTENTIEN Tooneelvereeniging „Texel" De Weduwe Hansen, BAL NA. munt uit door prima kwaliteit N ieu wjaarskaarten Nieuwjaarsbrieven Dagelijks verkrijgbaar Omwisseling van Dienst. J. N. BRUIN ABONNEMENTEN: ADVERTENTIËN: We maken er u beleefd op attent, dat BOEKHANDEL PARKSTRAAT vandaag Vrijdag 31 December - NA 6 UUR gesloten zal zijn. Weldadigheidszegels. Stelt niet uit tot morgen, wat ge heden alleen doen kunt Vandaag sluit de verkoop van Weldadig heidszegels. Wie nog mocht verzuimen er eenige te koopen, wordt op deze laatste dag des jaars nog gelegenheid geboden Aan Postkantoor en Hulpkantoren zal men u gaarne helpen; Wegenbelasting, De Eerste- Kamer heeft in haar zitting van 29 December het ontwerp-Wegenbe- lastiDg zonder hoofdelijke stemming aan genomen DE WAAL „De Hoop." Door de stoom/.uivelfabriek „de Hoop" werd over de afgeloopen periode uitbetaald f 9,85 per 100 KG., middenprys, buiten de wei. Ter sprake kwam het plan tot bouwen eener nieuwe fabriek, welke bespreking werd bijgewoond door de heer dr. Schey, rijkszuivelconsuleDt in N. Holland, die van advies diende. De kosten worden begroot op f 18000;-. De verwerkingskosten zul len dan op f 1,60 per 100 Kg. moeten worden gebracht. Een commissie werd benoemd en belast met onderzoek naar de noodzakelijkheid eener nieuwe fabriek. OOSTEREND Muziekuitvoering. „Nut en Genoegen" hield Dinsdag j.I. haar Deceraber-bijeenkomst met een geheel gevulde, zaal. De convocaties vermeldden, dat Mej. Menagé Challa zou optreden, doch des morgens kwam er draadberioht dat de spreekster door ongesteldheid niet kon komen. Men had zich onmiddellijk tot het muziek gezelschap „Excelsior" te Oudeschild ge wend met het verzoek een uitvoering te willen geven, waaraan zeer bereidwillig werd voldaan. Hartelijk werden de leden er welkom geheeten, waarna hetzelfde pro gramma afgewerkt werd, wat te Oudeschild gegeven werd, met nog een paar nummertjes als toegift tot groote tevredenheid van de aanwezigen. De voorzitter sprak aan het einde dank voor de bereidwillige komst en voor de mooie avond. Gaarne zal men de leden een Volgende winter eens weer uitnoodigen. De voorzitter van „Excelsior" dankte voor het gesprokene en voor de goede ont vangst en zegde toe in het volgend seizoen wederom te willen komen. De algemeene voldaanheid bleek uit het luide applaus en uit de opgewekte toon, die by het goedgeslaagde bal heerschte. Schoolnieuws eer G. Lievaert, Hoofd der school e Bijbel, alhier, is tegen 1 Mei a.s. Jemd tot onderwijzer aan de Christel, ooi te Ridderkerk. -,E COCKSDORP 'n Meevallertje. Donderdag 11. werd de „sjouw" yerdeeld onder de werklui, die in de berging van de „Margaretbe" een werkzaam aandeel hadden Ieder mocht plm. f 210,— op strijken, voorwaar een knappe duit. Buitenland - TeSoerabaja is mevv n II ra-.sea mat h lar uto io een viechvij' er gereden ea gestikt. Te Batavia is de hoofileide van de Communisten, die laatst de ge ruchtmakenie opstand vei wekten, inde kraag gepakt en achter slot en grendel gezet. Te Victoria (Br. Columb'a) zal bij de walvischvangst van een vliegtuig gebruik worden gemaakt. IDe vliegocier meldt per radio de plaats, waar een school zich oj boudt, wat aanzienlijke ourdeeleu biedt. In Spanje zal vermoedelijk eer pantser voor paarden in stierengevechten verplicht wordeo gesteld. Een prijsvraag is uitgeschreven om een geschikt harnas te bekomen. Japan laat in Engeland 25 passagiersvliegtuigjn aanbouwen, ieciet toestel voor 15 20 personen Dej ma' chines zullen in de te openen Japat sche luchtdiensten gebruikt worden. Te Perigueux, de Fransche sta die cm haar handel in vaikens en truf fels befaamd is, zijn de eerste truffels verkocht voor f 100 per Kg. De- oogst schijnt klein te zullen blijven. Rusland besloot 30Va miljoen roebel te besteden voor uitbreiding van de koopvaardij zioot. Ia R u s 1 a n d bebbon de directies dor twee voornaamste mijntrusts 4 mil joen roebel beschikbaar gesteld om de veiligheid in do mijnen te verhoogen. Id Californië is een radio apparaat uitgevonden, waarmee botsing op zee tijdens storm en mist voorkomen kan worden. Het moet op de W.kust der Ver. Staten reeds met succes zijn toegepasc. Italië zal in 17 proviicies worden ingedeeld. Bij d3 cuie indaeling bad men er 69. Italië beeft- voor zijn leger machinegeweren van 9 Kg. aaDgesch ift Ze moeten goed voldoen en zijn de lichtste ter wereld. Do gouverneur van Tie b i z o n d e heeft een besluit uitgevaar digd, waarbij de vrouwdn het dratpn vaD sluiers in het openbaar wordt ver boden, omdat, het ODgezoüd is en omcat het een gemakkelijke vermomming tegm de politie is. Vrouwen, die over Li r dagen nog e9n sluier diagon word n gearresteeid. Ex-koning Ferdinand vrn Bulgarije heeft te Müocben met goed gevo g een gewrichtsoperatie ODdergaar. Te Orewitz woedde door kort sluiting in een modelgieterij een zwaro brand De scha bedraagt 150.0U0 maikJ Te Verona (Italië) zijn 43 com reünisten aebter slot en gröDdel gezet! daar gebleken is, dat zij een emstig-i aanslag op de staat voorbei eidden. De Duilscher Heir-tz verbeterde të Straatsburg bet wereldrecord borstzwem-i men. Hij legde 100 M at in 15.6 sec. Fi ij P o r 11 a n d is een Engeisch stoomschip met een Fracschr bark in aanvaring eew rst. D- bark /-<r.V, vaar jij van de 28 mannen er 24 om.kwamen. In N. Amerika hebben staten aan de Mississippi veel van overstroo- miog te lijden. In ZFrankrijk wordt op vei> scheiden plaatsen het verkeer door zware sneeuwval staguatie berokkend. To Versailles is aan het pa-eis de laatste twee jaar voor 2 millioen guldens vertimmerd. Schimmel heeft hier veel scha berokkend, Ford, do autokoning, komt mot khm op tegen het koopen opafb- taling ook waar het an-iere producten dan auto's betreft. Krediet, zon zegt hij, houdt, dan op nuttig te zijn. llot woidt zelfs schad lijk. Naar uit N.-Amerika gemeld woidt, hoeft de voorzitter van de rnarii e commissie uit het Huis van Afgevaar digden verklaatd, dat do Ver Staten verplicht zullen zjjn bjjna ren geheel nieuwe vloot te bouwen. Dit zou over de 400,000,1100 dollsr kosten De nieuwe Hongaarsche munt, de Pekgö, is officieel in omloop gebracht- De bevolking toonde overal vertiouw-n in de nieuwe munt en do inwissel! g van de ouds kronen liep vlot van stap?). In Georgië (N Am zijn twee sneltreinen, die ern groot aantal passa; giers vervoerden, met volle vaart op elkaar gereden. Men tilt de dooien hij tientallen. Verkeerde wisselstand wordt als ODmiddelljjke aanleidiDg genoemd. In Brazilië is een militair e opstand uitgebroken. Verscheiden olflr cPren zouden genood zijn. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE TEXEL van 24 tot en met 30 Dec. 1926. GEBOREN Henriette Cornelia, d. v. Peter Albertus de Rode en Jacoba Rooker. OVERLEDEN: Klaas van der Werf, 89 jaar weduwnaar van Trijntje Maas; Jan Smit, 67 jaar, ongehuwd. GEVONDEN VOORWERPEN (Gedeponeerd ten Raadhuize.) 2 portemonnaies, 1 bontje en 1 mond harmonica. MARKTBERICHTEN 185 Purmerend, 28 Dec. 362 Runderen waaronder 170 vette koeien f 0,70 a f Geldekoeien Melkkoeien 33 vette kalveren per Kg 203 Nuchtere kalveren 362 Vette varkens per K.G. 21 Magere varkens 137 Biggen 1660 Schapen vette Kipeieren Eendeieren Schagen, 30 Dec. 5 Gelde 'koeien 50 Vette koeien 12 kalfkoeien 48 Vette varkens 149 Biggen Boter 1,— p. K.G. 120 a 350 120 a 350 1,40 a 1,60 a a a a a a a 22,— 12, 140 a 220 250 a 400 240 a 370 0,68 a 0 72 13— a 22 - a 1,80 a 2,10 Kaartenverkoop Uitvoering I. L. B. nlet 12 uur maar half 12 in het St. Janshuis. hoopt op verzoek Zondag 2 Januari a.s. in hotel „de Hoop" te Cocksdorp op te voeren Blijspel in drie bedrijven. Aanvang half acht precies. Entree f 0,75 en in groote sorteering voorhanden In die goed met paarden kan omgaan en op de hoogte is van het landbouw- en vee- houdersbedrijf. Brieven onder no. 113 a.h. bureau v.d. blad. tegen concurreerende prijzen, alsKatoenzaadmeel, Zaansche-, Palmpit-, Grondnoten- en Lijnzaadkoek, Amk. Lijn- zaadkoek, Grondnotenkoek N. P. F., Tarwe zemelen, Ochtendvoeder, Eiermeel, enz. N. V. Graanmaalderij „DE HOOP" Cocksdorp, Tel. 13. vertrekt Maandag 3 Januari, 2 uur nam. van Texel en vervolgens elke Dinsdag 2 uur nam. van Texel en alle Vrijdagen 2 uur nam. van Amsterdam. Aan hetzelfde adres een flinke jongen gevraagd. GOED en NIET DUUR BOEKHANDEL PARKSTRAAT. V»agt eens prijsopgaaf. Manriie: „Wat? Nogal meer geld? En ik dacht, dat je voor iedereen al een cadeautje gekocht had Vrouwtje Dat dacht ik eerst ook maar bij nader inzien vind ik ze te mooi om weg te geven-" LSCHECOURANT DEN BURG: 50 et per drlo Maanden. Franco p. pest door geheol Nederland 75 et p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVF:N.V.v/h LANGEVELD&DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 regels: 50 ct lodero rogol moor: 10 ct. Dozelfdo advortentle 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. BIJ abonnomont lagero rogolprijs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 vrcaen3=s2=raa*nB- um-vhthcï 10. 0,70 23,— 8,50 7,50 37, 0,74 46- 22.— 38, 9,50 0 Beleefd aanbevelend, N. V. Graanmaalderij „DE HOOP" Cocksdorp, Tel. 13. BOEKHANDEL PARKSTRAAT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1