PUROL TWEEDE BLAD TEXELSCHE COURANT Texelsche Berichten Gesprongen rh ancien Gemengd Nieuws !ngezondfei ALS HET VRIEST - Zaterdag 16 December 1933. Als wij kleine vreugd waardeerden, Beter droegen kleine smart. Als wij ons verlies negeerden Met een altoos rustig hart. Als wij slechts des naasten deugden, Niet zijn fouten wilden zien. Was er meer geluk en vreugde En meer vrede bovendien! HET VRIEST juicht het echte jong- Nederlandsch bloed. Het vriest zucht de man met die wintersche voet. Het vriest juicht de groenboer met tintelend oog: Vandaag boerenkoolbeurs twee punten omhoog. Het vriest zegt de kolenman, lacht in zijn baard; een andermans haard is hem goudstukken waard. Het vriest zucht het varken, bevreesd voor de vorst: vanmiddag verandert mijn naam in Hans Worst. Het vriest juicht een heel lange leerlingen-rij: Vanmiddag waarschijnlijk weer schaatsenrijvrij. Het vriest drupt de neus, net zoo rood als een biet. Het vriest zegt de krant, en het vriest ook subiet| Het vriest zegt het vogeltje, zoekend in 't rond, want leeg is zijn buikje en kei hard de grond. Het vriest zegt de één en hij duikt in de snert. Het vriest zucht de ander, die weggestuurd werd. Het vriest juicht de venter, met koffie op straat. HET VRIEST bromt de IJsco,die klantenloos staat. De één vindt het jammer, de ander is blij: Zoo is 't in de wereld. Maar ijs is er, dus: rij(d). Den Burg, 14 Dec. 1933. DE OMZETBELASTING. De Minister van Financiën heeft be paald, idat van IS December a.s. at op de daarvoor aangewezen inrichtingen der posterijen verkrijgbaar zijn Omzetbelas tingzegels tot e'en maximum waarde per zegel van f 10. Giften Algemeene Wijkverpleging. J. v. d. V., Zevenhuizen f2.50. ONS KERSTNUMMER. Volgende week zal het fraaie Kerst nummer van ons Zondagsblad verschijnen, aantrekkelijke lectuur, met veel foto's en een omvang van 16 pagina's. De aandacht zal zeker ook trekken het omslag met advertenties. Verscheidene op drachten zijn reeds in ons bezit. Wie nog geen copie inzond, doe dat s.v.p. spoedig. Tot uiterlijk Woensdagmorgen 10 uur is inzenden nog mogelijk, maar beleefd ver zoeken wij: Doe het VANDAAG nog.'Dat werkt een goede werkverdeeling in deze voor ons drukke dagen in de hand en- bovenal een goede verzorging van uw ad vertentie. AVRO-AVOND. Naar het Avro-Actie-Comité ons mee deelt, werd van het Avro-bestuur telefo nisch berioht ontvangen, -dat de Avro- avond dit seizoen beslist doorgaat, ver moedelijk omstreeks half Febr. (zie adv.) Examens. De heer K. v.d. Ham, vroeger onderwij zer aan de U.L.O. alhier, thans leeraar aan het Instituut van Kinsbergen 'te El- burg, slaagde een dezer dagen voor de acte Hoogere Wiskunde K 5. Wolveahandel 7—13 Dec. De handel gaf over het geheel geno men weinig goeds. Te Leiden, Leeuwar den, Zwolle, Utrecht, Rotterdam, Puirmer- end en Sneek was de omzet bij soms niet te ruim aanbod stug ot traag; ter wijl verschillende dezer markten, zoowel voor vette schapen als vette lammeren met iets lagere prijzen uitkwamen. Groningen was niet vlug, doch door d-e geringe aan voer bleef deze markt nog prijshoudend WOL. Op de wolveilingen te Londen zijn wederom hoogere prijzen gemaakt dan bij de vorige serie veilingen, de prij zen noteerden van 10 tot 20 pet. hooger (merino's van 171/2—20 pet.cross breds van 1520 pet. hooger). Overname Rundvee. Door de gestremde scheepvaart als ge volg van de strenge vorst het vroor in de nacht van Woensdag op Donderdag maar eventjes 10 graden heeft de over name van rundvee door de Crisis-Rund vee-Centrale -niet kunnen plaats vinden Nader bericht moet worden afgewacht Gemengd Koor den Burg. Naar men ons meedeelt, zal Texels Gemengd Koor, dat tal van jaren onder leiding stond van de heer H. Groenewold, daarna nesp. onder die van de heeren Kraai en Jouwersma, zijn repetities her vatten, thans onder leiding van de heer Tj. Joh. Dito, muziekleeraar alhier. Cdat is natuurlijk uw claxon. (U moest eens vragen aan men- schen, die 'm hooren, wat diè ervan zeggen RIJDT VEILIG. Giften voor het Witte Kruis. J. v. d. V., Zevenhuizen f2.50. DE KOOG. Ouwe Sunderklaas. „Ouwe Sunderklaas" heeft een kalm erloop gehad. In ons dorp waren slechts weinig gemaskerden. Twee ervan, ver pleegsters voorstellend, collecteerden voor de Wijkverpleging. In hotel de Toekomst waar dansgelegenheid was, heerschte de heele avond een gezellige drukte. In aansluiting op het bovenstaande schrijft men ons nog: Door een clubje alhier werd ter gele genheid van Oude Sunderklaas gemusi ceerd en tevens gecollecteerd voor de Texelsche Algemeene Wijkverpleging. Een sympathieke daad. Flet mocht het genoe gen smaken f 6,50 aan het bestuur van de Wijkverpleging te kunnen afdragen. Jam merlijk echter had deze collecte vooreen der coll-ectrioes een zeer onaangenaam ver loop, daar een der bewoners van de Koog niet alleen weigerde iets voor dit doel te offeren, maar zich verplicht gevoelde deze collectrice een gevoelige oorvijg toe te dienen. Een daad, die zeer zeker aller afkeuring verdient. OOSTEREND. Ouwe Sunderklaas. Ouwe Sunderklaas heeft hier, evenals op 5 Dec. weinig maskerade te zien ge geven. Bepaalde 5 Dec. de gemalskerden zich enkel tot -de jeugd, deze" week waren het een viertal ouderen, maar van biezon- -derc voorstellingen kon geen sprake zijn. Zoo schijnt de laatste jaren dit aloude ge bruik meer en meer uit te slijten. In het Wapen van Amsterdam werd van gelegen Ibei-d tot dansen druk gebruik gemaakt. Het Excelsior-feest. Daar om verschillende redenen de 25- jarige Excelsior-herdenkingsavond op de officieele datum (4 Dec.) niet door kon gaan, is de datum nu gesteld op 18 Dec. in het Geb. v. Chr. Belangen. De genoodigden zullen worden onthaald op ©en rijk gevarieerd programma. Het ge bouw zal een feestelijk aanzien vertoonen - D. IJsniieuws. Daar Oosterend zelf in de nabijheid niet over een goede ijsbaan beschikt, trekken van hier vele liefhebbers naar „de Kreek" in Eierland. Op het Eierlandsche Kanaal wordt druk gereden. Vandaag zou op „de Kreek" een hardrijderij worden gehouden. D. Veexzjcucfvb -eet- g&yijejzst. DEN HOORN. Ouwe Sunderklaas. In tegenstelling met andere jaren zagen wij thans met Ouwe Sunderklaas weinig gemaskerden langs de straat. De beer ont brak natuurlijk niet. Verder zagen we een slager, boorden we gramophoonmuziiek enz. Van de balmuziek, in 't „Loodsmans welvaren" gegeven, werd een druk ge bruik gemaakt. Ijsvermaak. Door de zeer lage waterstand is de ijsbaan in -de Geul deze winter maar klein Wel is -door het bestuur van „de Geul"1 in overweging genomen, te trachten de baan te vergrooten, maar hieraan zijn vele moeilijkheden verbonden. DE COCKSDORP. Ouwe Sunderklaas. Ouwe Sunderklaas kenmerkte zich dit jaar weer -door buitengewone drukte. Niet minder dan een hondertal vermomden be wogen zich langs de straat. Voor het mee rendeel waren het er van het „gewone"- soort. Een enkele had wat meer werk van zijn pakje gemaakt. Vermelding verdient de „echte Sint" met zwarte Piet en een tweetal verpleegsters, -reclame mak-end voor Droste Cacao. In beide café's werd druk gedanst. IJspret. De dooi is de kwaliteit van het ijs hier in de omtrek zeer ten goede gekomen. De Roggesloot is thans één spiegelgladde vlakte. De aanvankelijk aanwezige rimpels zijn geheel verdwenen. Ter hoogte van de R.K. Kerk zijn nog een paar wakken, die de vogels, als eenden, meeuwen en koeten tot toevluchtsoord dienen. Overigens is alles berijdbaar. De baan op de Rogge sloot wordt, 's avonds el-ectrisch verlicht. Ook de baan op het Kil is door de zor gen van de IJsclub Eierland van electri- sohe verlichting voorzien. Het aantal le den van de ijsclub is in deze 'dag-en van ijsvermaak bijna verdubbeld. Een enkele opmerking nog -naar aanleiding van een bericht uit de Waal over het heffen van baangel-d op het Kanaal: Niemand kan huishouden zonder contanten, ook een ijsclub niet. Het onderhouden van banen kost veel geld, vooral bij sneeuwval. Van het polderbestuur van Eierland verkreeg de IJsclub Eierland reeds in 1919 het recht op de banen op 't Kanaal en Rogge sloot baangeld te- heffen. OUDESCHILD. Ouwe Sunderklaas. Het Ouwe Sun-derk'laasf-eest is hier zeer opgewekt gevierd, in tegenstelling met 5 Dec., toen geen enkele gemaskerde zich heeft vertoond. Reeds om 7 uur brachten de collectanten voor d-e bewaarschool er met hum zang de stemming in. Spoedig kwamen de gemaskerden opdagen. Origi neel© pakjes waren er niet bij. Enkelen maakten reclame voor S.D.A.P. en Ar beiderspers, doch verder was 't als ieder jaar, matrozen, en als actueel© verschij ning: pindamannen, etc. De heer Kooij, „De Zeven Prov."„ mocht zich in een druk bezoek verheu gen. Van alle kanten waren danslustigen- opgekomen. IJsclub—'Oudesdhild. De penningmeester van IJsclub Oude- schild, verzoekt er nota van te willen ne men, dat bij de ontvangsten ad f 116,83 het sal-do vorig jaar ad f44,23 reeds was begrepen, zoodat er thans in kas is f 35,36 en niet f79,59, zooals vermeld stond. ZEEVISCH. Bij de Kamer van Koop handel te Alkmaar zijn formulieren ver krijgbaar voor het aanvragen van vergun ningen tot invoer van zeevisch, welk ar tikel met ingang van 1 December j.l. is gecontingenteer-d. EEN ERNSTIGE typhus-epid-emie teis tert reeds drie maanden Chili. Reeds meer -dan 2000 person-em zijn gestorven. 5000 personen zijn aangetast. De doktoren on dervinden moeilijkheden bij hun werk door een aantal Indiaansche inboorlin gen, dat weigert te laten inenten ot iso- leeren. TER BESTRIJDING van de rattenplaag in -de -drooggelegde Pontij-nsche plassen worden alle in Rome losloopende katten opgepakt e-n daarheen gezonden. Men vreest echter, dat Rome nu wel eens door een dergelijke plaag kan worden getroffen DE UITWISSELING der ratificatie-do cumenten van het Ita'liaansch-Russische vriendschapsverdrag zal deze maand plaats hebben. DE REGEERING van Mandsjoekwo heeft bij -de Japansche vliegtuigfabrieken 80 bombardementsvliegtuigen besteld. DE STAD Sjaoetsjou in de opstandige provincie Fo-ekien is door Chine-esche bombardementsvliegtuigen bestookt. 38 personen zijn gedood. E-e-n groot aantal vrouwen heeft zich in d-e prov. Foekien als soldaat in het leger aangemeld. OP DE VECHT bij Ommen zakte een vrouw met 'haar 20-j. zoon -door het ijs De dame slaagde er in, zich te redden, -doch de jongeman verdween onder het ijs. Zijn lijk is nog niet teruggevonden, OP DE HOOGEVEENSCHE Vaart kwam een schaatsenrijder zoo te vallen, dat hij bewusteloos bleet liggen en ©enige oogenblikken later overleed. DOOR DE GLADHEID va-n de weg meden 8 auto's in het Hoen-diep te Gro ningen. Iin het Wimschoterdiep op een morgen zeven. VLIEGRAMP. Door het slechte zicht is een vliegmachine op d-e dienst Ham burgBerlijn bij het landen verongelukt. 4 personen werden onmiddellijk gedood, 6 personen werden zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Twee hun ner zijn -reeds overleden. KOUDE. In groote gedeelten van de V.S. beerscht strenge koude. 25 personen werden reeds het slachtoffer. Ook wordt zware sneeuwval gemeld. VOOR HET EERST tijdens het fascis tisch bewind in Italië is een Jood tot Se nator benoemd. IN HONGARIJE zijn door de kou 5 personen -doodgevroren. SPANJE. Opstandelingen lieten te Va lencia een trein ontsporen. 19 personen werden gedood, 60 gewond. HELP DE ONBEHUISDEN! De Vereeniging „Hulp voor Onbehuis den" te Amsterdam doet voor haar win terhulp een -dringend beroep op alle vrien den van haar werk en vraagt hun liefde gave. Als het kouder is gewor-d-en en volop winter, stijgt in de -regel het aantal barer beschermelingen en moet er veel meer worden geholpen dan in mildere seizoenen. Al h-et mogelijke wordt gedaan om bij directe nood directe hulp te ver- Ieen-en. De nacht-asyls bieden plaats voor 100 volwassenen, de werkverschat- fimgsimternaten voor 200 mannen -en vrou wen en voorts is er elke dag -de zorg voor een 500 kinderen. E-e-n groot deel van het hiervoor noodige moet van giften en ga ven komen. Zonder deze gaat het niet. Wie doet mee om „Onbehuisden" ook door deze winter heen te helpen? Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden", 2e Const. Huygensstraat 35, Amsterdam. Postgiro no. 32534. Bankrekening Ass. Cassa Amsterdam. SCHAATSEN. Sinds een week al hebben we ijs en menigeen profiteert van de gelegenheid de been-en eens uit te slaan op het gladde vlak. Vooral de kinderen. Maar helaas blijven er altijd nog enkelen aan de kant staan .wegens gebrek aan schaatsen. Flebt u, nu uw kinderen grooter gewor den zijn, nog goede of nog te repaieeren, kinder schaaf sen liggen, di-c geen dienst meer doen? Wilt u ons dan een groot ge noegen doen en ze ons 'laten brengen? Dan 'kunnen we ze geven aan kinderen der Openbare School. Stuurt u maar eren bericht en ze wonden bij u aan huis afge haald. Bij voorbaat dank. Flet personeel der O.L.S. den Burg, H. J. A. KRAAI. J. N. KOOPMAN. "J. W. F. USI. E. KEIJSER. KON 'S MORGENS NIET AAN'T WERK omdat het hoesten hem 's nachts zoo ha-d afgemat. „Door een verwaarloosde verkoudheid kreeg ik het op mijn borst, waardoor ik het verschrikkelijk benauwd had. Ik kon 's morgens niet naar mijn werk gaan, omdat ik 's nachts niet sliep van be nauwdheid. Na 't gebruik van Abdijsiroop trad een algeheel© verandering in. Ik kon weer rustig -diep ademhalen-, mijn werk verrichten en slapen. Ik voel mij nu zoo goed als nooit tevoren en dank -dat mijns inziens alleen aan de Abdij siroop". Zoo schrijft ons de heer J. H. te B., wiens origineelc brief voor ieder ter inzage ligt. De op bijzondere wijze samengestelde Abdijsiroop werkt heerlijk sliijmoplossend, verzachtend, boeststillend; verruimt Uw ademhaling en tast Uw hoest in d-e grond oorzaak aan, vermijdt etterige slijmvar- ming e-n ontsteking. Door Abdijsiroop te nemen hebt Gij iets bijzonders voor borst en keel en op iederem leeftijd kunt Ge Abdijsiroop gebruiken. Thans per fl-esch fl.f 1.50, f2.75. Ge bespoedigt Uw genezing -door buitenshuis Abdijsiroop- Bonbons („gestokte" Abdijsiroop") te ge bruiken. 35 cent en 60 cent per -doos. HET BOMBARDEMENT. lm liet raadsverslag van 25 Nov. lezen wij, dat de raad gebombardeerd werd -door een 4-tal brieven van d-e B-estuur- dersboind, welke grootend-eels achterwege ha-d-den kunnen blijven. Nu worden (zie raadsverslag Texelsche Courant 29 Nov.) deze brieven door BenW verkeerd toege licht. Het was eerst niet mijn bedoeling hierop in te gaan, maar op aandrang vairt verschillende arbeiders wil ik toch nog het een en and-er recht zetten, al mis ik wellicht ook het elementaire begrip van economie. tn de -eerste plaats het liChtverlet. Hier bij verwijt wethouder Parlevliet mij, dat ik als voorz. van- de afd. van de La-ndar- beidersben-d niet wist, -dat het volle bedrag reeds lang werd uitbetaald. De werkelijk heid is -echter, dat nog de vorige week! voor 2»/s uur liChtverlet f 0,55 werd uitbe taald, inplaats va-n f 0,671/2, zooals -de Mi nister voorschrijft. Het was niet de be doeling van ons om een open deur i-n te trappen, zooals d-e heer Lap beweert. In de tweede plaats het verzoek om goedkoope brandstof. De voorz. en weth, P. zijn van meening, dat de arbeiders lui-n e.gen organisatie h-ebben om zoo-iets voor elkaar te zetten- en dat ze niet op de gemeente moeten leunen. Dit is echter iin strijd met -een schrijven, van die Minis ter, waarin we lezjen, -dat in verschillende gemeenten mét goed gevolg -door aamkoop vam kolen op groote schaal, goedkoope brandstof beschikbaar wordt gesteld. Waarom kam dit op Texel niet? Weth. P. stelt voor, dat we een lijst opmaken van -de personen, die voor brandstof in aan merking komen. Dan wordt slechts een enkele geholpen en dit kost toch ook geld. In het v-erzoek om d-e werkdagen-beper king te doen eindigen schreef 'ik van na latigheid yan BenW., hetgeen men „alle maal dikke woorden" noemde. Deze brief werd door mij op Woensdag 22 Nov. ge schreven. Toen was de werkdagen-beper king nog niet opgeheven. Wel wist i^, dat de voorz. der contact-comm. (de heer Parlevliet), aan de afgevaardigden der ar beidersorganisaties in de C.C. beloofd had deze regeling reeds 15 Nov. te doen eindigen. Het waren dus geen dikke woor den, maar h-et was de volle waarheid. Het Is erg, dat we misbruik maken van d-e tijd van BenW., maar ik vind 'l nog v-eel erger, om de arbeiders te beloven, dat zij een paar guldens per week meer kunnen ver dienen en hun, wanneer di-e tijd aamge broken is, die gelegenheid te ontnemen. W. WASSENAAR. Eierland, 11 Dec. 1933. (Dit stuk, 11 Dec. gedateerd, kwam 13 Dec. bij ons binnen. Red.) c Doos 30 en 60ct. Bij Apoth. en Drogisten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1933 | | pagina 5