TWEEDE BLAD TEXELSCHE COURANT Op de fiets naar Stockholm. Texelsche Berichten GOËD DRUKWÊRK RRM SÏJMULAN VOOR UW ZAKÊN Woensdag 12 Sept 1934. VRAAGT ONS PROEF EN PRIJS DRUKKERIJ TEXELSCHE CRT. Terug via Berlijn, Parijs en Brussel. XII. Zoo verliet ik dan Donderdagmiddag de Lichtstad, na er een heerlijk tijdje te hebben vertoefd, om koers te zetten naar het Noorden. Onderweg passeerde ik nog merkwaardige herinneringen aan de groote oorlog. Men had b.v. een stuk grond nog in dezelfde toestand gelaten als waarin het na een bloedige slag ge raakt was. De bodem vertoonde diepe gaten en diepe scheuren met daartusschen nog bajonetten, welke dreigend uitstaken. Dezelfde plek was een rustplaats voor vele gesneuvelden. Ook de huizen en ruïnen in de omtrek waren nog droeve souvenirs. De boeren zijn in deze buurt nog tame lijk conservatief. Ieder ploegt nog met ossen, waarvan er soms wel zes voor de ploeg staan. Zoolang de ploeger bezig is, is hij „aan het woord", want veel gang zit er bij deze dieren niet in. Nachtverblijf zoeken leverde mij hier nogal eenige moeilijkheden op: geen gastvrije boeren en geen hotelletje. Ten slotte belandde ik in een onbewoonde schuur,' waar ik echter een „kostbaar" avontuurtje had. Ik was juist boven in liet hooi ingedommeld, toen ik wakker werd. Ik meende beneden bij mijn fiets iets te hooren of beter: gehoord te hebben. Vlug liet ik mij naar beneden zakken, maar er was niets te zien. Ook een wandeling in 't duister om de schuur leverde niets op dus maar weer ingedut. Zou ik mij dan toch vergist hebben? Helaas, de volgende morgen bleek, dat men uit mijn fiets tasch een pakje met Nederlandsch zilver geld had gerold: fö a f7.strop. En fin, daar was niets meer aan te doen. Vroeg ben ik weer opgestapt en weldra was ik aan de grens. Aan de FranSche douane-post kreeg ik het geld, dat ik voor mijn fiets had. gestort, weer terug. Het wern tijd, want ik was er juist door. Bij de Belgische douane aangekomen, zat ik in spanning of ik hier weer geld zou moeten storten. Na de strop van de ge passeerde nacht had ik echter een mee-i vadertje. De douane, een Vlaming, was bij mijn tocht geïnteresseerd, want hij deed aan Esperanto. Ik toonde hem mijn paspoort en wij maakten meteen een praatje. Over mijn fiets werd niet gespro ken. Toen er later danook een auto aan kwam, die de douane moest inspecteeren ben ik maar opgestapt en België ingere den. Over slechte wegen bereikte ik Brussel. Even dat befaamde monument, bekend als „Manneke-pis", zien en dan weer verder naar Antwerpen, waar ik laat in de avond aankwam. Of ik de stal geroken heb, of (lat het verloren geld mij „geïnspi reerd" .heeft weet ik met, maar deze dag. was met 225 K.M. een recorddag ge weest. Nog enkele K.M.'s! De volgende dag kwam ik aan de Hollandsche grens. De Belgische douane begreep maar niet hoe ik zonder kaart of geldstorten België was binnengekomen. Het hinderde niet.... als ik het maar begreepNa aan de grens een belastingplaatje te hebben aan geschaft, was ik weer op Nederlandsche bodem en wegen. Die Nederlandsche we gen daar gaat toch maar nïets bo ven. Ik ben er zeker van, dat zij, die met hun auto in het buitenland getoerd heb ben, in ons land terugkomende, hun cri- tiek op de wegenbelasting wat zullen ver zachten. Via Breda en Dordrecht ging ik naar Rotterdam, waar ik thans deze re gels schrijf. Een paar dagen blijf ik hier bij familie. Zondag fiets ik naar Hoorn om vandaar met de Texelsche Esp., daar met anderen in vergadering bijeen, naar het eiland terug te keeren. Dan zitten er 4600 K.M. op. SIEM DE WAAL. o In ons vorig nummer reeds namen we de laatste regelen van deze, Siem's reis brief op. Onze kranige peddelaar is in middels in de beste welstand op Texei gearriveerd. We wisten uit naam van het meeren- deel onzer lezers te spreken, toen we hem onze waardeering betuigden voor zijn kranige prestatie niet alleen, maar ook voor de opgewekte en interessante lectuur, waarop hij ons zooveel weken heeft vergast. ZWAAR ONWEER. In de nacht vaii Zaterdag op Zondag ontlastte zich tusschen 1 ea( 2 uur boven onze gemeente een zwaar onweer, dat zich door buitengewoon felle bliksem die bij herhaling de gansche hemel in vuur scheen te zetten. onderscheidde. Van zware regenbuien ging dit onweer vergezeld. Gelukkig heeft het geen groote schade aangericht. Een schaap van de veehouder Joh. Dz. Keijser, één uit een koppel van tachtig, werd gedood. In eenige woningen te den Burg raakte de electrische lichtinstallatie defect. De eigenaar van een radio-toestel kreeg de schrik op het lijf toen opeens vonken uit zijn toestel schoten. Een windhoos, die het Noorden passeerde, deed eenige strooschelven de lucht ingaan. SPORTNIEUWS. Zoo eindigden de competities het vorig seizoen .B. p. p.v. p.t 27 67 24 62 16 29 16 39 14 34 13 29 11 31 11 22 10 31 4e kl. A afd. 1 K.N.V gesp. gevv. gel. verl. Alkni. Boys 16 Succes Uitgeest Schagen Andijk Texel Alkmaar D.T.S Vrone 16 15 16 16 16 16 15 16 13 10 7 7 6 6 5 4 4 2 2 6 7 8 9 10 8 10 2e kl. E. NHVB.: 20-50—18 20—37—20 17—30—25 14—30—37 14—33—36 13—33—20 7-21-36 5—25—76 BoysWa- Held. Boys 14100—4 Watervogels 14—10- 0—4 Tex. II 14— 7—3—4 Schagen 2 14626 HRC 4 14 —6—2—6 HRC 5 13— 6—1—6 Oudesluis 1 13238 Helder 4 14— 2—1—11 Beslissingswedstrijd Held. tervogels 31. 4e klasse K. NHVB. JVC 2 141112 23—56—24 Watervogels 2 150—2— 4 20—4120 Texel 3" 14— 8—1—5 17—48—33 Helder 6 14— 7—2—5 16—47—37 Callantsoog 1 14— 7—1—6 15—43—37 Held. Boys 2 14— 6—2—6 14—46—34 Oudeschild 2 14— 1—3—10 5—22—73 HRC S 8— 2—0—6 4—14—31 HRC 0 0— 0—2—7 2—12—50 Comp. kampioenschap van N.H.: Helder 1 5_5_0—0 8—24— 0 Succes 1 5—3—0—2 6—26—12 Texel 1 5—3—0—2 6—16—20 Schagen 1 5—2—0—3 4—15—23 B.K.C. 1 5—1—1—3 3—12—18 N.Niedorp 1 50—14 1020 Laten deze eindstanden u prikkelen tot betere resultaten. Allen met een goede wil en eensgezinde geest, en de kansen zijn goed voor mooie sportieve prestaties. D.D. D.D. schrijft ons: Vol belangstelling voor de reis naar Utrecht gingen de meeste deelnemers Zaterdagavond reeds vroeg naar bed. De drukkende warmte, welke meestal aan 'n naderend onweer voorafgaat, maakte het inslapen niet gemakkelijk, terwijl de vraag „Zal ik mij niet verslapen"? medewerkte tot een onrustige sluimering, welke bij het losbarsten van het onweer geheel werd verstoord. Zoo kwam het, dat T. 1 na enkele uren rust, afreisde. Eén had zich verslapen. De anderen waren pre sent en gingen in de vroege morgen op LJtrecht af, waar ze om 10 uur aankwa-, men. Intusschen begon het te regenen en niet zoo'n beetje, dus moest een onder komen worden gezocht. De regen hield tot de aanvang van de wedstrijd aan, waardoor het terrein en de bal zeer glad, werden. De gastheeren hadden hiermee minder moeite dan T. Tenminste voorde rust werd T. overspeeld, maar toen was het ook met het overwicht der 3e klassers uit Van het begin af is de U-ploeg het be ter spelend elftal met een goede midvoor, die handig weet te profiteeren van de eigenaardige wendingen, die een gladde bal kan maken. Het open spel brengt de bal menigmaal gevaarlijk in T.'s doel- mond .waardoor de gastheeren voor de rust reeds een 51 voorsprong weten te bewerken. Na de hervatting gaat het wat beter. T. zet er alles op en voor de 2e keer in deze wedstrijd doelpunt Kees. Een strafschop wordt niet benut, de U- keeper weet deze te houden. Dat er niet meer tegenpunten gemaakt zijn door ons, dankt U. wel aan haar buitengewone doel man, die op bijna onmogelijke wijze zijn doel verdedigde. Het laatste kwartier belegert T. het U-doel, alles trekt mee naar voren, met het gevolg, dat een snelle doorbraak de U-midvoor Jo van dichtbij voor de laat ste maal kan passeeren. Zoo is T. meteen uitgeschakeld voor de KNVB-beker. Laten we hopen, dat de competitie ons meer succes brengt en dat daarna eventueel de Rauch-beker- wedstrijden ons meer geluk brengen zul len. Dick Z. moest na 20 min. uitvallen, gelukkig waren er 2 reserves mee, zoódat steeds met 11 man kon worden gespeeld. De publieke belangstelling was, mede door het vochtige weer, buitengewoon gering, zoodat ook finincieel het succes belangrijk beneden peil bleef. En nu: de Competitie. Men zegt wel eens: „Een slechte repetitie, een goede uitvoering". Indien we met deze repetities onze oefenavonden bedoelen, zou het resultaat der comp. geweldig kunnen zijn. Met de beste wenschen gaan we nu de\ competitie tegemoet, rekende op een sportieve clubgeest, met de vaste wil om het beste te behalen van wat te be- reiken is. Zondag spelen Texel 2 (en 3 tegen Zee meeuwen 1 en 2. Tl 1 gaat naar Succes (Wielingen). Supporters gelieven zich voor Vrijdagavond op te geven bij de secr. Kosten van den Helder af 50 et. retour. JAARVERGADERING T.K.B. Op 6 Sept. 1934. De voorz., de heer W. Stolk opent de vergadering en heet de afgevaardigden der verschillende korfbalclubs van harte welkom. Hierop volgt een kort verslag over de gespeelde competitie- en "beker wedstrijden. De penningmeester geeft zijn financieel overzicht, waaruit blijkt, dat de kas sluit met een batig saldo van f51.48. Voor zijn keurig beheer wordt hem een welverdiend woord van dank gebracht. Bestuursverkiezing: De voorz. stelt zich niet herkiesbaar, in zijn plaats wordt ge kozen J. Beumkes. De overige bestuurs leden, resp. G. Warning, secr., D. Keijser, competitieleider, P. Vermeulen, penning meester, worden herbenoemd. Kas commissie: P. Eelman en B. Zijm. Protestcommissie: J Beumkes, P. Eel man, G. Kikkert, plaatsvervangende le den: K. v.d. Kooij en H. Gomes. Dan laat de comp.-leider het program ma voor de a.s. competitie circuleeren. Korfbalclub K.V.T., den Helder, wordt met alg. stemmen in de T.K.B. opgeno men. Vervolgens wordt de scheidsrechters- kwestie tot algemeene tevredenheid opge lost. Voorwaar een belangrijk punt. De rondvraag levert niets biezonders op. De voorz. brengt nog een woord van dank aan de Texelsche Courant, die altijd bereidwillig de noodige plaatsruimte voor korfbalnieuws beschikbaar stelt en sluit dan deze geanimeerde vergadering. Tot slot wordt de scheidende voorzitter toegesproken door de nieuwe voorzitter en secretaris, die hem bedanken voor al hetgeen hij voor de T.K.B. gedaan heeft, eerst als secr., later als voorz. G.W. DE NOOD IN DE SCHAPENHOUDERIJ. We besloten ons uitvoerig verslag in vorig nummer met de mededeeling,' dat na afloop der besprekingen eenige films werden vertoond. Door plaatsgebrek hebben we het Zaterdag bij deze vermel ding moeten laten. TEXELSCHE FILMS. Het was een reeks kleine films uit Texels Filmarchief, samengevoegd tot een geheel, waarvan in verband met de aard der besprekingen en de juist gehouden Fokveedag, de opnamen uit het Texelsche Schapenbedrijf wel het meest werden ge waardeerd. Uit de woorden van waardeering, welke zoowel de heer C. Keijser Hz. als de heer P. Stapel na afloop spraken, mogen we zeker afleiden, dat de films in de smaak vielen ook al waren ze niet van Hollywoodscli makelij. We mogen dit ze ker toeschrijven aan het feit, dat de aanschouwing van liet vertrouwde Texel en zijn Texelaars veel onvolkomenheden, die het meeste amateurswerk nu eenmaal aankleven, over het hoofd doet zien. GIFTEN ALG. WIJKVERPLEGING. NN., Oosterend fl. OFFICIEEL VEILINGSBERICHT DER COOP. P.T.V. „TEXEL". De prijzen der eieren liepen in de af- geloopen week eenigszins naar boven. Dit was Maandag op de prijzen ook van invloed. Gemiddeld werd 20 ct. per hon derd eieren meer betaald dan de vorige week. Door de steeds afnemende produc tie zullen de prijzen in-de eerstkomende weken vermoedelijk nog wel naar boven gaan. OVER HET MARSDIEP. Naar de Heldersche Courant ons meldt zijn Zondagmorgen mej. Nel Bruin en de heeren M. Boogert, G. Bais, J. Kwast en D. Geervliet van den Helder (Wind wijzer) uit, het Marsdiep overgezwommen. Zij vertrokken om 6.55 en kwamen te 8.35 bij het Horntje aan. Ze werden be geleid door een vlet met roeiers en bad-, meester R. Horn, van Zwemclub Frissche Morgen, als controleur. Het tij was gunstig; er liep nog een na- vloed. Er werd met forsche slag gezwom men. De heer Boogert zwom voor de 4e maal het Marsdiep over. De 17-j. Nel Bruin was zeker de jongste zwemster, die ooit deze prestatie leverde. Kranig werk, hoor! PAARDENSPORT. We brengen in herinnering, dat de ge legenheid tot aangifte voor de Paarden sportfeesten op 19 Sept. a. s. morgenavond negen uur (in De Lindeboom) sluit. DE EENDRACHT. Voor de betrekking van directeur van C.Z. De Eendracht hebben zich 54 sol licitanten aangemeld. Illlll* - Die meneer heeft leelijke leu- 111111+ gens van mij verteld. Illlll* Wees blij, dat hij de waarheid IIIHI* niet verteld heeft. L.T.B.-AFDEELING TEXEL. In haar gisteren gehouden, door 40 leden bezochte vergadering besloot de L.T.B. afdeeling zich tot haar Hoofdbe stuur te wenden met het dringend ver zoek, te willen bevorderen, dat le. 'het Schapenpotje ten spoedigste verdeeld wordt; 2e Texel als geheel, als speciaal FOK- DISTRICT, toeslag op zijn wol en te ruggave van de graanrechten bekomt. Deze actie zal samen met de I I.M. van L. op touw worden gezet en zoo noo- dig door persoonlijk bezoek, in overleg met de Hoofdbesturen, aan de Minister bekrachtigd worden. Zie verslag Zaterdag a.s. WEGENFONDS. De „Uitkeering uit liet Prov. aandeel in de opbrengst van Wegen- en Rijwiel- belasting over 1933" is volgens Prov. blad 76 als volgt: Gemeente Texel f15050, Dertig Gemeensch. Polders f11800, Polder Eijerland f13450, ZAKENNIEUWS. liet dressoir, beschikbaar gesteld dooi de N. V. Ph. Vlessing, werd, na loling ge wonnen door Fr. Stark, Eierlandhet schilderij door A. Visser, Vlieland de kap stok door mevr. N. Moojen-Pereboom, den Burg. Geraden werd resp. 1-25-3; 1-25-5 en 1-25-6. De juiste lijd was 1-25-4. O Het dressoir van de fa. Moerbeek werd door Jelle Visser gewonnen, zooals nader onderzoek heeft uitgewezen. Eerst werd ons een ander als de gelukkige genoemd WAAL-EN-BURG. EEN NIEUWE MOLEN. EEN OUD EN VERTROUWD GELUID. y Men schrijft ons: Dezer dagen werd op Texel in de Waalenburgerpolder een watermolen ge plaatst ter bevloeiïng van een deel van de polder ter grootte van plm. 40 H.A. Dit geschiedt in het belang van de ge wassenen tot bescherming van de vogels; deze kunnen dan bij een lage waterstand in het vlakke land broeden. De nieuw ge bouwde molen heeft een roede-lengte van 6 M. met „ver-Dekker-de" vleugels. Alle assen (spillen) loopen op kogellagers. Het scheprad dezer molen is in hout uit gevoerd, daar dit beter tegen brak water bestand is dan een ijzeren schaprad. Het scheprad loopt in een spiraalvormige kuip, hoog 20 cM., met houten banden onder en boven de schoepen van het scheprad. De doorsnede van het scheprad is 60 cM. De waterverplaatsing bedraagt bij een normale gang plm.. 100 M3. per uur, bij groote snelheid zelfs 200 M3. Juist de vindingrijke verbetering van alle mechanische deelen is oorzaak van deze zeer groote waterverplaatsing. De op- voerhoogte kan 1.50 M. bedragen. Vandaag zal de molen in werking wor den gesteld en door de molenbouwer G. Sepers, te Hazerswoude, aan het bestuur van de Vereen, tot Bescherming van Vo gels, gevestigd 'te Amsterdam, worden overgedragen. Ook deze molen zal aan- toonen, dat zeer veel molens in den lande behouden hadden kunnen blijven, wanneer daaraan de noodige verbeterin gen waren aangebracht. Ook op het gebied van watermachines, blijkt, dat men door weer nieuwe molens te bouwen, veel minder kosten heeft dan met groote en dure machines. Daar we heden leven in een crisistijd en in velt* opzichten het opbrengen der polderlasten bezwaren oplevert, dient de voordeeligste weg te worden gekozen. Waar men tot verbetering van molens is overgegaan, of zelfs nieuwe heeft gebouwd, daar zijn de polderlasten niet verhoogd of zelfs verlaagd, somtijds met 5 a 6 gld. per, H.A. Bovendien wordt door de molens ons landschap verrijkt en niet ontsierd, zooals geschiedt door groote gebouwen met diverse machines en loodsen. Een molen past geheel bij ons Hollandsche landschap en daarom: de voordeeligste, mooiste en degelijkste weg gekozen: De Hollandsche Molen. Dat de molen van Hollandsch fabrikaat is vermeldden we reeds.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1934 | | pagina 5