De Nieuwe Texelsche Courant ??rs// No. 4906 48ste Jaargang Woensdag 2 Jan. 1935 D hu», - V e.r Ie de». sim. Texelsche Berichten HET WORDT BETER. FEUILLETON ER IS GEEN KEUS Jeugdherberg Panorama. r Abonneert U op de Texelsche Courant. Ja? m»wn *E.0stermann Crs "Handel Mü.N.V. Amsterdam -Fabrieken te Jutphaas-Utcecht TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 kn dit btod opgenomen. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg fl.losse nrs. 4ct. ADVERTENTIES: 1-5 regels 60 cent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer uur later.) 3 4 5 6 7 8 9 Jan. 6.42 7.42 8,33 9,29 55 10,49 '1,34 LICHT OP RljWIELEN en RIITUIGEN 4.25 Maar het gaat langzaam. De symptomen, die reeds in 1933 op een omkeer wezen, zijn in het afgeloopen jaar in aantal toegenomen. Toen wij onlangs schreven, aldus de Telegraaf, dat wij 'meenden, eindelijk ©en roode streep aan de horizont te ontdek ken, hebben eenige van onze lezers, die de hen omringende moeilijkheden niet zagen verminderen, onze opvattingen in twijfel getrokken. Hoewel zij gebaseerd waren op verklaringen van bekende autori teiten op internationaal economisch ge bied, hebben wij een van onze medewer kers verzocht, deze beweringen aan de teiten te toetsen. Ziehier in het kort het resultaat: De werkloosheid, die lange tijd in bijna alle landen ter wereld stijgende was, toont in verscheidene staten eenige afnemivg. Het vrachtvervoer op de spoorwegen, dat nauw samenhangt met de omvang der productie, is in 'n aantal landen gestegen. De scheepvaartbeweging in de voor naamste zeehavens ter wereld, is onmis kenbaar grooter geworden. De opgelegde tonnage is vrij belangrijk verminderd. Het verkeer door de wereldscheepvaart- kanalen ïs iets toegenomen. De omvang voor de wereldhandel toont voor enkele landen, wat de hoeveelheid' betreft, een stijging. Het aantal uitgesproken faillissementen geeft n vele landen een daling te zien. De internationale staalproductie ver toont in het algemeen een neiging tot vermeerdering. De ijzerproductie is in verscheidene landen gestegen. De steenkoolproductie geeft voor een aantal'landen een toeneming te zien. De internationale petroleumwinning gaat in een licht stijgende lijn. Het saldo-tegoed bij de spaarbanken is in een vrij groot aantal landen toegeno- Wij hebben deze conclusies voorzichtig geformuleerd, omdat weliswaar gegronde reden voor nieuwe hoop, maar geenszins tot juichen bestaat. Het herstel is nog een zwak plantje. Reeds in bet jaar 1933 vielen de eerste symptomen van omkeer waar te nemen en het is verblijdend, dat- zij in het afgeloopen jaar^n aantal zijn 24 HOOFDSTUK XII. toegenomen. Zoo wij niettemin terughou dend blijven in onze opvattingen, dan doen wij dat, daar juist in Nederland de teekenen van herstel nog schaarsch zijn. Wij zijn nooit zoo diep gezonken als vele andere landen en eerst laat heeft de cri sis ons aangetast. Vandaar dat elders het keerpunt eerder kwam en thans duide lijker aan de dag treedt. Bovendien gaat de internationale lijn wel omhoog, maar dat gebeurt uiterst langzaam. Het geduld,, dat in de crisisjaren zoo zwaar op Je proef is gesteld, zullen wij waarschijnlijk nog lang noodig hebben. Vroeg in de morgen was David Fair- Fairlie naar de markt in de naburige stad gereden en had daar vele bezige uren doorgebracht. David was een succesvol kooper en verkooper en er werden weinig koeien, schapen en varkens aangevoerd, die de zijne overtroffen. Om één uur stond het eten voor de marktbezoekers in „Het Vergulde Hert" klaar, en precies op dat tijdstip trad Da vid er hongerig en dorstig binnen. De gelagkamer was vol struische, ruige mannen, die tot zelfs van Carlisle hier heen gekomen waren en die zich na de vermoeienissen van de ochtend te goed deden aan een glas opwekkende drank. Ze hadden het over David, en zijn daden en levenswijze werden er zoo bespro ken, dat er om zoo te zeggen geen stuk aan hem was heelgebleven. Zijn komst deed een plotselinge en pijnlijke stilte vallen. Fairlie begroette vluchtig degenen, die hij kende, en wendde zich toen tot het meisje, dat op- nieuw-gevulde glazen ronddiende. Wie hooger op wil, moet AANPAKKEN. VASTHOUDEN. DOORZETTEN. NIET BENAUWD WORDEN. ZIJN DOEL NIET UIT HET OOü VERLIEZEN. OP KLEINIGHEDEN LETTEN. VOORZICHTIG ZIJN EN NIET MEER WAGEN DAN HIJ VER ANTWOORDEN KAN - MAAR OOK NIET MINDER. JAARVERSLAG 1934. door W. J. JOUWERSMA, secr. Hoewel de gunstige resultaten van de vorige jaren deden vermoeden, dat „Pa norama" ook in 1934 weer door vele gasten zou worden bezocht, kon incn toch verwachten, dat het grote aantal overnachtingen van verleden jaar niet zou werden overtroffen. In het seizoen was de J.H. toen voortdurend geheel bezet. Het aantal jeugdherbergen wordt steeds groter (verleden jaar waren er reeds 56) en de crisis maakt het vooral aan vele jongeren onmogelijk geld te besteden aan reizen en trekken. Volgens sommigen zou den de beide Kamphuizen, die in de Koog werden gebouwd, geduchte concurrenten voor de J.H. kunnen worden. Van dit laatste is niets gebleken en met grot; Is het eten klaar, Mary? vroeg hij Zeker meneer Fairlie, was het ant woord. Laten we dan maar gauw beginnen. En Fairlie ging aan tafel zitten. Hij was niet onverschillig voor de vij andelijke houding van de aanwezigen, maar hij negeerde die. Toen hij klaar was, wendde hij zich tot Je anderen. Gaan de heeren vandaag niet eten vroeg hij met een spottend lachje. Er zijn menschen, verklaarde een oude boer scherp, waarmee behoorlijke lieden niet aan tafel kunnen zitten. Natuurlijk. Menschen, d.-e in de ge vangenis hebben gezeten. Menschen, di in de gevangenis behoorden te zitten. Bedoel je mij daarmee? Wie anders? De boer stond op en zwaaide dreigend zijn stok naar David. Het spreekt vanzelf, dat ik de man be doel, die schande heeft gebracht over de heele streek. We kennen je allemaal, David Fairlie, en we weten dat er geen haar goed aan jouw is. De politie heeft je laatst laten loopen, omdat de duivel nu eenmaal voor zijn kinderen zorgt. Een gemompel van instemming steeg op David schoof met een ruk zijn stoel achteruit, veerde omhoog en liep op de spreker toe. Man, zei hij minachtend, ik wou dat jij twintig jaar jonger was, of dat een van /I Onze wensch voor '35 Ziet U in twéé regels staan: Dat al wat g'U zélve toewenscht In vervulling moge gaan. Ook voor U heeft '34 Een speciale rol gespeeld; „Waschgemakk'lijk,waschvoordeelig": 't Was Persil in klank en beeld. '34 bracht veel méér nog Voor het Nederlandsch Publiek: Want Jutphaas kreeg zijn moderne, Practische Persil fabriek. Persil kwam óók in de wolken, En dat is héél goed bedacht: Zij ontmoet daar menig huisvrouw, Die zij in de wolken bracht. r5c^o<"JM y\ V/BN, Wat zal '35 brengen? Eén ding staat er nu al vast: 't Is, dat ons mooi Amsterdam met De Porsil-school wordt verrast. Da's het feit van '35, Van belang voor groot en kleint De Perill-school zal de vraagboolc Graag voor elke huisvrouw zijn. 't Is van groot belang, dat ieder Weet, wat Persil doet en kan: Onze wensch voor '35t Komt en profiteert er vanl Persil voldoening kan worden vastgesteld, dat het aantal overnachtingen toch nog weer is gestegen, n.I. tot 4529, dus 85 meei dan verleden jaar, toen het 4444 was. Bij deze 4444 waren ook nog de 127 overnachtingen van de noodjeugdher berg „Burgerhout" in de Witte Kruislaan, die dit jaar riiét weer in gebruik is ge weest, doordat aan de inrichting hiervan weer enige kosten waren verbonden, waartegen het geringe voordeel niet op- de anderen onder jullie, die geen oud wijf is, de partij wou opnemen. Maar er zit geen enkele flinke kerel tusschen jullie. Ik zal jullie maar alleen laten met je bor rels en je eten. Wat mij betreft, kunnen jullie allemaal naar de weerlicht loopen. Opgewonden verliet hij de herberg en botste op straat bijna tegen een meisj: aan dat juist voorbijkwam. Het was Joan Nefheröy. Eén moment keek ze hem aan. Ze zag, zijn gloeiende oogen en vurige wangen. Ze had opgemerkt, dat hij wankelend naar buiten was gekomen en zijn opwin ding ontging haar evenmin. Voor Joan, opgevoed in het besef, dat „Het Vergulde Hert" het voorportaal der hel was, be stond maar één verklaring voor 'de toe stand, waarin David verkeerde. Met neergeslagen oogen haastte zij zich verder en David, die op het punt was haar aan te spreken, bleef alleen op straat staan met de hand half uitgestrekt. Wilde woéde ziedde in zijn hart. Ze zijn allemaal gelijk allernaar gelijk, mompelde hij woest. Joan ook al. Enfin, wat kan het mij ook schelen? Ik geef er niet zóóveel om. En hij knipte met de vingers. Maar David Fairlie gaf er wel om en toen zijn woede gezakt was, kwam er innige sp'ijt voor in de plaats; spijt over het verlies van de rijkdom, die hij meende dat de zijne was; Joan had zich van hem woog. In plaats hiervan werden een tiental matrassen aangeschaft, met be hulp waarvan de trekkerskeuken als noodslaapplaats kon worden ingericht. Dat hiervan nog 'dikwijls gebruik werd gemaakt, blijkt uit het feit, dat deson danks nog ongeveer 200 trekkers we gens plaatsgebrek moesten worden af geschreven. De eerste gasten kwamen 29 Maart en 28 September gingen de laatsten weg. afgewend. En op de koop toe had de heele streek zich tegen hem gekant; hij was een uitgeworpene, met wie nie mand meer iets te maken wilde hebben. HOOFDSTUK XIII. Diezelfde dag werden Dorian Favers- ham en David Fairlie door banden van vriendschap tot elkaar getrokken. Ze ont moetten elkander, toen Fairlie op zijn terugweg van de markt naar huis was, nog op voet van oorlog met de geheel© wereld. Van de markt terug? riep Favers- ham hem toe. Je ziet er uit, alsof je geen goede dag gehad hebt. Maar jullie boeren zijn nu eenmaal nooit tevreden, voegde hij er lachend aan toe. Ik heb een beste dag gehad, ant woordde Fairlie, maar één ding zou hem nog beter hebben gemaakt. En dat is? Als ik de koppen van een stuk of wat kerels tegen elkaar had kunnen slaan, klonk het wraakzuchtig. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1