De üieuwe lexëlsche Courant No. 4908 48"e Jaargang Woensdag 9 Jan. 1935 2.5L. - Verhouden Zie a.s. Zaterdag Aanbieding. WIJ ZULLEN DE GULDEN DOEN STIJGEN! Van veek tot week Laval naar Rome. In het Saargebied. Onrust in Spanje. De slachting in de Gran Chaco. Texelsche Berichten UITO.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg f 1losse nrs. 4 ct. ADVERTENTIES: 1—5 regels 60 cent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texel v.m. (nam. ongeveer Vs uur later.) 10 11 12 13 14 15 16 Jan. 0.39 1,30 2,19 3,31 4,57 6.10 Het jaar 1935 is begonnen in het tee- ken van diplomatieke samenwerking tus- schen Groot-Brittannië en Frankrijk met het oog op stabiliseering van de poli tieke toestand in Centraal- en Zuid-Oost- Europa. Daarbij ging het in de grond genomen om veel maer dan bij de Itali- aansch-Fransche onderhandelingen, welke de laatste twee weken zijn gevoerd. Er is een tijd geweest, waarin het vraagstuk dat Frankrijk en Italië bezighield, die tijdens de oorlog bondgenooten waren en vervolgens steeds scherper tegenover el kaar kwamen te staan, in hoofdzaak de Middellandsehe Zee betrof. Rome ver langde een flinke vloot, even groot als die van Frankrijk, waarvan Parijs niets wilde weten. Met verwijzing naar 't veel uitgebreider operatiegebied van de Fran- sche vloot, welke de zorg heeft voor de bescherming van het Fransche koloniale bezit, dat over de geheele aardbol ligt verspreid, verklaarden de achtereenvol gende "Ministers van Marine en Buiten- landsche Zaken, dat een absolute .gelijk heid van beide vloten Italië's opperheer schappij in de "Middellandsehe "Zee zou betee'enen.'Daar Rome op zijn stuk bleet staan, mislukten reeds jarenlang alle po gingen om het Italiaansch-Fransche con flict tot oplossing te brengen. Reeds tien jaar is dit vraagstuk hangend. In middels is de politieke samenhang van Europa gewijzigd en zijn andere vraag stukken op de voorgrond getreden. Daar toe behoort in de eerste plaats de poli tieke stabiliseering van Centraal-Europa, waarvan de kern is: de onafhankelijkheid van Oostenrijk. Van de sterkte der waar borgen, welke worden geschapen voor het voortbestaan dei" kleine Donau-republiek hangt voor een groot deel het lot harier nabuur-staten, zelfs van het geheele Euro- peesche vasteland af. Want elke ernstige poging om Oostenrijk, hetzij bij het Derde Rijk in te lijven, hetzij onder zui ver Italiaansche „bescherming" te bren gen, kan onberekenbare gevolgen hebben. Moge het bezoek van Laval aan Rome het resultaat hebben, dat men daarvan verwacht. In het Saargebied nadert nu snel de beslissende dag. De spanning is ten top gestegen, maar wordt nu tegelijkertijd meer "dan te voren in toom gehouden, ubordat de regeeringscommissie n gods vrede, en een verbod van vlagvertoon der partijen heeft afgekondigd. Een pikant geschil is in het katholieke kamp juist in deze dagen ontstaan. Het Vaticaan heeft een neutraliteit der Kerk geprocla meerd. De katholieken in het gebied moe ten hun beslissing met hun eigen geweten uitmaken. Anders echter denkt het plaat selijke kerkelijke oppergezag er over. Het Saargebied staat onder de zeer nazi-ge- zinde bisschoppen van Spiers en Trier. Deze hebben op Nieuwjaarsdag van alk kansels een verklaring laten voorlezen, waarin zij de geloovigen vermanen met betrekking tot het plebisciet. Dezen zul len op 13 Januari moeten uitmaken of zij „al dan niet in de staat van afschei ding van Duitschland willen blijven, die hen door het gedicteerde verdrag van Versailles is opgedrongen." Verder heet het: „Als Duitsche katholieken is het onze plicht, de grootheid, de welvaart en de vrede van ons Vaderland te steunen. Wij ordineeren daarom, dat op die Zon dag, na de gewone dienst, driemaal een 'Pater Noster en een Ave Maria gebeden moet worden in alle kerken met 'deel neming van de gemeente, opdat het ple bisciet een gezegend resultaat mag hebben voor ons Duitsche volk". De voorstanders van de status quo (dus van de toestand, zooals die nu is), hebben zich beklaagd over deze inbreuk op de 'door Rome verkondigde neutrali teit. De na'tionaaT-socialistische elemen ten zeggen echter, dat de bisschoppen altijd het recht hebben, om gebeden voor te schrijven voor een „gezegend resul taat", en ieder dat op zijn menier kan opvatten. De leider der Katholieke Partij in Spanje. In Spanje is de rust nog lang niet teruggekeerd. Het is zelfs de vraag, of het er ooit rustig geweest is, want las men niet keer op keer van aanslagen en samenzweringen? Ook in de jaren van Koning Alfonso. De positie van Minister president Lerroux is niet te benijden. Gil Robles, de leider der katholieken, maakt geen deel uit van het kabinet, maar heeft niettemin heel wat invloed. Vorige week riep hij de minister-pres. ter verantwoording in verband met de vrijspraak van oud-premier Azana, be schuldigd van deelname aan de opstand in Catalonië. Men beweert, dat de Spaansche republiek veilig is, zoolang Zamora president en Lerroux hoofd van de ministerraad is. Of zij het echter nog lang zullen kunnen bolwerken is de vraag. Van een parlement kan in Spanje eigenlijk niet meer gesproken worden. De socialisten zuchten óf in gevangenschap of zijn gevlucht, tal van leden van de rechterzijde ontbreken hierdoor ook al. En de overigen komen zoo slecht op, dat me.i liet minimum aantal 'eden, noo- dig voor het nemen van besluiten, heeft moeten verlagen. Bovendien is een boete gesteld op ongeoorloofd verzuim De koningsgeziuden trachten de katholieken tot zich te trekken, enz. enz. Met elkaar een toestand, zoo verward, dat we rvan alles van kunnen verwachten. Van de bemiddeling van de Volken bond in het conflict over de Chaco zal wel niets terecht komen, nu die Paragua- nen een goede kans schijnen te hebben, hun tegenstanders definitief te verslaan. Bolivia roept thans alles, wat het nog aan mannen bezit, ónder de wapens, blijkbaar met de bedoeling zich staande te houden, tot ontzet in eenige vorm van buiten aanrukt. Villa Montes, het strategische centrum van het Boliviaan- sche Leger, verkeert echter in het groot ste gevaar. Deze strijd in het verschrik kelijke, tropische oerwoud, heeft een bloediger karakter gekregen. Gruwelijke beschrijvingen van ooggetuigen zijn daar van dezer dagen in de wereldpers ver schenen. Het ontzettendste, wat men er uit vernam, was, dat daar voor de gewon den heel weinig gedaan kan worden, en de meesten hunner onder vreeselijk lijden en hitte en moerasatmosfleer ten gronde gaan. Het is een afschuwelijke ge dachte, dat deze oorlog heeft kunnen voortduren, omdat de concurrentie der wapenfirma's er voor zorgde, dat het de strijdenden niet aan oorlogsbenoo- digdheden ontbrak. Zou aan deze strijd, die een bespotting is van alle aangegane verp 1 i ch t i n ge n tege n over de i n te r n atio n a le gemeenschap, thans, te twaalfder ure, niet nog een einde gemaakt kunnen wor den RUNDVEE- T.B.C.-BESTRIJD1NG. In de vergadering van de afd. Texel der vereeniging, welke zich bovenge noemde bestrijding ten doel stelt, Zater dag in De Lindeboom gehouden, werden enkele belangrijke punten besproken. Na opening door de voorz., de heer C. de Wit, volgde lezing der notulen, door de lieer J. C. Kager. Vervolgens werd het voorstel „contri- butieverhooging" in bespreking gebracht. Op de in October gehouden algemeene vergadering werd de contributie weer vastgesteld op f 0.25 per onderzocht rund. Ingevolge besluit van de in Nov. gehou den vergadering van de Prov. Vereen, te Alkmaar echter zal van alle afdeelingen 10 ct. per koe meer contributie ge vraagd worden. Dit houdt verband met de groote toename van het aantal leden waardoor de begrooting dreigt te worden overschreden. E>è afd. Texel heft van haar leden 25 ct. per onderzocht rund. Hier van moest tot nog toe 10 ct. aan de Prov. Vereen, worden afgedragen. Deze som zal nu dus 20 ct. worden. Het be drag, dat de afd. nu overhoudt een stuiver moet voor onkostenbestrijding De Amerikaansche poolreiziger Lin coln Ellsworth is voor geen kleintje ver vaard. Hiij is thans bezig per vliegtuig het Zuidpoolgebied te verkennen. Boven beelden wij hem (links) af met zijn col lega Balchen, die hem op zijn eerste ex peditie vergezelde. Het toestel raakte toen in een spleet van het ijsveld be kneld, waarna het totaal vernield werd. en bijdrage aan veehouders, wier afge slachte open lijders te weinig opbrengen, te gering worden geacht. Het Bestuur stelt daarom voor de Afd. Contributie van 25 op 30 ct. per koe te stellen. Te vens wordt voorgesteld voor nieuw aan te orengen o armer iten 70 ct. te berekenen. Beide voorstellen warden zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Dank zij de mogelijkheid van levering van reactiedieren aan de Ned. Veehoude rij-Centrale, zijn er de laatste tijd vrij veel van die dieren met t.b.c.-verschijn- selen van Texel gegaan. Toch zou het aantal grooter hebben kunnen zijn: Vol gens de thans geldende bepalingen is die inlevering van reactiedieren alleen go» oorloofd, wanneer men hierdoor z'ijn stal vrij maakt en dit is nu juist niet al tijd mogelijk, omdat men hoogstens drie dieren mag inleveren, als de veestapel grooter dan 11 stuks ls. en hoogstens twee dieren, wanneer men niet meer dan 11 runderen heeft. De eenige mogelijk heid, die nog gelaten wordt is dezje, dat men het teveel aan reactiedienen eerst op de vrije markt verkoopt, en daarna levert aan de Ned. Veehouderij-Genlrale. Het streven van het afd. bestuur is er nu op gericht, voor Texel ontheffing van die beperkende bepalingen te beko men. Het bezoek, dat voorz. C. de Wit en wethouder Vlaming met dit doel aan Den Haag brachten, zal, blijkens een brief van de Insp. vaii de Veeartsenijkun- dige Dienst 't Hooft, vermoedelijk wel het gewenschte resultaat hebben. We ho pen binnenkort te kunnen melden, dat reactiedieren tot onbeperkt aantal aan de Veeh. Centrale kunnen worden aan geboden, opdat Texel zoo spoedig moge lijk niets dan t.b.c.-vrije stallen zal heb ben. Verordening tot wering van tu berculeus vee. Nog wordt herinnerd aan de verorde ning, half Dec. van kracht geworden, Naar gemeld wordt, werd te Rome vol'edige overeenstemming bereikt. De onschendbaarheid van Oostenrijk's grenzen werd gewaarborgd. Een succes, waarvan de beteekenis niet mag wor den onderschat. TEXELSCHE COURAb MOBrarS GOUDEN STANDAARD is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen. LICHT OP RIJWIELEN en RIITUIGEN 4 32 ZATERDAGAVOND GIL ROBLES. ASPIRIN oefent een gun stige invloed uit op de circulatie van het bloed, verwijdt de kleinste bloed vaten en bevordert zo de bloeds omloop. Vandaar f A zijn Aspirin-tabletten bij - verkoudheid onontbeerlijk. Uitsluitend verkrijgbaar in de oranje-bandbuisjes var 20 tabl. 70 ets. en ora-iezakjes van 2 labi. 10 ets LAVAL BIJ MUSSOLINI. PER VLIEGTUIG NAAR DE ZUIDPOOL.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1