No. 4909 48s" Jaargang Zaterdag 12 Jan. 1935 Voor de Zondag. Het Saargebied. EERSTE BLAD. Wat de storm spaart. Gemengd Nieuws Texelsohe Berichten Uw advertentie la dit t>kd op Texel huis san huis ge Wild giert de storm over de aarde. Alsof alle booze machten zijn losgebro ken loeit de storm over de donkere bos- sclien en kale velden, alles wat hem in de weg komt. meedoogenloos vernie lend. Te midden van die storm staat daar een eenzame boom, zijn kruin ge heven in de wind, bevecht hem met alle kracht, die hij in zich heeft. Zijn wor tels heeft hij diep in de aarde geplant. Hij buigt als de windvlagen zijn kruin heen en weer rukken, maar breekt niet. Al verliest hij vele bladeren, ja zelfs eenige takken, wat nood, zijn stam blijft gespaard. Thans gaat een storm over de wereld, die maar weinig menschen onbe roerd laat. Velen verliezen hun bezit tingen en kunnen zich slechts met moeite staande houden. Het diepste wezen wordt aangetast. Ook de menschenziel heeft haar stormen, haar tijden van be proeving en strijd. Staande te midden der beproevingen, omhult de duisternis haar. Zij is als de boom en ook voor haar komt het er op aan, te weten of haar wortels diep geplant zijn, in de vaste grond van een innerlijk weten, niet door zintuigen waar te nemen. Dat geloof is als een kostbare parel gegroeid in de schelp van het lijden en is een kostbaar innerlijk bezit, juist in de stormtijd des levens, want de ziel komt verrijkt uit de strijd. De storm kan wel uiterlijke be zittingen rooven (bladeren en takken), maar het leven, het innerlijk bezit, kan hij niet beschadigen, integendeel, als de storm voorbij is, komt de ziel gelouterd en gezuiverd door leed en beproevingen te voorschijn. Veel is dan omgezet en gereinigd. De lucht is dan zuiverder .ge worden en de boom krachtiger, wat zwak is, is komen te vallen, wat sterk was, is staande gebleven. De storm treft de uiterlijke dingen, vernietigt de harde bolster, die de diepste kern verborgen houdt. Vele vormen worden opgebroken; schijnbaar is dit een verlies, maar in werkelijkheid geschiedt dit proces alleen maar om ons achter en door "de vorm, heen te laten schouwen, het blijvende. Is die innerlijke kostbare kern eenmaal aanschouwd, dan noort die ziel boven het geluid van de storm uit. de stem van de stilte, van de eeuwige, blijvende vrede. Maar vaak moet eerst de mensch alles uit de handen geslagen worden, dan pas leert hij zijn eigen kleinheid, maar vooral bok zijn innerlijke grootheid ken nen. ZONDAG, 13 Januari 1935. ZONDAG. Er bestaat in de eenzaamheid dei' na tuur geen licht zonder schaduw, geen winst zonder verlies, geen klimming zon der daling, geen tweespalt zonder verzoe ning. MAANDAG. Dikwijls leeren wij een fout dan eerst af, als wij haar bij anderen opgemerkt hebben. "DINSDAO. Op zandbanken stranden meer levens scheepjes dan op klippen. WOENSDAG. Velen werden tot elkaar gebracht, door dat men ze scheiden, en vele anderen gingen verschillende wegen, doordat men ze vereenigen wilde. DONDERDAG. Een mensch stoot zich dikwijls aan dingen, waar hij overheen moest stappen. VRIJDAG. Zoo het zonlicht u beschijn', Open venster en gordijn! Laat de stralen In uw huis en harte dalen, 't Zal wel gauw weer avond zijn. H' e ij e. ZATERDAG Vaak treft een pijl, in 't wilde weg geschoten Een wit, dat nooit de schutter had bedoeld. En menig woord werd achtloos uitgesproken Dat lang daarna herdacht werd en gevoeld. Longfellow. N.V. T. E. M Warmwaterreservoirs: steeds heet water voor ca. 7 ct. per dag ♦•♦«♦©❖«♦e Een brokje geschiedenis. Het Saarbekken, doorstroomd door de Saar de belangrijkste zijrivier van de Moesel, beslaat slechts een oppervlak, half zoo groot als onze provincie Over- ijsel, doch heeft een bevolking van 800000 zielen, zoodat het een der dichtst be volkte gebieden van Europa is. Het volk was en is nog steeds overwegend Duitsch; de laatste jaren is het aantal Franschen wat toegenomen, maar hun aantal zal nog maar twee pet. zijn. Bovendien is het land door de eeuwen heen steeds met Duitschland verbonden geweest. De kolenproductie van deze mijnstreek, vóór het Verdrag van Versailles, bijna geheel onder Staatsbeheer, deels van Pruisen, deels van Beieren, bedroeg in 1912 en 1913 ruim 13 millioen ton en verschafte arbeid aan 60.000 arbeiders. Toen was er van een Saar-kwestie geen sprake. Als gevolg van de groote economische ontwikkeling, vestigden zich een 150.000 Duitschers uit alle deelen van Duitsch land 'in dit gewest. Toen kwam de oorlog. En daarna het Verdrag van Versailles. Al de mijnen met toebehooren, zooals fabrieken ter verwerking van de producten, electr. cen trales, spoorwegen, scholen, woningen, ziekenhuizen werden 9 April 1919 het eigendom van de Fransche Staat. E>e waarde van die eigendommen werd in mindering gebracht van de Herstelschul den. Het bestuur van het Saarland werd voorloopig tot 1935 in handen van de Volkenbond gesteld en wel op uit drukkelijk verlangen van Wilson (Pres. Vereen. Staten 1912—1920; overleden 3 Febr. 1924). De Volkenbond wordt ver tegenwoordigd door een Regeeringscom- missie, bestaande uit vijt leden, een Franschman, een Saarbewoner en drie anderen, geen Duitscher of Franschman UIT SAARLAND'S INDUSTRIEGEBIED. IIHUiWWWIiBIWiWUIMMmtUHHMKttilllltliiraUIUlll ZOO SPRAK. IR. MUSSERT (N.S.B.-leider)De Saar is bij het Verdrag van Versailles aan Duitschland ontstolen. Wij, Neder landers, hebben daar niets te zoeken. Het is een schandaal, dat onze mariniers daar zijn om handlangersdiensten aan Frankrijk te bewijzen. HITLER: Geen land kan meer be hoefte aan vrede gevoelen dan Duitsch land, dat al zijn krachten bijeen heeft ge raapt, voor zijn innerlijk herstel, en van de andere landen slechts dezelfde erken ning en achting vraagt, als het deze lan den verleent. De moeilijkheden, die zich thans voor doen kunnen, indien van alle kanten de goede wil getoond wordt, gemakkelijk uit de weg worden geruimd. Het Duitsche volk en zijn regeering zijn vast besloten hun deel bij te dragen voor samenwerking onder de volken op de grondslag van gelijkgerechtigdheid. GULBRANSON (Noorsch generaal) Noorwegen is thans veel zwakker dan eenig ander klein tand in Europa. De defensie moet versterkt worden. IIIIH+ Laat uw liefde zonder grenzen ||||jj+ zijn, uw wil heldhaftig, uw de- llllll# votie zonder weifeling. IIIIIK Ik haat de wezens, die heeren IIIIII4 zijn en geen mannen. (Vosmaer.) MR. KNOX, VOORZ. VAN DE SAAR- REGEERING EN GENERAAL BRIND. zijnde. Deze drie leden zijn een Engelsch- man (Mr. Knox, voorz.), een Fin en een Zuid-Slaviër. Deze Saar-Comniissie kan ambtenaren aanstellen en ontslaan, be heert de publieke diensten en kan elke administratieve maatregel nemen, die zij noodig oordeelt. Een zeer uitgebreide bevoegdheid was "haar dus toebedeeld. Een leger werd aanvankelijk niet noödig geoordeeld; voor de handhaving der orde werd met politie volstaan. Echter hielden vele jaren na het in werking 'treden van het Vredesverdrag Fransche troepen het gebied nog bezet. Hierdoor kwam het sterk onder Fransche invloed. Het eco nomisch verkeer met Frankrijk werd bo vendien bevorderd door de eenheid van douane-regiem met Frankrijk. De franc werd geldig betaalmiddel. Hierdoor werd het Saargebied economisch geheel op Frankrijk gericht, hoewel het verkeer met Duitschland toch nog belangrijk is. Op 1 Juni 1934 kwamen Frankrijk en Duitschland overeen de Volksstemming over de vraag of 1. het Saarland weer bij Duitschland zal komen; 2. bij Frank rijk zal worden ingelijfd of 3. de be staande toestand voorloopig gehandhaafd zal worden, te bepalen op Zondag 13 Ja nuari 1935. Men verwacht, dat van de 530.000 ingeschreven kiezers er 510.000 aan de stemming zullen deelnemen. Er zijn 862 stembureau's; alle voorzitters zijn uit neutrale landen afkomstig. De Volkenbond besloot 8 Dec. op voorstel van Laval (Fr.) ter handhaving van de orde in verband met deze stem ming een internationale troepenmacht in het Saargebied samen te trekken. Ze zou uit Engelschen, Italianen, Nederlanders en Zweden bestaan. Nederland zond 250 mariniers. Generaal-majoor Brind (Eng.) Voert bevel over deze intern. Saartroepen. De wereld is nu in afwachting. Morgen Zondag heeft de stem ming plaats. Maandag a.s. kan de uitslag omstreeks 11 uur'des avonds bekend zijn. Uit de dagbladen van Woensdag: SCHIJNDEL. Aangehouden is Adr. Gevers, die bekend heeft een betonnen paal te hebben gelegd op de rails van «fc trein Burg-Diest in België. Gelukkig gleed de paal op zij. DE KÓN1NKL. Ned. Middenstands- Vereen. bracht bij de Minister van Bin- nenlandsche Zaken bezwaren te berde te gen de Coöperatieve kwartiertjes van de Vara en tegen het beschikbaar stellen van kalenders, leermiddelen, enz. door de om roepen, die de handel meestal uitschake len. GOUDA. J. Rijnhout, wagenverhuur der, heeft 2 Oct. uit wrok de rentenier C. Laurier, die hem z.i. te hooge huuF betalen liet, met een knipmes zoo ver wond, dat deze aan de gevolgen overleed. Tegen R., die niet geheel toerekenbaar zou zijn, is acht jaar geëischt. A'DAM. In de vergad. van Leeraren in Levende Talen was de Duitsche sectie slechts voor één derde voor het gebruiken van de z.g. Duitsche letters bij het on derwijs. EINDHOVEN. De chauffeur, die op zijn meisje schoot, maar haar niet raakte, kreeg een jaar gevangenis. TE A'DAM houdt de N.S.B. 30Maart een landdag in het R.A.I.-gebouw. MEXICO'S oudste vrouw is in de leef tijd van122 jaar overleden. ENGELAND. Aan de races te Liver pool nemen 60 paarden deel. N.V. T. E. M. Schenk nooit uit een waterketel e.d. zonder eerst de stroom uit te schakelen. 0 OVER COÖPERATIE. Ruim 40 personen gaven gevolg aan de oproep van de besturen van afd. Texel en Eierland der Höll. Mij. van Land bouw, om in hotel Texel Woensdagavond samen te komen, teneinde te luisteren naar hetgeen de heeren Kamp, seer. coop, te Berkhout en voorz. Ring A'dam van het Centr. Bureau, en C. Klijnhout, adj. H.M., over coöperatieve aankoop van voeder, granen, kunstmest, enz. zou den vertellen. Na opening door de heer R. Stoepker, voorz .van afd. Eierland, verkreeg eerst de heer Kamp het woord. Hij ving aan met er op te wijzen, dat juist deze tijd van malaise zoo geschikt is om tot co- operatie te komen. Reeds zijn er coop, op allerlei gebied (erediet, zuivel, aan koop). Het ontstaan dateert uit de jaren 1870—1880, maar het was de Cooperatie- wet van 1876, welke deze ondernemin gen goed fundeerde. In later jaren is deze wet met diverse bepalingen nog .aangevuld, in het biezonder met betrek king tot de aansprakelijkheid der leden. Deze dient zeer nauwkeurig geregeld 'te worden, omdat de oredietwaardigheid der Vereen, daarvan in hooge mate afhanke- llijk is. Men stuit natuurlijk op de tegenstand van de handel, maar het goed recht van de landbouwers, om hun bedrijf zoo zui nig mogelijk te voeren, mag niet warden ontkend. Het bestuur der Coop, moet met groote omzichtigheid gekozen worden, opdat de zaak op degelijke en betrouwbare leest worde geschoeid. Met de Coop. Boeren leenbank dient nauw contact te worden onderhouden. De kracht van de coöpe ratie zit in het bekende „Jantje Con- tantje". De financiën moeten uitnemend beheerd warden, de controle moet streng zijn. Dan komt de soliditeit nimmer in gedrang en is vruchtbare samenwerking met de Bank en het Centraal Bureau verzekerd. Het Centr. Bureau importeert granen, kunstmest, veevoeder, enz. en concurreert in prijs en kwaliteit. De heer Jn. Roeper, Eierland, zou het liefst zien, dat het C.B. (Centr. Bureau) hier een filiaal sticht, daarin een flinke voorraad opslaat en een filiaalhouder aan stelt, bij wie ieder koopen kan. De heer Kamp wijst er op, dat het C.B. alleen aan vereenigingen levert Is er zoo'n Vereen., met goede statuten, dan is het C.B. bereid, haar met raad en daad te helpen. Het sticht een pak huis, geeft voorraden in consignatie, enz. Dank zij de groote reserve kan het C.B. financieele steun verleenen. De Coop, te Berkhout heeft een winst gemaakt van 146000. Bij het uitreden van leden wordt het hun toekomend „ledenkapitaal" uit betaald. Deze reserve bindt de leden en verhoogt de oredietwaardigheid der Ver een iging. i De heer Kamp deelt nog mee, dat het Centr. Bureau thans 500 afd. telt met totaal 60.000 leden. De heer H'. Klimp spoort allen, die mengvoer gebruiken, aan, dit van de Coop, te lelrekken. Zij weten dan, wat zij ontvangen en betalen een minimumprijs. De voorz. stelt de aanwezigen in de ge legenheid toe te treden tot de nieuw op te richten Coop. Een 12-tal personen geeft zich op. (In zijn openingswoord wees de voorz. er op, dat in Eierland destijds een coop, werkzaam was. Thans heeft deze vrijwel niets meer te beteeke- nen.) Vervolgens voert de heer Ir. Klijnhout het woord, eerst over de verhouding; der Hoill. Mij. v. L. tegenover Coop. Spr. stelt de voordeden van samenwer king in een duidelijk licht en gaat in het kort het ontstaan van de Coöperaties na. Coöperatie is „een kind van de nood genoemd". Daarom, zoo betoogt spr., moet men daar thans toe besluiten. Ver trouwen moet echter de grondslag zijn, wil een hechte vereen, kunnen worden opgebouwd. Spr. wenscht de afd. der H. M. op Texel geluk met het succes van deze avond, succes, dat hij mede meent te mogen toeschrijven aan de filmavond, hier begin 1933 gehouden. Hierna sluit de voorz. met dank aan beide sprekers en aan de verdere aan wezigen, voor de betoonde belangstelling de vergadering. Zij, die zich als lid op gaven, zullen spoedig ter nadere bespre king worden uitgenoodigd. TEXELSCHE COURANT VOOR HOOFD RN H ART. |ll(|||l||l| O secr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1