Oe Nieuwe Texelsche Courant Nc. 4910 48ste Jaargang Woensdag 16 Jan. 1935 I L Van v^eek tot week KONING GUSTAAF'S TROONREDE Een Minister ging heen... Nu Laval geslaagd is. Bij Ruwe Gesprongen Handen Texelsohe Berichte!"* GOÉD DRUKWERK EÉN STIMULANS VOOR UW ZAKEN Uw advertentie in dtt blad op Texel hui* aan huis geler is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen- Ui TG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg f 1.losse nis. 4ct. ADVERTENTIES: 1—5 regels oO cent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texel v.m. (nam. ongeveer i/s uur later.) 17 18 19 20 21 22 23 Jan. 7.03 8.— 8,41 9,19 9,52 10,33 10 54 RljWIELEN en RIITU1GEN 4 41 ZATERDAGAVOND. f Naderend Herstel? De troonrede, die Koning Gustaafvan Zweden bij de opening van de gewone zitting van de Rijksdag heeft gehouden, gewaagt van een sterke verbetering van de economische toestand van het land. De buitenlandsche handel neemt toe, terwijl vooral op de binnenlandsche markt de toestand verbeterend is. Deze verbetering heeft ook haar stem pel gedrukt op de ingediende begrooting die zonder belasting geheel in evenwicht is. Het is waar, dat één zwaluw nog geen zomer maakt, maar toch zijn we er van overtuigd, dat deze Zweedsche ge- luksbood9chap, door de zwoegende menschheid als een hoopvol teeken van naderend herstel zal worden verstaan. Van Cauwelaert, de Minister van Open bare Werken, Landbouw en de Midden stand, is afgetreden, omdat zijn zoon, die directeur is van een bank in Antwerpen, er van beschuldigd wordt, de hand te hebben gehad in financieel® transacties die de Staat sterk hebben geschaad. De Belgische Boerenbond en de Bank van de Arbeid waren in groote financi eel® moeilijkheden geraakt en nu schijnt het, dat Van Cauwelaert Junior de schul denlast van de Boerenbond met vier mil- lioen heeft verhoogd, toen hij van Papa Van Cauwelaert (de Minister) natuurlijk vóór ieder ander had vernomen, dat de regeering zou bijspringen. Door deze transactie werd dus het beschikbare onderpand voor de Staat met vier millioen verkleind. Als het waar is, een schunnig zaakje. Hoe het zij, het is voor de Vlaarn- sche Katholieke Zaak een zware slag. Ka tholiek Vlaanderen had op Van Cauwe laert alle hoop gevestigd om zich op te heffen en het moet een bittere ontgoo cheling zijn ,dat de groote Vlaamsche voorvechter heeft gemeend, te moeten aftreden. Voor zoover men uit de berichten kan opmaken, heeft Lavai's bezoek aan Rome een veelbelovend resultaat gëhad. Het heeft weliswaar veel moeite gekost om zoover te komen, maar de moeite is rijke lijk beloond. Bovendien heeft Laval nog een bezoek aan het VAT1KAAN gebracht. De Paus ontving de eerste Fransche staatsman sedert vele eeuwen, die de Heilige Zetel officieel bezoekt, met bie- zondere hartelijkheid. Het vertrouwelijk gesprek duurde, zooals we reeds schre ven, 50 mnt., hetgeen langer dan gewoon lijk is. De Paus was verheugd over het geschenk, bestaande in een drietal zeld zame boeken, en vereerde Laval met een onderscheiding, die anders slechts aan minister-presidenten wordt toegekend. (La- val is Minister van Buitenl. Zaken, op volger van de vermoorde Barthou). In ieder opzicht kan het bezoek van Laval geslaagd genoemd worden. Zuid- Slavië schijnt nu tevreden gesteld. Met Hongarije valt te praten. Oostenrijk heeft al zijn bezwaren laten vallen. Uit Tsje- choslowakije hoort men, voor het eerst sedert jaren, hartelijke woorden over Italië. Polen schijnt zich niet aan de waarborgen voor Oostenrijk te willen ont trekken. Zelfs Duitschland heet te willen meedoen. De Duitschers zitten wel ver schrikkelijk verlegen met het geval. Ten slotte is dit tot stand komen van de Fransch-Italiaansche verzoening, onder aanmoediging van Engeland, de zegepraal van de Fransche isoleeringspolitiek. Zóó is Duitschland in de beste dagen van koning Edward VII niet „omsingeld"ge weest, als op dit oogenblik. Duitschland weer in de Volken bond Wij zullen van dit alles nog groote gevolgen zien. Italië schijnt bereid, zich naast Frankrijk te scharen in het ver- oordeelen der Duitsche herbewapening, zoolang deze niet door een afspraak met de andere mogendheden gewettigd is. Dit sluit echter in, dat Frankrijk tot een wettiging bereid is. Daarvoor zal Duitschland echter naar Genève terug moeten komen. Groote aandrang zal in deze dagen op Berlijn in die richting wor den uitgeoefend, door de diplomatie van verschillende mogendheden evenzeer als door de onverbiddelijke feiten. Komt Duitschland naar Genève terug, dan ope nen zich tevens weer betere vooruitzich ten voor de ontwapeningsconferentie, die als schijndoode prinses in een glazen kistje wacht op de prins, die haar wak ker zal kussen. Dat alles zou een gevolg kunnen zijn van het accoord van Rome. Dat accoord heeft Frankrijk gekocht met allerlei geschenken in Afrika. De Itali- aansche families, die zich in Tunis vesti gen, zullen twee geslachten lang de Itali- aansche nationaliteit mogen behouden, wat als concessie zeker de stoutste ver wachtingen van Rome ten opzichte van dit netelig probleem overtreft. Verder krijgt Italië grenswijzigingen in de Li- bysche Woestijn en in Somaliland, waar door het een gebied wint dat bijna vier maal de oppervlakte heeft van Nederland. Het moge waar zijn, dat het gebied in de Lybische Woestijn erg zandig is, en noch in waarde, noch in uitgestrektheid aan de Italiaansche verlangens, die in de richting van het Tsjad-meer gaan, be antwoordt, maar het is vergrooting van gebied, de eerste bevrediging, die aan het, reeds 12 jaar lang verkondigde stre ven naar uitbreiding van grondgebied van Mussolini ten deel valt. GYMN.—UITVOERING. Zeer geslaagde avond. De uitvoering, welke Gymnastiekver- eeniging Texel in Pen's Schouwburgzaal heeft gegeven, mag onder de beste van deze vereeniging worden gerangschikt, ja het was wellicht de beste van alle Er werd flink gewerkt, alles liep vlot van stapel, er was gezorgd voor-een aange naam afwisselend, niet-overladen program ma, met ten besluite 'n gezellig bal, kortom: het was een avond, waarop bestuur, lei ders en leden van „Texel" met voldoe ning mogen terugzien. Als voorz. sprak de heer J. Kiljan een kort openingswoord. Hij heette de tal rijke aanwezigen welkom (de zaal was grootendeels gevuld), in het biezonder de heer Burgemeester en de heer Van Loo, directeur O.K.K., van Den Helder, en echtgenoote. Tevens memoreerde spT. met dankbaarheid de zoo goed geslaagde uit voering in het Park (25 Aug. 1934); het financieel resultaat was mede zoo groot, dat een nieuw paard kon worden aange schaft. We zouden er deze avond kennis mee kunnen maken. Toen werd met de afwerking van het programma begonnen. Voor de pauze kre gen we achtereenvolgens: stokoefeningen dames, heeren brug, dames brug, vrije oefeningen door heeren en oefeningen met verlichte knotsen door dames. Dit laatste was iets nieuws. Aan het eind van de knotsen was een electr. lichtje aangebracht en zoo maakten deze oefe ningen een feeëriek effect. Wie op het gebied van gymnastiek niet geheel on bekend is, weet, dat knotsoefeningen vooral veel studie vereischen. Naar het resultaat te oordeelen, heeft het aan ernstige oefening niet ontbroken. Dit geldt trouwens niet voor'dit nummer al leen. De vrije oefeningen voor heeren be doelden een „openbare les" te zijn. Ze N. V. T. E. M. KOOKT ELECTR1SCH geen stof, walm of onaangename O lucht. heten ons zien, hoe een les voorbereid wordt, hoe de aandacht wordt geconcen treerd, hoe de spieren van armen, rug, beenen, enz. speciaal geoefend worden, enz. Een interessante demonstratie, mede door het toelichtend woord van de heer B. T. Zondervan, de leermeester van de heeren-afdeeling onzer Gyinn. Vereen. In de pauze werden ter versteviging van de kas, eenige luxe voorwerpen, taar ten en doozen bonbons verloot. Groote vroolijkheid ontstond, toen een jongeman door't lot aangewezen werd om z'n prijs door middel van een touw naar zich toe te trekken. Het bleek een (houten) ooie vaar te zijn, met in zijn snavel eeri paar lieve baby's Na de pauze werd vervolgd met: oefe ningen heeren aan het hoognek, knots oefeningen dames, paardspringen door heeren, rhytmische oefeningen door da mes, en, ten besluite, ©enige fraaie stan den, door dames en heeren, met electr. licht in diverse kleuren, met verlichte knotsen een waardig slot van deze kostelijke avond. Er is, zooals gezegd, over het geheel, flink gewerkt. Het nummer rhytmische gymnastiek verdient aparte vermelding. Het moet veel tijd en geduld en moeite gekost hebben, om zoo aardig voor de dag te kunnen komen. Indien ergens, dan schaadt hier overdrijving. En kele dames dienen deze welgemeende raad ter harte te nemen. Maar we voegen er gaarne aan toe, dat alle begin moeilijk is en al doende geleerd wordt. Het begin is er en doet de beste verwachtin-. gen koesteren. Een woord van lof komt stellig toe aan de leiders, de heeren B. T. Zonder- van (afd. Heeren) en Joh. Moerbeek (afd. Dames), die hun beste krachten in dienst van onze Vereen, stelden opdat de avond een succes zou kunnen worden, ot, beter gezegd: opdat de Vereeniging zou kunnen beantwoorden aan haar doel, dat hooger ligt, n.l. het bevorderen van de organische verrichtingen (gezondheid); het bevorderen van een goede houding en van de beweeglijkheid in de gewrich ten (lenigheid); het versterken der spieren (kracht); het brengen van de spierbewegingen onder de invloed van de wil (vlugheid en vaardigheid.) De openbare uitvoering zij de kroon op de met volle lust, energie en toewij ding verrichte gymnastische arbeid. Zoo moet het zijn en zoo was het ook. Vermelden we ten slotte nog, dat de oefeningen op de piano door mevr. Van der Meulen—Flens werden begeleiddat de avond met een woord van dank door de heer J. Kiljan werd gesloten en Eel- man's Band voor entre-act- en balmu- ziek zorgde. WAT IS HET HOOGSTE PUNT VAN TEXEL? De heer J. A. Brinks, te De Cocksdorp, schreef ons het volgende: In zijn onvolprezen boek noemt de heer J. Drijver Loodsmansduin nabij Den Hoorn, het hoogste punt van Texel. Maar „De Gids voor Schoolreizen 1935" noemt als zoodanig „De Hooge Berg" tusschen Den Burg en Oudeschild. Wie heeft gelijk of misschien geen van bei den? En hoe is het met het Vuurtoren- duin bij De Cocksdorp, De Fonteinsnol en andere hooge punten? Wie van de le zers kan ons inlichten o We zonden het briefje naar de heer J. Drijver te Santpoort door en mochten daarop het volgende ^antwoord ontvan gen: Inderdaad is het Loodsmansduin het hoogste punt van Texel; de Fonteinsnol (die niet bijster hoog is) en het Vuur- torenduin blijven er wel veel bij ten ach ter. Voorheen werd als hoogte van het Loodsmansduin opgegeven plm. 30 Meter, doch door verstuiving enz. zijn er enkele meters verloren gegaan. Behalve bij de top, is de helling niet steil, doch de stij ging, beginnende bij De Naai, zet zich over vrij groote afstand voort. Het hoogste punt van de Hooge Berg ligt plm. 15 M. boven volzee; de mede- deeling van „De Gids voor Schoolreizen 1935" gaat derhalve alleen op, als het duinengebied buiten beschouwing gelaten wordt. J.D. EX-KONING GEORGE VAN GRIEKENLAND. Beneden: TSALDARIS, minister-pres. van de Grieksche Republiek (President Zaimis), die zijn kabinet hervormd heeft. KONINGIN ASTRID. van België, met haar dochtertje, in de Zwitsersche wintersportplaats St. Mo- rit/. Koning Leopold III reisde, in ver band met het aftreden van Minister Van Cauwelaert, met spoed naar Brussel terug. MAX SCHMELING. De oud-wereldkampioen bokser zwaar gewicht Schmeling (Duitschland) zal vermoedelijk in het krijt treden met de tegenwoordige kampioen, Max Bear, Amerika (boven.) VRAAGT ONS PROEF EN PRIJS DRUKKERIJ TEXELSCHE CRT. TEXELSCHECOURA LICHT OP

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1