JVIl sCec ClUee/i deptys v&uuidevtf 1 No. 4913 48ste Jaargang Zaterdag 26 Jan. 1935 'Vóct de Morst EERSTE BLAD. Voor de Zondag. GEDULD. Staatsbosschen op de Noordzee-Eilanden. 65 cent ui. Uw advertentie in dit blad op Texel hui» aan huis gelezen. TEXELSCHECOUR Terecht heeft men onderscheid ge maakt tusschen actief en passief geduld. Het actieve geduld is de spankracht van het gemoed, dat, al volgt ook mislukking op mislukking, het werk steeds opnieuw hervat en op de tiende poging nog een elfde laat volgen. De bron van dit actieve geduld is geen andere dan de liefde. Slechts liefde drijft de herder om het verloren schaap zijner kudde te zoeken, tot hij het gevonden heeft. Slechts liefde bezielt de taaie strijders om met een eindeloos geduld op te tornen tegen hun tijd en de heer- schende denkbeelden en overtuigingen. Slechts liefde kan de opvoeder de kracht doen toestroomen om met alles over winnend geduld de fouten van kind of pupil te bestrijden. Ontbreekt de liefde, dan ontstaat het ongedulld, dat niet bestand is tegen teleurstelling of gemis aan succes en het gereedschap neerwerpt als het werk niet gelukt, ja soms in bit terheid wat opgebouwd werd, afbreekt. Dat ongeduld zegt: „Zie, ik kom nu drie jaren en zoek vruchten aan deze vijge boom, maar vindt ze niet. Houw die boom om". Maar het geduld, uit liefde geboren zegt: „Laat hem nog dit jaar staan en ik wil een greppel om hem heengraven en hem bemesten: misschien brengt hij het volgend jaar vruchten voort." En wat is het anders dan liefde, die het geduld, de volharding, schenkt om te jagen naar het doel? Oroote doeleinden worden gewoonlijk niet zonder taaie in spanning en eindeloos geduld bereikt. Zelfs genie, dat zoo gemakkelijk schijnt te slagen, is, volgens Lessing, vlijt. Nooit kwam iets groots of iets goeds tot stand ot een mensch had er zich geheel voor gegeven. Toewijding beteekent een offer te kunnen brengen en voor het waarlijk groote beteekent dit offer het offer van het leven. Daarom kan het geduld slechts leven van liefde. Over passief geduld de volgende maal. ZONDAG, 27 Januari 1935. HM VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG. Of niet ondernemen óf volbrengen. Ov id i u s MAANDAG. Hoeveel verdriet hebben de rampen ons gekost, die nooit over ons kwamen? Jefferson. DINSDAG. Liefde kan groot zijn in klein formaat. WOENSDAG. De man, die bij moeilijkheden niet de moed verliest, die steeds tot arbeid be kwaam, op zijn hoede en bescheiden van gemoed is, hem valt steeds geluk ten deel. Indische spreuk. DONDERDAO. Plant een bloem met zorg en misschien zal zij niet opgroeien; steek een wilgen- tak op goed geluk in de grond en hij zal een zware schaduw geven. VRIJDAG. Ouderdom is als een kaars in de wind: gemakkelijk uit te blazen. ZATERDAG. Overmatige voorzichtigheid is niet veel beter dan dwaasheid. SPREKENDE GETALLEN. IN DE VEREEN. STATEN zal men in de eerstvolgende drie jaren in totaal 525 millioen dollar aan wegenbouw uitgeven en wel voornamelijk voor de verbetering van de Oost-West-wegen. o DE BELGISCHE cementindustrie heeft een productie van 5 millioen ton, waar van men tegenwoordig slechts 2.5 mil lioen ton 's jaars kan afzetten. PARIJS. In het Depart. Seine telde men in één jaar 28000 verkeersslacht offers, waarvan te Parijs alleen reeds 9000 voetgangers, 10.000 chauffeurs, 800 politie-agenten gedood of gewond werden IN RUSLAND is het grootste land- vliegtuig ter wereld, de „Maxim Gorki" in gebruik genomen, dat 36 M. breed en 32.5 M. lang is, terwijl het gewicht 42 ton bedraagt. ROEMENIE's petroleumproductie steeg van 140.000 tot 173.000 wagons, bij 1933 vergeleken. cent Nu is de prijs van Akker's Abdijsiroop, mei de van ouds bekende en beroemde genees kracht weder teruggebracht lot de oude prijzen van vroegerDeze aanmerkelijke prijsverlaging maakt het zelfs thans iedereen mogelijk Akker s Abdijsiroop te koopen. Als U dus wordt gekweld door een hardnekkigen hoest, benauwdheid op de borst, of op de luchtpijpen, verwaarloosde verkoudheid, griep, bronchitis of asthma, dan behoeft niets U meer te weerhouden Abdijsiroop te gebruiken. Houdt U dus aan dit beproefde en niet schadelijke middel, zooals duizenden dankbare gebruikers vóór U. De verlaagde prijzen zijn: 3 dagen gebruik f 1.05 6 dagen gebrui k f 1.75 12 dagen gebruik f 3.- 24 dagen gebruik De grootere flacons zijn bij voortgezet gebruik voordeeligerl CUiker's (wd/f§irüép Mededeelingen van Texels Bioscoop-Theater DE GEHEIME OPDRACHT. Kapitein Holmes ontvangt van de Amerik. regeering de opdracht zich naar de opstandige groot-grondbezitter Casta- nares te begeven ten einde hem te bewe gen zijn gronden te laten registreeren. Op weg naar zijn landhuis redt Holmes een meisje het leven; een meisje, dat de dochter van Castanares blijkt te zijn. Zij vat genegenheid voor Holmes op, maar dit verbittert haar verloofde, die een zoon is van Gonzales. Gonzales zit diep in de schuld en zou gaarne zien, dat zijn zoon met de dochter van de groot-grondbezit ter huwde. Alles wordt nu in het werk gesteld, om Holmes te dwarsboomen. Castanares wordt door roovers ont voerd en zal alleen in vrijheid worden gesteld indien het meisje (Dolores ga- heeten) toestemt in een huwelijk met de zoon van Gonzales. Inmiddels komt Hol mes er achter, dat Gonzales Jr. reeds verloofd is met de dochter Anita van een barhouder in een naburige stad. Het be drogen meisje besluit Holmes te helpen. Bij de huwelijksplechtigheid, waarin Do lores noodgedwongen toestemde, worden de bruidjes verwisseld, zoodat Anita de bruid wordt, zij het dan in naam. Dolores vlucht. Maar dan zijn de moeilijkheden pas goed begonnen. Holmes ontdekt de verblijfplaats van Dolores' vader, maar wordt bij zijn bevrijdingspogingen door Gonzales en zijn handlangers overvallen. Maar er is buiten de waard gerekend, in dit geval het wonderpaard Duke. Dit brengt op wonderbaarlijke wijze uitred ding. Gonzales ontgaat zijn verdiende strat niet en Castanares verzoent zich met de autoriteiten. Wie Holmes in zijn ar men drukken mag, laat zich gemakkelijk raden. UUlHWIlUUimiiüllilllllllJlllUJIlllUÜHIIIIIIIIilllll llllil ONDERWIJS EN OPVOEDING. ACHTERBLIJVEN OP SCHOOL. Achterblijven op school beteekent niet altijd achterlijkheid. Er kan onvoldoen de nachtrust in het spel zijn, of ziekte, of moeilijkheid in het gezin; menigmaal ook zijn er zintuiggebreken. Hardhoo- rendheid b.v. of te geringe gezichtsscherp te, die niet pltijd spoedig als oorzaak van het achterblijven worden onderkend. En soms is het juist een biezonder be gaafde, die op school voor dom wordt gehouden, doordat hij geen belangstelling heeft voor de hem daar geboden leer stof. Bismarck deed als no. 18 van de 26 eindexamen van het gymnasium en Napoleon bracht het op de militaire aca demie maar tot no. 42 van de 53. Maar, dat zijn toch de uitzonderingen. Het eiland heeft een onovertroffen vogelrijkdom en een flora, die zeer rijk is aan soorten. Dit, zoowel als de unieke duinlandschappen en de belangwekkende geologische vormingen hebben hetStaats- boschbeheer doen besluiten, een groot gedeelte van het Texelsche duin tot na tuurmonument te verklaren, waardoor uit gestrekte terreinen in ongerepte staat worden behouden. Er worden op Texel drie staatsnatuurmonumenten geteld, n.l. de „Geul en Westerduinen", groot on geveer 1800 H.A. het „Mientje" groot ongeveer 6.5 H.A. de „Muij en de Slufter" groot ongeveer *U0 H.A. De natuurmonumenten „de Geul en Westerduinen" alsmede de „Muij en Sluf ter", worden in de broedtijd van staats wege bewaakt en zijn dan slechts met speciale toestemming te bezoeken. De rijke fauna en flora, de aanwezig heid der natuurmonumenten en be schermde broedterreinen, waarvan er bui ten de staatsgronden ook vele zijn, welke aan de vereeniging tot Behoud van Na tuurmonumenten behooren, trekken jaar lijks honderden bezoekers naar Texel en vele eilanders vinden dan ook in de zo mer als hotel- en pensionhouders een goed bestaan. Texel bezit een goed onderhouden en uitgebreid wegennet van ruim 182 K.M. lengte, waardoor In de laatste jaren het vervoer dooir motorkrachten zeer is toege nomen. De stoombootverbinding met de vaste wal is, in het biezonder'in de zo mer, zeer gunstig; de stoomboot onder houdt in de winter viermaal en in de zo mer vijf- of zesmaal daags de verbinding tusschen Oudeschild en Den Helder. Buiten het Staatsbezit behooren de gronden, die eigendom van particulieren, kerken of instellingen van algemeen nut zijn, tót verschillende waterschappen Tra ders'). De groote polders zijn: „de Dertig gemeenschappelijke Polders 5803 H.A. „Prins Hendrikpolder" 487 H.A.; Eierlandsche Polder 3303 H.A.; „Waal en Burg" 615 H.A. en de kleinere: „Hoornder Nieuwland", „Burger Nieuwland", de „Kuyl" en de „Eendracht". De polderlasten zijn over het geheel hoog en bedragen van f6 tot f22 per H.A. Zooals ik hierboven mededeelde, is de staatsontginning aanvankelijk begonnen door de Ned. Heidemaatschappij en wordt sedert 1899 door het Staatsboschbeheer voortgezet. Op 1 Januari 1934 was een oppervlakte van ongeveer 468 H.A. be- boscht, terwijl rond 310 H.A. graslanden zijn aangelegd of verbeterd. De bebossching is goed geslaagd, voor al op de Mientgronden waar uitgestrekte flink groeiende rechtstainmige naaldhout- bosschen worden aangetroffen. De Oos- tenrijksche en Corsicaansche dennen be reiken daar reeds hoogten van 12 meter en meer. Maar ook op de eigenlijke duinen mogen de bosschen gezien worden en het staat wel vast, dat het slagen van. de bebossching toegeschreven moet wor den aan de vrij goede hoedanigheid van de grond. Het is echter jammer, dat in dertijd te veel in de richting van zuivere naaldhoutopstanden is gewerkt, zoodat slechts zeer weinig lootnoutbosch wordt aangetroffen. in de laatste tijd worden de beplantin gen, sterk gemengd, terwijl, ter voorko ming van windschade aan de randen der naaldhoutbosschen de aanleg van zuivere Loofhoutcomplexen steeds meer wordt nagestreefd. UlllllllllllUllilliilJIIIIllllllllllltllllllllIlIiHlLlillUUdilIHfllllll llllil LANDBOUW EN VEETEELT. UITVOER VAN SCHAPENVLEESCH. In de commissie van advies voor de uitvoer van schapenvleesch naar Frank rijk, werd onlangs bij de meest volkomen eenstemmigheid het besluit genomen, om de exporteurs aan te sporen de allerbeste kwaliteit naar Frankrijk te exportee ren. Het Vleesch-export-Bureau voldeed aan het besluit, door het verspreiden van een circulaire, waarin er op gewezen werd, dat ongetwijfeld aan het feit, dat, zij het in geringere mate dan oorspronkelijk, door de Fransche regeering nog steeds een contingent versch schapenvleesch voor ons land wordt beschikbaar gesteld, niet vreemd zal zijn de omstandigheid dat in Frankrijk naar dit artikel van Ned. herkomst nog zooveel vraag bestaat. Dat zit 'm in de kwaliteit. In verband hiermede wordt door de ex porteurs aangedrongen op het exportee ren eener zoo goed mogelijke kwaliteit. Een eventueele verontschuldiging, dat 't voor de onderhavige export geschikt ma teriaal in de streken, waar gij gewoon zijt uw aankoopen te doen, niet of al thans niet in voldoende mate te vinden zou zijn, moeten wij, aldus bovengenoem de circulaire, bij voorbaat van de hand wijzen. Indien de betrokken schapenhou der duidelijk gemaakt wordt, dat u van hen slechts eerste kwaliteit schapen wenscht te betrekken, zullen zij slechts hun eigen belang dienen, door zorg te dragen, dat zij die kwaliteit ook voor u beschikbaar hebben. Onze schapenhouders zij danook op 't hart gedrukt te streven naar het produ- ceeren van het beste exportmateriaal.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1