No. 4915 48s" Jaargang Zaterdag 2 Febr. 1935 EERSTE BLAD. Voor de Zondag. WEEST GEDULDIG. Texelstïhe Berichten (Jw advertentie in dit blad op Texel huis aan huis geieran. TEXELSCHECOURA (Slot.) Het passieve geduld is de kracht om beproevingen te dragen en niet zonder morren alleen, maar kloek het opgelegd verdriet en de smartelijke teleurstellingen op zich te nemen. Op dit geduld, dat het lijden aanvaardt, wijzen de woorden „Weest geduldig in de verdrukking". En nu kan de aansporing: „heb maar ge duld" ons juist ongeduldig maken. Men moet maar zelf de „verdrukking" hebben meegemaakt om de neiging te kennen die zoogenaamde vertroosters, die komen met een „wees geduldig", ongeduldig van zich te wijzen. Want wij zullen op het lijden reageeren. En dan willen wij niet hooren van „geduldig zijn", dat op oeres- ting lijkt en waarbij de ziel stil is als het graf. Maar geduld beteekent niet berusting, een zich gevangen geven, een als verslagene zich bukken. „Het kruis op zich nemen is iets geheel anders, dan het kruis achter zich voortsleepen. Het geduld aanvaardt het onontkoombare niet met het woord: „ik kan er niets aan doen", maar met dit andere woord:,,Wat moet ik nu doen". Geduld in het dragen en aanvaarden van het lot is ook span kracht van het gemoed, dat niet ten onder wil gaan. Vrouwelijke dapperheid heeft men wel eens het geduld genoemd. En terecht als men daarbij slechts denkt aan die wilskracht, waarin de vrouw dikwijls uitmunt boven de man. De bron van dit geduld is het geloof. Verdrukking kan moedeloosheid en ver bittering wekken. Er is gebrokenheid ten gevolge van het opgelegde lijden. Som migen zien in de beproeving niets anders dan een vijandelijke macht, die komt om te rooven en te plunderen. Voor hen heeft het lijden geen achtergrond. Maar het geloof ziet op de achtergrond van al het gebeuren de beschikking van een Macht, die met zegen en straf, met ver rassing en beproeving, met blijdschap en verdriet niets anders beoogt dan het heil harer schepselen. Hiet heil ïiU. in de hoogste zin, waarin het voor de mensch gelden kan en gelden moet. Lankmoedigheid, volharding, zielsrust en standvastigheid het zijn alle de openbaringen van het geduld. ZONDAG, 3 Februari 1935. IIIIIIIIIHIItllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllilllllllllllllllHIIIN IVOOR HOOFD EN HART.!l ZONDAG. Door met klem tot zichzelf te zeggen, dat men kracht genoeg heeft, vermeerdert men zijn kracht. MAANDAG. De beste manier om te helpen, is hem! te leeren zichzelf te helpen. Roosevelt. DINSDAG. Wat ons werk voor ons is, hangt goed deels af van hetgeen wij zijn voor ons werk. WOENSDAG. De minste hoop op geluk is zoo aange naam, dat ze op zichzelf al gelukkig maakt. DONDERDAG. Over het verleden kunnen wij niet meer beschikken, wel over de toekomst. Deze is gelijk aan een boek vol onbeschreven bladen. Hoe veel hangt van ons af, ot die bladen ten goede of ten kwade zullen worden gevuld. VRIJDAG. Vergeet voor een aanzienlijker vriend niet de diensten u door een mindere vriend bewezen. Dan te. ZATERDAG. Laat alleen die vreugde tot u komen, wier herinnering u een vreugde is. Auerbach. „VOORUITGANG IS ONS DOEL". Hier volgt het slot van ons verslag, waarvan het eerste deel in vorig nummer verscheen. In de pauze worden de gebruikelijke sigaren rondgediend. De heer W. v. Heerwaarden wil bij achterstallige contributie, wanneer het geen wanbetalers zijn, zoo soepel moge lijk optreden. Voorz. deelt mede, dat dit reeds wordt gedaan. Het kent de ellende onder de leden. Dat de achterstand niet grooter is, meent spr. voor een groot deel aan de bode te moeten toeschrijven, die danook een pluimpje verdient voor zijn aanhouden. Aan hen, die b.v. per 3 mnd. betalen en achterblijven, wordt vaak de wenk gegeven wekelijks te voldoen. Een rente-achterstand van even f20 geeft vol gens spr. ook geen reden- tot ongerust heid .temeer daar het geld eerstdaags wel binnenkomt. Ook de instelling van de Verzekeringskamer juicht spr. toe. Er worden vele goede wenken door deze Kamer gegeven. Bij de rondvraag vraagt de heer Abr. de 'Wijn of het niet mogelijk is, om één ot twee maanden vrijstelling van contri butie te geven. Voorz. antwoordt, dat de laatst gehouden vergadering met de heer Breemer hem lieeft geleerd, dat dit niet is te doen. Onze leden zijn, vergeleken bij andere verzekeringen, goedkoop uit. Het bestuur weet bij voorbaat, dat het met een dergelijk voorstel bij de Verz. Kamer zal stranden. De lieer M. Witte vraagt, of het niet mogelijk is, leden die door nood gedwon gen bedankten, restitutie van premie te geven. Voorz. zegt, dat dit niet gaat. De Vereen, had al die jaren de risico van uitkeering ingeval zij kwamen te overlij den. De heer C.P.Moojen vindt, gezien het vele werk van penningm. en boekhouder, het salaris belachelijk klein, vergeleken bij wat bij andere verzekeringen wordt uitgekeerd. Voorz. zegt, dat hij ver wacht, dat de leden het volle vertrouwen in het bestuur stellen en zeker verhooging zou willen geven, indien dit iets lijden kon. Op een schertsende opmerking uit de vergad., dat een der bestuursleden eerst daags met het geld aan de haal gaat, zet de voorz. duidelijk uiteen, dat dit niet mogelijk is, aangezien alles veilig in een safe van de Coop. Boerenleenbank is op geborgen en nimmer één bestuurslid al leen daarin toegang krijgt. De leden kun nen dus op dit punt gerust zijn. Ook de namen van hypotheekhouders zijn niet gemakkelijk te achterhalen, daar a.lle hypotheken in de boeken slechts on der nummer vermeld worden. Bij de pen ningm. zou men beslist niet in de gele genheid komen het register in te zien. Hierna volgt sluiting, met de wensch, dat het bestuur hetzelfde vertrouwen zal mogen hebben bij de leden als dit in de vereeniging heeft en dat bet alle leden zoo goed mag gaan als het de Vereen, gaat. L. OUDESCHILD DORPSKRING STEUNT ELKAAR. We laten hier het slot volgen van ons verslag van de door Dorpskring Steunt Elkaar gehouden vergadering: In de plaats van commissaris S. Smit Pz., die moest aftreden en niet herkies baar was, werd benoemd de heer P. Smit Rz. met 9 stemmen. Hij nam zijn benoeming aan. Voorz. dankte de aftr. commissaris, voor hetgeen hij voor de vereen, heeft gedaan, terwijl de heer Smit op zijn beurt dankte voor de prettige samenwerking en de hoop uitsprak, dat het fonds in dezelfde richting zou mogen voortgaan. De voorz. deelde hierop mede, dat moet worden overgegaan tot benoeming van 'n financieele comm. voor onderzoek van de rekening 1935. Deze commissie moest worden benoemd door de vorige commis sie, waarvan echter niemand aanwezig was. Hij stelde daarom voor de commis- saissen een nieuwe commissie te doen be noemen. De vergad. was echter van mee ning, dat deze commissie overbodig is, daar de rekening al door de commissaris sen wordt onderzocht, terwijl de Verzeke ringskamer ook toezicht uitoefent. Met algemeene stemmen wordt deze commis sie danook afgeschaft. Bij de rondvraag informeerde de heer Dijker, of er niet wat gedaan kan wor den aan de lijkwagen, daar deze volgens hem niet in orde is. De voorz. adviseerde, zich te wenden tot de vereeniging, die deze zaak regelt, daar dit niet tot het werk van Dorpskring behoort. Hierna sloot de voorz. de bijeenkomst met dank voor de aangename besprekin gen. DEN HOORN. UITVOERING „D.E.K." Door het Fanfarecorps D.E.K. (dir. P. B. Riteco), werd Vrijdag- en Zater dagavond in Loodsmanswelvaren een uit voering gegeven. Zeker wel door 't gure weder, was de zaal niet zoo gevuld als anders het geval was. In zijn openingswoord sprak de voorz., de heer Jb. JKiljan, er toch zijn tevreden heid over uit, dat, gezien de weersom standigheden, nog zoovele bezoekers aan wezig waren. Eerst werd door het corps een zevental muzieknummers gespeeld, 3 marschen, 3 ouvertures en 1 wals, die alle zeer wel voldeden. Beide avonden werd in de pauze een verloting gehouden tot stijving der kas. De loten gingen vlug III UIT HET LEVEN VAN. FERDINAND. Ex-czaar van Belgarije. Ferdinand, prins van Saksen-Coburg, werd 26 Februari 1861 te Weenen gebo ren als de jongste zoon van prins Augus tus van Saksen-Coburg, generaal in Oostenrijksche dienst en van prinses Cle mentine van Orleans. Na de val van Alexander werd aan Ferdinand de kroon van Bulgarije aangeboden. In 1887 werd hij door Je Nationale Vergadering te Tirnova met alg. stemmen tot vorst van Bulgarije gekozen, zeer tegen de zin van Rusland, dat de Nation. Vergadering, niet wilde erkennen. De 20e April 1893 huwde hij met Maria van Parma (overleden 31 Jan. 1899), die hem vier kinderen schonk. De oudste, Boris, geboren 30 Jan. 1894, werd m Febr. 1896 naar de ritus der orthodoxe kerk gedoopt. Dit leidde tot verzoening met Rusland. Zelfs was Czaar Nicolaasll van Rusland doopvader. Ferdinand wijdde zich met vrucht aan de bevordering van de ontwikkeling en de welvaart van zijn volk. In 1908 ging hij een tweede huwelijk aan met de vorstin Eleonora von Reusz- Koestritz. Op 5 Oct. van dat jaar ver-, klaarde hij zich in de kerk der oude hoofdstad Tirnowa tot czaar van Bul garije en zijn land, tot nog toe onderhoo- rig en schatplichtig aan de Sultan van Turkije, tot een onafhankelijke staat. De moeilijkheden, waarin Turkije ge wikkeld was, zoowel door de oorlog met Italië als door het politiek geharrewar tusschen Jong- en Oud-Turken, kwamen de Christelijke Balkanstaten een geschikte gelegenheid voor om hun gebied uit te breiden. Onder de leus verbetering te willen brengen in het lot hunner stamver wanten, die door de Mohammedanen ver drukt werden, sloten Bulgarije, Servië, Montenegro en Griekenland vier sta ten, die nogal eens met elkaar overhoop lagen zich aaneen om de Turk uit Europa te verdrijven. De ontwerper van dit plan schijnt Czaar Ferdinand van Bulgarije geweest te zijn. Hij werd daar bij door de toenmalige Girieksche minis ter-pres. Venizelos gesteund. De Balkan oorlog duurde van 8 Oct. 1912 tot 10 Aug. 1913. Iedere oorlog is afschuwe lijk, maar de Balkan-oorlog behoort, met de groote wereld-oorlog, tot de meest verschrikkelijke en menschonteerende welke de wereldgeschiedenis kent. Naar het oordeel van de Carnegie-Commissie moet men teruggaan tot de eeuwen, waar in de Assyriërs hun veroveringstochten maakten, dm een weergade van de Bal- kanstrijd te vinden. De oorlog ging met walgelijke wreedheden gepaard. Zoowel de geregelde troepen als z.g. vrijwilli gers gingen zich daaraan te buiten. In Oct. 1912 rukte het Bulgaarsche le ger op in de richting van Kirkkilisse. Deze stad werd na een verwoede bajonet-aan val genomen. 50.000 Turken, gebrek heb bend aan de meest noodige verzorging en slecht geoefend, zochten, met achterlating van duizenden dooden en aan wanhoop ten prooi, hun heil in de vlucht. Toch was de overwinning duur gekocht. Een van de hand. De prijzen bestonden uit een taart, doozen bonbons, enz., enz. Na de pauze werd opgevoerd het tooneel- stukje „Onder de Paraplu", 'n vroolijke een-acter.. Medespelers wanen S. Hin, als boekhandelaar, R. Bremer, als muziek leeraar, I. Bruijn, professor, A. Smit, hotelhouder, Jn. Kiljan, kellner, M.Witte piccolo, Jb. Kiljan, agent-van-politie en Th. du Porto, krantenjongen. Het was een vroolijk stukje. De rollen waren zeer goed ingestudeerd. Verder werden door S. Hin en M. Witte tezamen een paar voordrachten gegeven. Het daverend ap plaus bewees, dat deze zeer in de smaak vielen. Door W. Schuil en Jb. Koopman werd ook nog een voordracht gegeven, welke door de hengelaars- en zeemans- bluf. ook zeer de lachlust opwekte. Beide avonden werden met een gezellig bal be sloten. Er was dansmuziek van de heeren Eelman en Bakker. Directeur en werkende leden kunnen met voldoening op deze avonden terug zien. HYGIENE en VEILIGHEID. ROODE HOND. De „roode hond" gaat rond. We hoor den van eenige gevallen hier op Texel en laten hier uit betrouwbare bron in ver band hiermee eenige geruststellende mede- deelingen volgen: Roode hond is een kinderziekte meteen incubatieperiode van 1421 dg, die geen gansch regiment (bijna uitsluitend uit de hoogere standen van Sofia, de hoofdstad, samengesteld) was door een fout van de aanvoerder tusschen twee vuren geraakt en vrijwel vernietigd. In zijn toorn hier over rukte czaar Ferdinand de schuldige generaal eigenhandig de epaulettes van de schouder. De generaal salueerde, deed eenige passen achterwaarts en joeg zich een kogel door het hoofd. De Balkanoorlog eischte 384000 doo den. Bulgarije offerde ruim 152.000 sol daten, Turkije 150.000, Griekenland 48000, Servië 22000, Montenegro 11000 soldaten. Daarenboven warden er dui zenden voor hun leven verminkt, wainen er duizenden ongeneeslijk ziek geworden. De directe materieele schade was plm. 2000 millioen gld. En nog waren al deze offers vergeefs gebracht. Want reeds 28 Juli 1914 brak een nieuwe oorlog uit, afschuwelijker, beestachtiger, dan de wereld ooit teis terde. De wereldoorlog eischte rond 10 millioen dooden en verslond meer dan 622000 maal een millioen gld. En het schijnt, dat ook deze catastrofe de we reld nog maar weinig geleerd heeft. In 1918 deed hij afstand van de troon ten gunste van zijn zoon Boris, die in 1930 met Giovanna, de derde dochter van Koning Emanuel van Italië, in het huwelijk trad. Als een biezonderheid deelen we nog mee, dat ex-czaar Ferdinand in zijn ambtloos leven menigmaal op reis is (hij bezocht o.m. Afrika) en groote belang stelling aan de dag legt voor de levende natuur. In 1930 behoorde hij tot de deelnemers aan het Zevende Ornitholo gisch Congres te Amsterdam en nam hij op 5 Juni van dat jaar deel aan een excursie over TEXEL onder leiding van de heeren J. DRIJVER en E. Burdet. Aan de lunch in het Badhotel heeft Bur gemeester Qort de hooge gast in het Duitsch toegesproken. Blijkens een inter view in een der dagbladen was deze over zijn bezoek aan Texel hoogst vol daan. Burgemeester Oort zal nog wel in het bezit zijn van de Menu-kaart, welke de ex-Czaar van Bulgarije die 26 Febr. 74 jaar hoopt te worden hem met het eigenhandig geschreven „Ferdinand R." (R Rex, koning) aanbood. of weinig koorts geeft en gepaard gaat met uitslag, die op mazelen lijkt en ge woonlijk in het aangezicht begint; de halsklieren zijn daarbij gezwollen. De ziekte duurt 3648 uur. Wanneer de uitslag zich verspreidt, is er aan het ge zicht reeds niets meer te zien. De ziekte verdwijnt vanzelf. Bedrest verdient in het begin aanbeveling. BERNT EVENSON. OSLO. In de Noorsche kampioensstrijd voor hardrijders-op-schaatsen werd de Noor Bexnt Evenson no. 1.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1